ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၁

ယေရှုခရစ်၏ဆွေစဉ်မျိုးဆက်
(လု၊ ၃:၂၃-၃၈)
1အာဗြဟံနှင့် ဒါဝိဒ်တို့မှဆင်းသက်တော်မူသော ယေရှုခရစ်၏ ဆွေတော်စဉ်မျိုးတော်ဆက် စာရင်းဟူမူကား၊- 2အာဗြဟံသား ဣဇာက်။ ဣဇာက်သား ယာကုပ်။ ယာကုပ်သား ယုဒမှစ၍ ညီနောင်တစ်စု။- 3ယုဒသည် မိမိခင်ပွန်း တာမာတွင်မြင်သော သားဖာရက်နှင့် ဇာရ။ ဖာရက်သား ဟေဇရုံ။ ဟေဇရုံသား အာရံ။- 4အာရံသား အမိနဒပ်။ အမိနဒပ်သား နာရှုန်။ နာရှုန်သား စာလမုန်။- 5စာလမုန်သည် မိမိခင်ပွန်းရာခပ်တွင် မြင်သောသား ဗောဇ။ ဗောဇသည် မိမိခင်ပွန်းရုသတွင် မြင်သောသား ဩဗက်။ ဩဗက်သား ယေရှဲ။ ယေရှဲသား ဒါဝိဒ်မင်းကြီးတည်း။
6ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည် ဥရိယ၏ခင်ပွန်းဖြစ်ဖူးသော မိန်းမတွင် မြင်သောသား ရှောလမုန်။- 7ရှောလမုန်သား ရောဗောင်။ ရောဗောင်သား အဘိယ။ အဘိယသား အာသ။- 8အာသသား ယောရှဖတ်။ ယောရှဖတ်သား ယဟောရံ။ ယဟောရံသား ဩဇိ။တရား၊ ၁၅:၂၁။ 9ဩဇိသား ယောသံ။ ယောသံသား အာခတ်။ အာခတ်သား ဟေဇကိ။- 10ဟေဇကိသား မနာရှေ။ မနာရှေသား အာမုန်။ အာမုန်သား ယောရှိ။- 11ယောရှိသား ယောယကိမ်။ ယောယကိမ်သည် ဗာဗုလုန်မြို့သို့ နေရာပြောင်းခါနီးတွင်မြင်သောသား ယေခေါနိမှစ၍ ညီနောင်တစ်စုတည်း။၄ ရာ၊ ၂၄:၁၄-၁၅။ ၆ ရာ၊ ၃၆:၁၀။ ယေ၊ ၂၇:၂၀။
12ဗာဗုလုန်မြို့သို့ နေရာပြောင်းသည်နောက်၊ ယေခေါနိသား ရှာလသေလ။ ရှာလသေလသား ဇေရုဗဗေလ။- 13ဇေရုဗဗေလသား အဗျုဒ်။ အဗျုဒ်သား ဧလျာကိမ်။ ဧလျာကိမ်သား အာဇော်။- 14အာဇော်သား ဇာဒုတ်။ ဇာဒုတ်သား အာခိမ်။ အာခိမ်သား ဧလုဒ်။- 15ဧလုဒ်သား ဧလာဇာ။ ဧလာဇာသား မဿန်။ မဿန်သား ယာကုပ်။- 16ယာကုပ်မြင်သောသားကား၊ မာရိ၏ခင်ပွန်းယောသပ်တည်း။ ထိုမာရိသည် ခရစ်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်သော ယေရှု၏မယ်တော်ဖြစ်၏။
17ဤသို့လျှင်၊ မျိုးစဉ်နွယ်ဆက်ပေါင်းကား၊ အာဗြဟံမှသည် ဒါဝိဒ်တိုင်အောင် တစ်ဆယ်လေးဆက်၊ ဒါဝိဒ်မှသည် ဗာဗုလုန်မြို့သို့ နေရာပြောင်းသည်တိုင်အောင် တစ်ဆယ်လေးဆက်၊ ဗာဗုလုန်မြို့သို့ ပြောင်းပြီးမှသည် ခရစ်တော်တိုင်အောင် တစ်ဆယ်လေးဆက် ဖြစ်သတည်း။-
ယေရှုခရစ်ဖွားမြင်တော်မူခြင်း
(လု၊ ၂:၁-၇)
18ယေရှုခရစ်သည် ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူသော အကြောင်းအရာဟူမူကား၊ မယ်တော်မာရိသည် ယောသပ်နှင့် ထိမ်းမြားဆောင်နှင်း၍ မယှက်တင်မီတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့် ပဋိသန္ဓေစွဲနေ၏။လု၊ ၁:၂၇။ 19သူ၏ခင်ပွန်းယောသပ်သည် သူတော်ကောင်းဖြစ်၍၊ မာရိအသရေကို မပျက်စေချင်သောကြောင့် တိတ်ဆိတ်စွာစွန့်ပယ်မည်ဟု အကြံရှိ၏။- 20ထိုသို့ ကြံစည်၍ နေစဉ်တွင် အိပ်မက်ကိုမြင်ရသည်မှာ၊ ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်သည် ထင်ရှား၍၊ ဒါဝိဒ်အမျိုးယောသပ်၊ သင်၏ခင်ပွန်းမာရိကို ထိန်းသိမ်းရမည်အခွင့်ကို မစိုးရိမ်နှင့်။ ဤပဋိသန္ဓေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်၏။- 21သားယောက်ျားကို ဖွားမြင်လိမ့်မည်။ ထိုသားသည် မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှ ကယ်ချွတ်မည်သူ ဖြစ်သောကြောင့်၊ ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့် မှည့်ရမည်ဟု ကောင်းကင်တမန်ဆို၏။-လု၊ ၁:၃၁။ ဆာ၊ ၁၃၀း၈။
22ထိုအကြောင်းအရာမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် ပရောဖက်ဖြင့် ထားတော်မူသော ဗျာဒိတ်တော် ပြည့်စုံမည် အကြောင်းအတည်း။- 23ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟူမူကား ကြည့်ရှုလော့။ သတို့သမီးကညာသည် ပဋိသန္ဓေစွဲယူ၍ သားယောက်ျားကို ဖွားမြင်လတ္တံ့။ ထိုသားကို ဧမာနွေလအမည်ဖြင့် မှည့်ရကြလတ္တံ့ဟု လာသတည်း။ ဧမာနွေလအနက်ကား ငါတို့နှင့်အတူ ရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ဟု ဆိုလိုသတည်း။-ဟေရှာ၊ ၇:၁၄။ 24ယောသပ်သည် အိပ်ပျော်ရာမှနိုးလျှင်၊ ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန် မှာထားသည်အတိုင်းပြု၍ မိမိခင်ပွန်းကို ထိန်းသိမ်းလေ၏။- 25သို့သော်လည်း၊ သားဦး ကို မဖွားမီတိုင်အောင် သံဝါသမပြုဘဲနေ၏။ ထိုသားကိုလည်း ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၁ (အနက်ဖွင့်)

၁။ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်နှင့် မေရှိယသခင်ဖွားမြင်တော်မူခန်း (အခန်း )

(ကယေရှုခရစ်တော်၏ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် (:၁၇)

သစ်ပင်တစ်ပင်ပေါက်ဖွားလာပုံရေးသားသကဲ့သို့လူတစ်ဦး၏ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ရေးသားခြင်း သည်မိုက်မဲရာကျသည်ဟု အချို့စာဖတ်ပရိသတ်ကထင်မှတ်နိုင်သည်။ အကြောင်းအရာ ရည်ရွယ်ချက် တစ်စုံတစ်ခုရှိသောကြောင့်ကျမ်းအဖွင့်တွင် ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။

မျိုးရိုးတော်စဉ်ဆက် ဖေါ်ပြရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ရှိပါသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဒါဝိဒ်၏ ထီးမွေ နန်းမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသော နန်းမျိုးနန်းနွယ်ဖြစ်ကြောင်၊ ဣသရေလတို့၏ မေရှိယဘုရင်အမှန် ပီသကြောင်း သက်သေပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဒူးမနာဖခင်ယောသပ်ဘက်မှ မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း သက်သေထူခြင်း ဖြစ်သည်။

မျိုးရိုးစဉ်ဆက်အရ ယေရှုသည် ဣသရေလတို့၏ တော်ဝင်ဘုရင်ဖြစ်ပါသည်။ ရှင်လုကာ ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ရေးသားသော မျိုးရိုးစဉ်လာအရ ဒါဝိဒ်၏ ထီးမွေနန်းမွေဆက်ခံထိုက်သူဖြစ်သည်။ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ဒါဝိဒ်ဘုရင်မှ သားတော်ရှောလမုန်ဘုရင်၏ သွေးသားဖြင့် ရေတွက်သည်။ ရှင်လုကာကျမ်းတွင် ဒါဝိဒ်၏ အခြားသားတော် နာသန်မျိုးရိုးစဉ်ဖြင့် ဖေါ်ပြသည်။ ဤမျိုးရိုးစဉ်ဆက်အရ ယေရှုသည် ယောသပ်၏မွေးစား သားဖြစ်သည်။ ရှင်လုကာကျမ်းတွင် ဖော်ပြသည့် မျိုးရိုးစဉ်ဆက်အရ ယေရှုသည်မာရိ၏ ဩရဿသားဖြစ်သည်။

လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းထောင်ကျော်တွင်ဘုရားသခင်က ဒါဝိဒ်အားဘယ်သောအခါမှ မကုန် ဆုံးနိုင်သော နိုင်ငံတော်ပေးခဲ့သည်။ (ဆာ၊ ၈၉:၄၊ ၃၆၊ ၃၇)။ ထိုပဠိညာဉ်သည် ယေရှုခရစ်တော်တွင် ပြည့်စုံသည့်။ မာရိ၏ သွေးသားအားဖြင့် တော်ဝင်နန်းမျိုးနန်းနွယ်ဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်၏ မြေးဆက်တော်အဖြစ် ဖြင့် ထာဝရအသက်ရှင်၍ နိုင်ငံတော်လည်း ထာဝရတည်မြဲသဖြင့် ထာဝရစိုးစံရမည်။ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ဖြင့်၎င်း တော်ဝင်အစဉ်အလာအရ၎င်း၊ ဣသရေလပလ္လင်တော်စိုးစံထိုက်သူဖြစ်သည်။ ထို့ထက်ခို်င်လုံသော အခြား အကြောင်းအချက်မရှိတော့ပါ။

၁း၁-၁၅ အာဗြဟံနှင့် ဒါဝိဒ်မှဆင်းသက်တော်မူသော သခင်ယေရှု၏ ဆွေတော်မျိုးတော် ဆက်စာရင်းဟုဆိုသောအခါ က၊ ၅း၁အား “ဤမျိုးရိုးစဉ်ဆက်သည် အာဒံ၏သားမြေးစဉ်ဆက်စာရင်းဖြစ် သည်”  ဟုဆိုလိရာရောက်သည်။ ရှင်မဿဲကပမဦးဆုံး အာဒံနှင့် နောက်ဆုံး အာဒံကို မိတ်ဆက်ထား သည်။ ပထမဆုံးအာဒံသည် ဖန်ဆင်းသော လူသတ္တဝါတွင်ခေါင်လူဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည် အသက်တာသစ်၊ ဝိညာဉ်ရေးရာ၏ ခေါင်ချုပ်ဖြစ်သည်။

ဤခရစ်ဝင်ကျမ်း၏ အဓိကဘာသာရပ်သည် ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ယေရှု ဟူသောအမည်နာမသည် ယေဟောဝါ သခင်ဟု အနက်ရ၍ ခရစ်တော်ဟူသော ဂုဏ်ပုဒ်သည် ဘိသိက် ပေးထားသူ၊ ကာလရှည်ကြာ မျှော်လင့်စောင့်စားနေကြသော ဣသရေလတို့၏ မေရှိယဟုအနက်ရသည်။ ဒါဝိဒ်၏သားတော်ဟူသော ဂုဏ်ပုဒ်သည် မေရှိယနှင့် ဓမ္မဟောင်းကာလဘုရင် နန်လျာအားဆက်စပ်ပေး ခြင်းဖြစ်သည်။ အာဗြဟံ၏သားဆိုသည်မှာ ကတိတော်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်း လူသားစစ်စစ် ဟေဗြဲလူများဇာတိ ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။

မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ကို အာဗြဟံမှ ယေရှဲ၊ ဒါဝိဒ်မှ ယေရှနှင့် ယေခေါနိမှ ယောသပ်ဟူ၍ (၃)ပိုင်း ခွဲခြားနိုင်သည်။ ပထမအပိုင်းသည် ဘုရင်တိုင်းနိုင်ငံကာလနှင့် တတိယအပိုင်းသည် ပြည်နှင့် ဒဏ်ခံရသည့် (ဘီစီ ၅၈၆)နှင့် နောက်ပိုင်းအကြောင်းများပါဝင်သည်။

မျိုးရိုးစဉ်ဆက်စာရင်းတွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအချက်မှာ အမျိုးသမီး (၄)ယောက် တာမာ၊ ရာဟပ်၊ ရုသနှင့် ဗာသရှေဘ ( ဥရိယ၏ ဇနီးဖြစ်ခဲ့ဘူးသူ) တို့၏ အမည်စာရင်းဖြစ်သည်။ အရှေ့တိုင်းယဉ် ကျေးမှုအရအမျိုးသမီးကို လူရာသွင်းလေ့မရှိပါ။ ပို၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာ ထိုလေးယောက်အ နက်တာမာနှင့် ရာဟပ်သည် မကောင်းသောအမျိုးသမီး၊ ဗေသရှေဘသည် သူတပါးအနိုင်ကျင့် ခံရသူ၊ ရာဟပ်နှင့် ရုသသည်တပါးအမျိုးများဖြစ်ကြသည်။ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ကျား၊ မ မရွေး၊ လူမျိုးမခွဲ၊ အပြစ်သားများ၊ လူရာမဝင်သူများနှင့် တပါးအမျိုးသားများကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးတော် ရရှိမည့်အကြောင်း၊ လမ်းခင်းခြင်းဖြစ်သည်။ နောက် စိတ်ဝင်စားစရာရာ ယေခေါနိဘုရင်ဖြစ်သည်။

“ဤမင်းကိုသားမရှိသောသူဟူ၍၎င်း၊ တသက်လုံးမကောင်းစားသောသူဟူ၍၎င်း၊ ရေးမှတ်လော့၊ သူ၏သားမြေးတစ်စုံတယောက်မျှ ဒါဝိဒ်မင်းကြီး၏ ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာ ထိုင်ရသော အခွင့်နှင့် ယုဒပြည်ကို စိုးစံရသော အခွင့်မရှိရ” (ယေ၊ ၂၂:၃၀)ဟုဘုရားသခင်၏ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာသင့်သူဖြစ်သည် အကယ်၍ ယေရှုသည်ယောသပ်၏ ဩရဿသားဖြစ်လျှင် ဤကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာအောက်မှ ဆင်းသက် လာပေမည်။ ဒါဝိဒ်၏ ထီးမွေနန်းမွေလည်း ဆက်ခံခွင့် ရှိမည်မဟုတ်။ အပျိုကညာမှ မွေးဖွားခြင်းဟူသော သံသာယစကားသည် အဖြေရှင်းနေပါသည်။ ပျိုကညာမာရိမှမွေးဖွား၍ သွေးသားစဉ်ဆက်အရ ဒါဝိဒ်၏နန်း မွေဆက်ခံထိုက်သူဖြစ်သည်။ မာရိသည် ယေခေါနိ၏သွေးမပါရှိသဖြင့် မာရိမွေးသောသားအပေါ်၌လည်း ထိုကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာသက်ရောက်စရာအကြောင်းမရှိ။

၁း၁၆ ထိုသူများ၏ ဟူသော အင်္ဂလိပ်စကားလုံးသည် ယောသပ်နှင့် မာရိကို ရည်ညွန်း သည်။ မူရင်းဂရိကျမ်းတွင်မူ ထိုသူဟုဆို၍ ဣတ္တိလိင်နှင့်သာ သက်ဆိုင်သောကြောင့် မာရိတဦးတည်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ယောသပ်မပါပါ။ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ဖေါ်ပြရာတွင် စိတ်ပါဝင်စားဖွယ် ကောင်းသော အချက် ဖြစ်သော်လည်း နားလည်ရခက်နိုင်ပါသည်။

၁း၁ရ ဤကျမ်းစာတွင်ဆွေမျိုးဆက်(၁၄)ဆက်ကို တကန့်စီဖေါ်ပြထားသည်။ အချို့နေရာ များတွင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ တွေ့ရှိသော အမည်စာရင်းများ ချန်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ယောရမ်နှင့် ဥဇယ (ငယ်၈) အာဟာယ၊ ဟေရှာနှင့် အမာရိယ ဘုရင်များ (၄ရာ ၈-၁၄၊ ၆ရာ ၂၁-၂၅)။

မျိုးရိုးစဉ်လာဖေါ်ပြရာတွင် ရှင်မဿဲနှင့် ရှင်လုကာသည် နာမည်နှစ်ခုထပ်တူထပ်မျှဖြစ် သည် ရှာလသေလနှင့် ဇေရုဗဗေလ(မ ၁:၁၂-၁၃၊ လု ၃:၂၇)။ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ရေစီးကြောင်းကွဲပြားနေသော် လည်းဤနေရာတွင်ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်နေပြန်သည်။ ပို၍ နားလည်ရခက်သည်မှာ ဧဇ ၃:၂ တွင် ယေရုဗဗေ လသည်ရှာလသေလ၏သား ဗြောင်းတိဗြောင်းပြန်ဖြစ်၍ ၅ရာ ၃း၁၉တွင် ပေဒယ၏သားဖြစ်ပြန်သည်။

တတိယအရှုပ်မှာ ဤကျမ်းတွင် ဒါဝိဒ်မှ ယေရှုထိဆွေမျိုးစဉ် (၂၇)ဆက်ဖေါ်ပြထားသည်။ ထိုဧဝံဂေလိဆရာများ၏ ဆွေမျိုးစဉ်ဆက် ဇယားမတူညီမှုသည် အဓိကအဖြစ် ထားကြဟန်မတူ။ ယေဘူ ယျဖော်ပြဟန်တူပါသည်။

ဤအခက်အခဲပြဿနာများကို ကျမ်းစာလေ့လာသူများက မည်ကဲ့သို့ ရှေ့ဆက်ခံယူကြ မည်နည်း။ ပထမဆုံးအချက်မှာ သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းထားသော နှုတ် ကပတ်တော်ဖြစ်သည် ထို့ကြောင့် အမှားအယွင်း အတိမ်းအစောင်းမရှိနိုင်ပါ။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဦးဆောင်မှုကို ခံယူလျှင် အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်ဟု စိတ်ဒုံးဒုံးချနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်တော်ထွက်စကားကို ဘယ်သောအခါမှ အကုန်အစင်နားလည်နိုင်ကြမည်မဟုတ်ပါ။

ထို့ကြောင့် ဤပြဿနာများကို သမ္မာကျမ်းစာ၏ အားနည်းချက်ဟုခေါင်းထဲတွင် မထားဘဲ မိမိတို့၏ နားလည်နိုင်မှုအားနည်းချက်ဖြစ်သည်ဟုခံယူရပါမည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၏ နားလည်ရခက်ခဲမှုများကို သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့အဖြေပေးထားပါသည်။ “အမှုအရေးကို ဝှက်ထားခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်း တော်နှင့် သင့်၏။ ရှင်ဘုရင်မူကား အမှုအရေးကို စစ်ကြောခြင်းဖြင့် ဂုဏ်အသရေတည်၏”  (သု ၂၅:၂)

သမိုင်းသုတေသီများနှင့် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းသူတေသီများက သမ္မာကျမ်းစာ၏ ချို့ယွင်း ချက်အားနည်းချက်များကို ရှာဖွေကြသော်လည်းယနေ့ထက်တိုင်အောင် ထောက်ပြစရာမတွေ့ကြပါ။ နားမလည်သောအချက်များနှင့် ဝိရောဓိတရားများကို ထိုသို့ကျိုးကြောင်းလျော်ညီစွာရှင်းပြနိုင်သည်မှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

(မာရိကယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်း (၁း၁၈၂၅)

၁း၁၈ ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းသည် မျိုးစဉ်ဆက်စာရင်းတွင် အများနှင့်မတူ တမူထူး ခြားသည်။ လူ့ဗီဇစဉ်လာအရဦးကမှ မောင်ခကို မွေးဖွားသည်။ သို့သော် ဤနေရာတွင် လူသားဖခင်မရှိ သောမွေးဖွားခြင်း လူ့သမိုင်းတွင် တွေ့ရသည်။ ဤအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာ ဒုနှင့်ဒေး ရှိသည်။ ဖြစ်ပုံက ဤသို့။ မာရိနှင့် ယောသပ်သည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန် ကတိပြုထားသူများဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာမဆောင်ကြသေး။ ဓမ္မသစ်ကာလတွင်စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းသည့် ထုံးစ့ရှိကြသည်။ သို့သော် ထိုစေ့ စပ်ကြောင်းလမ်းခြင်းကို လင်မယားကွာရှင်းသကဲ့သို့ပြုရမှသာလျှင် ကွာရှင်ရသည်။ မင်္ဂလာမဆောင်မချင်း အတူတူနေခွင့်မရှိ။ အကယ်၍ သစ္စာဖောက်ဖျက်လျှင် လင်မယားဖောက်ပြန်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်ယူ၍ သေဒဏ် ထိုက်သည်။

ထိုသို့စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းကာလမှာ မာရိသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ပတ္တ မြားရွှေကြိုက်ငုံသည်။ ထိုအခွင့်အရေးထူးရရှိမည့် အကြောင်းကို ကောင်းကင်တမန်က “သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် သင့်၏အပေါ်မှာ သက်ရောက်တော်မူ၍ အမြင့်ဆုံးသော ဘုရား၏ တန်ခိုးအာနုဘော် တော်သည် သင့်ကို လွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ထိုသန့်ရှင်းသောသားသည်လည်း ဘုရားသ ခင်၏သားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်” (လု ၁:၃၅)ဟုအသိပေးသည်။ မာရိသည် နားမ လည်နိုင်အောင်နဝေတိမ်တောင်ဖြစ်သွားသည် ယောကျာ်းနှင့် အတူမနေဘဲ၊ သားဖွားသူဟု လူ့သမိုင်းတွင် မကြားစဖူး၊ လင်သားမရှိသော မိန်းမ ကိုယ်ဝန်ဆောင်လျှင် ပတ်ဝန်ကျင်က မည့်သို့ပြောကြမည်နည်း။ မည်သို့ဖြေရှင်မည်နည်း။

၁:၁၉ ထိုအဖြစ်မှန်ကို ယောသပ်မသိရှိသဖြင့် တွေဝေသည်။ မာရိကသူ့ကို သစ္စာဖောက် ခြင်းလား၊ ထိုသို့စွပ်စွဲဖို့သင့်တော်ပါ့မည်လား။ ထို့ကြောင့် စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းခြင်းအား သိုသိုသိပ်သိပ် ပြတ်စဲရန်စဉ်းစားသည်။ လူသိရှင်ကြားပြတ်စဲ၍ တဘက်သားအား အရှက်မရစေချင်။

၁:၂ဝ လူကြီးလူကောင်းပီပီ ထိုသို့တွေးတောကြံစည်နေစဉ်တွင် ဘုရားသခင်၏ ကောင်း ကင်တမန်ပေါ်ထွန်းလာပြီး။ ယောသပ်၊ ဒါဝိဒ်၏သားဟုလာခေါ်သည်။ ထိုစကားသည် ယောသပ်၏ ဂုဏ်သိ က္ခာမျိုးရိုးမြင့်မြတ်ပုံကို လှုပ်နှိုးအသိပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဣသရေလတို့၏ မေရှိယဘုရင်အတွက်ကြိုတင်ပြင် ဆင်လမ်းခင်းခြင်းဖြစ်သည်။ မာရိအား သံသယစိတ်မဝင်ဖို့နှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ကိုယ်ဝန်ရ ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ရှင်းပြသည်။

၁:၂၁ ကောင်းကင်တမန်က မွေးဖွားမည့်ကလေးသည် သားယောက်ျားဖြစ်မည့်အကြောင်း၊ ယေရှု (ကယ်တင်ခြင်းယေဟောဝါ၊ ယေဟောဝါ ကယ်တင်ရှင်ဟုအနက်ရသည်) ဟုမှည့်ခေါ်ရမည့်အ ကြောင်း၊ သူ့လူများကို အပြစ်ဒုစရိုက်မှ ကယ်တင်မည့်သူဖြစ်ကြောင်းပြောပြသည်။ ဤသူငယ်တော်၏ ဇာတာတော်သည် ယေဟောဝါကိုယ်တော်တိုင် အပြစ်သားများ ကယ်တင်ဖို့ လူ့လောကသို့အလည်အပတ် ကြွခြင်းဖြစ်သည်။

၁:၂၂ လူ့သမိုင်းတွင် ကဏ္ဍသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဟု မဿဲကမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ရှေးပရောဖက်ပြုချက်များသည် သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာပြီ။ ဟေရှာယ၏ ပရောဖက်ပြုချက်သည် မာရိ၏ သူငယ်တော်တွင် ပြည့်စုံလာသည်။ ပရောဖက်ဖြင့် ထားတော်မူသော ဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံမည့် အကြောင်း တည်း ဤအဖြစ်အပျက်ကို ခရစ်တော်မမွေးဖွားမီ နှစ်ပေါင်း (၇၀၀)ခန့်က ပရောဖက်ဟေရှာယ ဟောကြား ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

၁:၂၃ ဟေရှာ ၇:၁၄ တွင်ထူးခြားသော သားမွေးဖွားမည့် အကြောင်း (ပျိုကညာက ကိုယ် ဝန်ဆောင်မည့်အကြောင်း) သားယောက်ျားမွေးဖွားမည့်အကြောင်း ပရောဖက်ပြုထားသည်။ ဧမာနွေလဆို သည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူဘုရားသခင်ရှိသည် ဟုအနက်ရသည်။ သို့သော် ခရစ်တော်ဘုရား လူ့လောက တွင်ရှိနေစဉ်ဧမာနွေလဟုခေါ်လေ့ခေါ်ထမရှိ၊ ယေရှုဟုခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိသော ဘုရား သခင်ဟုလည်း အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ပါသည်။ ဧမာနွေလဟူသော အမည်နာမသည် ကိုယ်တော်ဘုရား ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းထိအကြုံးဝင်သည်။

၁:၂၄ ကောင်းကင်တမန်များ၏ စကားကြားသိ၍ လန့်နိုးသောအခါ ယောသပ်သည် မာရိ အားကွာရှင်းမည့် အစီအစဉ်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသည်။ ယေရှုမွေးဖွားပြီးသည့်တိုင်အောင် စေ့စပ်ကြောင်း လမ်းခြင်းအား ဖျက်သိမ်းခြင်းမရှိဆက်လက်တည်မြဲသွားသည်။

၁:၂၅ မာရိသည် တသက်လုံးပျိုကညာမဟုတ်။သားသည် မိခင်ဖြစ်ကြောင်း ဤကျမ်းပိုဒ် တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ အခြားကျမ်းပိုဒ်များတွင်လည်း မာရိမှ အခြားသားသမီးထွန်းကားကြောင်းဖော်ပြ ထားသည်။ မာ ၁၂:၄၆၊ ၁၃:၅၅-၅၆၊ မာ ၆:၃၊ ယော ၇၃၊ တ ၁:၁၄၊ ၁ကော ၉:၃ နှင့် ဂလာ ၁:၁၉ တို့တွင် တွေ့ရ၏။

မာရိနှငျ့ လကျထပျထိမျးမွားသောကွောငျ့ ယရှေုသညျ ယောသပျ၏ ဣတိတမမှေးစားသားဖွစျ သညျ။ ကောငျးကငျတမနျမြား၏ ပွောပွခကြျအရ သူငယျတောျ နာမညျကို ယရှေု ဟုမှညျ့ခေါျကွသညျ။

ထာဝရအသက်ရှင်သည့် မေရှိယ သခင်ဖွားမြင်တော်မူပြီ။ နေရာတိုင်မှာရှိနေသော ဘုရား သခင်သည် သူငယ်တော်အဖြစ်ခံယူသည်။ ဘုန်းတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်သည် လူ့ဇာတိခံယူလေပြီ။ “ဘုရား သခင်၏ဇာတိအဖြစ်တော်၏ ပြည့်စုံခြင်းအပေါင်းသည် ခရစ်တော်၌ ကိုယ်ထင်ရှား၍ ကျိန်းဝပ်တောမူ၏” (ကော။ ၂:၉)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။