ရှင်မာကုခရစ်ဝင် - ၅

ညစ်ညူးသောနတ်ကိုနှင်ထုတ်ခြင်း
(မ၊ ၈:၂၈-၃၄။ လု၊ ၈:၂၆-၃၉)
1အိုင်တစ်ဖက်၊ ဂါဒရပြည်သို့ ရောက်ကြ၍၊- 2ယေရှုသည် လှေထဲကထွက်ကြွတော်မူသည် ခဏချင်းတွင်၊ ညစ်ညူးသောနတ်စွဲသောသူသည် သင်္ချိုင်းတစပြင်မှ ထွက်လာ၍ ကိုယ်တော်ကို ခရီးဦးကြိုပြုလေ၏။- 3ထိုသူသည် သင်္ချိုင်းတစပြင်၌ နေတတ်၏။ သူ့ကို သံကြိုးနှင့်ပင် အဘယ်သူမျှ ချည်၍မနိုင်။- 4ခြေချင်း၊ သံကြိုးနှင့် အဖန်များစွာ ချည်စမ်းသော်လည်း၊ သံကြိုးကိုဆွဲဖြတ်၍ ခြေချင်းကို ဖြဲတတ်၏။ သူ့ကိုယဉ်စေခြင်းငှာ အဘယ်သူမျှ မတတ်နိုင်။- 5နေ့ညမပြတ် သင်္ချိုင်းတစပြင်၌လည်းကောင်း၊ တောင်ပေါ်၌လည်းကောင်း၊ ဟစ်ကြော်လျက်၊ ကျောက်ဇောင်းနှင့် ကိုယ်ကိုရှစေလျက် နေတတ်၏။- 6ယေရှုကို အဝေးကမြင်လျှင်၊ အထံတော်သို့ ပြေးလာ၍ ပျပ်ဝပ်လျက်၊- 7အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားသခင်၏ သားတော်ယေရှု၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်နှင့်အဘယ်သို့ ဆိုင်သနည်း။ အကျွန်ုပ်ကို ညှဉ်းဆဲတော်မမူမည်အကြောင်း ဘုရားသခင်ကို အမှီပြု၍ အကျွန်ုပ် တောင်းပန်ပါသည်ဟု ကြီးသောအသံနှင့် အော်ဟစ်၍ လျှောက်လေ၏။- 8လျှောက်သည်အကြောင်းကား၊ ညစ်ညူးသောနတ်၊ ထိုလူမှထွက်သွားလော့ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ပြီ။- 9ကိုယ်တော်ကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်အမည် ရှိသနည်းဟု မေးတော်မူလျှင်၊ အကျွန်ုပ်အမည်ကား၊ လေဂေါင်ဖြစ်ပါ၏။ အကျွန်ုပ်တို့သည် အများဖြစ်ကြပါ၏ဟု လျှောက်ပြီးမှ၊- 10ထိုပြည်ထဲက အခြားသို့ မနှင်ပါမည်အကြောင်း များစွာတောင်းပန်လေ၏။
11ထိုအရပ်၌ တောင်ပေါ်မှာ များစွာသော ဝက်အစုသည် ကျက်စားလျက်ရှိ၏။- 12နတ်ဆိုးအပေါင်းတို့လည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုဝက်ထဲသို့ ဝင်ရပါမည်အကြောင်း စေလွှတ်တော်မူပါဟု တောင်းပန်ပြန်လျှင်၊- 13ယေရှုသည် ချက်ချင်းအခွင့်ပေးတော်မူ၏။ ညစ်ညူးသောနတ်တို့သည် ထွက်၍ ဝက်ထဲသို့ဝင်သဖြင့် ဝက်အစုသည် အိုင်ကမ်းဇောက်ကို တစ်ဟုန်တည်းပြေးဆင်း၍ အိုင်၌အသက်ဆုံးကြ၏။ အရေအတွက်အားဖြင့် နှစ်ထောင်လောက်ရှိ၏။- 14ဝက်ကျောင်းသောသူတို့သည် ပြေး၍မြို့ရွာတို့၌ သတင်းကြားပြောလျှင်၊ လူများတို့သည် ထိုအမှုအရာတို့ကို ကြည့်ရှုအံ့သောငှာ ထွက်လာကြ၏။- 15အထံတော်သို့ ရောက်သောအခါ၊ နတ်ဆိုး လေဂေါင်စွဲသောသူသည် အဝတ်ကိုဝတ်၍ ပကတိစိတ်နှင့် ထိုင်နေသည်ကို မြင်လျှင်၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။- 16နတ်ဆိုးစွဲသောသူ၌လည်းကောင်း၊ ဝက်တို့၌လည်းကောင်း၊ အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကို သိမြင်သောသူတို့သည် နောက်လာသောသူတို့အား ပြန်ကြားပြီးမှ၊- 17မိမိတို့ပြည်က ထွက်သွားတော်မူမည်အကြောင်း တောင်းပန်ကြ၏။
18လှေထဲသို့ ဝင်တော်မူသောအခါ နတ်ဆိုးစွဲဖူးသောသူသည် ကိုယ်တော်နှင့်အတူ ရှိပါမည်အကြောင်း တောင်းပန်လျှင်၊- 19ကိုယ်တော်သည် အခွင့်မပေး။ သင်သည် ကိုယ်အိမ်သို့သွားလော့။ ထာဝရဘုရားသည် သနားခြင်းစိတ်တော်နှင့် သင်၌ အဘယ်မျှလောက် ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကို သင်၏အဆွေအမျိုးတို့အား ပြန်ကြားလော့ဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊- 20ထိုသူသည် သွား၍၊ ယေရှုသည် အဘယ်မျှလောက် ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကို၊ ဒေကာပေါလိပြည်တွင် သတင်းကြားပြောသည်ဖြစ်၍၊ ခပ်သိမ်းသောသူတို့သည် အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏။
ယာဣရုသမီးနှင့်အဝတ်ကိုတို့သောအမျိုးသမီး
(မ၊ ၉:၁၈-၂၆။ လု၊ ၈:၄၀-၅၆)
21ယေရှုသည် ကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးပြန်၍ အိုင်နားမှာ ရှိတော်မူစဉ်၊ များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည် အထံတော်၌ စုဝေးကြ၏။- 22ထိုအခါ ယာဣရုအမည်ရှိသော တရားဇရပ်မှူးသည် လာ၍ ကိုယ်တော်ကိုမြင်လျှင်၊ ခြေတော်ရင်း၌ ပျပ်ဝပ်လျက်၊ အကျွန်ုပ်၏ သမီးငယ်သေလုပါပြီ။- 23သို့သော်လည်း ကိုယ်တော်သည်ကြွ၍ သူ့ကို ကယ်တင်ခြင်းငှာ သူ၏အပေါ်၌ လက်ကိုတင်တော်မူလျှင် အသက်ရှင်ပါလိမ့်မည်ဟု များစွာတောင်းပန်၏။- 24ကိုယ်တော်သည် သူနှင့်အတူသွား၍ များစွာသော လူအပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော်ကို ခြံရံလျက် ထိခိုက်တိုက်မိကြ၏။
25ထိုအခါ တစ်ဆယ်နှစ်နှစ်ပတ်လုံး သွေးသွန်အနာ စွဲသောကြောင့်၊- 26များစွာသော ဆေးသမားတို့လက်၌ အလွန်ခံရ၍၊ ဥစ္စာရှိသမျှ ကုန်သော်လည်း သက်သာမရသည်သာမက၊ အနာတိုးသော မိန်းမတစ်ယောက်သည်၊- 27ယေရှု၏သတင်းတော်ကို ကြားသည်ရှိသော်၊- 28ငါသည် အဝတ်တော်ကိုသာတို့လျှင် ချမ်းသာရမည်ဟု ဆိုသည်နှင့်၊ လူအစုအဝေးထဲ၌ နောက်တော်သို့ လာ၍ အဝတ်တော်ကို တို့လေ၏။- 29ထိုခဏချင်းတွင် အသွေးစုဝေးရာ ခန်းခြ‌ောက်သည်ဖြစ်၍၊ ထိုရောဂါနှိပ်စက်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်ပြီဟု မိမိကိုယ်၌သိလေ၏။- 30ယေရှုသည် မိမိကိုယ်မှ တန်ခိုးထွက်သည်ကို ချက်ချင်းသိတော်မူလျှင် လူအစုအဝေး၌ နောက်သို့လှည့်၍၊ ငါ့အဝတ်ကို အဘယ်သူတို့သနည်းဟု မေးတော်မူ၏။- 31တပည့်တော်တို့က၊ လူအစုအဝေးသည် ကိုယ်တော်အား ထိခိုက်ကြသည်ကို မြင်လျက်ပင်၊ ငါ့ကို အဘယ်သူတို့သနည်းဟု မေးတော်မူပါသည်တကားဟု လျှောက်ကြသော်လည်း၊- 32ကိုယ်တော်သည် ထိုသို့ပြုသောသူကို မြင်ခြင်းငှာ ပတ်လည်သို့ ကြည့်ရှုတော်မူ၏။- 33ထိုမိန်းမသည် ကိုယ်၌အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကို သိသောကြောင့် ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက် အထံတော်သို့ လာပြီးလျှင်၊ ပျပ်ဝပ်၍ ထိုအကြောင်းရှိသမျှကို အဟုတ်အမှန် ကြားလျှောက်လေ၏။- 34ကိုယ်တော်ကလည်း၊ ငါ့သမီး၊ သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည် သင့်အနာကို ငြိမ်းစေပြီ။ ငြိမ်ဝပ်စွာ သွားလော့။ ရောဂါနှိပ်စက်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်စေဟု မိန့်တော်မူ၏။
35ထိုသို့ မိန့်တော်မူစဉ်တွင် တရားဇရပ်မှူးအိမ်မှ လူလာ၍၊ ကိုယ်တော်၏သမီး သေပါပြီ။ အဘယ်ကြောင့် ဆရာကို နှောင့်ယှက်သေးသနည်းဟု ဆိုကြ၏။- 36ထိုစကားကို ယေရှုသည်ကြားလျှင်၊ မကြောက်ကြနှင့်။ ယုံကြည်ခြင်းစိတ်တစ်ခုသာ ရှိစေလော့ဟု တရားဇရပ်မှူးအား ချက်ချင်းမိန့်တော်မူ၏။- 37ပေတရု၊ ယာကုပ်၊ ယာကုပ်၏ညီယောဟန်မှတစ်ပါး အဘယ်သူကိုမျှ မလိုက်စေဘဲ၊- 38တရားဇရပ်မှူးအိမ်သို့ရောက်၍ အုန်းအုန်း သဲသဲပြုကြသည်ကိုလည်းကောင်း၊ အလွန်ငိုကြွေးမြည်တမ်းသော သူတို့ကိုလည်းကောင်း မြင်တော်မူလျှင်၊- 39အတွင်းသို့ဝင်၍ သင်တို့သည် အဘယ်ကြောင့် အုန်းအုန်းသဲသဲပြု၍ ငိုကြွေးကြသနည်း။ သူငယ်သေသည်မဟုတ် အိပ်ပျော်သည်ဟု မိန့်တော်မူသော်၊- 40ထိုသူတို့သည် ပြက်ရယ်ပြုကြ၏။ ထိုသူရှိသမျှတို့ကို ပြင်သို့ ထွက်စေပြီးမှ သူငယ်၏ မိဘတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်နှင့်ပါသော သူတို့ကိုလည်းကောင်း ခေါ်ပြီးလျှင်၊ သူငယ် လျောင်းရာအရပ်သို့ ဝင်၍၊- 41သူငယ်၏လက်ကို ကိုင်တော်မူလျက်၊ တလိသကုမိဟု မိန့်တော်မူ၏။ အနက်ကား၊ မိန်းမငယ်ထလော့ ငါဆို၏ဟု ဆိုလိုသတည်း။- 42ထိုခဏချင်းတွင် မိန်းမငယ်သည် ထ၍လှမ်းသွား၏။ သူသည် တစ်ဆယ်နှစ်နှစ်အရွယ် ရှိ၏။ ထိုသူတို့သည် အလွန် မိန်းမောတွေဝေခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။- 43ထိုအမှုအရာကို အဘယ်သူမျှ မသိစေမည်အကြောင်း၊ ထိုသူတို့ကို ကျပ်တည်းစွာ ပညတ်တော်မူ၍၊ သူ့အား စားစရာပေးလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ရှင်မာကုခရစ်ဝင် - ၅ (အနက်ဖွင့်)

(ည) ဂါဒရနတ်ဆိုးမောင်းထုတ်ခြင်း (၅:၁-၂၀)

၅:၁-၅ ဂါလိလဲပင်လယ်အရှေ့ဘက်တွင် ဂါဒရ ပြည်ရှိသည်။ ထိုနေရာသို့ရောက်သောအခါ နတ်ဆိုးစွဲသောလူသည် သင်္ချိုင်းကုန်းမှ ဝရုန်းသုန်းကားထပြေးလာသည်။ အမျိုးမျိုးကုသကြသော်လည်း မအောင်မြင်ကြ။ ထိုသူသည် သင်္ချိုင်းကုန်းအုတ်ဂူဟောင်းများထဲတွင် နေသူ ဖြစ်သည်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျောက်ချွန်ဖြင့် သွေးထွက်သံယိုဖြစ်သည်အထိ လှီဖြတ်လေ့ရှိသည်။

၅:၆-၁၃ ထိုနတ်ဆိုးစွဲသူသည် ယေရှုကိုတွေ့လျှင် တွေ့ချင်းပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်လျက်ဦးချ သည်။ “ထိုအဖြစ်အပျက်ကို မျက်စိထဲတွင် မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဒူးထောာာက်၊ ရိုသေ ပြပ်ဝပ်သကဲ့သို့ တခြားတဘက်တွင် ရွံမုန်းဖွယ်ရာ စိုးရိမ်ကြောက်ရွံခြင်းဖြင့် ဘဝဆုံးရှုံးနေသည်။

မစင်ကြယ်ကြောင်းကို အောက်ပါအချက်များဖြင့် တွေ့နိုင်သည်။

၁။ ယေရှုကို ပြပ်ဝပ်ရိုသေဆက်ဆံသည် (ငယ် ၆)။

၂။ ထိုသူအထဲမှ နတ်ဆိုးအား ယေရှုကမောင်းထုတ်သည် (ငယ် ၈)

၃။ ထိုဝိညာဉ်ဆိုးသည် ယေရှုရှင်ကိုသိသည်။ သူ့ကို အနှောင့်အယှက်မပေးဖို့ တောင်းပန် သည် (ငယ် ၇)။

၄။ ယေရှုက နာမည်မေးသောအခါ လေဂေါင်ဟုဖြေသည်။ နတ်ဆိုးအများအပြားခိုအောင်း ကြသည်ဟုဆိုလိုသည် (ငယ် ၉)။

၅။ နတ်ဆိုးများကစေခိုင်းသောကြောင့် လူနာကတောင်းပန်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။

၆။ ထွက်သွားကြသောနတ်ဆိုးများသည် ဝက်နှစ်ထောင်ထဲသို့ဝင်၍ ပင်လယ်ထဲသို့ ခုန်ချ ကြသည် (ငယ် ၁၃)။

ဝက်နှစ်ထောင်သေဆုံးကြခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သခင်ယေရှုက မကြာခဏရှင်းပြသည်။

၁။ ကိုယ်တော်ကဝက်များကို သေဖို့မစီရင်ပါ။ စာတန်၏ လုပ်ဆောင်ချက်သာဖြစ်သည်။

၂။ ဝက်ပိုင်ရှင်များ၏ စောဒကတက်ခြင်း မှတ်တမ်း မှတ်ရာမပေါ်ထွက်ပါ။ ယုဒများက တားဆီးခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။

၃။ လူတဦး၏ ဝိညာဉ်သည် ဝက်နှစ်ထောင်ထက်ပိုမို တန်ဖိုးရှိသည်။

၄။ ယေရှုအကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိလျှင် ကိုယ်တော်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်း ပိုမိုနား လည်နိုင်မည်။

၅:၁၄-၁ရ ထိုဝက်များ ပင်လယ်ရေထဲသို့ခုန်ချသေကုန်ကြခြင်းအကြောင်းသည်မြို့ထဲသို့ ပျံ့နှံ့သွားသည်။ လူများပြေးထွက် ကြည့်ရှုလာကြသောအခါ နတ်ဆိုးစွဲသူ သည်ယေရှုခြေတော်ရင်း တွင်အဝတ်အစားဝတ်ဆင်လျက် လူကောင်းပကတိဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ကြသည်။ အဖြစ်အပျက်ကို တွေ့ မြင်ကြသောအခါ ရပ်သူရွာသားများသည် ကြောက်လန့် အံ့ဩကြသည်။ “ဝက်များကို သေစေပြီ၊ ယခုတိုင် အောင်ရှေ့မှာ လူတယောက်”

၅:၁၈-၂ဝ ယေရှုသည် လှေဖြင့် ထွက်ခွာသောအခါ ထိုနတ်ဆိုးလက်မှ ကျန်းမာလာသူက နောက်တော်သို့လိုက်ခွင့် တောင်းသည်။ မင်္ဂလာရှိသောစကားသို့လိုက်ခွင့်တောင်းသည်။ မင်္ဂလာရှိသော စ ကားဘဝသစ်သက်သေခံခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ခရစ်တော်ဘုရားက ခွင့်မပြု။ အိမ်ပြန်၍ အိမ်နီးနားချင်း ရပ်သူရွာသားများထံ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားပုံကို သွားရောက်သက်သေခံခိုင်းသည်။ ထိုသူ  လည်းခရစ်တော်မိန့်မှာသည့်အတိုင်း ဒေဂါပေါလိနယ်ရှိ မြို့ကြီးဆယ်မြို့ သက်သေလိုက်ခံရာ ကြားသိ သူတိုင်း ရင်သပ်အံ့ဩကြသည်။

သခင်ဘုရားခံစားရသောကျေးဇူးတော်ကို “ဘုရားရှင်ပြုတော်မူသော ကရုဏာတော်ကို အိပ်ပြန်၍မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများအားသက်သေခံလော့”ဟုဆိုသည်။ ဧဝံဂေလိတရားသည် မိမိနေ အိမ်မှ အစပြုသည်ကို သတိပြုပါ။

(ည) နာတာရှည်ရောဂါသည်ကျန်းမာစေခြင်း နှင့်သေလွန်သူထမြောက်စေခြင်း (၅:၂၁-၄၃)

၅:၂၁-၂၃ ဂါလိလဲအိုင် အနောက်ဖက်ကမ်းခြေသို့ရောက်ရှိသောအခါ လူအုပ်ကြီးက ကိုယ်တော်အား ဝိုင်းရံကြသည်။ ထိုအထဲတွင် တရားစရပ်မှူး ဣရသည် အူယားဖားယားဖြင့် အထံတော် သို့ပြေးလာသည်။ သူ၏ သမီးငယ်သည် သေလုမျောပါးသေဇောငင်နေသည်။ သမီးငယ်အပေါ်တွင် ကိုယ် တော်ဘုရား၏ လက်တင်ပေး၍ ကျန်းမားစေဖို့မျှော်လင့်တကြီးခယတောင်းပန်သည်။

၅:၂၄ သခင်ဘုရားလည်း ချက်ချင်းလိုက်သွားသည်။ လူအုပ်ကြီးကလည်း ကြက်မနောက် သို့ ကြက်အုပ်ကလေးလိုက်သကဲ့သို့ လိုက်ကြသည်။ ထိုသို့ဝိုင်းအုံလိုက်ကြခြင်းမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းပါသည်။ ခရစ်တော်နှင့် တို့ထိလျှင် ကျန်းမာချမ်းသာကြမည့်အကြေင်းမျှော်လင့်ချက်ဖြင့် လိုက်ကြ ခြင်းဖြစ်သည်။

၅:၂၅-၂၉ ကိုယ်တော်ဘုရား ဣရုအိမ်သို့လျှောက်လှမ်းစဉ် လမ်းခုလပ်တွင် အမျိုးသမီး တဦးကတို့ထိခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် စိတ်မဆိုသည့်အပြင် နှောင့်ယှက်သည်ဟုမထင်။

စနစ်တကျစီစဉ်ရှေးဆွဲလုပ်ဆောင်သည့်အခါ ကြားပေါက်အရေးကြီးသောအလုပ်ကစ္စပေါ် ထွန်းခြင်းသည် အရေးပေါ်အလုပ်နှင့် ပုံမှန်အလုပ်ခွဲခြားတတ်ရန် ဘုရားရှင်စီစဉ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အချိန် ဖြုန်းတီးခြင်းမဟုတ်ပါ။ တနေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွင် အရေးအကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်သည်။ ကြားဖြတ်အ သေးအဖွဲ့ကိစ္စကသည်လည်း ဘုရားသခင်အတွက် အကောင်းဆုံးအမှုဖြစ်နိုင်သည် (Chrice G’leauings calendar)။

ထိုအမျိုးသမီးသည် ရာဇာဝင်တင်လောက်အောင်(၁၂)နှစ်ကြာသွေးသွန်နေသည်။ သမား တော်ကြီးအမျိုးမျိုးနှင့်ကုသသော်လည်း မျှော်လင့်ချက်ကုန်နေပြီ။ ထိုအခိုက်တစုံတစ်ဦးက ယေရှုအား မျှော်လင့်ရန်ညွန်းသည်။ သို့သော် တွေ့ခွင့်မကြုံနိုင်။ ယေရှုရောက်လာကြောင်းသိရှိသောအခါ မျှော်လင့် ချက်အပြည့်ဖြင့် လူအုပ်ထဲအတင်းတိုး၍ ကိုယ်တော်၏ ဝတ်လုံတော်အား ကိုင်သည်။ ချက်ချင်းသွေးတိတ် လျက်အကောင်းပကတိဖြစ်သွားသည်။

၅:၃ဝ သွေးတိတ်သွားပြီဖြစ်သောကြောင့် လူသူမသိအောင်ပြန်ထွက်မည့် စိတ်ကူးကို သခင် ဘုရားကသိနေသည်။ သခင်ဘုရား၏ ဘုန်းတန်ခိုးစီးဆင်းသွားရာကျန်းမာလိုသူက တို့ထိမှန်းသိသည်။ ထို့ကြောင့် “င့ါဝတ်ရုံကိုအဘယ်သူတို့ထိသနည်း”ဟုမေးသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားက ကြားသိမည့်အဖြေ စကားလည်းကြိုသိပါသည်။ သို့သော် လူပရိသတ်ရှေ့တွင် ဝန်ခံစေချင်သည်။

၅:၃၁ တပည့်တော်များက ဤမျှကြပ်ညှပ်နေသောလူအုပ်ကြီးထဲက ကိုယ်တော်၏ ဝတ်ရုံထိ သူကိုမည်သို့သိရှိနိုင်မည်နည်းဟု ဆိုကြသည်။ သို့သော် သာမန်တို့ထိခြင်းနှင့် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် တို့ထိခြင်း မတူပါ။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် တို့ထိခြင်းမဟုတ်။ ယုံကြည်ခြင်းမပါသောကြောင့် အနာရောဂါကင်းငြိမ်းခြင်း နှင့် လည်းမဆိုင်။

၅:၃၂-၃၃ ထိုအမျိုးသမီးသည် ကြောက်ကြောလန့်လန့်ဖြင့် လူအုပ်ရှေ့သို့ တုန်တုန်ရီရီထွက် လာသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားရှေ့မှာ ဒူးထောက်ချသည်။ ပရိသတ်လူပုံအလယ်တွင် ကိုယ်တော်ဘုရားအား ဝန်ခံသည်။

၅:၃၄ ကိုယ်တော်ဘုရားကလည်း ထိုအမျိုးသမီးငယ်၏ ဝိညာဉ်ကိုပါ အာမခံချက်ပေးလိုက် သည်။ ခရစ်တော်ကို ဝန်ခံခြင်းသည် အရေးကြီးသော အမှုကိစ္စရပ်ဖြစ်သည်။ ဝန်ခံခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်ယာန် အသက်တာသည်လည်း ကြီးထွားခြင်းမရှိနိုင်။ ယုံကြည်ရဲဝံ့စွာဝန်ခံလျှင် ယုံကြည်ခြင်းအားအာမခံချက်အ ကပြည့်အဝပေးပါသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား၏ နှုတ်စကားသည် လူ့ကိုခန္ဓာကျန်းမာခြင်းသာမက၊ ဝိညာဉ် အတွက်ကယ်တင်ခြင်းမင်္ဂလာကို လည်းပေးအပ်သည်။

၅:၃၅-၃၈ ထိုသို့စကားပြောဆိုနေစဉ်ဣရုအိမ်မှလူတစ်ယောက်ပြေးလာပြီး ကိုယ်တော် အလာနှောင့်နှေးစေကြသောကြောင့် ဣရု၏ သမီုးအသက်မမှီကြတောပါဟုလာပြောသည်။ ကိုယ်တော် ဘုရားလာစရာမလိုတော့ပါဟုဆိုသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် ပေတရု၊ ယာကုပ်၊ ယောဟန်တို့ကိုခေါ်၍ ဣရုအိမ်သို့ဆက်သွားသည်။ အိမ်သူအိမ်သားများအော်ဟစ်ငိုကြွေးကြသည်။ ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြသည်။ လူးလိမ့်အော်မြည်ကြသည်။

၅:၃၉-၄၂ ယေရှုက ဤသူငယ်မမသေသေးပါ။ အိပ်ပျော်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသောအခါ မျက်ရည်ကြားမှ မော့ကြည့်ကြသည်။ မိဘများရှေ့မှာ သူငယ်မ၏ လက်ကိုကိုင်၍ အာရမိဘာသာစကား ဖြင့် “မိန့်မငယ်ထလော့”ဟုအမိန့်ပေးလိုက်သည်။ ထို (၁၂)နှစ်အရွယ်ကလေးမသည် ချက်ချင်းထပြီး လမ်း လျှောက်သည်။ ဆွေမျိုးသားချင်းများသည် ဝမ်းသာအားရထခုန်ပျော်ရွှင်ကြသည်။

၅:၄၃ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ပုံများကို အခြားသူများသို့ သတင်းမပျံ့နှံ့စေဖို့ ကိုယ်တော်ဘုရားက သတိပေးတားမြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ကိယ်တော်ဘုရားသည် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလိုသူမ ဟုတ်။ ကားတိုင်အမှုသာ စိတ်ဝင်စားသည်။

သေလွန်သော သူငယ်မအား ပြန်လည်ထမြောက်စေပြီ။ ဤအခန်း (၅)တွင် နတ်ဆိုးများကို မောင်းထုတ်ခြင်းအနာရောဂါကင်းငြိမ်းစေခြင်း၊ သေခြင်းကိုအနိုင်ယူခြင်းစသည့် ဘုန်းတန်ခိုးတော်များတွေ့ ရသည်။ အချို့ကျမ်းစာသုတေသီးများက ထိုအမျိုးသမီးသည် အမှန်တကယ် အသက်မပျောက်သေးပါဟု ငြင်းဆိုကြသည်။ သတိလက်လွှတ်အသက်မျှောခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ အကယ်၍ သေဇောငင်နေသည် ဆိုလျှင် သတိရလာသောအခါ ချက်ချင်းလမ်းလျှောက်နိုင်ပါမည်လား။

“သူ့အားစားစရာကျွေးမွေးလော့” ဟုသူငယ်မအားအစာကျွေးခိုင်းသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာ သမားဆက်လက်ပျော်မွေ့စေ “ဝိညာဉ်အသက်တာ၌ဆက်လက်ပျော်မွေ့စေ”ဟုအနက်ကောက်ကြသည်။ အသက်တာအသစ် ရရှိသူများသည် ဝိညာဉ်အာဟာရမှီဝဲရန် လိုပါသည်။ ကယ်တင်ရှင်သခင်သည် တပည့် တော်ပေတရုအား ကိုယ်တော်၏ သိုးများကို ကျွေးမွေးစေခဲ့သည်မဟုတ်လော။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။