ရှင်လုကာခရစ်ဝင် - ၂၂

ယေရှုကိုသတ်ရန်ကြံစည်ခြင်း
(မ၊ ၂၆:၁-၅။ မာ၊ ၁၄:၁-၂။ ယော၊ ၁၁:၄၅-၅၃)
1ပသခါအမည်ရှိသော အဇုမပွဲခံခါနီးတွင်၊-ထွ၊ ၁၂:၁-၂၇။ 2ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့် ကျမ်းပြုဆရာတို့သည် ကိုယ်တော်ကို အဘယ်သို့သတ်ရအံ့နည်းဟု ရှာကြံကြ၏။ အဘယ်ကြောင့်ရှာကြံရကြသနည်းဟူမူကား၊ လူများတို့ကို ကြောက်ကြ၏။
ယေရှုကိုအပ်နှံရန်ယုဒသဘောတူ
(မ၊ ၂၆:၁၄-၁၆။ မာ၊ ၁၄:၁၀-၁၁)
3ထိုအခါ စာတန်သည် တပည့်တော် တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်သော ယုဒရှကာရုတ်အထဲသို့ ဝင်သည်ဖြစ်၍၊- 4ထိုသူသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးများ၊ ဗိမာန်တော်မှူးများတို့ထံသို့ သွားပြီးလျှင်၊ ယေရှုကို အဘယ်သို့ အပ်ရမည်နည်းဟူ၍ တိုင်ပင်လေ၏။- 5ထိုသူတို့သည် ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိ၍ ငွေပေးမည်ဟု ဝန်ခံကြ၏။- 6ယုဒရှကာရုတ်သည်လည်း ဝန်ခံပြီးမှ လူများမရှိစဉ်တွင် ကိုယ်တော်ကို အပ်ခြင်းငှာ အဆင်သင့်သော အချိန်ကာလကို ရှာကြံလျက်နေ၏။
ပသခါပွဲပြင်ဆင်ခြင်း
7ပသခါသိုးသငယ်ကို သတ်ရသောနေ့တည်းဟူသော အဇုမပွဲနေ့ ရောက်သောအခါ၊- 8ကိုယ်တော်က၊ ငါတို့ စားဖို့ရာ သင်တို့သည်သွား၍ ပသခါပွဲကို ပြင်ဆင်ကြလော့ဟု ပေတရုနှင့် ယောဟန်ကို စေလွှတ်တော်မူ၏။- 9သူတို့ကလည်း၊ အဘယ်အရပ်၌ ပြင်ဆင်စေခြင်းငှာ အလိုရှိတော်မူသနည်းဟု မေးလျှောက်ကြသော်၊- 10ကိုယ်တော်က၊ သင်တို့သည် မြို့ထဲသို့ဝင်သောအခါ ရေအိုးဆောင်သောသူကို တွေ့လိမ့်မည်။ ထိုသူနောက်သို့ လိုက်၍ သူဝင်သောအိမ်သို့ဝင်ပြီးမှ၊- 11ငါသည် ငါ့တပည့်တို့နှင့်တကွ ပသခါပွဲကိုစားရသော ဧည့်သည်အခန်းကား အဘယ်မှာရှိသနည်း။ ဆရာက မေးသည်ဟု အိမ်ရှင်ကို ပြောကြလော့။- 12ထိုသူသည် ပြင်ဆင်လျက်ရှိသော အထက်အခန်းကြီးကို ပြလိမ့်မည်။ ထိုအခန်း၌ ပြင်ဆင်ကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 13တပည့်တော်တို့သည် သွား၍ စကားတော်အတိုင်း တွေ့လျှင်၊ ပသခါပွဲကို ပြင်ဆင်ကြ၏။
ပွဲတော်မင်္ဂလာ
(မ၊ ၂၆:၂၆-၃၀။ မာ၊ ၁၄:၂၂-၂၆။ ၁ကော၊ ၁၁:၂၃-၂၅)
14အချိန်ရောက်မှ တမန်တော်တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးတို့နှင့်အတူ စားပွဲ၌ လျောင်းတော်မူ၍၊- 15ငါသည် အသေမခံမီ ဤပသခါပွဲကို သင်တို့နှင့်အတူ စားခြင်းငှာ အလွန်အလိုရှိလေပြီ။- 16ငါဆိုသည်ကား၊ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်၌ ပသခါပွဲမပြည့်စုံမီတိုင်အောင် ယခုမှစ၍ ဤပွဲကို တစ်ဖန် ငါမစားရဟု မိန့်တော်မူလျက်၊- 17ခွက်ဖလားကိုယူ၍ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းပြီးမှ၊ ဤခွက်ကိုယူ၍ အချင်းချင်းဝေကြလော့။- 18ငါဆိုသည်ကား၊ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော် မတည်မီတိုင်အောင် ယခုမှစ၍ စပျစ်ရည်ကိုတစ်ဖန် ငါမသောက်ရဟု မိန့်တော်မူ၏။- 19ထိုအခါ မုန့်ကိုယူ၍ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှ မုန့်ကိုဖဲ့၍၊ ဤမုန့်ကား သင်တို့အဖို့အလိုငှာ စွန့်သော ငါ၏ကိုယ်ဖြစ်၏။ ငါ့ကို အောက်မေ့ဖို့ရာ ဤသို့ပြုကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 20ထိုနည်းတူ ညစာစားပြီးမှ ခွက်ကိုလည်းယူ၍၊ ဤခွက်ကား သင်တို့အဖို့အလိုငှာ သွန်းသော ငါ၏ အသွေး၌တည်သော ပဋိညာဉ်တရားသစ်ဖြစ်၏။-ယေ၊ ၃၁:၃၁-၃၄။ 21သို့သော်လည်း ငါ့ကို အပ်နှံသောသူ၏လက်သည် ဤစားပွဲပေါ်မှာ ငါ့လက်နှင့်အတူရှိ၏။-ဆာ။ ၄၁:၉။ 22ခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူသည်အတိုင်း လူသားသည် သွားရမည်။ သို့သော်လည်း လူသားကို အပ်နှံသောသူသည် အမင်္ဂလာရှိ၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 23တပည့်တော်တို့သည်လည်း ထိုအမှုကို အဘယ်သူပြုအံ့နည်းဟု အချင်းချင်း မေးမြန်းကြ၏။
အဘယ်သူကြီးမြတ်သနည်း။
24ထိုမှတစ်ပါး တပည့်တော်တို့သည် မိမိတို့တွင် အဘယ်သူသည် သာ၍ကြီးမြတ်သနည်းဟု အချင်းချင်း ငြင်းခုံခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍၊-မ၊ ၁၈:၁။ မာ၊ ၉:၃၄။ လု၊ ၉:၄၆။ 25ကိုယ်တော်က၊ လောကီမင်းတို့သည် အစိုးတရပြုတတ်ကြ၏။ အာဏာထားသောသူတို့ကိုလည်း ကျေးဇူးရှင်ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ကြ၏။-မ၊ ၂၀:၂၅-၂၇၊ မာ၊ ၁၀:၄၂-၄၄။ 26သင်တို့မူကား ထိုသို့မပြုကြနှင့်၊ သင်တို့တွင် အကဲအမှူးပြုသောသူကို ငယ်သားကဲ့သို့ဖြစ်စေ။ အုပ်စိုးသောသူကိုလည်း အစေခံကဲ့သို့ဖြစ်စေ။-မ၊ ၂၃:၁၁။ မာ၊ ၉:၃၅။ 27အဘယ်သူသည် သာ၍ကြီးမြတ်သနည်း။ စားပွဲ၌ လျောင်းသောသူသည် ကြီးမြတ်သလော။ လုပ်ကျွေးသောသူသည် ကြီးမြတ်သလော။ စားပွဲ၌ လျောင်းသောသူသည် ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်လော။ သို့သော်လည်း ငါသည် သင်တို့တွင် လုပ်ကျွေးသောသူကဲ့သို့ဖြစ်၏။-ယော၊ ၁၃:၁၂-၁၅။ 28ငါသည် စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကို ခံစဉ်တွင် သင်တို့သည် ငါ၌မှီဝဲသောသူဖြစ်ရာ၏။- 29ငါ့ခမည်းတော်သည် ငါ့အား နိုင်ငံကို ပေးတော်မူသည်နှင့်အညီ၊- 30သင်တို့သည် ငါ၏နိုင်ငံတွင် ငါ့စားပွဲ၌ စားသောက်သော အခွင့်ကိုလည်းကောင်း၊ တရားပလ္လင်ပေါ်မှာထိုင်၍ ဣသရေလလူတစ်ဆယ်နှစ်မျိုးကို အုပ်စိုးရသော အခွင့်ကိုလည်းကောင်း၊ ငါသည် သင်တို့အား ပေးမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။-မ၊ ၁၉:၂၈။
ပေတရုငြင်းဆိုမည်ကိုဖော်ပြခြင်း
(မ၊ ၂၆:၃၁-၃၅။ မာ၊ ၁၄:၂၇-၃၁။ ယော၊ ၁၃:၃၆-၃၈)
31တစ်ဖန် သခင်ဘုရားက၊ ရှိမုန်၊ ရှိမုန်၊ ဂျုံဆန်ကို ဆန်ခါနှင့် ချသကဲ့သို့ စာတန်သည် သင်တို့ကို ချရမည်အကြောင်း အခွင့်တောင်းသည်ဖြစ်၍၊- 32သင်၏ယုံကြည်သောစိတ် မပျက်စေခြင်းငှာ ငါသည် သင့်အဖို့ဆုတောင်းလေပြီ။ သင်သည် သတိရပြန်သောအခါ သင်၏ညီအစ်ကိုတို့ကို တည်ကြည်စေလော့ဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊- 33ပေတရုက၊ သခင်၊ အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်နှင့်အတူ ထောင်ထဲသို့လည်းကောင်း၊ အသေသတ်ခြင်းသို့လည်းကောင်း လိုက်ခြင်းငှာ အသင့်ရှိပါ၏ဟု လျှောက်လေသော်၊- 34သခင်ဘုရားက၊ ပေတရု၊ ငါဆိုသည်ကား၊ ယနေ့တွင် ကြက်မတွန်မီ သင်သည် ငါ့ကိုမသိဟု သုံးကြိမ်မြောက်အောင် ငြင်းပယ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ငွေအိတ်၊ လွယ်အိတ်နှင့်ဓား
35တစ်ဖန် မိန့်တော်မူသည်ကား၊ အထက်က ငွေအိတ်၊ လွယ်အိတ်၊ ခြေနင်းမပါဘဲ သွားကြလော့ဟု သင်တို့ကို ငါစေလွှတ်သောအခါ တစ်စုံတစ်ခုလိုသလောဟု မေးလျှင်၊ တစ်စုံတစ်ခုမျှ မလိုပါဟု လျှောက်ကြသော်၊-မ၊ ၁၀:၉-၁၀။ မာ၊ ၆:၈-၉။ လု၊ ၉:၃၊ ၁၀:၄။ 36ယခုမူကား ငွေအိတ်ရှိသောသူသည် ယူစေ။ လွယ်အိတ်ရှိသောသူသည် ယူစေ။ ဓားမရှိသောသူသည် အဝတ်ကိုရောင်း၍ ဓားကိုဝယ်စေ။- 37အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူသည် မတရားသောသူတို့နှင့် ရေတွက်ဝင်ခြင်းသို့ ရောက်၏ဟူသော ကျမ်းစာချက်သည် ငါ၌ ယခုပင် ပြည့်စုံရမည်။ ငါ့အမှုအရာတို့သည် ပြီးစီးခြင်းသို့ ရောက်ကြပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။-ဟေရှာ၊ ၅၃:၁၂။ 38ထိုသူတို့ကလည်း၊ သခင်၊ ဓားနှစ်စင်းရှိပါ၏ဟု လျှောက်လျှင်၊ တန်ပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။
သံလွင်တောင်တွင်ဆုတောင်းခြင်း
(မ၊ ၂၆:၃၆-၄၆။ မာ၊ ၁၄:၃၂-၄၂)
39ထိုနောက် အလေ့တော်ရှိသည်အတိုင်း သံလွင်တောင်သို့ ထွက်ကြွတော်မူ၍၊ တပည့်တော်တို့သည် နောက်တော်သို့ လိုက်ကြ၏။- 40ထိုအရပ်သို့ ရောက်တော်မူလျှင်၊ သင်တို့သည် စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်မည်အကြောင်း ဆုတောင်းကြလော့ဟု မိန့်တော်မူပြီးမှ၊- 41တပည့်တော်တို့နှင့် ကျောက်ခဲတစ်ပစ်လောက် ခွာသွား၍ ဒူးထောက်လျက်၊- 42အို အဘ၊ အလိုတော်ရှိလျှင် ဤခွက်ကို အကျွန်ုပ်မှ လွှဲတော်မူပါ။ သို့သော်လည်း အကျွန်ုပ်အလိုရှိသည်အတိုင်း မဖြစ်ပါစေနှင့်။ ကိုယ်တော်အလိုရှိသည်အတိုင်း ဖြစ်ပါစေသောဟု ဆုတောင်းတော်မူ၏။- 43ထိုအခါ ကောင်းကင်တမန်သည် ထင်ရှားလာ၍ ကိုယ်တော်ကို အားပေးရ၏။- 44ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံလျက် အထူးသဖြင့်ကြိုးစား၍ ဆုတောင်းတော်မူ၏။ ချွေးထွက်တော်မူသည်ကား၊ မြေပေါ်၌ကျသော သွေးစက်ခဲကဲ့သို့ ဖြစ်သတည်း။- 45ထိုသို့ ဆုတောင်းပြီးမှ၊ ယေရှုသည်ထ၍ တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့ ပြန်သောအခါ၊ သူတို့သည် ဝမ်းနည်းသောစိတ်ရှိသည်နှင့် အိပ်ပျော်လျက် နေကြသည်ကို တွေ့တော်မူလျှင်၊- 46သင်တို့သည် အဘယ်ကြောင့် အိပ်ပျော်ကြသနည်း။ ထကြ။ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်မည်အကြောင်း ဆုတောင်းကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ကိုယ်တော်ကိုဖမ်းဆီးခြင်း
(မ၊ ၂၆:၄၇-၅၆။ မာ၊ ၁၄:၄၃-၅၀။ ယော၊ ၁၈:၃-၁၁)
47ထိုသို့ မိန့်တော်မူစဉ်တွင်ပင် တပည့်တော်တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်သော ယုဒရှကာရုတ်သည် လူအပေါင်းတို့ကို လမ်းပြလျက်လာ၍၊ ယေရှုကိုနမ်းခြင်းငှာ ချဉ်းကပ်လေ၏။- 48ယေရှုကလည်း၊ ယုဒ သင်သည် နမ်းခြင်းကို ပြုလျက် လူသားကိုအပ်သလောဟု မေးတော်မူ၏။- 49ယေရှုနှင့်အတူပါသော သူတို့သည် ဖြစ်အံ့သောအမှုကို မြင်လျှင်၊ သခင်၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ဓားနှင့် ခုတ်ရပါမည်လောဟု မေးလျှောက်ပြီးမှ၊- 50တစ်ယောက်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၏ ကျွန်တစ်ယောက်ကို ခုတ်သဖြင့် လက်ယာနားရွက်ပြတ်လေ၏။- 51ယေရှုကလည်း၊ တန်စေဟု မိန့်တော်မူ၍ နားရွက်ကို လက်တော်နှင့်တို့သဖြင့် အနာကို ပျောက်စေတော်မူ၏။- 52ထိုအခါ အထံတော်သို့ရောက်လာသော ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ဗိမာန်တော်မှူး၊ လူအကြီးအကဲတို့အား ယေရှုက၊ သင်တို့သည် ဓားပြကိုဖမ်းသကဲ့သို့ ငါ့ကို ဖမ်းအံ့သောငှာ ဓားနှင့် တုတ်များကို လက်စွဲလျက် လာကြသည်တကား။- 53ငါသည် ဗိမာန်တော်၌ သင်တို့နှင့်အတူ ရှိနေစဉ်အခါ သင်တို့သည် ငါ့ကို မဖမ်းမဆီးကြ။ သို့သော်လည်း ယခုအချိန်ကား သင်တို့အချိန်ဖြစ်၏။ မှောင်မိုက်တန်ခိုးလည်းဖြစ်၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။လု၊ ၁၉:၄၇-၂၁:၃၇။
ထိုသူကိုငါမသိ
(မ၊ ၂၆:၅၇-၅၈၊ ၆၉-၇၅။ မာ၊ ၁၄:၅၃-၅၄၊ ၆၆-၇၂။ ယော၊ ၁၈:၁၂-၁၈၊ ၂၅-၂၇)
54ထိုသူတို့သည် ကိုယ်တော်ကို ဖမ်းဆီး၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၏အိမ်သို့ ဆောင်သွားကြ၏။ ပေတရုသည်လည်း သူတို့နှင့် ဝေးစွာလိုက်လေ၏။- 55အိမ်ဦးအလယ်၌ မီးမွေးပြီးမှ၊ လူများတို့သည် စုဝေး၍ ထိုင်ကြလျှင်၊ ပေတရုသည်လည်း သူတို့အထဲ၌ ထိုင်နေ၏။- 56ထိုသို့ ပေတရုသည် မီးအနားမှာ ထိုင်နေသည်ကို အစေအပါမိန်းမတစ်ယောက်သည် မြင်လျှင်၊ သူ့ကို စေ့စေ့ကြည့်၍၊ ဤသူသည် ယေရှုနှင့် ပေါင်းဖော်သောသူဖြစ်သည်ဟု ဆိုသော်၊- 57ပေတရုက၊ အချင်းမိန်းမ၊ ထိုသူကို ငါမသိဟု ငြင်းလေ၏။- 58ထိုနောက် များမကြာ အခြားသောသူသည် ပေတရုကိုမြင်လျှင်၊ သင်သည်လည်း ထိုသူတို့အဝင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသော်၊ ပေတရုက၊ အချင်းလူ၊ ငါသည် သူတို့ အဝင်မဟုတ်ဟု ဆို၏။- 59တစ်ဖန် တစ်နာရီလောက်ကြာပြီးမှ အခြားသောသူက၊ အကယ်စင်စစ် ဤသူသည် ယေရှုနှင့် ပေါင်းဖော်သောသူဖြစ်၏။ ဂါလိလဲလူလည်း ဖြစ်၏ဟု ခိုင်မာစွာဆိုလျှင်၊- 60ပေတရုက၊ အချင်းလူ၊ သင်ပြောသောအရာကို ငါမသိဟုဆို၏။ ထိုစကားကိုပြောသော ခဏချင်းတွင် ကြက်တွန်လေ၏။- 61ထိုအခါ သခင်ဘုရားသည်လှည့်၍ ပေတရုကို ကြည့်တော်မူ၏။ ကြက်မတွန်မီ သင်သည် သုံးကြိမ်မြောက်အောင် ငါ့ကို ငြင်းပယ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူသောစကားကို ပေတရုသည် သတိရသဖြင့်၊- 62ပြင်သို့ထွက်၍ ပြင်းစွာငိုကြွေးလေ၏။
ကိုယ်တော်ကိုရိုက်ပုတ်ကြခြင်း
(မ၊ ၂၆:၆၇-၆၈။ မာ၊ ၁၄:၆၅)
63ယေရှုကို ကိုင်ဆွဲသောသူတို့သည် ကိုယ်တော်ကို ပြက်ရယ်ပြု၍ ရိုက်ပုတ်ကြ၏။- 64မျက်နှာတော်ကိုဖုံးပြီးလျှင် လက်နှင့်ပုတ်လျက်၊ ကိုယ်တော်ကို အဘယ်သူပုတ်သည်ကို ပရောဖက်ပြု၍ ဟောတော်မူပါဟုဆိုကြ၏။- 65အခြားသောစကားများဖြင့်လည်း ကိုယ်တော်ကို ကဲ့ရဲ့၍ ပြောဆိုကြသေး၏။
လွှတ်တော်တွင်စစ်ဆေးခြင်း
(မ၊ ၂၆:၅၉-၆၆။ မာ၊ ၁၄:၅၅-၆၄။ ယော၊ ၁၈:၁၉-၂၄)
66မိုးလင်းသောအခါ လူတို့တွင် အကြီးအကဲဖြစ်သောသူ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာတို့သည် စည်းဝေး၍ ကိုယ်တော်ကို လွှတ်တော်သို့ ဆောင်သွားပြီးလျှင်၊- 67သင်သည် ခရစ်တော်မှန်လျှင် ငါတို့အား ပြောလော့ဟုဆိုကြ၏။ ယေရှုကလည်း၊ ငါပြောလျှင် သင်တို့သည် မယုံ။- 68ငါမေးလျှင်လည်း သင်တို့သည် မဖြေဘဲ၊ ငါ့ကို မလွှတ်ဘဲနေကြလိမ့်မည်။- 69နောက်၌ လူသားသည် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်လက်ယာဘက်၌ ထိုင်တော်မူလတ္တံ့ဟု မိန့်တော်မူသော်၊- 70ထိုသူအပေါင်းတို့က၊ သို့ဖြစ်၍ သင်သည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်မှန်သည်တကားဟု ဆိုကြလျှင်၊ သင်တို့ဆိုသည်အတိုင်းမှန်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 71ထိုသူတို့ကလည်း၊ အဘယ်သက်သေ လိုသေးသနည်း။ သူ၏စကားကို ငါတို့ကိုယ်တိုင် ကြားရပြီဟု ဆိုကြ၏။

ရှင်လုကာခရစ်ဝင် - ၂၂ (အနက်ဖွင့်)

၁၁။ လူသားတော် ဝေဒနာခံစားခြင်းနှင့် အသေခံတော်မူခြင်း (အခန်း ၂၂-၂၃)

(က) သခင်ယေရှုအား လုပ်ကြံရန် ကြံစည်ကြခြင်း (၂၂:၁-၂)

၂၂:၁ တဆေးမပါသော မုန့်ပွဲတော်ကို ပသခါပွဲတော်အပြီး ခုနှစ်ရက်တွင် ကျင်းပရသည်။ ပသခါပွဲကို ယုဒပြက္ခဒိန်အရ ပထမလ (Nisan) နိစန်းလ၏ တဆယ့်လေးရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သည်။ ခုနှစ် ရက်အလွန်ဖြစ်သောကြောင့် (Nisan) နိစန်းလ (၂)ရက်နေ့တွင် တဆေးမပါ မုန့်ပွဲတော် ပြုလုပ်ရသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်မူ အကယ်၍ ယုဒပရိသတ်သို့ ရည်စူး၍ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်မူ ရှေးအခေါ်အဝေါ်အတိုင်း အာဇု မပွဲတော်ဟု ဆိုသည်။ အကယ်၍ ယုဒပရိသတ်သို့ ရည်စူး၍ ဤကျမ်းကို ရေးသားသည်ဆိုလျှင် တဆေးမ ပါသောမုန့်ပွဲနှင့်ပသခါပွဲအကြောင်း ရှင်းပြစရာလိုမည်မဟုတ်ပါ။

၂၂:၂ ယဇျပုရောဟိတျကွီးနှငျ့ ကမြျးတတျပုဂိဂုလျမြားသညျ ယရှေုသခငျအား သတျဖွတျ လုပျကွံဖို့ရနျသာ တခြိနျလုံးခြောငျးမွောငျးနကွေသညျ။ သို့သောျလုံလောကျသော စှပျစှဲခကြျမရှိသဖွငျ့ လကျမရဲကွ။ သခငျယရှေုဘကျ၌ ရပျတညျထောကျခံနကွေသောလူထုပရိသတျကွီးကို စိုးကွောကျနကွေ သညျ။

(ခ) ယုဒရှကာရုတ်က သစ္စာဖောက်ခြင်း (၂၂:၃-၆)

၂၂:၃ စာတန်က ယုဒရှကာရုတ်အမည်ရှိသော တပည့်တော်အား ချဉ်းကပ်သည်။ (ယော ၁၃:၂၇) တွင် ပသခါပွဲတော်၌ ယေရှုက ယုဒသို့မုန့်ဖဲ့ပြီးနောက်အဖြစ်အပျက်များစတင်သည်ဟုဆိုသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်မူ လှုမ်ရှားမှုအဆင့်ဆင့် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။

၂၂:၄-၆ ယုဒသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီး၊ ဗိမာန်တော်အကြီးအကဲများနှင့် အချိန်းအချက် အပေးအယူလုပ်ခဲ့သည်။ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်အဓိက ရုဏ်မဖြစ်စေဘဲ ဝီဝီရိရိ သစ္စာဖောက်ဖို့ စနစ်တကျ ပြင်ဆင်သည်။ ယုဒ၏ ကမ်းလှမ်းချက်ကို သဘောတူကြ၍ ငွေဒင်္ဂါးသုံးဆယ်နှင့်ကျေနပ် ကြသည်။ ယုဒသည် သစ္စာဖောက်သည့်အကြံကို အသေးစိတ်စီစဉ်ကြသည်။

(ဂ) ပသခါပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း (၂၂:၇-၁၃)

၂၂:ရ ဤနေရာတွင်အချိန်နာရီနှင့်ပတ်သက်၍ စဉ်းစားစရာရှိပါသည်။ တဆေးမပါသော မုန့်ပွဲသည် ထုံးစံအားဖြင့် နိစန်းလ ၁၃ရက်နေ့ မြောက်တွင် ယုဒနေအိမ်များတွင် မရှိရတော့ပါ။ ဤကျမ်း ပိုဒ်တွင် ပသခါပွဲရောက်သောအခါ ဟုဆိုသည်။ နိစန်းလ (၁၄)ရက်နေ့ဖြစ်နေသည်။ Leon Morris နှင့် ကျမ်းစာပညာရှင်မျးာက ထိုကာလ၌ ပြက္ခဒိန်နှစ်ခုရှိသည်။ တခုသည် ဘာသာရေးအခြေခံသော ပြက္ခဒိန် ဖြစ်၍ အခြားတခုသည် အများသူငါ ဖတ်ရှုသော ပြက္ခဒိန်ရှိသည် ဟုဆိုသည်။ ၆၀ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ကြသပတေးနေ့ညနေကို ဆိုလိုဟန်ရှိသည်ဟု ယူဆရသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၅၃တွင် ဆက်လက်လေ့လာ ဆက်စပ်ကြပါစို့။

၂၂:၈-၁ဝ သခင်ယေရှုက ပေတရုနှင့် ယောဟန်အား ပသခါပွဲပြင်ဆင်ရန် ယေရုရှလင် သို့ကြိုတင်စေလွှတ်လိုက်သည်။ လုပ်ဆောင်မည့်အချက်များကိုလည်း အသေးစိတ်မှာ ကြားလိုက်သည်။ မြို့ထဲရောက်သောအခါ သောက်ရေအိုးထမ်းလာသူ တွေ့ကြလိမ့်မည်။ ထူးဆန်းသည်။ အရှေ့တိုင်းအရပ် ဒေသတွင် မိန်းမများသာ သောက်ရေအိုးထမ်းလေ့ရှိသည်။ ထိုယောက်ျားသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် တော်ဖော်ပြသောသူဖြစ်မည်။

၂၂:၁၁-၁၃ သခင်ယေရှုသည် ထိုသူ၏ နေရာနှင့်လာရာလမ်းကို သိမြင်သည်သာမက ကိုယ်တော်နှင့် တပည့်တော်များအတွက် အထက်ခန်းတွင်ပွဲတော်ပြင်ဆင်ထားပေးကြောင်းကိုလည်း သိနေသည်။ ထိုသူသည် သခင်ယေရှုအား ကိုယ်စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ဆက်ကပ်ယုံကြည်သူဖြစ်ဟန်တူ သည်။ ဧည့်ခန်းနှင့်အပေါ်ထပ်အခန်းကြီးသည် ပုံပမာခြင်းမတူညီပါ။ ထိုအိမ်ရှင်၏ ဧည့်ဝတ်ပျူငှာမှုသည် တပည့်တော်များ၏ ထင်သည်ထက်ကြီးကျယ်သည်။ ဗက်လင်တွင် သခင်ယေရှုမွေးဖွားစဉ်က အခန်းအ ကန့်မရှိသော နွားတင်းကုပ် တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင် တပည့်တော်များအား ဧည့်သည်ခန်းမေး ခိုင်းသည်။ သို့သော် သာမန်ဧည့်ခန်းမဟုတ်။ ထိုထက်ကောင်းသော အပေါ်ထပ်ဧည့်ခန်းဆောင်ကြီးဖြစ် နေသည်။

သခင်ယေရှုမှာထားသည့်အတိုင်း တပည့်တော်များက ပသခါပွဲအတွက် အသင့်ပြင်ဆင် ထားကြသည်။

(ဃ) နောက်ဆုံးပသခါပွဲတော် (၂၂:၁၄-၁၈)

၂၂:၁၄ ယုဒများသည် အဲဂုတ္တုပြည်မှလွတ်မြောက်လာခြင်း အပြစ်မဲ့သောသိုးသငယ်၏ အသွေးဖြင့် လွတ်မြောက်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ရာစုနှစ်ချီ၍ ပသခါပွဲတော်ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ သခင်ယေရှုသည်လည်း တပည့်တော်များနှင့် အတူတကွထိုုင်၍ နောက်ဆုံးပသခါပွဲတော် သုံးဆောင် သည်။ သို့သော သခင်ယေရှုသည်သာ စစ်မှန်သော ပသခါပွဲတော် အပြစ်တစက်မစွန်းသော သိုးသငယ်၊ သူ့ကိုယုံကြည်သူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းရရှိသောအရှင်သခင်ဖြစ်သည်။

၂၂:၁၅-၁၆ ဤပသခါပွဲတော်သည် ကိုယ်တော်ဘုရားအတွက် ထူးခြားလေးနက်သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား အသေမခံမှီ တပည့်တော်များနှင့် အတူတကွ စားသုံးချင်လှသည် နောက်ဆုံးပွဲဖြစ် သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားဤလူ့လောကတွင်နိုင်ငံတော်မတည်မချင်း၊နောက်တကြိမ်ကြုံဆုံရတော့မည်မ ဟုတ်။ သင်တို့နှင့် အတူစားခြင်းငှာ အလွန်အလိုရှိလေပြီ ဟုဆိုထားသည်။ ဤစကားက ယုံကြည်သူများ အားအချိန်တိုင်း၊ နေရာတိုင်းမှာ သခင်ယေရှုက သူနှင့်အတူတကွ မျှဝေခံစားဖို့ဖိတ်ခေါ်နေပါသည်။

၂၂:၁၇-၁၈ ပသခါပွဲတော်အစဉ်အလာထုံးစံအတိုင်း ခွက်ဖလားကိုယူ၍ ကျေးဇူးတော်ချီး မွမ်းပြီးမှ အချင်းချင်း ဝေကြလော့ဟု သခင်ဘုရား မိန့်တော်မူသည်။ တဖန် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော် မတည်မီတိုင်အောင်ယခုမှစ၍ စပျစ်ရည်ကို တဖန်ငါမသောက်ရဟု သတိပေးလိုက်သည်။

(င) ပထမဦးဆုံးပွဲတော်မင်္ဂလာ (၂၂:၁၉-၂၃)

၂၂:၁၉-၂ဝ ပသခါပွဲတော်သည် ချက်ချင်းပွဲတော်မင်္ဂလာအဖြစ်သိုပ ပြောင်းလဲသွားသည်။ သခင်ယေရှုကသူ၏ အသေခံခြင်းကို တပည့်တော်များ အစဉ်သဖြင့် အောက်မေ့သတိရဖို့ရန် အထိမ်း အမှတ်အဖြစ်ပြောင်းလဲကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးစွာခရစ်တော်၏ အသားပုံဆောင်သောမုန့်ကို တပည့်တော် များသို့ဝေငှသည်။ ပြီးနောက် ကရာနီကုန်းပေါ်တွင် သွန်းလောင်းသော အသွေးတော်ပုံဆောင်သည့် စပျစ်ရည်ဖလားကိုလည်း ဝေငှလိုက်သည်။ ကိုယ်တော်က ဤခွက်ကား သင်တို့အဘို့ အလို့ငှာသွန်းသော ငါ၏ အသွေး၌ တည်သော ပဋိညာဉ် တရာသစ်ဖြစ်သည်ဟု မိန့်ဆိုသည်။ ဣသရေလလူမျိုးများအတွက် သွန်းလောင်းသော ကိုယ်တော်၏ အသွေးတော်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားလူ့လောကတွင် နိုင်ငံတော် တည်ထောင်သောအခါမှ သာလျှင့်ထိုပဋိညာဉ်သစ်ပြည့်စုံမည်။ သို့သော် မျက်မှောက်ကာလ၌ ယုံကြည်သူ များအတွက် ကောင်းစားရာဖြစ်သည်။

ထိုအချိန်ကာလတွင် သခင်ယေရှုအသက်ရှင်နေသောကြောင့် မုန့်နှင့် စပျစ်ရည်သည် ကိုယ်တော်၏ အသားနှင့် အသွေးတော်ပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ဖဲ့ခြင်း မခံရသေး။ အသွေးမြေ ကျခြင်းမရှိသေး။ ထို့ကြောင့် မှတ်လက္ခဏာပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယုဒထုံးစံအရ အသွေးမစားရပါ။ ထို့ကြောင့် အတကယ့်အသွေးသောက်ရကြောင်းအသွေးတော်ပုံဆောင်သော စပျစ်ရည်ကို သောက်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တပည့်တော်များနားလည်သဘောပေါက်ကြသည်။

၂၂:၂၁ ရှင်ယောဟန် ၁၃တွင်သခင်ယေရှုက မုန့်တလုပ်စာနှစ်၍ ပေးသောသူသည် သူအားသစ္စာဖောက်မည့်သူဖြစ်သည်ဟုဆိုထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဤပွဲတော်မင်္ဂလာတွင် ယုဒရှကာရုတ် ပါဝင်ကြောင်းသေချာသည်။ အချို့က ဤပထမဆုံးပွဲတော်မင်္ဂလာတွင် ယုဒရှကာရုတ် မပါရှိပါဟု ဆိုကြ သည်။

၂၂:၂၂ သခင်ယေရှုသည် ဆင်းရဲဒုက္ခခံ၍ အသေခံရမှာ သေချာသည်။ ယုဒ၏ သစ္စာဖောက်ခြင်းသည် ကျမ်းစာ တော်ပြည့်စုံဖို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက ယုဒအား ရည်မှတ်၍ လူသားကိုအပ်နှံသောသူသည် အမင်္ဂလာရှိ၏ ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ယုဒသည် လက်ရွေးစင်တပည့်တော် တဆယ့်နှစ်ပါးတွင် ပါဝင်သော်လည်း ယုံကြည်သူစင်စစ်မဟုတ်ပါ။

၂၂:၂၃ သခင်ယေရှု၏ စကားတော်ကို ကြားသိကြသော တပည့်တော်များသည် နဝေတိမ် တောင်ဖြစ်သွားကြသည်။ ဤအမှုအရာသည် အဘယ်သူပြုအံ့နည်းဟု အချင်းချင်း ပြောဆိုကြသည်။

(စ) အမှုတော်သည် အမှန်တကယ်ကြီးမြတ်၏ (၂၂:၂၄-၃၀)

၂၂:၂၄-၂၅ တပည့်တော်များသည် ဇာတိစိတ်နှင့် မကင်းကြသဖြင့် ပွဲတော်မင်္ဂလာအပြီး တွင် သူတို့အထဲ၌ အဘယ်သူသည် အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်သနည်းဟုငြင်းပွားကြသည်။ သူတို့အသံကြားသော အခါ သခင်ယေရှုက ကိုယ်တော်ဘုရားတန်ဖိုးထားသော ကြီးမြတ်ခြင်းသည် လူ့အတွေးဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်သည်ဟု သတိပေးလိုက်သ်ည။ တပါးအမျိုးသားများ၏ အတွေးတွင် တိုင်းပြည်အုပ်စိုးရသော ရှင်ဘုရင် ကို အကြီးမြတ်ဆုံးဟုထင်မှတ်ကြသည်။ ကျေးဇူးရှင်ဟု ထင်မှတ်ကြသည်။ သို့သော် ထိုရာထူးဂုဏ်ဒြပ် သည် မက်လောက်စရာမရှိသော အသေးအဖွဲမျှသာ ဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ် အာဏာရှင်များဖြစ်သည်။ နာမည်ကျော်ကြားကြသော်လည်း ကိုယ်ကျင့်သီလအားဖြင့် မူကြီးမြတ်ခြင်းမရှိကြသည်။

၂၂:၂၆ ထိုသို့ပြုမူသူများသည် ကယ်တင်ရှင်သခင်၏ တပည့်တော်မမည်။ မိမိကိုယ်ကို ကြီးမြတ်သည်ဟု ထင်မှတ်သူသည် သူ့ကိုယ်သူထင်မှတ်ခြင်းထက်သေးငယ်သူဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် ကြီးမြတ်လျှင် အခြားသူများကို ပြုစုကျေးဇူးပြုရသည်။ ငယ်သောသူ သည်လည်း သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ လေးစားရသောသူ ဖြစ်နိုင်သည်။

၂၂:၂ရ လူ့အတွေးတွင် လုပ်ကျွေးသူထက် စားပွဲပေါ်၌ ထိုင်သူက ကြီးမြင့်သည်ဟုယူဆ တတ်ကြသည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုမှာမူ လူသားများအား လုပ်ကျွေးရန်ကြွလာခဲ့သည်။ ထိုသို့ပင် ကိုယ် တော်နောက်သို့လိုက်သူများသည် ကိုယ်တော်ကဲ့သို့ ပြုကြရသည်။

၂၂:၂၈-၃ဝ တပည့်တော်များကိုလည်း ကိုယ်တော်ဘုရားကဲ့သို့ စုံစမ်းခြင်းခံနိုင်ရမည်ဟု သတိပေးတိုက်တွန်းထားသည်။ ယခုမူအချင်းချင်းစကားများရန် ဖြစ်ကြသည်။ မကြာခင် သွေးကွဲကြတော့ မည်။ ထို့ကြောင့် တပည့်တော်များ၏ စိတ်နှလုံးကို သိမြင်သော ကိုယ်တော်ဘုရားက နာမတော်မြတ်၌ အချင်းချင်း မေတ္တာရှိဖို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားသည်။ တပည့်တော်များအား တရားပလ္လင် ပေါ်တွင်ထိုင်၍  ဣသရေလ လူတဆယ့်နှစ်မျိုးကို အုပ်စိုးရသော အခွင့် ဆုလက်ဆောင် အဆင်သင့်ရှိသည်ဟု အသိပေး လိုက်သည်။ ခရစ်တော်သည် လူ့လောက အုပ်စိုးဖို့ ဒါဝိဒ်၏ ပလ္လင်တော်၌ ထိုင်ချိန်တွင် ဆုလက်ဆောင် ရရှိ ကြမည်။ ခမည်းတော် ဘုရားကတိတော်ပြုသည့်အတိုင်း သခင်ခရစ်တော်သည် ဣသရေလအမျိုးအား အမှန်တကယ်အုပ်စိုးလာမည်။

(ဆ) ယေရှုက ပေတရုက ငြင်းပယ်မည့်အကြောင်းကြိုတင်ပြောကြားခြင်း (၂၂:၃၁-၃၄)

လူသားများ၏ ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ခြင်းကြောင့် လူ့လောက၌ မှောင်ရိပ်မဲသည့်အကြောင်း နောက်ဆုံးပိုင်း (၃)ခန်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ပထမအချက်မှာ ယုဒရှကာရုတ်၏ သစ္စာဖောက်ခြင်း၊ ဒုတိယအချက်မှာ တပည့်တော်များ၏ ကိုယ်ကျိုးရှေးရှုမှုနှင့် ယခုပေတရု၏ သူရဲဘောကြောင် သောအမှု များဖြစ်သည်။

၂၂:၃၁-၃၂ ရှိမုန်ပေတရုသည် တပည့်တော်များထဲတွင် သခင်ယေရှု၏ အချစ်တော်ဖြစ် သည်။ စာတန်ကတပည့်တော်များကို ဆန်ခါဖြင့် ဆန်ကွဲချရသကဲ့သို့ ချမည့်အကြောင်း သခင်ယေရှုက သတိပေးသည်။ သို့သော်လည်း သခင်ယေရှုက ယုံမှားခြင်းမရှိဖို့ ပေတရုအတွက် ဆုတောင်းပေးသည်။ အသိတရားပြန်လည်သောအခါ သင့်ညီအစ်ကို များကို ယုံကြည်ခြင်း ခိုင်မာစေလော့ဟု ပေတရုကို မိန့်မှာ သည်။ ဤနေရာတွင် အသိတရားဟုဆိုခြင်းမျာ ဖောက်ပြန်ရာမှ အသိတရားပြန်ရ၍ ဘုရားသခင်ထံ ပြန်လည်ချဉ်းကပ်ခြင်းဖြစ်သည်။

၂၂:၃၃-၃၄ ပေတရုက သခင်ယေရှုအတွက် ထောင်ချခံဝံ့ကြောင်းနှင့် အသေခံဖို့ အဆင် သင့် ရှိကြောင်းကြွားခဲ့သည်။ သို့သော် နံနက်မိုးမလင်းမှီ သုံးကြိမ်သုံးခါ ငြင်းပယ်မည့်အကြောင်း သခင်ယေ ရှုက သိနေသည်။

(မာ ၁၄:၃၀) တွင်ကြက်နှစ်ခါမတွန်မှီ ပေတရုက သုံးကြိမ်ငြင်းပယ်မည်ဟု ဆိုသည်။ (မ ၂၆:၃၄၊ လု ၂၂:၃၄၊ ယော ၁၃:၃၈) တို့တွင် ကြက်မတွန်မီ ပေတရုက သုံးကြိမ်ငြင်းပယ်မည်ဟုဆိုကြ သည်။ ထိုအချက်များကို ဆက်စပ်နားလည်ဖို့ခတ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ မိုးမလင်းမီတွင်ကြက်နှစ်ခါတွန် လေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်မိုးမလင်းမီဟု ပေါင်းစပ်နားလည်ရသည်။ ပေတရုက သခင်ခရစ်တော်အား ငြင်း ပယ်ပုံကို ခရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင် (၆)မျိုးတွေ့ရသည်။

၁။ မိန်မတယောက် (မ ၂၆:၆၉-၇၀၊ မာ ၁၄:၆၆- ၆၈)

၂။ အခြားမိန်းမတယောက် (မ ၂၆:၇၁-၇၂)

၃။ လူအုပ်ကြားမှလူတနယောက် (မ ၂၆:၇၃-၇၄၊ မာ ၁၄:၇၀-၇၁)

၄။ လူတယောက် (လု ၂၂:၅၈)

၅။ အခြားလူတယောက် (လု ၂၂:၅၉-၆၀)

၆။ ယဇ်ပုရာဟိတ်ကြီး၏ တပည့် (ယော ၁၈:၂၆-၂၇)။ ဤသူသည် အခြားခရစ်ဝင်ကျမ်း ပိုဒ်များနှင့်မတူ တမူထူးခြားသည်။ သင်သည် ဥယျာဉ်ထဲ၌ ယေရှုနှင့်အတူ သင့်ကို ငါမြင် သည် (ငယ် ၂၆)ဟုဆိုသည်။

(ဇ) ပုံစံသစ်ဖြင့် သွားရောက်ဟောကြားရန် စေလွှတ်ခြင်း (၂၂:၃၅-၃၈)

၂၂:၃၅ ကိုယ်တော်ဘုရားက တပည့်တော်များအားငွေအိတ်၊ လွယ်အိတ်၊ ဘိနပ်မပါပဲ အမှုတော်ဟောကြားကြရန် စေလွှတ်ခဲ့ဘူးသည်။ ထိုသို့စေလွှတ်သော်လည်း လုံလောက်၏။ တပည့်တော်များကလည်း လိုလေသေးမရှိ ပြည့်စုံကြောင်းဝန်ခံကြသည်။

၂၂:၃၆ တပည့်တော်များသည် မကြုံမတွေ့ဘူးသောအလုပ်ကို သူစိမ်းနယ်ထဲမှာ စတင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ကြရသည်။ ဆင်းရဲခြင်း၊ ငတ်မွတ်ခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ်များကို တွေးကြောက်စရာမလို လတ်တလောလိုအပ်ချက်များအတွက် သခင်ဘုရား ငွေအိတ်၊ လွယ်အိတ်၊ ထမင်းချိုင့်ယူခွင့်ပြုသည်။ ဓါးမ ရှိလျှင် အဝတ်ကို ရောင်း၍ ဝယ်ပါဟု မှာလိုက်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဓါးဝယ်ခိုင်းပါသနည်း။ ရန်သူများကို ခုခံဖို့ မဟုတ်တန်ရာ။ ထိုအကြောင်းကို အောက်ပါကျမ်းပိုဒ်များတွင် ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။

“ငါ၏နိုင်ငံတော်သည် ဤလောကနှင့် မစပ်ဆိုင်း။ ဤလောကနှင်စပ်ဆိုလျှင် ငါသည် ယုဒလူတို့လက်သို့မရောက်စေခြင်းငှါ ငါ၏ လူတို့သည် ညတိုက်လှန်ကြလိမ့်မည်” (ယော ၁၈:၃၆)

“ဓါးကိုကိုင်ဆောင်သော ရှိသမျှသည် ဓါးဖြင့် ဆုံးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်” (မ ၂၆:၅၂)

“သင့်ရန်သူကို ချစ်လော့” (မ ၅:၄၄)

“သင့်ပါးတဖက်ကိုလာရိုက်လျှင် အခြားပါးတဖက် ကိုလည်း ထိုးခံဦးလော့” (မ ၅:၃၉နှင့် ၂ကော ၁၀:၄ ကိုလည်းကြည့်ပါ)

ထိုသို့ဆိုလျှင် ဓါကို ဘာလုပ်ဖို့ဆောင်ခိုင်းသနည်း။

၁။ ဝိညာဉ်တော်ဓါးတည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် (ဧ ၆:၁၇)ဖြစ် သည်ဟု အချို့ကဆိုသည်။ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်ထိုစကားအရ ပိုက်ဆံအိတ်၊ လွယ်အိတ်နှင့်ဝတ်ရုံကို မည်သို့ဖွင့်ဆိုကြမည်နည်း။

၂။ William က အုပ်စိုးသူမင်း၊ ရောမအစိုးရ၏ အမိန့်အား ခုခံကာကွယ်ခြင်းကို ဆိုလို သည် (ရော ၁၃:၄) ဟုဆိုသည်။

၃။ Lange ကမူ လူများ၏ တိုက်ခိုက်စော်ကားမှုကို ခုခံရန် ဖြစ်သည်။ သို့သော် တိုက် ခိုက်ရန်မူဖို့ မဟုတ်ဟုဆိုသည်။ (မ ၅:၃၉)တွင်ဖော်ပြသည့်ခုခံကာကွယ်ဖို့စကားကို ကိုးကားဟန်တူသည်။

၄။ အချို့က သားရဲတိစ္ဆာန်ဘေးရန် ကာကွယ်ဖို့ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ အသင့်လျှော် ဆုံးဟု ယူဆပါသည်။

၂၂:၃ရ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ငွေအိတ်၊ လွယ်အိတ်နှင့် ဓါးယူဆောင်ရမည့်အကြောင်းရှင်းပြ ထားသည်။ ဤကာလတွင် သခင်ဘုရားသည် တပည့်တော်များနှင့် အတူရှိနေသည့် ကာလဖြစ်သည်။ (ဟေရှာ ၅၃:၁၂) တွင် ပရောဖက်ပြုထားသည့်အတိုင်း မကြသော ကာလတွင် ကိုယ်တော်ဘုရားသည် တပည့်တော်များ နှင့်ခွဲခွာ ရတော့မည်။ ဤလောက၌ ကိုယ်တော်၏ အမှုတော်ပြုခြင်း၊ တခန်းရပ်ပြီးဆုံး တော့မည်။ ကိုယ်တော်အား ရာဇဝတ်သားကဲ့သို့ စွပ်စွဲကြတော့မည်။

၂၂:၃၈ တပည့်တော်များက ထိုစကားတော်ကို အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲကြသဖြင့် သူတို့အ တွက် တလက်၊ သခင်ယေရှုအတွက်တလက် ဓါးနှစ်လက် ယူဆောင်လာကြသည်။ သခင်ယေရှုက တပည့်တော်များအားတော်လောက်ပြီဟုစကားပြန်လိုက်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ရန်ရှာသူများကို ထိုဓါး ဖြင့် ခုခံတော်လှန်မည်ဟု ထင်ကြသည်။ လူ့အတွေးနှင့် ဘုရားခင်၏ အတွေးသည် ပြဒါးတလမ်းသံတလမ်း ပါတကား။

(ဇ) ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်ဒေသနာ (၂၂:၃၉-၄၆)

၂၂:၃၉ သံလွင်တောင် အနောက်ဘက်တောင် ကြောတွင် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်ရှိသည်။ သခင်ယေရှုသည် တပည့်တော်များနှင့်အတူ ထိုဥယျာဉ်တို့ ဆုတောင်းဖို့ မကြာခဏသွားလေ့ရှိသည်။

၂၂:၄ဝ ပွဲတော်မင်္ဂလာပြီးဆုံးသောအခါ သခင်ယေရှုသည် တပည့်တော်များနှင့်အတူ ဂေသရှေမန် ဥယျာဉ်သို့ သွားကြသည်။ ဥယျာဉ်သို့ရောက်သောအခါ တပည့်တော်များအား စုံစမ်းသွေး ဆောင်ရာသို့ မလိုက်ပါစေရန် ဆုတောင်းခိုင်းသည်။ ထိုစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်က ခရစ်တော်အား စွန့်လွတ်၍ ရန်သူများလက်သို့ ကျရောက်မည့် အကြောင်း ဖြစ်ဟန်တူသည်။

၂၂:၄၁-၄၂ ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည် တယောက်တည်း ရှေ့ဆက်တိုးပြီး ဆုတောင်း သည်။ ကိုယ်တော်၏ ဆုတောင်းချက်မှာ အလိုတော်ရှိလျှင် ခံစားအံ့သော ခွက်ဖလားကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ ဖြစ်သည်။ သို့သော် မိမိ၏ဆန္ဒအတိုင်း မဟုတ်ဘဲ၊ ခမည်းတော်ဘုရား၏ အလိုတော်အတိုင်း ဖြစ်ပါစေဟု ဆိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လူသားများ ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ လက်ဝါးကပ်တိုင်နည်းလမ်းအပြင် အခြားနည်း လမ်းပေးဖို့ဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်သည် တိတ်ဆိတ်နေ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကားတိုင်နည်းလမ်း မှ တပါးအခြားမရှိ။

ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တွင် သခင်ယေရှု၏ ခံစားချက် ဒေသနာကို မှန်းဆ၍ မရနိုင်ပါ။ ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုတော်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင် တွင် (၃)နာရီကြာမှောင်မိုက်ကျခြင်းဖြင့် ပြီးမြောက်သွား သည်။ ဂေသရှေမန်သည် ကရာနီမျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်ဖြစ်သ်။ လူသားများအပြစ်နှင့် ခရစ်တော်၏ ဝေဒနာစတင်ဆုံဆည်းရာဖြစ်သည်။

၂၂:၄၃-၄၄ ကိုုယ်တော်၏ ပြင်းထန်သော ဝေဒနာခံစားခြင်းဖြင့် လူ့ဇာတိအပြည့်အဝခံယူပုံ ကို တွေ့မြင်ရသည်။ ကောင်းကင်တမန်တပါးဆင်းသက်လာပြီး ကိုယ်တော်ဘုရားကို လာရောက်အားပေး သည်ဟူသော ကျမ်းချက်တို့ကို ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် သာမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဆရာဝန်တပါး ၏ အသေးစိတ်ဖော်ပြသော မှတ်တမ်းသည် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။

၂၂: ၄၅-၄၆ တပည့်တော်များထံသို့ သခင်ယေရှုပြန်လာသောအခါ တပည့်တော်များ အိပ်ပျော်နေကြသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား မအံ့ဩသော်လည်း ဝမ်းနည်းသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားက ထ၍ ဆုတောင်းခိုင်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အထွဋ်အထိပ်အချိန်နာရီရောက်တော့မည်။ ကိုယ်တော် ဘုရားအား ငြင်းပယ်ကြဖို့ စုံစမ်းခြင်းခံရလုပြီ။

(ဈ) သခင်ယေရှု သစ္စာဖောက်ခံ၍ ဖမ်းဆီးခံခြင်း (၂၂:၄၇-၅၃)

၂၂:၄၇-၄၈ ယုဒနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးများ သင်းအုပ်များနှင့် တရားစရပ်မှူးများသည် သခင်ဘုရားအား ဖမ်းဆီးဖို့ ရောက်လာကြပြီ။ ကြိုတင်ချိန်းချက်ထားသည့်အတိုင်း သစ္စာဖောက် ယုဒက သခင်ယေရှုအားမာယာအနမ်း နမ်းပြလိုက်သည်။ထိုအကြောင်းကို Stewart က ဤသို့ဆိုသည်။

ထိုအပြုအမူသည် ရက်စက်မှုသရဖူဆောင်းပါသည်။ သာမန်လူမတွေးဝံ့သော ဆိုးညစ် မှုဖြစ်သည်။ အခြားတပည့်တော်များက သခင်ဘုရားနှင့် ဥယျာဉ်ခြံတွင်  စိတ်တူကိုယ်တူရှိနေစဉ် ယုဒ တယေက်သစ္စာဖောက်လိုက်သည်။၆၁

သခင်ယေရှုက ယုဒ သင်သည် နမ်းရှုပ်ခြင်းဖြင့် လူသားတော်အားရန်သူ လက်သို့ အပ်မည်လောဟု ဆိုလိုက်သည်။

၂၂:၄၉-၅၁ တပည့်တော်များက အခြေအနေကို သိလိုက်သဖြင့် ခုခံတိုက်ခိုက်ရန် ပြင်ဆင် ကြသည်။ ပေတရုက ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာကြီးအစေခံကျွန်၏ ညာဖက်နားရွက်ကို ခုတ်လိုက်သည်။ သခင်ယေရှုက ပေတရုအား ဝိညာဉ်ရေးရာတွင် လူ့လက်နက်အသုံးအဆောင်မကိုင်ဖို့ တားမြစ်လိုက်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ထိုဒဏ်ရာရရှိသူအား သနားသဖြင့် ပြတ်ကျသောနားရွက်ကို ပြန်ဆက်ပေးပြီးအနာ ပျောက်ကင်စေသည်။

၂၂:၅၂-၅၃ ယုဒခေါင်းဆောင်များနှင့် ဗိမာန်တော်တပ်မှူးများဖက်သို့လှည့်၍ သခင်ယေရှု ကသူ့အား အဘယ်ကြောင့် လူဆိုးဓါးပြကဲ့သို့ အကြမ်းဖက် လာဖမ်းကြသနည်းဟုဆိုသည်။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဗိမာန်တော်တွင် တရားဟောကြားသော်လည်း သာတကြည် မဖမ်းခဲ့ကြ။ ပြောသာပြောသည်။ ကိုယ်တော် ဘုရား၌ အချိန်နာရီကာလရာသီ ရှိသည်။ ထိုအခိုက်အတန့်သည် သူတို့၏ အချိန်နာရီ၊ မှောင်ရိပ်တန်ခိုး ကျသောအချိန်ဖြစ်သည်။ ကံကြမ္မာင်္ဂြိုလ်စီးသောအချိန်ဖြစ်သည်။ ကြာသပတေးနေ့ညဉ့်လယ် ရောက်ချေ ပြီ။

ဘာသာရေးဆရာကြီးများက ကိုယ်တော်ဘုရားကို (၃)ဆင့် စစ်ဆေးကြသည်။ ပထမဦးစွာ အန္နထံရောက်သည်။ ထို့နောက်မှ ကယာဖ၏ စစ်ဆေးခြင်းခံရသ်ည။ နောက်ဆုံးတွင်လွှတ်တရားမင်းများ က စစ်ဆေးသည်။ ဤအခန်းမှ အခန်းငယ် ၆၅ထိ အဖြစ်အပျက်သည် နံနက် ၁နာရီကြာအဖြစ်အပျက် များဖြစ်သည်။

(ဋ) ယေရှုအား ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် ခြုံးပွဲချငိုကြွေးခြင်း (၂၂:၅၄-၆၂)

၂၂:၅၄-၅ရ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးအိမ်သို့ ယေရှုကို ခေါ်ဆောင်သွားကြသောအခါ ပေတရု သည် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှလိုက်သွားသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အိမ်ဝင်ထဲတွင် လူအများမီးလှုံနေကြသည်။ ထိုစဉ် အစေခံမတဦးသည် ပေတရုအား ယေရှု၏ နောက်လိုက်ဖြစ်ကြောင်းလာပြောရာ ပေတရုက မဟုတ်မမှန် ကြောင်း၊ ထိုယေရှုကိုမသိကြောင်း၊ မဆိုင်းမတွငြင်းပယ်လိုက်သည်။

၂၂:၅၈-၆၂ ခဏာအကြာတွင် လူတယောက်က ပေတရုအား လက်ညိူးထိုလျက် နာဇရက် သားယေရှု၏ နောက်လိုက်ဖြစ်ကြောင်း စွပ်စွဲသည်။ ပေတရုက တဖန် ငြင်းပယ်ပြန်သ်။ နောက် တနာရီခန့်အကြာတွင် ပေတရုအား ဂါလိလဲသားဖြစ်ကြောင်း၊ ယေရှုတပည့်တော်ဖြစ်ကြောင်း၊ လာရောက် စွပ်စွဲပြန်သည်။ ပေတရုက သင်တိုပပြောသောသူကို မသိကြောင်း၊ ငြင်းပယ်ပြန်သည်။ ထိုငြင်းပယ်ချက်ကို ကြက်ဖတွန်သံက သတိပေးလိုက်သည်။ မီးရောင်အောက်တါင် သခင်ယေရှုက ပေတရုအားလှည့်ကြည့်၍ မျက်လုံးချင်းဆုံသောအခါ ကြက်မတွန်မှီငါ့ကို သုံးကြိမ်ငြင်းပယ်မည်ဟူသော သခင်ဘုရား၏ စကားတော် ကို ပြန်လည်သတိရသည်။ သခင်ဘုရား၏ အကြည့်သည် ပေတရု၏ နှလုံးသဲဆိုင်ထိအောင် နာကြင်စွာ ထိုးဖောက်သွားသည်။

(ဋ္ဌ) စစ်သားများက လူသားတော်အားပြောင်လှောင်သရော်ကြခြင်း (၂၂:၆၃-၆၅)

၂၂:၆၃-၆၅ ယေရုရှလင် ဗိမာန်တော်ထိန်းစစ်သားများလက်ထဲသို့ တဖန်ရောက်ချေပြီ။ သခင်ယေရှုအား ရိုက်နှက်ပုတ်ခတ်၍ ပြောင်လှောင်သရော်ကြသည်။ မျက်နှာဖုံးအုပ်ပြီး တစ်စုံတယောက် ကရိုက်သည်ကို မည်သူကရိုက်သနည်းဟု ကလေးသူငယ်ပမာနောက်ပြောင်သရော်ကြသည်။ ထိုမျှမကပါ အမျိုးမျိုးသရော်ကြသည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်ဘုရားက စိတ်ရှည်စွာသီးခံခဲ့သည်။

(ဍ) နောက်တနေ့လွှတ်အမင်မင်းများရှေ့၌ စစ်ဆေးခြင်း (၂၂:၆၆-၇၁)

၂၂:၆၆-၆၉ နံနက်မိုးလင်း ၅နာရီနှင့် ၆နာရီကြားတွင် လွှတ်အမတ်မင်းများရှေ့သို့ သခင်ယေရှုကို ခေါ်ဆောင်လာခြင်းသည်။ လွှတ်အမတ်မင်းများက သခင်ယေရှုအား မေရှိယ ဟုတ်မဟုတ် မေးမြန်းကြသည်။ ဤသူများသည် သမ္မာတရားလက်မခံသူများဖြစ်သော်ကြောင့် အထွေအထူးတုံ့ပြန်စကာ မပြာ။ သို့သော် သတိပေးလိုက်သည်။ ယခုလွှတ်အမတ်မင်းများရှေ့သို့ ရောက်နေသူသည် ဘုရားသခင်၏ လက်ယာတော်၌ စိုးစံသူဖြစ်ကြောင်း၊ တနေ့သိမြင်ကြရမည် (ဆာ ၁၁၀:၁) ဟုဆိုသည်။

၂၂:၇၀-၇၁ ထိုသို့ဆိုလျှင် သင်သည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဟုတ်မှန်ပါသလားဟု မေးကြသည်။ ထိုမေးခွန်းသည် ကြံရာမရသော မေးခွန်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသားတော်သည် ဘုရားသခင်နှင့် အတူတူဖြစ်သည်ဟု ယူဆသူများဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရားက သင်တို့ပြောသည့်အတိုင်း မှန်ပါသည် (မာ ၁၄:၆၂ကိုကြည့်)ဟုဖြေသည်။ ထိုစကားသည် သူတို့ကြားချင်သောစကားဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုအား ဘုရားသခင်နှင့် တူညီကြောင်း စွပ်စွဲစရာမရရှိသွားကြသည်။ အခြားအထွေအထူးသက်သေ သာဓက မလို တော့ပါ။ သို့သော် တခုရှိသည်မှာ ဘုရားသခင်ကို ပြစ်မှားခြင်းသည် သေဒဏ်ဖြစ်သည်ဟု ပညတ္တိကျမ်း ရှိသည်။ ယုဒများသည် ရောမလက်အောက်ခံကျွန်များဖြစ်သောကြောင့် သေဒဏ်စီရင်ပိုင်ခွင့် မရှိကြ။ ထို့ကြောင့် ယေရှုအား ပိလတ်ဘုရင်ခံထံယူဆောင်သွားပြန်သည်။ ဘာသာရေးပြစ်ချက်ဖြင့် သေဒဏ်မ ထိုက်စေနိုင်ကြသောကြောင့် နိုင်ငံရေးပြစ်ချက်ဖြင့် လှည့်ပတ်စီရင်ကြပြန်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။