ရှင်လုကာခရစ်ဝင် - ၁

1ရှေ့ဦးစွာမှစ၍ ကိုယ်တိုင်မြင်သော သက်သေဖြစ်လျက်၊ နှုတ်ကပတ်တော်မှုကို ဆောင်ရွက်သောသူတို့သည်၊- 2ငါတို့တွင် ထင်ရှားစွာဖြစ်လေပြီးသော အတ္ထုပ္ပတ္တိများကို ငါတို့အားကြားပြောသည် အစဉ်အတိုင်း မှတ်သားသောစာကို စီရင်ရေးထားသောသူ အများရှိကြသည် ဖြစ်၍၊- 3ငါသည်လည်း ထိုအတ္ထုပ္ပတ္တိအလုံးစုံတို့ကို ရှေ့ဦးစွာမှစ၍၊- 4စေ့စေ့ဖွေရှာ လိုက်စစ်ပြီးလျှင်၊ ကိုယ်တော်သင်ပြီးသော အကြောင်းအရာတို့သည် ဧကန်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကို ကိုယ်တော်သိစေခြင်းငှာ အစဉ်အတိုင်းရေးထား၍ ကြားလိုက်မည်အကြံရှိပါ၏၊ အလွန်မြတ်သောသော်ဖိလု။
ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖွားမြင်မည့်အကြောင်း
5ယုဒပြည်ကိုအစိုးရသော ဟေရုဒ်မင်းကြီးလက်ထက်၊ အဘိယအသင်းအဝင် ဖြစ်၍၊ ဇာခရိအမည်ရှိသော ယဇ်ပုရောဟိတ်တစ်ပါးရှိ၏။ သူ၏ခင်ပွန်းသည် အာရုန်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်၏။ သူ့အမည်ကား ဧလိရှဗက်တည်း။-၅ရာ၊ ၂၄:၁၀။ 6ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည် ထာဝရဘုရား၏ ပညတ်တရားတော် အမျိုးမျိုးတို့ကို ကျင့်ဆောင်၍ အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်လွတ်သဖြင့်၊ ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီ ရှိကြ၏။- 7ဧလိရှဗက်သည် မြုံသောကြောင့် သူတို့သည် သားမရှိ။ ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည် အသက်အရွယ် ကြီးရင့်ကြ၏။
8ဇာခရိသည် မိမိအသင်းနှင့် တကွ အလှည့်သင့်၍၊ ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို ဆောင်ရွက်သည်တွင်၊- 9ယဇ်ပုရောဟိတ်ထုံးစံအတိုင်း စာရေးတံချသဖြင့်၊ သူသည်ထာဝရဘုရား၏ ဗိမာန်တော်အတွင်းသို့ ဝင်၍ နံ့သာပေါင်းကို မီးရှို့ရ၏။- 10ထိုသို့နံ့သာပေါင်းကို မီးရှို့သည်အချိန်တွင်၊ လူအများအပေါင်းတို့သည် ပြင်၌ဆုတောင်းလျက် နေကြ၏။- 11ထိုအခါ ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်သည် ထင်ရှား၍၊ နံ့သာပေါင်းကိုရှို့သော ယဇ်ပလ္လင် လက်ယာဘက်၌ ရပ်နေသည်ကို၊- 12ဇာခရိသည် မြင်လျှင်၊ စိတ်နှလုံးမငြိမ်မဝပ် ထိတ်လန့်ခြင်းသို့ ရောက်၏။- 13ကောင်းကင်တမန်ကလည်း၊ ဇာခရိ၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်။ သင်ပြုသောပတ္ထနာကို နားခံတော်မူပြီ။ သင်၏ခင်ပွန်းဧလိရှဗက်သည် သားယောက်ျားကို ဖွားမြင်လိမ့်မည်။ ထိုသားကို ယောဟန်အမည်ဖြင့် မှည့်ရမည်။- 14သင်သည် ဝမ်းသာရွှင်မြူးခြင်း ရှိလိမ့်မည်။ ထိုသားကိုဖွားမြင်သောကြောင့် လူအများတို့သည်လည်း ဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။- 15အကြောင်းမူကား၊ ထိုသားသည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ကြီးမြတ်သောသူ ဖြစ်လိမ့်မည်။ စပျစ်ရည်နှင့် ယစ်မျိုးကို မသောက်ဘဲနေ၍၊ အမိဝမ်းထဲကပင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝလိမ့်မည်။-တော၊ ၆:၃။ 16ဣသရေလအမျိုးသား အများတို့ကို သူတို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ ပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်။- 17အဘတို့နှင့် သားတို့ကို အသင့်အတင့် ဖြစ်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ငြင်းဆန်သောသူတို့ကို သူတော်ကောင်းတို့၏ သတိပညာလမ်းသို့ ပြောင်းလဲစေသောအားဖြင့်၊ ထာဝရဘုရားအဖို့အလိုငှာ ပြင်ဆင်သောလူမျိုး ဖြစ်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ သူသည်ဧလိယ၏ စိတ်ဝိညာဉ်တန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံလျက်၊ ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်သို့ သွားလိမ့်မည်ဟု ကောင်းကင်တမန် ပြောဆို၏။-မာလ၊ ၄:၅-၆။
18ဇာခရိကလည်း၊ ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကို အကျွန်ုပ်သည် အဘယ်သို့သိရပါမည်နည်း။ အကျွန်ုပ်သည် လူအိုဖြစ်ပါ၏။ အကျွန်ုပ်မယားသည်လည်း အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ပါပြီဟု ကောင်းကင်တမန်အား ပြောဆိုလျှင်၊- 19ကောင်းကင်တမန်က၊ ငါသည် ဘုရားသခင့်အထံတော်၌ ခစားသော ဂါဗြေလဖြစ်၏။ သင့်ကို နှုတ်ဆက်၍ ဤဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကို ကြားပြောစေခြင်းငှာ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူ၏။-ဒံ၊ ၈:၁၆၊ ၉:၂၁။ 20သင်သည် ငါ့စကားကိုမယုံသောကြောင့် ဤအကြောင်းအရာ မဖြစ်မီနေ့တိုင်အောင် စကားမပြောနိုင်ဘဲ၊ အလျက်နေလိမ့်မည်။ ငါ့စကားသည်ကား၊ အချိန်တန်လျှင် ပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟု ပြောဆို၏။
21လူများတို့သည် ဇာခရိကို ငံ့လင့်၍၊ ဗိမာန်တော်အတွင်း၌ ကြာမြင့်စွာနေသည်ကို အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏။- 22သူသည်ထွက်လာသောအခါ စကားမပြောနိုင်သည် ဖြစ်၍၊ ဗိမာန်တော်၌ ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကို မြင်ပြီဟု ရိပ်မိကြ၏။ ဇာခရိသည်သူတို့အား အရိပ်အမှတ်ကိုသာပေး၍ စကားအလျက် နေ၏။- 23ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို ဆောင်ရွက်ရသောအချိန်ကာလ ကုန်သောအခါ၊ ဇာခရိသည် မိမိအိမ်သို့ သွားလေ၏။- 24ထိုနောက် သူ၏ခင်ပွန်း ဧလိရှဗက်သည် ပဋိသန္ဓေစွဲ၍၊- 25ငါသည် လူတို့တွင်ခံရသော ကဲ့ရဲ့ခြင်းအကြောင်းကို ထာဝရဘုရားသည် ပယ်ရှင်းခြင်းငှာ ငါ့ကို ကြည့်ရှုတော်မူစဉ်တွင်၊ ဤကျေးဇူးတော်ကို ပြုတော်မူပြီဟုဆိုလျက်၊ ငါးလပတ်လုံး အိမ်တွင်း၌အောင်း၍ နေလေ၏။
ယေရှုဖွားမြင်မည့်အကြောင်း
26ငါးလလွန်သောအခါ၊ ဂါလိလဲပြည် နာဇရက်မြို့၌ ဒါဝိဒ်အမျိုးသား၊ ယောသပ်အမည်ရှိသောလူနှင့် ထိမ်းမြားဆောင်နှင်း၍၊- 27မယှက်တင်သေးသော သတို့သမီးကညာဆီသို့ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်တမန်ဂါဗြေလကို စေလွှတ်တော်မူ၏။ သတို့သမီးကညာကား၊ မာရိအမည်ရှိ၏။-မ၊ ၁:၁၈။ 28ကောင်းကင်တမန်သည် ရောက်လာလျှင်၊ ကျေးဇူးတော်ကိုခံရသော မိန်းမ၊ သင့်အားမင်္ဂလာ ဖြစ်စေသတည်း။ ထာဝရဘုရားသည် သင်နှင့် အတူရှိတော်မူ၏။ သင်သည် မိန်းမတကာတို့ထက် မြတ်စွာသော မင်္ဂလာရှိသည်ဟု ပြောဆို၏။- 29မာရိသည် ထိုစကားကိုကြားလျှင် စိတ်နှလုံး မငြိမ်မဝပ်ရှိ၍၊ ဤနှုတ်ဆက်ခြင်းကား အဘယ်သို့သော နှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်နည်းဟု တွေးတောဆင်ခြင်၍နေ၏။- 30ကောင်းကင်တမန်ကလည်း၊ မာရိ၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်။ သင်သည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ မျက်နှာရပြီ။- 31သင်သည် ပဋိသန္ဓေစွဲယူ၍ သားယောက်ျားကို ဖွားမြင်လိမ့်မည်။ ထိုသားကို ယေရှုအမည်ဖြင့် မှည့်ရမည်။-မ၊ ၁:၂၁။ 32ထိုသားသည်ကား၊ ကြီးမြတ်သောသူ ဖြစ်လိမ့်မည်။ အမြင့်ဆုံးသော ဘုရား၏သားတော်ဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ သူ့အဘဒါဝိဒ်၏ ရာဇပလ္လင်ကို ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည် သူ့အားပေးတော်မူမည်။-၄ရာ၊ ၇:၁၂၊ ၁၃၊ ၁၆၊ ဟေရှာ၊ ၉:၇။ 33ထိုသူသည်လည်း ယာကုပ်အမျိုးအနွယ်ကို အစဉ်မပြတ် အုပ်စိုးလိမ့်မည်။ သူ၏နိုင်ငံသည်လည်း ဆုံးခြင်းမရှိရဟု ပြောဆို၏။
34မာရိကလည်း၊ ဤအမှုအရာသည် အဘယ်သို့ ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း။ အကျွန်ုပ်သည် ယောက်ျားနှင့် မဆက်ဆံပါဟု ကောင်းကင်တမန်အား ပြန်ပြော၏။- 35ကောင်းကင်တမန်ကလည်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သင်၏အပေါ်မှာ သက်ရောက်တော်မူ၍၊ အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏ တန်ခိုးအာနုဘော်တော်သည် သင့်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ထိုသန့်ရှင်းသောသားသည်လည်း ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ 36ထိုမှတစ်ပါး၊ အမြုံမဟူ၍ခေါ်ဝေါ်သောသင်၏ အဆွေအမျိုးဧလိရှဗက်သည် ပဋိသန္ဓေစွဲယူ၍ ယခု ခြောက်လအဝင်ရှိပြီ။- 37ဘုရားသခင် တတ်နိုင်တော်မမူသောအမှု မရှိဟု ပြောဆိုလျှင်၊-က၊ ၁၈:၁၄။ 38မာရိက၊ အကျွန်ုပ်သည် ထာဝရဘုရား၏ ကျွန်မဖြစ်ပါ၏၊ ကိုယ်တော်၏စကားအတိုင်း အကျွန်ုပ်၌ ဖြစ်ပါစေသောဟု ဝန်ခံပြီးမှ၊ ကောင်းကင်တမန်သည် မာရိထံမှသွားလေ၏။
ဧလိရှဗက်ထံသို့မာရိသွားခြင်း
39ထိုအခါ မာရိသည်ထ၍၊ တောင်ကြားအရပ်၌ရှိသော ယုဒမြို့တစ်မြို့သို့ အလျင်အမြန် သွားပြီးလျှင်၊- 40ဇာခရိအိမ်သို့ဝင်၍ ဧလိရှဗက်ကို နှုတ်ဆက်လေ၏။- 41ထိုနှုတ်ဆက်ခြင်းစကားကို ဧလိရှဗက်သည် ကြားစဉ်တွင် မိမိဝမ်း၌ရှိသောသူငယ်သည် ခုန်၍၊ မိမိသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝလျက်၊- 42သင်သည် မိန်းမတကာတို့ထက် မြတ်စွာသောမင်္ဂလာ ရှိ၏။ သင်၏ဝမ်း၌ရှိသော သူငယ်သည်လည်း မြတ်စွာသောမင်္ဂလာ ရှိ၏။- 43အကျွန်ုပ်သခင်၏မယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ဆီသို့ ကြွလာသောကျေးဇူးကို အဘယ်အကြောင်းကြောင့် အကျွန်ုပ်ခံရပါသနည်း။- 44သင်၏နှုတ်ဆက်ခြင်းစကားသံကို အကျွန်ုပ်ကြားစဉ်တွင်၊ အကျွန်ုပ်ဝမ်းထဲ၌ သူငယ်သည် ရွှင်မြူးသောစိတ်နှင့် ခုန်၏။- 45ယုံကြည်သောမိန်းမသည် မင်္ဂလာရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုမိန်းမအား ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသောစကားသည် ပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟု ကြီးသောအသံနှင့် မြွက်ဆို၏။
မာရိ၏ချီးမွမ်းသီချင်း
46မာရိကလည်း၊ ငါ့စိတ်နှလုံးသည် ထာဝရဘုရားကို ချီးမွမ်း၏။-၁ရာ၊ ၂:၁-၁၀။ 47ငါ့ကို ကယ်တင်တော်မူသောအရှင် ဘုရားသခင်ကို အမှီပြု၍ ငါ့ဝိညာဉ်သည် ရွှင်လန်းခြင်းရှိ၏။- 48အကြောင်းမူကား၊ မိမိကျွန်မ၏ နှိမ့်ချသောအဖြစ်ကို ကြည့်ရှုတော်မူပြီ။ နောင်ကာလ၌ ခပ်သိမ်းသောလူ အစဉ်အဆက်တို့သည် ငါ့ကို မင်္ဂလာရှိသောသူဟူ၍ ခေါ်ကြလိမ့်မည်။-၁ရာ၊ ၁:၁၁။ 49တန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော ဘုရားသည် အံ့ဖွယ်သောကျေးဇူးတော်ကို ငါ့အားပြုတော်မူပြီ၊ ထိုဘုရား၏ နာမတော်သည် ရိုသေဖွယ်ဖြစ်တော်မူ၏။- 50ထာဝရဘုရားကို ကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည် သနားတော်မူခြင်း ကျေးဇူးကို အစဉ်မပြတ်ခံစားကြ၏။- 51လက်ရုံးတော်အားဖြင့် တန်ခိုးကိုပြတော်မူပြီ။ မာနထောင်လွှားသောသူတို့ကို ကွဲလွင့်စေတော်မူပြီ။- 52ဘုရင်တို့ကို ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှချ၍ နှိမ့်ချသောသူတို့ကို ချီးမြှောက်တော်မူပြီ။-ယောဘ၊ ၅:၁၁၊ ၁၂:၁၉။ 53ငတ်မွတ်သောသူတို့ကို ကောင်းမွန်စွာကျွေး၍ ရတတ်သောသူတို့ကို လက်ချည်း လွှတ်လိုက်တော်မူပြီ။- 54ငါတို့ဘိုးဘေးများတို့အား ဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်နှင့် အညီ၊- 55အာဗြဟံမှစသော သူ၏အမျိုးအနွယ်အား သနားခြင်းကျေးဇူးတော်ကို အစဉ်အမြဲပြုခြင်းငှာ သတိထား၍ မိမိကျွန် ဣသရေလကို မစတော်မူပြီဟု ဆို၏။-က၊ ၁၇:၇။ 56မာရိသည်လည်း ဧလိရှဗက်ထံမှာ သုံးလခန့်နေပြီးမှ မိမိအိမ်သို့ပြန်လေ၏။
ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်မွေးဖွားခြင်း
57ဧလိရှဗက်သည် ဖွားအံ့သောနေ့လ စေ့သောအခါ သားယောက်ျားကို ဖွားမြင်၏။- 58ထာဝရဘုရားသည် ထူးမြတ်သောသနားခြင်း ကျေးဇူးတော်ကို ဧလိရှဗက်အား ပြုတော်မူသည်ကို၊ အိမ်နီးချင်း အဆွေအမျိုးတို့သည် ကြားလတ်သော်၊ သူနှင့်အတူ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြ၏။- 59ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ အရေဖျားလှီးခြင်းကို သူငယ်အားပေးအံ့သောငှာ လာကြ၍၊ အဘ၏အမည်ဖြစ်သော ဇာခရိအမည်ဖြင့် မှည့်သောအခါ အမိက၊ ထိုသို့မမှည့်ရ။-ဝတ်၊ ၁၂:၃။ 60ယောဟန်အမည်ဖြင့် မှည့်ရမည်ဟုဆိုလျှင်၊ သူတို့က၊- 61ယောဟန်အမည်ဖြင့် သင်၏အဆွေအမျိုးတွင် တစ်ယောက်ကိုမျှ မမှည့်ဟုဆို၍၊- 62အဘသည် အဘယ်သို့မှည့်စေလိုသနည်းဟု အမှတ်အားဖြင့် မေးကြ၏။- 63အဘသည်လည်း သင်ပုန်းကိုတောင်း၍၊ သူ၏အမည်ကား ယောဟန်ဖြစ်၏ဟု ရေးလေသော်၊ ထိုသူအပေါင်းတို့သည် အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏။- 64ထိုခဏချင်းတွင် ဇာခရိသည် နှုတ်ဖွင့်ခြင်း၊ လျှာလွတ်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍၊ စကားအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းလေ၏။- 65အိမ်နီးချင်းရှိသမျှတို့သည် ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိကြ၍ ထိုအမှုအရာများသည် ယုဒပြည်တောင်ကြားအရပ်တို့၌ အနှံ့အပြား ကျော်စောလေ၏။- 66ကြားသောသူအပေါင်းတို့သည် နှလုံးထဲ၌မှတ်သား၍၊ ဤသူငယ်သည် အဘယ်သို့သောသူ ဖြစ်လိမ့်မည်နည်းဟု ဆိုကြ၏။ ထာဝရဘုရား၏ လက်တော်သည်လည်း သူငယ်နှင့်အတူ ရှိတော်မူ၏။
ဇာခရိ၏ဟောချက်
67သူ၏အဘ ဇာခရိသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝလျက်၊- 68-75ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်း။ အကြောင်းမူကား၊ ကမ္ဘာဦးမှစ၍ ပေါ်ထွန်းသော မိမိသန့်ရှင်းသော ပရောဖက်တို့နှုတ်ဖြင့် ဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်နှင့်အညီ၊ ငါတို့သည် ရန်သူဘေးနှင့် ကင်းလွတ်၍ ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ တစ်သက်လုံး သန့်ရှင်းဖြောင့်မတ်ခြင်း ပါရမီအားဖြင့် ဘုရားဝတ်ကို ရဲရင့်စွာပြုရသောအခွင့်ကို ပေးမည်ဟု ငါတို့အဘအာဗြဟံအား ကျိန်ဆိုခြင်းကတိတော်တည်းဟူသော သန့်ရှင်းသောပဋိညာဉ်တရားကို အောက်မေ့တော်မူသဖြင့်လည်းကောင်း၊ ငါတို့ ဘိုးဘေးများနှင့် ဝန်ခံတော်မူသော သနားခြင်းကျေးဇူးကို ပြုတော်မူသဖြင့်လည်းကောင်း၊ မိမိလူမျိုးကို အကြည့်အရှု ကြွလာလျက် ရွေးနုတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုပြုတော်မူ၍၊ ငါတို့ကို ရန်သူလက်မှလည်းကောင်း၊ မုန်းသောသူရှိသမျှတို့ လက်မှလည်းကောင်း ကယ်လွှတ်မည်အကြောင်း၊ ကယ်လွှတ်ခြင်းဦးချိုကို မိမိကျွန်ဒါဝိဒ်အမျိုးထဲ၌ ငါတို့အား ပေါ်ထွန်းစေတော်မူပြီ။
76အချင်းသူငယ်၊ သင်သည်လည်း အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏ ပရောဖက်ဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။-မာလ၊ ၃:၁။ 77အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့ဘုရားသခင်၏ သနားတော်မူခြင်း ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် အပြစ်ဖြေ၍ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်ကြောင်းကို ဘုရားသခင်၏လူမျိုးအား ဖော်ပြသဖြင့်၊ ထာဝရဘုရား၏ လမ်းခရီးတော်ကို ပြင်ဆင်ခြင်းငှာ သင်သည် ရှေ့တော်၌သွားရလိမ့်မည်။- 78ထိုသနားတော်မူခြင်း ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်၊ ကောင်းကင်မှ နေအရုဏ်သည် ငါတို့အပေါ်သို့ တက်သဖြင့်၊- 79မှောင်မိုက်နှင့် သေမင်း၏အရိပ်ထဲတွင် ရှိနေသောသူတို့၌ အလင်းပေါ်ထွန်း၍၊ ငါတို့အား ငြိမ်သက်ခြင်းလမ်းကို ပြလျက်ရှိသည်ဟု ပရောဖက်ဉာဏ်နှင့် ဟောလေ၏။-ဟေရှာ၊ ၉:၂။ 80ထိုသူငယ်သည်ကား၊ ကြီးပွား၍ ဉာဏ်သတ္တိနှင့် ပြည့်စုံ၏။ ဣသရေလလူတို့အား မထင်ရှားမီတိုင်အောင် တောအရပ်၌ နေလေ၏။

ရှင်လုကာခရစ်ဝင် - ၁ (အနက်ဖွင့်)

၁။ နိဒါန်း၊ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် နည်းလမ်း (၁:၁-၄)

နိဒါန်းတွင် လုကာက သူ့ကိုသူသမိုင်းရေးသူအဖြစ် မိတ်ဆက်ထားသည်။ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်း များ၏ ဘူတအချုပ်အခြာကို ဖော်ပြ၍ ထိုဖြစ်စဉ်နိယာမနောက်သို့လိုက်သည်။ ထိုနိယာမလမ်းစဉ်ေကြာင့် ဤကျမ်းစာကိရေးလိုက်သည်။ ရှုဒေါင့် (၂)ရပ်ဖြင့် ရေးသားသည်။ ခရစ်တော်၏ သက်တော်စဉ်အား ရေး မှတ်ခြင်းနှင့် မျက်မြင်သက်သေအဖြစ်အပျက်များကို အစီရင်ခံခြင်းဖြစ်သည်။

၁:၁ ကျမ်းစာရေးသူ၏ အကြောင်းကို ရှင်းပြထားသည်။ ရှေးဦးစွာမှစ၍ ကိုယ်တိုင်မြင်ရ သောသက်သေဖြစ်လျက်၊ နှုတ်ကပတ်တော်မှုကို ဆောင်ရွက်သောသူတို့သည်။ မည်သူ့ကိုဆိုလိုမှန်း အသေအချာမသိရပါ။ ရှင်မဿဲနှင့် ရှင်မာကု တို့ဖြစ်နိုင်သည်။ (နောင်တွင် ယောဟန်လည်း ရေးလာသည်)

၁:၂ ရှငျလုကာသညျ ဤကမြျးစောငျကို ရေးသားရာတှငျ ငါတို့အားကွားပွောသညျ အစီစဉျ အတိုငျးမှတျသားသော စာကို စီရငျရေးသားထားသညျဟုဆိုသညျ။ ရှငျလုကာကိုယျတိုငျ တှေ့မွငျသူမြားကို တဆငျ့မေးမွနျး၍ ဖွစျကွောငျးကုနျစငျရေးသားခွငျးဖွစျသညျ။ ကိုယျတောျဘုရားအမှုတောျပွုစဉျ မကြျစိဖွငျ့ တပျအပျမွငျသူမြားနှငျ့ နားဖွငျ့ဆတျဆတျကွားသူမြား ထံမှ သတငျးစုဆောငျးရေးသားခွငျးဖွစျသညျ။ စကားတောျကို ယရှေုသခငျ၏ နာမျစားအဖွစျ ရှငျယောဟနျခရစျဝငျကမြျးအသုံးအနှုနျးကဲ့သို့ သုံးထား သညျ။ အစကနဥိး၌ ဟူသောစကားသညျ ခရစျယာနျ သမိုငျးအစပွုသူ ဗတိတဇံယောဟနျမှ အစပွုပါသညျ။ ဤကမြျးစာသညျ အခွားသူမြားထံမှ မေးမွနျးသိရှိခွငျး ဖွစျသောကွောငျ့ ဝိညာဉျတောျတနျခိုးမှုတျသှငျးခွငျး မရှိဟု ထငျမှားစရာမရှိပါ။ ထိုသို့ မေးမွနျသိရှိခွငျးနိုငျရနျ သနျ့ရှငျးသော ဝိညာဉျတောျက လမျးပွသညျ။ ထိုအကွောငျးကို James S. Stewart က ဤသို့ထောကျခံသညျ။

ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းကို လေ့လာဖတ်ရှုခြင်း အားဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာရေးသားသူများ အားလုံးသည် ခက်ခဲနက်နဲသော သမိုင်းကို သုတေသနပြု၍ ရေးသားခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ထင်ရှားသည်။ ဘုရားရှင်က လူဦးနှောက်အသိအာရုံထဲသို့ တိုက်ရိုက်ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ အလိုတော်ရှိ သည့်နည်းဗျူဟာများကို ပြသပါသည်။ ထိုသို့ဆိုရာတွင် ယန္တရားသဖွယ် အသုံးပြုသည်ဟု မဆိုလို။ ကျမ်းရေးသူ၏ ဘဝ အသက်တာအရည်အသွေးအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ သက်တော်စဉ်ကို သက်သေခံ ခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။

၁:၃ ဤကျမ်းစာရေးသားရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် နည်းဗျူဟာကို အတိုချုံးရေးထား သည်။ “ထိုအတ္ထုပ္ပတ္တိအလုံးစုံတို့ကို ရှေးဥိးစွာမှစ၍ စေ့စေ့ရှာဖွေလိုက်ပြီးလျှင် ဧကန်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း သိစေခြင်းငှါရေးလိုက်ပါသည်။ အလွန်မြတ်သော သော်ဖိလု”။ ဟုဆိုသည်။ ရည်ရွယ်ချက်သည် ရှင်းလင်း ၍ မင်္ဂလာတရားနှင့် ပြည့်စုံသည်။ သာမန်လူသားများ နားလည်နိုင်စွမ်းရှိရန် ရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာ ရေးသား သည်။ ဖတ်ရှုရသောအခါ လူ့ဇာတိတရားဖြင့် နားလည်နိုင်စွမ်းရှိကြောာင်း တွေ့မြင်ကြရမည်။

၁:၄ လုကာ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဤလူ့လောကတွင် ခရစ်တော်၏ သက်တော်စဉ်နှင့် ပြုတော်မူသော အမှုတော်များကို အသေအချာလေ့လာဆန်းစစ်ပြီး “သော်ဖုလု”အား အသိပေးခြင်းဖြစ် သည်။ လူပေါင်း (၅၀)ကျော်အားတွေ့ဆုံမေးမြန်ပြီးရေးသားပြုစုခြင်းဖြစ်သည်။

အပိုဒ်ငယ် ၁-၄တွင် အနည်းအကျဉ်းမျှသာ ရေးပြထားသော်လည်း နောက်ခံသမိုင်း ကြောင်းနားလည်နိုင်ပါသည်။ ဝိညာဉ်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုဖြင့် ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအခန်းငယ် တွင်မပါရှိသော်လည်း အခန်းငယ် (၃)တွင် ရေးပြထားပါသည်။

၂။ ရှေ့တော်ပြေနှင့် လူသားတော်ကြွလာခြင်း (၁:၅-၂:၅၂)

(က) ရှေ့တော်ပြေးမွေးဖွားမည့်အကြောင်းကျေညာခြင်း (၁:၅-၂၅)

၁:၅-၆ သမိုင်းစဉ်လိပ်ပတ်လည်စေရန် ဗတ္တိဇံယောဟန်၏ မိဘများမှ အစပြု၍ ရှင်းပြထား သည်။ ယုဒပြည်ကို အုပ်စိုးသော မင်းဆိုးမင်ညစ်ဟေရုဒ်စိုးစံသည့် ကာလဖြစ်သည်။ ဧသောမှ ဆင့်သက် သောအီဒူမန်အမျိုးအနွယ်ဝင်ဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်သတိရသူဟု အနက်အဓိပ္ပါယ်ရသည့် ဇာခရိဟူသော ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ အဘိယ ယုဒယဇ်ပုဟိတ်များသည် တနှစ်လျှင် (၂)ကြိမ်ဥပုသ်ကာလမှ နောက်ဥပုသ်ကာလတိုင်အောင် ဗိမာန်တော်တွင် တာဝန်ယူရသည်။ ထိုစဉ်ကာလတွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီး အများအပြားရှိကြရာ အသန့် ရှင်းဆုံးသောနေရာ၌ နံ့သာမွှေးပူဇော်သက္ကာပြုရန် တနှစ်လျှင် တကြိမ်သာ ဝင်ခွင့် ရကြသည်။

ဧလိရှဗက် (ဘုရားသခင်၏ ကျမ်းသစ္စာရှင်ဟုအနက်ရသည်)။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမျိုးအ နွယ်အာရုန်၏ သားစဉ်မြေးဆက်ဖြစ်သည်။ လင်မယား (၂)ဦးစလုံး ယုဒဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသူများဖြစ် သည်။ အကျင့်သီလစောင့်ထိမ်းသူများဖြစ်သည်။ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာနှင့် ဘာသာရေးအစဉ်အလာကို လေးစားကြည်ညိုသူများဖြစ်သည်။ သို့သော် အပြစ်မရှိဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ လိမ္မာပါးနပ်ကြသည်။ ဘာသာ ရေးကိုင်းရှုိင်းကြည်ညိုသူများဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။

၁:ရ ထိုလင်မယားတွင် သားသမီးတယောက်မှ မထွန်းကား၊ ဒေါက်တာလုကာကမူ အမျိုး သမီးမြုံသည်ဟုဆိုသည်။ အခက်အခဲရှိသည်မှာ လင်မယားနှစ်ဦးစလုံးအိုမင်းအရွယ်လွန်၍ သားသမီးထွန်း ကားနိုင်သော အသက်အရွယ် မဟုတ်ကြတော့ပါ။

၁:၈-၁ဝ တနေ့သ၌ ဇာခရိသည် ဗိမာန်တော်တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးအမှုကြီးကို ဦးဆောင်ခွင့်ရသည်။ ထိုနေ့သည် ဇာခရိအတွက် မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆို သော် အသန့်ရှင်းဆုုံးသောဌာနတော်၌ မွှေးနံ့သာပူဇော်သက္ကာပြုရန်မဲပေါက်သည်။ အခြားပရိသတ်များ သည် ဗိမာန်တော်အပြင်ဘက်တွင် ဆုတောင်းနေကြသည်။ နံ့သာပူဇော်သက္ကာပြုသည့် အခြေအနေကို မည်သူမျှ မသိမှတ်နိုင်ကြ။

ဤခရစ်ဝင်ကျမ်းအစတွင် လူများဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ဖွင့်လှစ်၍ အဆုံးတွင်လည်း လူထုဆု တောင်းခြင်းဖြင့် နိဂုံးချုပ်ကြောင်း သတိပြုကြပါ။ သခင်ယေရှုနှင့်ပြုတော်မူသော အမှုတော်၌ ယုံကြည်ခြင်း ဖြင့် ဆုတောင်းလျှင် အဖြေရရှိကြောင်း၊ သွန်သင်ချက်ဖြစ်သည်။

၁:၁၁-၁၄ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးနှင့် ရိသတ်များဆုတောင်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့် မိဿဟာယပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆုတောင်းနေကြစဉ် ထာဝရဘုရားသခင်၏ ကောင်းတမန်သည် ထင်ရှား၍ နံ့သာပေါင်းကို ရှို့သော ယဇ်ပလ္လင်လကျာ်ဘက်၌ ရပ်နေသည်။ ဇာခရိသည် ကောင်းကင်တမန် ကို ပထမဆုံးမြင်ဖူးခြင်းဖြစ်၍ တုန်လှုပ်သွားသည်။ ကောင်းကင်တမန်က မင်္ဂလာသတင်းပြောသောအခါမူ ငြိမ်သက်သွားသည်။ ဇနီးသည် ဧလိရှဗက်က သားယောကျာ်းမွေးဖွားမည့်အကြောင်း၊ ယောဟန် (ဟေဟောဝါ၏ ကျေးဇူးတော်ဟုအနက်ရသည်)ဟု အမည်ပေရမည့် အကြောင်း၊ ထိုသားအားဖြင့် လူအ ပေါင်းတို့သည် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြမည့်အကြောင်း သတင်းထူးလာပြောသည်။

၁:၁၅ ထိုသူငယ်သည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ကြီးမြတ်သူဖြစ်လိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား သခင်ဘက်၌ရပ်တည်သူဖြစ်လာသည်။ စပျစ်ဖြင့်ပြုလုပ်သော အရက်ပျော့ဝိုင်ကို၎င်း၊ ဂျူံမှ ပြုလုပ်သောအရက်ကို၎င်း၊  သောက်သုံးမှီဝဲခြင်း မရှိ။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် အမိဝမ်းထဲတွင် ရှိစဉ်ကပင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ပြည့်ဝသည်။ (ဤကျမ်းပိုဒ်သည် အမိဝမ်းထဲမှပင် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည် ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ဘုရားသားတော်၏ ရှေ့တော်ပြေးအဖြစ်အမှုတော်တွင်ပါဝင်ခွင့် ရသည့် အကြောင်း ဖြစ်သည်)။

၁:၁၆-၁ရ တတိယအချက်အနေဖြင့် မေရှိယသခင်ဘက်၌ ရပ်တည်သည်။ ယုဒလူအများ အပြားအားကိုယ်တော်ဘုရားထံသို့ ပို့ဆောင်သည်။ ပရောဖက်ဧလိယ၏ အမှုတော်နှင့် တူသည်။ လူအပေါင်းနောင်တတရားနှင့်ယှဉ်၍ ဘုရားသခင်ထံပို့ဆောင်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့် ရင်းနှီးထိတွေ့ စေ သည်။ ထိုအကြောင်းကို G. Coleman luck က ဤသို့ထောက်ပြသည်။

အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေသော မိဘများအား ရင်သွေးငယ်များကို ဝိညာဉ်ရေးရာနယ်မြေသို့ ပို့ဆောင်စေသည်။ မနာခံခြင်း၊ ပုန်ကန်ထောင်လွှားခြင်၊ စိတ်သဘောထားရှိသော ကလေးငယ်များအား ဉာဏ်ပညာအလင်းသို့ရောက်စေသည်။

တနည်းအားဖြင့် လောကပတ်ဝန်းကျင်မှ ရွေးထုတ်၍ သခင်ဘုရားနှင့် တွေ့ဆုံပေါင်းသင်း သောယုံကြည်သူများဖြစ်စေသည်။ စာဖတ်ပရိသတ်အတွက် ကြီးမားသော သင်ခန်းစာလည်းဖြစ်သည်။

အပိုဒ်ငယ် ၁၆-၁ရ တွင် ခရစ်တော်၏ ဇာတိတော်အရိပ်အမြွက်ကို သတိပြုပါ။ အပိုဒ်ငယ် ၁၆တွင် ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းကို ဘုရားသခင်ထံ တော်သို့ ပြောင်းလဲစေသည်ဟု ဖော်ပြသည်။ အငယ် ၁ရတွင် ယောဟန်သည် ကိုယ်တော်ဘုရားရှေ့တွင်သွားလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ ထိုစကားသည် မည့်သူ့ကို ရည်ညွှန်းသနည်း။ အပေါ်ပိုဒ်မှာ ဘုရားသခင်ကိုဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယောဟန်သည် သခင်ယေရှု၏ ရှေ့တော်ပြေးဖြစ်သည်။ သို့နှင့် သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း သိသာထင်ရှား သည်။

၁:၁၈ ဇာရာအိုဇာခရိက ထိုသတင်းစကားသည် မဖြစ်နိုင်ဟုသံသယဝင်သည်။ လင်မယား (၂)ယောက်စလုံးသည် ကလေးမိဘဖြစ်ဖို့ အရွယ်လွန်နေကြပြီ။ ထို့ကြောင့် ကောင်းကင်တမန်၏ သတင်းစ ကားကို မယုံကြည်နိုင်ကြ။

၁:၁၉ ထိုအခါ ထိုကောင်းကင်တမန်က သူသည် ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးမှ လာသော ကောင်းကင်တမန်ကြီးဂါဗေလဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆက်သည်။ သာမန်အားဖြင့် ကောင်းကင်တမန်များသည် သတင်းစကားပေးပို့သူအဖြစ် ဖော်ပြလေ့ရှိသော်လည်း ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်မူ ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးမှ လာသူဟု (ဒံ ၈:၁၆၊ ၉:၂၁) အထူးတလည်ဖော်ပြထားသည်။

၁:၂ဝ ဇာခရိက ထိုသို့မယုံသင်္ကာဖြင့် ငြင်းဆိုသောကြောင့် သားမွေးသည့်တိုင်အောင် နှုတ်ဆွံ့အသွားသည်။ ယုံကြည်သူများသည်လည်း နှုတ်ကပတ်တော်အား သံသယဝင်လျှင် သက်သေမခံ နိုင်၊ မချီးမွမ်းနိုင်ကြပါ။ နှုတ်ခမ်းတွင် မယုံကြည်မှု တံဆိပ်ခတ်နှိပ်ခြင်းခံရသည်။ ချီးမွမ်းခြင်း၊ သက်သေခံ ခြင်းမရှိသရွေ့ယုံကြည်ခြင်းကို ထားရစ်သည်။

၁:၂၁-၂၂ အပြင်မှာ ဆုတောင်းနေကြသူများက ဇာခရိအား ခါတိုင်းထက်ကြသည်ဟုထင် ကြသည့်အပြင်ထွက်လာသောအခါ ဇာခရိသည် စွန့်အနေသဖြင့် လက်ဟန်ခြေဟန်ဖြင့် ပရိသတ်ကို အမှတ်ပြုသည်။ ပရိသတ်ကြီးကလည်း ဇာခရိအား ဗိမာန်တော်၌ ဗျာဒိတ်ရူပါရုံမြင်ရပြီဟု သိမှတ်ကြသည်။

၁:၂၃ ဇာခရိသည် ဗိမာန်တော်အတွင်း တာဝန်ဝတ္တရားပြီးဆုံးသောအခါ မိမိနေအိမ်သို့ပြန် သွားသည်။ ကောင်းကင်တမန်က အမှတ်ပေးသည့်အတိုင်း စကားမပြောတတ်တော့ပါ။

၁:၂၄-၂၅ ဧလိရှဗက်သည် မြုံနေသောကြောင့် လူပုံအလယ်တွင် အရှက်ရနေသည်။ ယခုအခါ ဘုရားသခင်က ကျေးဇူးတော်ပြု၍ ကိုယ်လေးလက်ဝန်ရှိလာသည်မှာ (၅)လရှိပြီ။ ဝမ်းသာဝမ်း မြောက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလျက် အိမ်တွင်းပုန်းနေသည်။

(ခ) လူသားတော်ဖွားမြင်တော်မူမည့်အကြောင်းကျေညာခြင်း (၁:၂၆-၃၈)

၁:၂၆-၂ရ နောက် ၆လအကြာ ဧလိရှဗက်ကိုယ်ဝန်အရင်အမာရှိပြီးသောအခါ ဂါဗြေလ သည် ဂါလိလဲပြည် နာဇရက်ရှိအပျိုစင် မာရိထံ တဖန်ပေါ်လာပြန်သည်။ ထိုမာရိသည် ဒါဝိဒ်၏ မျိုးနွယ် ဆက်ယောသပ်နှင့် စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းထားသူဖြစ်သည်။ ထိုဒါဝိဒ်သားသည် လက်သမားဖြစ်သော်လည်း ဒါဝိဒ်၏ ပလ္လင်တော်ဆက်ခံခွင့် သွေးရှိသူဖြစ်သည်။ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းဆိုသည်မှာ ထိမ်းမြားလက်ထက် ဖို့ ကတိသစ္စာပြုခြင်းဖြစ်သည်။ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းခြင်းကို ဖျက်သိမ်လိုလျှင် လင်မယား ကွာရှင်းပြက်စဲ ခြင်းကဲ့သို့ ပင်တရားဝင်ပြုလုပ်ရသည်။

၁:၂၈ ထိုကောင်းကင်တမန်က မာရိအားတွေ့လျှင်ကျေးဇူးတော်ခံရသော မိန်းမဟု နှုတ်ဆက်သည်။ ဤနေရာတွင် အချက် (၂)ချက်ရှိသည်။ (၁) ကောင်းကင်တမန်သည် မာရိအားမရှိခိုးပါ။ ချိးမွမ်းသည်။ ဂုဏ်ပြုသည်။ (၂) ကျေးဇူးတော်နှင့် ပြည့်စုံသည်ဟု မပြောပါ။ ကျေးဇူးတော်ခံစားသည်ဟု သာပြောပါသည်။

၁:၂၉-၃ဝ မာရိသည် ထိုသတင်းစကားကြားရသောအခါ စိတ်လှုပ်ရှားသည်။ မည်ကဲ့သို့ သောအဓိပ္ပါယ်နည်းဟု တွေးယူသည်။ လူအများမျှော်လင့်စောင့်စားနေကြသော မေရှိယ၏ မယ်တော်ဖြစ် မည့် အကြောင်း၊ ကောင်းကင်တမန်က သူမစိုးရိမ်မှုကို ဖြေဆေးပေးလိုက်သည်။

၁:၃၁-၃၃ အရးကြီးသော ကျေညာချက်များကို မှတ်ထားပါ။

မေရှိယသခင်သည် အမှတ်တကယ်လူ့ဇာတိကို ခံယူသည်။

  • ယေဟောဝါဘုရားဖြစ်ပြီး၊ ကယ်တင်ရှင်ဘုရားလည်းဖြစ်သည်။
  • သင်သည် ပဋိသန္ဓေတည်စွဲယူ၍ သားယောကျာ်းဘွားမြင်မည်။
  • နာမတော်ကို ယေရှုဟု မှည့်ခေါ်ရမည် (အဓိပ္ပါယ်မှာ ယေဟောဝါသည် ကယ်တင်ရှင် ဘုရား)
  • သူသည်ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်လိမ့်မည်။

ဇာတိတော်အရ၎င်း၊ အမှုတော်အားဖြင့်၎င်း၊ ကြီးမြတ်သည်။ ကြန်အင်လက္ခဏာမှာ ဘုရားသားတော်ဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏ သားတော်ဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။

ဂုဏ်ပုဒ်မှာ ဒါဝိဒ်၏ ရာဇပလ္လင်ဆက်ခံသူ – သူ့အဘဒါဝိဒ်၏ ရာဇပလ္လင်ကိုထာဝရအရှင် ဘုရားသခင်သည် သူ့အား ပေးတော်မူမည်။ ကိုယ်တော်အားမေရှိယသခင်ဖြစ်ကြောင်း ကျေညာခြင်းဖြစ် သည်။

နိစ္စထာဝရနိုင်ငံတော်တည်မြဲမည်။ ယာကုပ်အမျိုးအနွယ်ကို အစဉ်မပြတ် အုပ်စိုးလိမ့်မည်။ သူ၏ နိုင်ငံသည်လည်း ဆုံးခန်းတိုင်ခြင်းမရှိရ။

အပိုဒ်ငယ် ၃၁နှင့် ၃၂သည် ခရစ်တော်ဘုရား ပထမအကြိမ်ကြွလာမည့်အကြောင်းဖြစ် သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၃၂အဆုံးပိုင်းနှင့် ၃၃သည် ဘုရင်တို့၏ ဘုရင်သခင်တို့၏ သခင်အဖြစ် ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာမည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။

၁:၃၄-၃၅ မေရိ၏ “ဤအမူအရာသည် ဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း”ဟူသော မေးခွန်းသည် မယုံကြည်သောစကားမဟုတ်။ နားမလည်နိုင်၊ တွေးမမှီ၍ ပြောသောစကားဖြစ်သည်။ ယောကျာ်းနှင့်အတူ တခါမှ မနေဘူးပဲနှင့် မည်သို့ ကလေးမွေးနိုင်မည်နည်း။ ကောင်းကင်တမန်ကလည်း လေကြောရှည်မရှင်း ပြပါ။ အပျိုကညာ ကလေးမွေးခြင်း ဟူသော ဆိုလိုရင်းကို ရှင်းဖြေပါသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အမှုတော်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်အားဖြင့် မာရိအပေါ်၌ ဘုန်းတော် ထင်ရှားမည်။ မာရိအ တွေးအားဖြင့် မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော် ဘုရားသခင်တက်စွမ်းနိုင်သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အမှု တော်ဖြစ်သည်။

“သို့ကြောင့် ထိုသန့်ရှင်းသော သားည်လည်း ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုသ် ခြင်းခံရမည်။ မာရိမွေးသောသားသည် လူ့ဇာတိအသွေးအသားခံယူသော ဘုရားရှင်ဖြစ်သည်။ ထိုအ ကြောင်းအရာများကို လူ့ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြ၍ ပြည့်စုံနိုင်မည်မဟုတ်။

၁:၃၆-၃ရ သင့်ဆွေမျိုးအမြုံမ ဧလိရှဗက်သည်လည်း ကိုယ်ဝန် (၆)လရှိပြီဟု ကောင်းကင် တမန်က မာရိအား ဆက်လက်ပြောပြသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင် မတတ်စွမ်းနိုင်သောအရာမရှိပါဟု မာရိက ဘုရားရှင်ကို ချီးမွမ်းသည်။

၁:၃၈ မာရိက သူသည် ဘုရားသခင်၏ ကျွန်မ ဖြစ်၍ စေလိုရာစေနိုင်ကြောင်း ဝန်ခံသည်။ ထိုအခါ ကောင်းကင်တမန်သည်လည်း မာရိထံမှ ထွက်ခွာသွားသည်။

(ဂ) ဧလိရှဗက်ထံသို့ မာရိအလည်သွားခြင်း (၁:၃၉-၄၅)

၁:၃၉-၄ဝ ဗလိရှဗက်ထံသို့ မာရိအလည်သွားခြင်းကို မရှင်းပြပါ။ နာဇရက်သားများက မာရိ အားသွားပုပ်လေလွင့် ပြောကြမည်စိုးသောကြောင့် ရှောင်ရှားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဧလိရှဗက်ကလည်း ဝမ်း မြောက်လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုသည်။

၁:၄၁ မာရိအသံကြားလျှင် ဧလိရှဗက်ဝမ်းထဲရှိကလေးသည် လှုပ်ရှား၏။ မမွေးသေးသော ရှေ့တော်ပြေးက မဘွားသေးသော မေရှိယသခင်အား ကြိုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဧလိရှဗက်သည်လည်း သန့် ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ပြည့်ဝသွားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အပြောအဆိုအမူအရာများ ကျက်သရေးမင်္ဂ လာနှင့်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။

အခန်း (၁)တွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ပြည့်ဝသူ (၃)ဦးဖော်ပြထားသည် ။ (၁) ဗတ္တိဇံယောဟန် (ငယ် ၁၅)၊ ဧလိရှဗက် (ငယ်၄၁)၊ ဇာခရိ (ငယ် ၆၇)။

ဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝခြင်းအမှတ်လက္ခဏာတခုမှာ ဆာလံသီချင်း၊ ဓမ္မသီချင်း နှင့် ဝိညာဉ် ရေးရာသီချင်းများ ကျူးဧခြင်း (ဧ ၅:၁၈-၁၉)ဖြစ်သည်။ ဤအခန်း (၁)တွင် သီချင်း (၃)ပိုဒ်ချီးမွမ်းကြောင်း တွေ့ရမည်။ လာမည့်အခန်းတွင် (၂)ခါတွေ့ရမည်။ ထိုသီချင်းများထဲမှ (၄)ပိုဒ်ကို လက်တင်ဘာသာစကား ဖြင့်စပ်ဆိုထားသည်။ (၁)ဧလိရှဗက်၏ ချီးမွမ်းခြင်း (၁:၄၂-၄၅)။ (၂) သာ၍ချီးမွမ်းခြင်း (၁:၄၆-၅၅)။ (၃) ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးခြင်း (၁:၆၈-၇၉)။ (၄) အမြင့်ဆုံးဘုရားသခင် ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမြတ်ခြင်း (၂:၁၄)။ (၅) ငြိမ်ဝပ်စွာ ခွဲခွာရသောအခွင့် ပေးခြင်း (၂:၂၉-၃၂)။

၁:၄၂-၄၅ ဝိညာဉ်တော်အသိဖြင့် ဧလိရှဗက် ကမာရိအား “သခင်ဘုရား၏ မယ်တော်” အဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ဂုဏ်ပြုသည်။ ထိုသို့ခေါ်ခြင်းမှာ မနာလိုရှုစိမ့်သော စကားမဟုတ်။ မမွေးသေးသောရင်ထဲရှိ ကလေးအားသခင်အဖြစ် သိမှတ်ခံယူ၍ ဝမ်းသာလုံးလို့ စကားဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ မေရိသည် မေရှိယသခင် ကိုရှောင်ကြဉ်းပေးသူဖြစ်သောကြောင့် မိန်မတကာတွင် အမွန်မြတ်ဆုံးသော မိန်းမဖြစ်သည်။ ဝမ်းထဲရှိကလေးသည် ကယ်တင်ရှင်သခင်ဖြစ်သောကြောင့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့် ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။ မာရိသည် ဘုရားသခင်၏ မယ်တော်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက ဘယ်သောအခါမှ မပြောပါ။ ယေရှု၏ မိခင်သာ ဖြစ်သည်။ ထိုယေရှုသာလျှင် ဘုရားရှင်တော် ဖြစ်သည်။ မာရိသည် သခင်ယေရှု လူ့ဇာတိခံယူရာတွင် မိခင် အဖြစ် ပါဝင်ခြင်းသာဖြစ်သည်။

ဧလိရှဗက်၏ ဝမ်းထဲရှိကလေးသည် မာရိ၏ အသံကြားကြားခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းသည် မာရိဆုလက်ဆောင်ရရှိကြောင်း၊ ပိုမို ယုံကြည်စိတ်ချစေပါသည်။ သူ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည် ပြည့်စုံသွားပါ သည်။ သူ့ယုံကြည်မှုသည် အချည်းနှီးမဖြစ်ကြောင်း၊ ခိုင်မာစေသည်။

(ဃ) မာရိကသခင်ဘုရားအားချီးမွမ်းခြင်း (၁:၄၆-၅၄)

၁:၄၆-၄၉ ၁ရာ ၂:၁-၁ဝတွင် ပါရှိသော ဟန္နချီးမွမ်းခြင်းဖြင့် ဂုဏ်ပြုသည်။ ပထမဦးစွာ မာရိ အပေါ်တွင် ပြုသော အမှုတော်အား ချီးမွမ်းသည်။ (ငယ် ၄၆-၄၉)။ အငယ် ၄၈ တွင် နောင်ကာလ၌ ခပ်သိမ်းသောလူ အစဉ်အဆတ်တို့သည် ငါ့ကို မင်္ဂလာကို မင်္ဂလာရှိသူဟူ၍ ခေါ်ကြလိမ့်မည်ဟု ဂုဏ်ယူ သည်။ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရသည်သာမက ကောင်းကြီးပေးထားသူလည်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခံယူသည်။

၁:၅၀-၅၃ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် ထာဝရဘုရားကို ကြောက်ရွံ့သော သူတို့သည် သနား တောမူခြင်းကို အစဉ်မပြတ်ခံစားကြ၏ ဟုဆိုသည်။ မာနထောင်လွှားသူများကို ကွဲလွင့် စေသည်။ ငတ်မွတ် သူတို့ကို ကောင်းမွန်စွာလုပ်ကျွေးသည်။

၁:၅၁-၅၅ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အာဗြဟံမှစ၍ အမျိုးအနွယ်အားသနားခြင်း ကျေးဇူးတော် ကို အစဉ်အမြဲပြုခြင်းငှါ သတိထား၍ ဣသရေလအမျိုးကို မစတော်မူခြင်းအပေါ် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း သည်။

၁:၅၆ မာရိသည် ဧလိရှဗက် အိမ်တွင် (၃)လနားပြီးနာဇရက်နေအိမ်သို့ ပြန်သွားသည်။ ထိုအချိန်ထိ လက်မထပ်ကြသေးပါ။ အိမ်နီးနားချင်းများ၏ အတင်းပြောသံကြားမည်မှာ သေချာသည်။ သို့သော်ဘုရားသခင်က အချိန်ကာစောင့်ဆိုင်းဖို့ အဖြေပြောထားပြီးဖြစ်သည်။

(င) ရှေ့တော်ပြေးမွေးဖွားခြင်း (၁:၅၇-၆၆)

၁:၅၇-၆၁ အချိန်တန်လာသောအခါ ဧလိရှဗက်သား ရတနာဖွားမြင်သည်။ ဆွေမျိုးသား ချင်းများနှင့် မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများ ဝမ်းမြောက်ကြသည်။ ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့တွင် အရေဖျား လှီးသည်။ ဖခင်အမည်လိုက်၍ ဇာခရိဟုခေါ်ရန်ပြောကြသောအခါ ကလေးမိခင်က ယောဟန်ကင်ပွန်းတပ် ရန် ပြောလိုက်သည်။ တဆွေလုံးတမျိုးလုံးအံ့အားသင့် ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘိုးစသ်ဘောင် ဆက်တွင် ထိုနာမည် မှည့်ခေါ်ခြင်းမရှိစဘူးပါ။

၁:၆၂-၆၃ ဖခင်ဇာခရိ၏ အဆုံးအဖြတ်ကို နောက်ဆုံးခံယူသည်။ ဇာခရိက စာရေးရန် ကျောက်သင်ပုန်းတောင်းသည်။ သူကလည်း ကလေး၏ နာမည် ကို ယောဟန်ဟု ရေးသောအခါ အံ့အား သင့်ကြပြန်သည်။

၁:၆၄-၆၆ ထိုသို့ ယောဟန်ဟုရေး၍ နှုတ်ဖြင့် လည်းပြောလိုက်ရာထိုသတင်းသည် ယုဒ တပြည်လုံးသို့ တောမီးပမာပျံ့နှံ့သွားသည်။ ပရိသတ်ကလည်း ထိုသူငယ်၏ ရှေ့ရေးအနာဂတ်ကို မျှော်လင့်ကြသည်။ သိချင် ဇောတက်နေကြသည်။ ထာဝရဘုရား၏ လက်တော်သည် သူငယ်နှင့် အတူရှိ ကြောင်း၊ ယုံကြည်ကြသည်။

(စ) ယောဟန်အကြောင်းဇာခရိပရောဖက်ပြုခြင်း (၁:၆၇-၈၀)

၁:၆ရ ယုံကြည်ခြင်းပြည့်ဝသော ဇာခရိသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ပြည့်ဝ၍ ဓမ္မ ဟောင်းကျမ်းကို ကိုးကား၍ ချီးမွမ်းသီဆိုသည်။

၁:၆၈-၆၉ ပြုတော်မူသော ကျေးဇူးတော်အတွက် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းသည်။ ရင်သွေး ငယ်ယောဟန်မွေးခြင်းသည် မေရှိယပေါ်ထွန်းမည်အကြောင်း နိမိတ်ဖြစ်သည်ဟု ဇာခရိက ယုံကြည်သည်။ ခရစ်တော်ကြွလာမည့်အတိတ်စိမ်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ရွေးနှုတ်သူ စေလွှတ်ခြင်းဖြင့် လူမျိုးအား ရွေးနှုတ်မည်ဟု ဆိုသည်။ ယေဟောဝါဘုရားသည် ကယ်လွတ်ခြင်း၊ ဦးချိုကို သူ၏ ကျွန်ဒါဝိဒ်အမျိုး၌ ပေါ် ထွန်းစေတော်မူသည်။ (ဦးချိုဆိုသည်မှာ ဘုရင်အား ဆီလူးဘိသိက်ပေးရန် အသုံးပြုသည့် ကရိယဖြစ် သည်။ ထို့ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းဘုရင်ဟု ဤနေရာတွင် သုံးနှုန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုန်းတန်ခိုးဟုလည်း အနက်ရသည်)။

၁:၇၀-၇၁ ပရောဖက်ပြုချက်ပြည့်စုံသည့် အတိုင်းဘုရားသခင်အားကမ္ဘာဦးမှအစပြု၍ သန့်ရှင်းသော ပရောဖက်ဟုဆိုသည်မှာ ရန်သူများထံမှ ကယ်တင်ခြင်း၊ လုံခြုံခြင်းရရှိသည်ဟု ဆိုလိုသည်။

၁:၇၂-၇၅ ကတိတော်များ ပြည့်စုံသည့်အတွက် ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းသည်။ ဘုရား သခင်သည် အာဗြဟံအားချွင်းချက်မပါသော ပဋိညာဉ်ပြုခဲ့သည်။ ထိုပဋိညာဉ်မှာ အာဗြဟံ၏ မျိုးရိုးစဉ် ဆက်အားဖြင့် ယေရှုခရစ်တော်အား ပေးဆပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်း၏ အတွင်းသရုပ်နှင့် အပြင် ပန်လက္ခဏာနှစ်ခုလုံးပြည့်စုံသည်။ အပြင်ပန်း လက္ခဏာမှာ ရန်သူများလက်မှ ရွေးထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အတွင်းသရုပ်မှာ ကိုယ်တော်၏ အမှုတော်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းလျက် ဆောင်ရွက်စေမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်ကို G. Campbell Morgan က (၂)မျိုတင်ပြသည်။ ပထမဆုံးတချက်မှာ ယောဟန်နှင့် သီချင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်စပ်ဖွဲ့နှောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနှစ်ခုစလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ဖြစ်သည်။ နောက်တခုမှာ အငယ် ၇၂၊ ၇၃ တွင် ပါရှိသော ယောဟန်၊ ဇာခရိနှင့် ဧလိရှဗက်အ ကြောင်းဖြစ်သည်။

ယောဟန်         – ကတိတော်ထားသော ကျေးဇူးတော် (ငယ် ၇၂)။

ဇာခရိ               – သတိရစေဖို့ (ငယ် ၇၂)။

ဧလိရှဗက်         – ကျမ်းသစ္စာ (ငယ် ၇၃)။

ဘုရားသခင်သည် ယောဟန်ဖြင့် အကြံအစည်ကို ပြဆိုသည်။ ပြုတော်မူသော ကတိတော် အားပြည့်စုံမည့်အကြောင်း သတိပေးသည်။

၁:၇၆-၇ရ ယောဟန်၏ သာသနာမှာ ကယ်တင်ရှင်သခင်ရှေ့တော်ပြေးသတင်းစကားဖြစ် သည်။ မေရှိယသခင်ကြွရောက်လာမည့် အကြောင်း ကြိုတင်ဟောကြားသည့် အမြင့်ဆုံးပရောဖက် တပါး ဖြစ်သည်။ လူမျိုးတော်၏ အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်၍ ကယ်တင်ခြင်းရရှိမည့် အကြောင်း ကျေညာသူဖြစ် သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ ယေဟောဝါသည် ဤနေရာတွင် ယေရှုအဖြစ် သုံးနူန်းထားကြောင်းတွေ့ရ သည်။ မာလာခိကျမ်းတွင် ယေဟောဝါရှေ့တွင် ရှေ့တော်ပြေးရောက်လာမည့်အကြောင်း (မာလ ၃:၁) ဟောထားသည်။ ဇာခရိကယောဟန်သည် ရှေ့တော်ပြေးဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသည်။ ယောဟန် သည် ယေရှုကြွလာတော်မူမည့် လမ်းကို လမ်းရှင်းသူဖြစ်သည်။ အားလုံးကောက်ချက်ချလျှင် ယေဟောဝါ သည်ယေရှုဖြစ်သည်။

၁:၇၈-၇၉ ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းသည် အရှေ့ကနေထွက်သည်ပမာဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလော ကကြီးသည် ရာစုနှစ် ပေါင်းများစွာ မှောင်မိုက်သည်။ ယခုအခါတွင်မူ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် အမှောင်လင်းလုပြီ။ ဘုရားရှင်သည် ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ် လူ့ဇာတိခံယူ၍ တပါးအမျိုးသားများအပေါ် ထွန်းလင်းလာသည်။ သေမင်း၏ အရိပ်မှောင်ထဲ၌ ကျရောက်နေသော တပါးအမျိုးသားများက ခြေတော်ရင်း၌ ကျရောက်နေသော တပါးအမျိုးသားများက ခြေတော်ရင်း၌ ငြိမ်သက်ခြင်းရရှိရန် ဣသရေ လအမျိုးနည်းတူ ခေါ်တော်မူပြီ (မာလ ၄:၂)။

၁:၈ဝ ထိုသူငယ်သည် စိတ်ပိုင်းနှင့် ရုပ်ပိုင်းနှစ်ခုစလုံးအချိုးညီညီကြီးပြင်းလားသည်။ ဣသရေလလူမျိုးအကြားတွင် ပေါ်လွင်ထင်ရှားစွာ အမှုတော်မဆောင်မီကာလတွင် ကန္တာရတော၌ ရှင်သန် လှုပ်ရှားသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။