ယောရှုမှတ်စာ - ၂၁

လေဝိသားတို့အမွေခံရာမြေ
1လေဝိသား အဆွေအမျိုးသူကြီးတို့သည်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဧလာဇာ၊ နုန်၏သားယောရှု၊ ဣသရေလအမျိုးတို့တွင် အဆွေအမျိုးသူကြီးတို့ထံသို့ချဉ်းကပ်၍၊ 2အကျွန်ုပ်တို့နေစရာဖို့ မြို့တို့ကိုလည်းကောင်း၊ တိရစ္ဆာန်များတို့မြို့နယ်တို့ကိုလည်းကောင်း ပေးစေခြင်းငှာ ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားဖြင့်မှာထားတော်မူပြီဟု ခါနာန်ပြည်၊ ရှိလောမြို့၌ ပြောဆိုကြလျှင်၊ 3ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ မိမိတို့အမွေခံရသောမြေထဲက၊ မြို့နှင့် မြို့နယ်တို့ကိုပေးကြ၏။ 4စာရေးတံပြု၍ ကောဟတ်အဆွေအမျိုးတို့သည် အမွေခံရာတွင်၊ လေဝိသား ယဇ်ပုရောဟိတ်အာရုန်၏ သားမြေးတို့သည် စာရေးတံပြုသောအားဖြင့်၊ ယုဒခရိုင်၊ ရှိမောင်ခရိုင်၊ ဗင်္ယာမိန်ခရိုင်ထဲက ဆယ်သုံးမြို့ကို ရကြ၏။ 5ကြွင်းသောကောဟတ်သားတို့သည် ဧဖရိမ်ခရိုင်၊ ဒန်ခရိုင်၊ မနာရှေခရိုင်ဝက်ထဲက ဆယ်မြို့ကိုရကြ၏။ 6ဂေရရှုံသားတို့သည် စာရေးတံပြုသောအားဖြင့်၊ ဣသခါခရိုင်၊ အာရှာခရိုင်၊ နဿလိခရိုင်၊ ဗာရှန်ပြည်၌ မနာရှေခရိုင်ဝက်ထဲက၊ ဆယ်သုံးမြို့ကိုရကြ၏။ 7မေရာရိသားတို့သည် အဆွေအမျိုးအလိုက် ရုဗင်ခရိုင်၊ ဂဒ်ခရိုင်၊ ဇာဗုလုန်ခရိုင်ထဲက၊ ဆယ်နှစ်မြို့ကိုရကြ၏။ 8ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားဖြင့်မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် စာရေးတံပြု၍ ထိုမြို့တို့ကိုမြို့နယ်နှင့်တကွ လေဝိသားတို့အားပေးကြ၏။
9ယုဒအမျိုးသားခရိုင်၊ ရှိမောင်အမျိုးသားခရိုင်ထဲကပေး၍ လေဝိသားဖြစ်သော ကောဟတ်အဆွေအမျိုး၊ 10အာရုန်၏သားမြေးတို့သည် ပထမစာရေးတံအားဖြင့်ရသော မြို့တို့၏အမည်များဟူမူကား၊ 11ယုဒခရိုင်တောင်ကြား၌ ဟေဗြုန်မြို့တည်းဟူသော အာနကအဘ၊ အာဘနေသောမြို့ကို မြို့နယ်နှင့်တကွ ပေးကြ၏။ 12သို့ရာတွင် မြို့နှင့်ဆိုင်သော လယ်များ၊ ရွာများတို့ကို ယေဖုန္နာ၏သား ကာလက်အား အပိုင်ပေးကြ၏။ 13လူအသက်ကိုသတ်မိသောသူ မှီခိုရာမြို့ဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ ဟေဗြုန်မြို့ကို မြို့နယ်နှင့်တကွ ယဇ်ပုရောဟိတ်အာရုန်၏ သားမြေးတို့အားပေးကြ၏။ 14ထိုမှတစ်ပါး၊ လိဗနမြို့နှင့် မြို့နယ်၊ ယတ္တိရမြို့နှင့် မြို့နယ်၊ ဧရှတေမောမြို့နှင့် မြို့နယ်၊ 15ဟောလုန်မြို့နှင့် မြို့နယ်၊ ဒေဗိရမြို့နှင့် မြို့နယ်၊ 16အဣနမြို့နှင့် မြို့နယ်၊ ယုတ္တမြို့နှင့် မြို့နယ်၊ ဗက်ရှေမက်မြို့နှင့် မြို့နယ်တည်းဟူသော ထိုခရိုင်နှစ်ခရိုင်ထဲက ကိုးမြို့တို့ကိုလည်းကောင်း၊ 17ဗင်္ယာမိန်ခရိုင်ထဲက ဂိဗောင်မြို့နှင့် မြို့နယ်၊ ဂေဗမြို့နှင့် မြို့နယ်၊ 18အာနသုတ်မြို့နှင့် မြို့နယ်၊ အာလမုန်မြို့နှင့် မြို့နယ်တည်းဟူသော လေးမြို့တို့ကိုလည်းကောင်း ပေးကြ၏။ 19အာရုန်၏သားမြေး ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ရသောမြို့ပေါင်းကား၊ မြို့နယ်ပါသောမြို့ ဆယ်သုံးမြို့ရှိသတည်း။
20ကြွင်းသောကောဟတ်သား အဆွေအမျိုးဖြစ်သော လေဝိသားတို့သည် စာရေးတံပြု၍ ဧဖရိမ်ခရိုင်ထဲက ရသည်အတိုင်း၊ 21လူအသက်ကိုသတ်မိသောသူ မှီခိုရာမြို့ဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ ဧဖရိမ်တောင်ပေါ်မှာ ရှေခင်မြို့ကို မြို့နယ်နှင့်တကွ ပေးကြ၏။ 22ထိုမှတစ်ပါး ဂေဇာမြို့နှင့် မြို့နယ်၊ ကိဗဇိမ်မြို့နှင့် မြို့နယ်၊ ဗေသောရုန်မြို့နှင့် မြို့နယ်တည်းဟူသော လေးမြို့တို့ကိုလည်းကောင်း၊ 23ဒန်ခရိုင်ထဲက ဧလတေကမြို့နှင့် မြို့နယ်၊ ဂိဗ္ဗိသုန်မြို့နှင့် မြို့နယ်၊ 24အာဇလုန်မြို့နှင့် မြို့နယ်၊ ဂါသရိမ္မုန်မြို့နှင့် မြို့နယ်တည်းဟူသော လေးမြို့တို့ကိုလည်းကောင်း၊ 25မနာရှေခရိုင်ဝက်ထဲက တာနက်မြို့နှင့် မြို့နယ်၊ ဂါသရိမ္မုန်မြို့နှင့် မြို့နယ်တည်းဟူသော နှစ်မြို့တို့ကိုလည်းကောင်း ပေးကြ၏။ 26ကြွင်းသော ကောဟတ်သားအဆွေအမျိုးတို့သည် ရသောမြို့နယ်နှင့်တကွ မြို့ပေါင်းကား ဆယ်မြို့တည်း။
27လေဝိအဆွေအမျိုး၊ ဂေရရှုံသားတို့အားလည်း၊ မနာရှေခရိုင်ဝက်ထဲက လူအသက်ကိုသတ်မိသောသူ မှီခိုရာမြို့၊ ဗာရှန်ပြည်၌ ဂေါလန်မြို့နှင့် မြို့နယ်၊ ဗေရှတေရမြို့နှင့် မြို့နယ်တည်းဟူသော နှစ်မြို့တို့ကိုလည်းကောင်း၊ 28ဣသခါခရိုင်ထဲက ကိရှုန်မြို့နှင့် မြို့နယ်၊ ဒါဗရေမြို့နှင့် မြို့နယ်၊ 29ယာမုတ်မြို့နှင့် မြို့နယ်၊ အင်္ဂန္နမ်မြို့နှင့် မြို့နယ်တည်းဟူသော လေးမြို့တို့ကိုလည်းကောင်း၊ 30အာရှာခရိုင်ထဲက မိရှလမြို့နှင့်မြို့နယ်၊ အာဗဒုန်မြို့နှင့် မြို့နယ်၊ 31ဟေလကတ်မြို့နှင့် မြို့နယ်၊ ရဟောဘမြို့နှင့် မြို့နယ်တည်းဟူသော လေးမြို့တို့ကိုလည်းကောင်း၊ 32နဿလိခရိုင်ထဲက၊ လူအသက်ကို သတ်မိသောသူ မှီခိုရာမြို့၊ ဂါလိလဲပြည်၌ ကေဒေရှမြို့နှင့် မြို့နယ်၊ ဟမ္မုဒ္ဒေါမြို့နှင့် မြို့နယ်၊ ကာတံမြို့နှင့် မြို့နယ်တည်းဟူသော သုံးမြို့တို့ကိုလည်းကောင်း ပေးကြ၏။ 33ဂေရရှုံသားတို့သည်၊ အဆွေအမျိုးအလိုက်ရသော မြို့နယ်နှင့်တကွ မြို့ပေါင်းကား ဆယ်သုံးမြို့တည်း။
34ကြွင်းသောလေဝိသား၊ မေရာရိအဆွေအမျိုးတို့အား ဇာဗုလုန်ခရိုင်ထဲက ယောကနံမြို့နှင့် မြို့နယ်၊ ကာတမြို့နှင့် မြို့နယ်၊ 35ဒိမနမြို့နှင့် မြို့နယ်၊ နဟာလာလမြို့နှင့် မြို့နယ်တည်းဟူသော လေးမြို့တို့ကိုလည်းကောင်း၊ 36ရုဗင်ခရိုင်ထဲက လူအသက်ကိုသတ်မိသောသူ မှီခိုရာမြို့၊ တော၌ ဗေဇာမြို့နှင့် မြို့နယ်၊ ယဟာဇမြို့နှင့် မြို့နယ်၊ 37ကေဒမုတ်မြို့နှင့် မြို့နယ်၊ မေဖတ်မြို့နှင့် မြို့နယ်တည်းဟူသော လေးမြို့တို့ကိုလည်းကောင်း၊ 38ဂဒ်ခရိုင်ထဲက၊ လူအသက်ကိုသတ်မိသောသူ မှီခိုရာမြို့၊ ဂိလဒ်ပြည်၌ ရာမုတ်မြို့နှင့် မြို့နယ်၊ မဟာနိမ်မြို့နှင့် မြို့နယ်၊ 39ဟေရှဘုန်မြို့နှင့် မြို့နယ်၊ ယာဇာမြို့နှင့် မြို့နယ်တည်းဟူသော လေးမြို့တို့ကိုလည်းကောင်းပေးကြ၏။ 40ကြွင်းသောလေဝိအဆွေအမျိုး မေရာရိသားတို့သည် စာရေးတံပြု၍ အဆွေအမျိုးအလိုက်ရသော မြို့နယ်နှင့်တကွ မြို့ပေါင်းကား ဆယ်နှစ်မြို့တည်း။ 41ဣသရေလအမျိုးသား နေရာနိုင်ငံအဝင်၊ လေဝိသားနေသော မြို့ပေါင်းကား၊ မြို့နယ်နှင့်တကွ လေးဆယ်ရှစ်မြို့တည်း။ 42ထိုမြို့ရှိသမျှတို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်နယ်နှင့် ပြည့်စုံလျက်ရှိသတည်း။
43ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ငါပေးမည်ဟု ဘိုးဘေးတို့အား ကျိန်ဆိုတော်မူသော ပြည်ရှိသမျှကို ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ပေးတော်မူသဖြင့်၊ သူတို့သည် သိမ်းယူ၍ နေရာကျကြ၏။ 44ဘိုးဘေးတို့အား ကျိန်ဆိုတော်မူသမျှအတိုင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်တို့၌ ငြိမ်ဝပ်ရာအခွင့်ကိုပေးတော်မူသဖြင့်၊ သူတို့ရှေ့မှာ အဘယ်ရန်သူမျှမရပ်နိုင်။ ရန်သူအပေါင်းတို့ကို သူတို့လက်သို့အပ်တော်မူ၏။ 45ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးအဖို့ မိန့်တော်မူသော ကောင်းကျိုးတစ်စုံတစ်ပါးမျှ မလျော့၊ ရှိသမျှတို့သည် ပြည့်စုံကြ၏။

ယောရှုမှတ်စာ - ၁ (အနက်ဖွင့်)

(လေဝိမြို့ကြီးများ (အခန်း ၂၁)

          ၂၁:၄၂ ဣသရေလပြည်အနှံ့အပြားတွင် လေဝိမြို့ပေါင်း(၄၈)မြို့ရှိသည် (ငယ်၄၁)။ ဘေးမဲ့မြို့ကြီးများသည်လည်း လေဝိအမျိုးသားများနှင့် ပတ်သက်သည်ဟု ဘုရားရှင် မိန့်ဆိုထားသည် (တော ၃၅:၂-၈)။

ကောဟတ်အမျိုး

(က) အာရုန်၏သားများ (ယဇ်ပုရောဟိတ်များနယ်မြေတွင် ယုဒ၊ ရှိအောင်၊ ဗင်္ယာမိန် လူများအကြား၌ မြို့ပေါင်းတစ်ဆယ့်သုံးမြို့။

(ခ) ကောဟတ်အမျိုး၏ အဓိကနေရာများ၊ ဧဖရိမ်၊ ဒန်နှင့်မနာရှေလူများအကြားတွင် မြို့ပေါင်းတစ်ဆယ် မြို့။

          ဂေရရှုံအမျိုး            ။ ဣသခါ၊ အာရှာ၊ နဿလိနှင့် မနာရှေ၊ လူတစ်ဝက် နေသော နေရာများကြားတွင် မြို့ပေါင်း တစ်ဆယ့်သုံးမြို့။

          မေရာရိအမျိုး          ။ ရုဗင်၊ ဂဒ်နှင့်ဇာဗုလုန် လူမျိုးများအကြားတွင် မြို့ပေါင်းတစ်ဆယ့်နှစ်မြို့။

ယုဒနှင့်ရှိမောင်လူမျိုးများမှလွဲ၍ အခြားလူမျိုးများတွင် လေးမြို့စီရှိသည်။ ယုဒနှင့်ရှိမောင် နှစ်မျိုးကြားတွင် (၉)မြို့ရှိ၍ နဿလိအမျိုးတွင် (၃)မြို့ရှိသည်။

ဘေးမဲ့ခိုလှုံရာမြို့များကို လေဝိအမျိုးလက်ထဲသို့ အပ်နှံထားသည် (ငယ် ၁၃၊၂၁၊၂၇၊၃၂၊၃၆၊၃၈)မှာ ယာကုပ်သို့ ပရောဖက်ပြုချက် ပြည့်စုံခြင်း ဖြစ်သည် (က၄၉:၅-၇)။ လူထုပရိသတ်အား သွန်သင်မှုကို ပိုမိုထိရောက်ပံ့ပိုးစေသည်။

၂၁:၄၃ ဤကျမ်းပိုဒ်ကို အခြားကျမ်းချက်အလင်းထဲမှာ ဖတ်ရှုရသည်။ ဣသရေလမမြေသည် အဲဂုတ္တုမြစ်မှ ဥဖရတ်မြစ်ထိကျယ်ပြန့်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ သွားနိုင်သမျှမြေအကျယ်ဝန်းကို ကတိတော်အတိုင်း ယောရှုက ဣသရေလလူများသို့ ခွဲဝေပေးသည်ဟု ဆိုလိုပါသည် (ယောရှု ၁:၃)။

၂၁:၄၄ အပိုဒ်ငယ် ၄၄ကိုလည်း ဂရုတစိုက်ဖွင့်ဆိုရသည်။ ကတိတော်မြေပေါ်တွင် ခါနန်လူများ လုံးဝဥဿုံချုပ်ငြိမ်းခြင်းမရှိသေးပါ။ ကောက်သင်းကောက်စရာတစ်ယောက်စ၊ နှစ်ယောက်စ ကျန်ရှိနေသေးသည်။ ဣသရေလလူတို့အား ရန်သူကို အောင်မြင်ခွင့်ပေးထားပြီးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ရန်သူများကို အောင်နိုင်ခွင့်မပေးခဲ့ပါက ယခုကဲ့သို့ နေနိုင်ကြမည်မဟုတ်။

          ၂၁:၄၅ ပြုခဲ့သောကတိတော်များ ပြည့်စုံသည်။ တစ်ခုမှ ချို့ယွင်းချက်မရှိပါ။ ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်ကို ဖူးမျှော်ကြည့်ပါ။ သို့သော်လည်း ဣသရေလလူဘက်ကမူ ကတိတည်ခြင်းမရှိကြ။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။