ယောရှုမှတ်စာ - ၁၈

အခြားသောအနွယ်များအမွေခံရာမြေ
1ဣသရေလအမျိုး ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်၊ ရှိလောမြို့မှာစည်းဝေး၍ ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ကို တည်ထောင်ကြ၏။ သူတို့ရှေ့မှာ တစ်ပြည်လုံးနှိမ့်ချလျက်ရှိ၏။ 2ထိုအခါ ဣသရေလအမျိုးခုနစ်မျိုးတို့သည်၊ အမွေမြေကိုမခံရသေးသည်ဖြစ်၍၊ 3ယောရှုက၊ သင်တို့ဘိုးဘေးများ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောမြေကို သင်တို့သည် မသိမ်းမယူဘဲ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး နေကြလိမ့်မည်နည်း။ 4သင်တို့တွင် အမျိုးတစ်မျိုးလျှင် လူသုံးယောက်စီရွေးကောက်၍ ငါစေလွှတ်သဖြင့်၊ သူတို့သည် တစ်ပြည်လုံးသို့ထသွား၍ အမွေခံသင့်သည်အတိုင်း ရေးသားပြီးမှ ငါ့ထံသို့ပြန်လာရကြမည်။ 5သူတို့သည် ပြည်ကို ခုနစ်ပိုင်းပိုင်းခြားရကြမည်။ ယုဒအမျိုးသည် တောင်ဘက်မိမိနေရာ၌ နေရမည်။ ယောသပ်အမျိုးသည် မြောက်ဘက်မိမိနေရာ၌ နေရမည်။ 6ပြည်ကို ခုနစ်ပိုင်းပိုင်းခြားပြီးမှ၊ ပြည်ပုံကို ငါ့ထံသို့ဆောင်ခဲ့၍၊ ငါတို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ သင်တို့အဖို့ စာရေးတံပြုမည်။ 7လေဝိသားတို့သည် သင်တို့နှင့်ရော၍ အဖို့ကိုမယူရ။ ထာဝရဘုရား၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာသည် သူတို့အမွေဖြစ်၏။ ဂဒ်အမျိုး၊ ရုဗင်အမျိုး၊ မနာရှေအမျိုး တစ်ဝက်တို့သည် ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက် ထာဝရဘုရား၏ကျွန် မောရှေပေးသည်အတိုင်း၊ အမွေမြေကိုခံယူကြပြီဟု ဣသရေလလူတို့အား ပြောဆို၏။ 8ထိုလူတို့သည် ထ၍သွားသဖြင့်၊ ယောရှုကလည်း၊ တစ်ပြည်လုံးသို့ လျှောက်၍ရေးသားပြီးလျှင် ငါ့ထံသို့ပြန်လာကြလော့။ ရှိလောမြို့မှာ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ သင်တို့အဖို့ စာရေးတံပြုမည်ဟု ပြည်ပုံကို ရေးသားခြင်းငှာ သွားသောသူတို့ကို မှာထားသည်နှင့်အညီ၊ 9သူတို့သည် တစ်ပြည်လုံးသို့ လျှောက်သွားသဖြင့်၊ မြို့ရွာရှိသည်အတိုင်း စာ၌ခုနစ်ပိုင်းပိုင်း၍ ရေးသားပြီးမှ ယောရှုနေရာ ရှိလောတပ်သို့ ရောက်လာကြ၏။ 10ယောရှုသည် ရှိလောမြို့မှာ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ စာရေးတံပြု၍ ဣသရေလအမျိုးသားအသီးအသီးတို့အား မြေကိုပိုင်းခြားလေ၏။
11ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားတို့သည် စာရေးတံပြု၍ အဆွေအမျိုးအလိုက်ခံရသောမြေသည် ယုဒအမျိုးသားတို့နှင့် ယောသပ်အမျိုးသားတို့စပ်ကြားမှာကျ၏။ 12မြေအပိုင်းအခြားသည် မြောက်မျက်နှာ၌ ယော်ဒန်မြစ်မှထွက်၍ ယေရိခေါမြို့ မြောက်ဘက်နား၌လည်းကောင်း၊ အနောက်ဘက် တောင်ပေါ်၌လည်းကောင်း လျှောက်လျက် ဗေသဝင်တောသို့ထွက်သွား၏။ 13တစ်ဖန် တောင်မျက်နှာသို့သွား၍ ဗေသလလုဇမြို့နား၌ လျှောက်သဖြင့်၊ အောက်ဗက်ဟောရုန်မြို့ တောင်ဘက်မှာရှိသော တောင်ခြေရင်း အတရုတ်အဒ္ဒါမြို့သို့ ရောက်ပြီးလျှင်၊ 14ထိုတောင်မှထွက်၍ အိုင်တောင်ကွေ့ကို ဝိုင်းသဖြင့်၊ ယုဒအမျိုးသားနေသော ကိရယတ်ယာရိမ် မြို့တည်းဟူသော ကိရယတ်ဗာလမြို့သို့ ထွက်သွား၏။ ဤရွေ့ကား အနောက်ဘက်အပိုင်းအခြားတည်း။ 15တောင်ဘက်အပိုင်းအခြားသည် ကိရယတ်ယာရိမ်မြို့စွန်းမှ အနောက်ဘက်နား၌ နေဖတောရေတွင်းသို့ ရောက်ပြီးလျှင်၊ 16ဟိန္နုံသား၏ချိုင့်ရှေ့မှာ၊ ရေဖိမ်ချိုင့်မြောက်ဘက်၌ရှိသော တောင်ခြေရင်းသို့လာ၍ ယေဗုသိမြို့တောင်ဘက် ဟိန္နုံချိုင့်သို့လည်းကောင်း၊ အင်္ရောဂေလရွာသို့လည်းကောင်း၊ 17မြောက်ဘက်နား၌ အင်ရှေမက်ရွာသို့လည်းကောင်း၊ အဒုမ္မိမ်ကုန်းတစ်ဖက် ဂေလိလုတ်ရွာသို့လည်းကောင်း၊ ရုဗင်သားဗောဟန်၏ ကျောက်သို့လည်းကောင်း ရောက်လေ၏။ 18တစ်ဖန် အရာဗမြို့ မြောက်မျက်နှာတစ်ဖက် လွင်ပြင်နားမှာလျှောက်၍ အရာဗမြို့သို့ရောက်သဖြင့်၊ 19ဗက်ဟောဂလမြို့ မြောက်ဘက်နားမှာလျှောက်၍ သောဒုံအိုင်မြောက်ကွေ့၊ ယော်ဒန်မြစ်ဝ၌ ဆုံးလေ၏။ ဤရွေ့ကား တောင်ဘက်အပိုင်းအခြားတည်း။ 20ယော်ဒန်မြစ်သည် အရှေ့ဘက်ပိုင်းခြားလျက်ရှိ၏။ ဤရွေ့ကား ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားတို့သည် အဆွေအမျိုးအလိုက် အမွေခံရသောမြေနယ် ဖြစ်သတည်း။
21ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားတို့သည် အဆွေအမျိုးအလိုက်ရသော မြို့များဟူမူကား၊ ယေရိခေါမြို့၊ ဗေသောဂလမြို့၊ ဧမက္ကေဇဇ်မြို့၊ 22ဗေသရာဗမြို့၊ ဇေမရိမ်မြို့၊ ဗေသလမြို့၊ 23အာဝိမ်မြို့၊ ပါရမြို့၊ ဩဖရာမြို့၊ 24ခေဖာဟာမောနဲမြို့၊ ဩဖနိမြို့၊ ဂါဘမြို့၊ ရွာနှင့်တကွ ဆယ်နှစ်မြို့တည်း။ 25ထိုမှတစ်ပါး၊ ဂိဗောင်မြို့၊ ရာမမြို့၊ ဗေရုတ်မြို့၊ 26မိဇပါမြို့၊ ခေဖိရမြို့၊ မောဇမြို့၊ 27ရေကင်မြို့၊ ဣရပေလမြို့၊ တာရလမြို့၊ 28ဇေလမြို့၊ ဧလပ်မြို့၊ ယေရုရှလင်မြို့တည်းဟူသော ယေဗုသိမြို့၊ ဂိဗတ်မြို့၊ ကိရယတ်မြို့၊ ရွာနှင့်တကွ ဆယ်လေးမြို့တည်း။ ဤရွေ့ကား ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားတို့သည် အဆွေအမျိုးအလိုက်ခံရသောအမွေတည်း။

ယောရှုမှတ်စာ - ၁၈ (အနက်ဖွင့်)

၄။ အခြားလူများ (အခန်း ၁၈၊၁၉)

          ၁၈: ဂိလဂါလမှ ရှိလော့သို့ စခန်းပြောင်းကြပြီ။ ထိုအရပ်ဒေသတွင် ယဇ်ပလ္လင်တည်ကြရာ ရှမွေလ လက်ထက်တိုင်အောင် တည်တံ့သည်။ နယ်မြေခွဲဝေကြပုံ ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။

၁၈:၁၀ ယုဒနှင့်ယောသပ်အမျိုးတို့သည် ခွဲတမ်းဝေစုရရှိသွားကြပြီ။ အမွေခွဲတမ်းမရသေးသော လူမျိုး()မျိုး အနောက်ဘက်ကမ်းတွင် ရှိနေကြသည်။ သို့ကြောင့် ယောရှုသည် လူမျိုးတစ်မျိုးလျှင် လူသုံးဦးစီ ဆင့်ခေါ်၍ နယ်မြေအား လိုက်လံတိုင်းတာစေသည်။ ကိုယ်တွေ့မျက်မြင် မြေပုံကိုလည်း ရေးဆွဲစေသည်။

၁၈:၁၁၂၈ ဗင်္ယာမိန်အမျိုး၏ နယ်နိမိတ်ကို အငယ် ၁၁-၂၀ တွင်၎င်း၊ မြို့ပြကြီးများကို အငယ် ၂၁-၂၈တွင်၎င်း ရေးမှတ်ထားသည်။ ဗင်္ယာမိန်ဝေစုမြေသည် ကျဉ်းမြောင်းသော်လည်း စိတ်ကြိုက်မြေဖြစ်သည်။ နယ်မြေ၏ အချက်အခြာနေရာတွင်ရှိ၍ ခါနန်မြေပေါ်တွင် ဣသရေလတို့၏ အဦးသီးပိုင်ဆိုင်သူများဖြစ်သည်။

ယော်ဒန်မြစ် အနောက်ဘက်ကမ်းတွင် ဣသရေလတို့ ပထမဦးစွာ တပ်စခန်းချသော ဂိလဂါလမြေသည် ဗင်္ယာမိန်တို့ မြေပေါ်တွင် ပါဝင်သည်။ ယော်ဒန်မြစ်ထဲမှ ကျောက်ဆောင်ဖြင့် စိုက်ထူသည့် အမှတ်တရ ကျောက်တိုင်များလည်း ငွါးငွါးစွန့်စွန့်ရှိသည်။ ခါနန်ပြည်တွင် ပထမဦးဆုံး ပသခါပွဲတော် ကျင်းပရာနေရာ နှစ်ဒေသေထွက် သီးနှံများဖြင့် စတင်ပူဇော်ရာအရပ်ဒေသဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူတို့ မိမိပိုင်နယ်မြေပေါ်တွင် ပထမဦ:ဆုံးအကြိမ်အရေဖျား လှီးကြသည့်နေရာဖြစ်သည်။ အဲဂုတ္တုပြည်က အကျင့်ဟောင်းများ ခဝါချရာမြေဖြစ်သည်။ ဣသရေလသမိုင်းကြောင်းတွင် အခြားအရပ်ဒေသများနှင့်မတူ၊ တမူထူး၍ ဝိညာဉ်ရေးရာသင်ခန်းစာ ကုဋေကုဋ္ဌာ ပေးသောမြေယာဖြစ်သည်။

ယေရိခေါမြို့ပျက်နေရာဟောင်းကိုလည်း ဗင်္ယာမိန်မြေပေါ်တွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ မည်သည့်အရာကမှ မပျက်ဆီးနိုင်ဟု ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားခဲ့ကြသည်။ မြို့ရိုးခံတပ်များသည် မြေမှာ ပြိုလဲကုန်ပြီ။ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းအမှတ်တရဟူ၍ ရာခပ်မိသားစုနေအိမ်တစ်ခုတည်းသာ လက်ညှိုးညွှန်စရာကျန်ရှိသည်။ ဘုရားသခင်၏ ကွယ်ကာစောင်မခဲ့မှုများကို သတိရတိုင်း ဗင်္ယာမိန်သည် ထိုနေရာသို့ အလည်တစ်ခေါက်သွား၍ အလွမ်းဖြေသည်။ ခွန်အားပြန်လည်ရယူလေ့ရှိသည်။

ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသော ဗေသေလသည် ဗင်္ယာမိန်လူမျိုးများက ဖခင်ကြီးတို့၏ ယုံကြည်မှု၊ သစ္စာရှိမှု၊ ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူတို့အား ကယ်မခဲ့ပုံများကို တအုံနွေးနွေးအမှတ်သတိရစေသည် (က ၂၈:၁၈-၂၂၊ ၃၅:၁-၁၅)။

ယေရုရှလင်မြို့သည် ရှေးပဝေသဏီကတည်းက မြို့တော်အဖြစ် ကံကြမ္မာစီရင်ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယေရှဲ၏သားက မြို့ရိုးမတည်မချင်း မပြည့်စုံသေး။

ဗင်္ယာမိန်မြေသည် အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ်သုံးပါးစလုံးတွင် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြောင်း သက်သေအထောက်အထား အမှတ်လက္ခဏာများတွေ့ရသည်။ ယာကုပ်၏ အငယ်ဆုံးသားထွေး ကြွယ်ဝလိုက်ပုံများ ကြည့်ကြစမ်းပါဦး။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။