ယောရှုမှတ်စာ - ၁၇

1ယောသပ်၏သားဦးမနာရှေအမျိုးသားတို့သည် စာရေးတံပြု၍ အမွေခံရသော မြေဟူမူကား၊ မနာရှေ၏ သားတည်းဟူသော ဂိလဒ်၏အဘ မာခိရသည် စစ်သူရဲဖြစ်၍၊ ဂိလဒ်ပြည်နှင့် ဗာရှန်ပြည်ကိုရ၏။ 2ယောသပ်၏သား မနာရှေ၏သားယောက်ျား အခြားတည်းဟူသော အဗျေဇာသား၊ ဟေလက်သား၊ အသရေလသား၊ ရှေခင်သား၊ ဟေဖာသား၊ ရှမိဒသားတို့သည် အဆွေအမျိုးအလိုက်စာရေးတံပြု၍ ရကြသေး၏။ 3သို့ရာတွင် မနာရှေ၊ မာခိရ၊ ဂိလဒ်၊ ဟေဖာတို့မှဆင်းသက်သော ဇလောဖဒ်၌ သားယောက်ျားမရှိ၊ သမီးသက်သက်သာ ရှိ၏။ သူ၏သမီးတို့အမည်ကား၊ မာလာ၊ နောအာ၊ ဟောဂလာ၊ မိလကာ၊ တိရဇာတည်း။ 4ထိုမိန်းမတို့သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဧလာဇာ၊ နုန်၏သားယောရှု၊ မင်းများရှေ့သို့ ချဉ်းကပ်၍ အကျွန်ုပ်တို့ပေါက်ဖော်နှင့်အတူ အမွေခံရသောအခွင့်ကို အကျွန်ုပ် တို့အားပေးစေခြင်းငှာ ထာဝရဘုရားသည် မောရှေကိုမှာထားတော်မူပြီဟု လျှောက်၍၊ ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း သူတို့အဘ၏ညီအစ်ကိုတို့နှင့်အတူ အမွေခံရသောအခွင့်ကို ပေး၏။ 5-6ထိုသို့ မနာရှေ၏သမီးတို့သည် သားတို့နှင့်အတူ အမွေကိုခံရ၍၊ မနာရှေ၏သားအချို့တို့သည် ဂိလဒ်ပြည်ကို ရသောကြောင့်၊ ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက် ဂိလဒ်ပြည်နှင့် ဗာရှန်ပြည်မှတစ်ပါး၊ မနာရှေအမျိုးသည် ဆယ်ဖို့ကို ရသေး၏။
7မနာရှေခရိုင်အပိုင်းအခြားသည် အာရှာခရိုင်မှ ရှေခင်မြို့ရှေ့တွင်ရှိသော မိတ်မေသမြို့သို့သွား၍ လက်ယာဘက်၌ အင်တာပွါမြို့သို့ လိုက်လေ၏။ 8တာပွါမြို့နယ်ကို မနာရှေပိုင်သော်လည်း၊ မနာရှေခရိုင်စွန်းမှာရှိသော တာပွါမြို့ကို ဧဖရိမ်သားတို့သည် ပိုင်ကြ၏။ 9တစ်ဖန် အပိုင်းအခြားသည် ကာနမြစ်တောင်ဘက်သို့လိုက်၍၊ မနာရှေမြို့တို့တွင် ဧဖရိမ်မြို့အချို့ပါသော်လည်း၊ မြစ်မြောက်ဘက်မြေသည် မနာရှေမြေဖြစ်၍ ပင်လယ်၌ဆုံးလေ၏။ 10တောင်ဘက်၌ ဧဖရိမ်မြေ၊ မြောက်ဘက်၌ မနာရှေမြေဖြစ်လျက်၊ ပင်လယ်ကန့်ကွက်၍ မြောက်ဘက်၌ အာရှာခရိုင်၊ အရှေ့ဘက်၌ ဣသခါခရိုင်ရှိ၏။ 11ထိုခရိုင်၌ မနာရှေအမျိုးရသော ပြည်သုံးပြည်ဟူမူကား၊ ဗက်ရှန်မြို့နှင့် သူ့မြို့ရွာများ၊ ဣဗလံမြို့နှင့် သူ့မြို့ရွာများ၊ ဒေါရမြို့နှင့် သူ့မြို့ရွာများ၊ အင်္ဒေါရမြို့နှင့် သူ့မြို့ရွာများ၊ တာနက်မြို့နှင့် သူ့မြို့ရွာများ၊ မေဂိဒ္ဒေါမြို့နှင့် သူ့မြို့ရွာများတို့ကို ရသေး၏။ 12သို့ရာတွင် မနာရှေအမျိုးသားတို့သည် ထိုမြို့တို့ကိုမသိမ်းမယူနိုင်ဘဲ၊ ခါနနိလူတို့သည် ထိုအရပ်၌ အနိုင်နေကြ၏။ 13ဣသရေလလူတို့သည် အားတိုးပွားသောအခါ၊ ထိုခါနနိလူတို့ကို အကုန်အစင်မနှင်ထုတ်ဘဲ အခွန်ပေးစေကြ၏။
14ယောသပ်အမျိုးသားတို့ကလည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသော ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံရသဖြင့် အမျိုးကြီးဖြစ်၍၊ ကိုယ်တော်သည် တစ်ဖို့တစ်ခရိုင်တည်းကိုသာ အဘယ်ကြောင့်ပေးပါသနည်းဟု ယောရှုအားမေးလျှောက်ကြသော်၊ 15ယောရှုက၊ သင်တို့သည်အမျိုးကြီးဖြစ်၍ ဧဖရိမ်တောင်ကျဉ်းမြောင်းလျှင်၊ တောအရပ်သို့သွား၍ ဖေရဇိပြည်၊ ရေဖိမ်ပြည်၌ ခုတ်လှဲကြလော့ဟု ပြန်ပြော၏။ 16ယောသပ်အမျိုးသားတို့ကလည်း၊ ဧဖရိမ်တောင်သည် အကျွန်ုပ်တို့အဖို့ မလောက်ပါ။ ချိုင့်အရပ် ဗက်ရှန်မြို့ရွာတို့၌လည်းကောင်း၊ ယေဇရေလချိုင့်၌လည်းကောင်းနေသော ခါနနိလူအပေါင်းတို့သည် သံရထားနှင့် ပြည့်စုံပါသည်ဟု လျှောက်ပြန်လျှင်၊ 17ယောရှုက၊ သင်တို့သည် အမျိုးကြီးဖြစ်၍ ခွန်အားကြီးသောကြောင့်၊ တစ်ဖို့တည်းကိုသာ မယူရ။ 18တောင်သည်လည်း သင်တို့အဖို့ ဖြစ်လိမ့်မည်။ သစ်ပင်များလျှင် ခုတ်လှဲရမည်။ ထွက်ရာလမ်းတို့သည်လည်း သင်တို့အဖို့ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ခါနနိလူတို့သည် ခွန်အားကြီး၍ သံရထားနှင့် ပြည့်စုံသော်လည်း၊ သူတို့ကို နှင်ထုတ်ကြလိမ့်မည်ဟု ဧဖရိမ်အမျိုး၊ မနာရှေအမျိုးတည်းဟူသော ယောသပ်အမျိုးသားတို့အား ပြောဆို၏။

ယောရှုမှတ်စာ - ၁၇ (အနက်ဖွင့်)

၁၇:၁၃ မနာရှေလူများသည် ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဘက်တစ်ချက်ရှိ ဂိလဒ်ပြည်နှင့် ဗာရှန်ပြည်ကို ရရှိကြသည်(ငယ်၁)။ ယော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းနယ်နိမိတ်ကို ငယ်၇-၁၁တွင် တွေ့ရသည်။ အနောက်ဘက်ကမ်းရှိ ခါနန်သားတို့၏ ခံတပ်မြို့ကြီး (၆)မြို့မှာ ဗာရှန်၊ ဣဗလံ၊ ဒေါရ၊ အင်္ဒေါရ၊ တာနက်၊ မေဂိဒ္ဒေါတို့ဖြစ်သည် (ငယ်၁၁၊၁၂)။

အချို့မြို့ပြကြီးများသည် မနာရှေလူတို့နယ်မြေထဲတွင်ရှိ၍ မနာရှေတို့၏ အချို့မြို့ပြများသည် အာရှာနှင့် ဣသခါလူ တို့၏ နယ်မြေထဲတွင်ရှိသည် (ငယ်၇-၁၂)

ဘုရားသခင်က မောရှေသို့ မိန့်မှာသည့်အတိုင်း ဇေယောဖတ်၏ သမီးများသည်လည်း မနာရှေလူများနှင့် တန်းတူဝေစုရရှိကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဇေယောဖတ်တွင် အမွေခံသားရတနာ မထွန်းကား(ငယ်၃၊၄) (တော၂၇:၁-၇)။ ဇေယောဖတ်တွင် အမွေခံသားရတနာ မထွန်းကားသော်လည်း ဝေစုခွဲတမ်းမပျောက်သည့်အကြောင်း သက်သေဖြစ်သည်။ မနာရှေ၏ သမီးများသည် သွေးနှောခြင်းမပြု၊ မိမိတို့အမျိုးနှင့်သာ အိမ်ထောင်ပြုကြသဖြင့် အမွေပိုင်မြေအား အခြားသူများလက်ထဲသို့ ပါသွားခြင်းမရှိ၊ (တော ၃၆:၁-၁၃)။

၁၇:၁၄၁၈ ဧဖရိမ်အမျိုးနှင့် မနာရှေလူများသည် ယော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းတွင် ခွဲတမ်းမြေတစ်ခုသာရရှိသည်ဟု စောဒကတက်လာကြသည်(ငယ်၁၄) ဧဖရိမ်တောင်ဒေသတစ်ခုတည်းနှင့် မလုံလောက်ဟု ဆိုကြသဖြင့် ယောရှုက လူအင်အားသုံး၍ မြောက်ဘက်အရပ်ရှိ တောတောင်များကို ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းယူကြဟုဆိုသည်(ငယ်၁၅)။ ထိုသို့ တောတောင်ခုတ်ထွင် နယ်မြေချဲ့ထွင်လျှင် ခန်နန်နယ်မြေနှင့် ထိစပ်သွားမည်။ ခါနန်လူများသည် အင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာကြသောကြောင့် ဒုက္ခလာပေးသွားမည်ဟု ထပ်ဆိုကြပြသည် (ငယ်၁၈)။ အပိုဒ်ငယ် ၁၄ တွင်ပါရှိသည့်ယော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းရှိ ဝေစုတစ်ခုဆိုသည်မှာ ဧဖရိမ်လူနှင့်မနာရှေလူ တစ်ဝက်တို့ စုပေါင်းမြေကိုဆိုလိုသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၇တွင် ယောရှုပြောသည့် တစ်ဘို့တည်မယူရဆိုသည်မှာ ဝေစုထပ်ရမည်ဟု ဆိုလိုသည်မဟုတ်။ ချဲ့ထွင်ယူမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။