ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၇

ယေရှုနှင့်ညီတော်များ
1ထိုနောက်မှ ယေရှုသည် ဂါလိလဲပြည်၌ လှည့်လည်တော်မူ၏။ ယုဒလူတို့သည် ကိုယ်တော်ကို သတ်အံ့သောငှာ ရှာကြံသောကြောင့်၊ ယုဒပြည်၌ လှည့်လည်ခြင်းငှာ အလိုတော်မရှိ။
2ယုဒလူတို့၏ သကေနေပွဲခံခါနီးတွင်၊-ဝတ်၊ ၂၃:၃၄။ တရား၊ ၁၆:၁၃။ 3ညီတော်တို့က၊ သင်ပြုသောအမှုတို့ကို တပည့်များတို့သည် မြင်စေခြင်းငှာ ဤအရပ်မှထွက်၍ ယုဒပြည်သို့ကြွပါ။- 4ကျော်စောကိတ္တိကို အလိုရှိသောသူမည်သည်ကား မထင်ရှားသောအားဖြင့် အဘယ်အမှုကိုမျှ မပြုတတ်။ ဤအမှုတို့ကို သင်သည်ပြုလျှင်၊ ဤလောက၌ ကိုယ်ကိုထင်ရှားစွာ ပြပါဟု၊- 5မယုံကြည်သောကြောင့် ယေရှုအားဆိုကြ၏။- 6ယေရှုကလည်း၊ ငါ့အချိန်မရောက်သေး။ သင်တို့ဖို့ ခပ်သိမ်းသောအချိန် သင့်လျက်ရှိ၏။- 7လောကီသားတို့သည် သင်တို့ကိုမမုန်းနိုင်။ ငါ့ကိုမုန်းကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် သူတို့၏အကျင့်ဆိုးညစ်ကြောင်းကို သက်သေခံ၏။- 8ထိုပွဲသို့ သင်တို့သွားကြလော့။- 9ငါမသွားသေး။ ငါ့အချိန်မပြည်စုံသေးဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင်၊ ဂါလိလဲပြည်မှာ နေတော်မူ၏။
သကေနေပွဲသို့ကြွတော်မူခြင်း
10ညီတော်တို့သွားပြီးမှ ကိုယ်တော်သည် ထိုပွဲသို့ မထင်မရှားကြွတော်မူ၏။- 11ထိုပွဲ၌ယုဒလူတို့က၊ ယေရှုသည်အဘယ်မှာ ရှိသနည်းဟု မေးမြန်းရှာဖွေကြ၏။- 12လူအစုအဝေးတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုအကြောင်းပြု၍ အုတ်အုတ်သဲသဲဖြစ်ကြ၏။ အချို့တို့က၊ သူသည် သူတော်ကောင်းဖြစ်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အချို့တို့က၊ သူတော်ကောင်းမဟုတ်၊ လူများကိုလှည့်ဖြားသည် ဟူ၍လည်းကောင်း ဆိုကြ၏။- 13သို့သော်လည်း ယုဒလူတို့ကိုကြောက်သောကြောင့် အဘယ်သူမျှ အတည့်အလင်းမပြောဝံ့ကြ။
14ထိုပွဲကို ခံစဉ်တွင်၊ ယေရှုသည် ဗိမာန်တော်သို့တက်၍ ဆုံးမဩဝါဒ ပေးတော်မူ၏၊- 15ယုဒလူတို့သည် အံ့ဩ၍၊ ဤသူသည် စာမသင်ဘဲလျက် အဘယ်သို့ တတ်ဘိသနည်းဟု ဆိုကြ၏။- 16ယေရှုကလည်း၊ ငါဟောသောဒေသနာသည် ငါ၏ဒေသနာမဟုတ်။ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသော သူ၏ဒေသနာဖြစ်၏။- 17ထိုသူ၏အလိုတော်သို့ လိုက်ချင်သောသူမည်သည်ကား၊ ဤဒေသနာသည် ဘုရားသခင်၏ ဒေသနာတော်ဖြစ်သလော၊ ငါသည် ကိုယ်အလိုအလျောက် ဟောပြောသလောဟု ပိုင်းခြား၍သိလိမ့်မည်။- 18ကိုယ်အလိုအလျောက် ဟောပြောသောသူသည် မိမိဘုန်းအသရေကို ရှာတတ်၏။ မိမိကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူ၏ ဘုန်းအသရေကို ရှာသောသူမူကား၊ ယုံလောက်သောသူဖြစ်၏။ ထိုသူ၌ မုသားမရှိ။- 19မောရှေသည် ပညတ်တရားကို သင်တို့အား ပေးသည်မဟုတ်လော။ ထိုတရားကို သင်တို့တွင် တစ်စုံတစ်ယောက်မျှမကျင့်။ ငါ့ကိုသတ်အံ့သောငှာ အဘယ်ကြောင့် ရှာကြံကြသနည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။- 20လူအစုအဝေးကလည်း၊ သင်သည် နတ်ဆိုးစွဲသောသူဖြစ်၏။ သင့်ကို သတ်အံ့သောငှာ အဘယ်သူရှာကြံသနည်းဟု ဆိုကြ၏။- 21ယေရှုကလည်း၊ ငါပြုသောအမှုတစ်ခုကို သင်တို့ရှိသမျှသည် အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏။- 22မောရှေသည် အရေဖျားလှီးခြင်းတရားကို သင်တို့အားပေး၏။ ထိုသို့ဆိုသော် မောရှေမှ အစစွာခံရသည်ဟု မဆိုလို။ ဘိုးဘေးများမှ ဆက်ခံရသတည်း၊ ထိုကြောင့် ဥပုသ်နေ့၌ သင်တို့သည် အရေဖျားလှီးခြင်းကို ပေးကြ၏။-က၊ ၁၇:၁၀။ ဝတ်၊ ၁၂:၃။ 23မောရှေ၏တရားမပျက်စေခြင်းငှာ လူသည်ဥပုသ်နေ့၌ အရေဖျားလှီးခြင်းကိုခံရလျှင်၊ ငါသည် ဥပုသ်နေ့၌ လူတစ်ကိုယ်လုံးကို ကျန်းမာစေသောကြောင့်၊ သင်တို့သည် ငါ့ကို အမျက်ထွက်ရာသလော။-ယော၊ ၅:၉။ 24မျက်နှာကိုသာကြည့်၍ မစီရင်ကြနှင့်။ တရားသဖြင့် စီရင်ကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ဤသူသည်ခရစ်တော်ပေလော။
25ထိုအခါ ယေရုရှလင်မြို့သားအချို့ကလည်း၊ ဤသူကိုသတ်အံ့သောငှာ ရှာကြသည်မဟုတ်လော။- 26ကြည့်ပါ။ သူသည် ထင်ရှားစွာဟောပြော၍ အဘယ်မြစ်တားခြင်းကိုမျှ မပြုကြပါတကား၊ ဤသူသည် ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကို မင်းများတို့သည် အမှန်သိကြသလော။- 27သို့သော်လည်း ဤသူသည် အဘယ်ကဖြစ်သည်ကို ငါတို့သိကြ၏။ ခရစ်တော်သည် ကြွလာတော်မူသောအခါ အဘယ်ကဖြစ်တော်မူသည်ကို အဘယ်သူမျှမသိရဟု ဆိုကြ၏။- 28ယေရှုကလည်း၊ သင်တို့သည် ငါ့ကိုသိကြ၏။ ငါသည် အဘယ်က ဖြစ်သည်ကိုလည်း သိကြ၏။ သို့သော်လည်း ငါသည် ကိုယ်အလိုအလျောက် လာသည်မဟုတ်။ ငါ့ကို စေလွှတ်တော်မူသောသူသည် သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏။ ထိုသူကို သင်တို့မသိကြ။- 29ငါမူကားသိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူ၏အထံတော်မှ ငါလာ၏။ သူသည်လည်း ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူ၏ဟု ဗိမာန်တော်၌ ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်တွင် ကြွေးကြော်၍ မိန့်တော်မူလျှင်၊- 30ကိုယ်တော်ကို ဖမ်းဆီးခြင်းအခွင့်ကို ရှာကြ၏။ သို့သော်လည်း ကိုယ်တော်၏အချိန်မစေ့ မရောက်သေးသောကြောင့် အဘယ်သူမျှ မဖမ်းမဆီးကြ။- 31လူအစုအဝေးထဲ၌ ပါသောလူအများတို့သည် ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍၊ ခရစ်တော်သည် ကြွလာတော်မူသောအခါ၊ ဤသူပြသော နိမိတ်လက္ခဏာထက် သာ၍များသော နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို ပြတော်မူမည်လောဟု ဆိုကြ၏။
ကိုယ်တော်ကိုဖမ်းဆီးစေခြင်း
32ထိုသို့လူများ အုတ်အုတ်သဲသဲဖြစ်ကြသည်ကို ဖာရိရှဲတို့သည်ကြားလျှင်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့် တိုင်ပင်ပြီးမှ ကိုယ်တော်ကို ဖမ်းဆီးစေခြင်းငှာ မင်းလုလင်တို့ကို စေလွှတ်ကြ၏။- 33ယေရှုကလည်း၊ ငါသည် သင်တို့နှင့်အတူ ခဏသာနေပြီးလျှင်၊ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသော သူထံသို့ သွားရမည်။ သင်တို့သည် ငါ့ကိုရှာကြလိမ့်မည်။- 34ရှာသော်လည်း မတွေ့ရကြ။ ငါရှိရာအရပ်သို့ သင်တို့မရောက်နိုင်ကြဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊- 35ယုဒလူတို့က၊ ငါတို့ကိုမတွေ့စေခြင်းငှာ သူသည် အဘယ်အရပ်သို့သွားလိမ့်မည်နည်း။ ဟေလသလူတို့တွင် အရပ်ရပ်သို့ ကွဲပြားလျက်နေသော သူတို့ရှိရာသို့သွား၍ ဟေလသလူတို့အား တရားဟောလိမ့်မည်လော။- 36သင်တို့သည် ငါ့ကို ရှာကြလိမ့်မည်။ ရှာသော်လည်း မတွေ့ရကြ။ ငါရှိရာအရပ်သို့ သင်တို့မရောက်နိုင်ကြ ဟူသောစကားသည် အဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်းဟု အချင်းချင်းဆိုကြ၏။
အသက်စမ်းရေတွင်း
37ထိုပွဲကိုခံ၍ နောက်ဆုံးဖြစ်သောနေ့မြတ်၌ ယေရှုသည်ရပ်၍ ကြွေးကြော်တော်မူသည်ကား၊ ရေငတ်သောသူရှိလျှင် ငါ့ထံသို့လာ၍ သောက်လော့။-ဝတ်၊ ၂၃:၃၆။ 38ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည် ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း အသက်ရေထွက်ရာ စမ်းရေတွင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။-ယေဇ၊ ၄၇:၁။ ဇာ၊ ၁၄:၈။ 39ထိုသို့မိန့်တော်မူသော်၊ ယုံကြည်သောသူတို့သည် ခံရလတ္တံ့သောဝိညာဉ်တော်ကို ရည်မှတ်၍ မိန့်တော်မူ၏။ ယေရှုသည် ဘုန်းပွင့်တော်မမူသေးသောကြောင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ပေးတော်မမူသေး။
လူတို့စိတ်သဘောကွဲပြားခြင်း
40စကားတော်ကို ကြားသောလူအများတို့က၊ ဤသူသည် လာလတ္တံ့သောပရောဖက် အမှန်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြ၏။- 41အချို့ကလည်း၊ ဤသူသည် ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြ၏။ အချို့ကလည်း၊ ခရစ်တော်သည် ဂါလိလဲပြည်သား ဖြစ်ရသလော။- 42ခရစ်တော်သည် ဒါဝိဒ်အမျိုး၊ ဒါဝိဒ်နေရာဌာန၊ ဗက်လင်ရွာသားဖြစ်ရမည်ဟု ကျမ်းစာလာသည် မဟုတ်လောဟု ဆိုကြ၏။-၂ရာ၊ ၇:၁၂။ မိ၊ ၅:၂။ 43ထိုသို့လူများတို့သည် ကွဲပြားကြသည်ဖြစ်၍၊ အချို့တို့သည် ကိုယ်တော်ကိုဖမ်းဆီးခြင်းငှာ အလိုရှိကြ၏။- 44သို့သော်လည်း အဘယ်သူမျှ မဖမ်းမဆီးကြ။
ခေါင်းဆောင်များမယုံကြည်ခြင်း
45ထိုအခါ မင်းလုလင်တို့သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ဖာရိရှဲထံသို့ပြန်၍၊ ထိုမင်းတို့က၊ အဘယ်ကြောင့် သူ့ကိုမဆောင်ခဲ့ကြသနည်းဟု မေးမြန်းလျှင်၊- 46မင်းလုလင်တို့က၊ ထိုသူဟောပြောသကဲ့သို့ အဘယ်သူမျှ မဟောစဖူးပါဟု လျှောက်ကြ၏။- 47ဖာရိရှဲတို့ကလည်း၊ သင်တို့ကိုပင် လှည့်ဖြားပြီလော။- 48မင်းများ၊ ဖာရိရှဲများတို့တွင် သူ့ကိုယုံကြည်သောသူ တစ်စုံတစ်ယောက်မျှရှိသလော။- 49တရားကိုမသိသော ဤလူများတို့သည် ကျိန်ခြင်းကို ခံရသောသူဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြ၏။- 50အထက်က ညအခါ၌ အထံတော်သို့လာသော သူတည်းဟူသော ထိုမင်းများအဝင်ဖြစ်သော နိကောဒင်ကလည်း၊-ယော၊ ၃:၁-၂။ 51ငါတို့တရားသည် လူကိုမစစ်၊ သူ့အမှုကို မသိမီကပင် ရှေ့မဆွက ဆုံးဖြတ်တတ်သလောဟု ဆိုလျှင်၊- 52သူတို့က၊ သင်သည်လည်း ဂါလိလဲပြည်သား ဖြစ်သလော။ စစ်ဦးလော့၊ ဂါလိလဲပြည်၌ အဘယ်ပရောဖက်မျှ မပေါ်ထွန်းသည်ကိုမှတ်လော့ဟု ဆိုကြပြီးမှ၊- 53ထိုသူအပေါင်းတို့သည် မိမိတို့အိမ်သို့သွားကြ၏။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၇ (အနက်ဖွင့်)

၄။ ဘုရားသားတော်၏ တတိယနှစ်အမှုတော်ယေရုရှလင် (၇:၇-၁၀:၃၉)

(က) ယေရှုကညီတော်များကို ဆုံးမခြင်း (၇:၁-၉)

၇:၁ အခန်း၆နှင့် အခန်း ရ အကြားတွင် လနှင့်ချီ၍ ကြာသည်။ ယေရှုအား ယုဒများက အသက်အန္တရာယ် ရန်ရှာနေကြသောကြောင့် ယုဒလူများအချက်အချာနေရာ၌ မနေလိုပါ။ ထို့ကြောင့် ထွက်ခွာသွားသည်။ ဤအပိုဒ်မှ ယုဒ၂၅များဆိုသည်မှာ ယုဒခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်တော်ကို မုန်းတီးကြသောကြောင့် အသက်အန္တရာယ်ပေးရန် အခွင့်ကောင်း ချေင်းနေသူများဖြစ်သည်။

၇:၂ သကေနေပြွ သည် ယုဒများအတွက် အရေးပါအရာရောက်သောပွဲတော်ဖြစ်သည်။ ကောက်သိမ်းချိန်တွင် ကျင်းပရသောပွဲဖြစ်၍ အဲဂုတ္ထုပြည်မှ လွတ်မြောက်လာခြင်းအမှတ်တရ တဲထိုးပွဲ တော်ဖြစ်သည်။ မေရှိယ သခင်ပေါ်ထွန်းလာ၍ ယုဒလမျိုးနိုင်ငံတော် အုပ်စိုးမည့်နေ့ ရက်ကို ပျော်ရွှင် စွာ မျှော်လင့်ရသောအထိမ်းအမှတ်ါပွဲဖြစ်သည် မေရှိယ အုပ်စိုးသော ငြိမ်သက်ခြင်း ကြွယ်ဝခြင်းနိုင်ငံတော် မျှော်လင်ကြသည်။

၇:၃ ဤကျမ်းပိုဒ်မှ ညီများဆိုသည်မှာ မာရိမွေးသောသခင်ယေရှု၏ ညီတော်များဖြစ်သည် အချို့က ဝမ်းကွဲညီအစ်ကို များလည်း ပါဝင်သည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် ဆွေမျိုးတော်စပ်ခြင်းကို အဓိက ဆိုလိုသည် မဟုတ်။ အသက်တာမပြောင်းလဲကြခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ သခင်ယေရှုကို အပြည့်အဝမယုံ ကြည်လာကြစေရန် ယေရုရှလင် သကေနေပွဲတော် သို့သွားရောက်ပြသပါလား ဟုဆိုကြသည်။ တပည့် တော်တော်များဆိုသည်မှာ တပည့်တော် (၁၂)ပါးဆိုလိုသည်မဟုတ်။ ယေရှုနောက်တော်သို့ တပည့်တပန်း သဖွယ် ယုဒပြည်မှ တကောက်ကောက်လိုက်များကိုဆိုလိုသည်။

သခင်ယေရှုကို မယုံကြည်သော်လည်း ကိုယ်တော်ကိုတွေ့မြင်ချင်ကြသည်။ လူသိထင်ရှား ကျော်ကြားသူနှင့် နှီစပ်ကြောင်း အထင်ခံချင်ကြသည်။ သို့မဟုတ် ကိုယ်တော်၏ ထင်ရှားပေါ်လွင်မှုကို မနာ လိုကြသောကြောင့် အသက်အန္တရာယ်ပေးဖို့ ယုဒပြည်သို့ ဖြားယောင်းခေါ်ဆောင်သွားရန် ဖြစ်နိုင်သည်။

၇:၄ ညီတော်များ၏ စကားသည် ငေါ့တော့တော့ ပြောခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဆွေမျိုုးများက သခင်ယေရှုအား ပရိသတ်ရှာဖွေကြောင်း စောင်းပြောကြသည်။ နာမည်မကြီးလိုလျှင် အဘယ်ကြောင့် ဂါလိလဲမှာ အံ့ဖွယ်နိမိတ် ပြသနည်း။

ထို့ထက်နာမည်ကြီးလိုလျှင် ယေရုရှလင်မြို့ ပြသို့ သွားပါလား၊ အခွင့်အရေးမလွတ်စေနှင့်။ ယေရုရှလင်တွင် လူအုပ်များစွာရှိသည်။ တဟုန်ထိုးကျော်ကြားသွားမည်။ ဂါလိလဲကား လူမသိသူမသိ။ လူဦးရေနည်းသောဒေသချေင်ကြသောနေရာဖြစ်သည်။ သင့်အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာ များကို ဘာကြောင့် ထိ်န်ချန်ထားရသလဲ၊ သင်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလိုကြောင်၊ ငါတို့သိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရုရှလင်မှာသွား လျှင် တကမ္ဘာလုံးက သိသွားကြမည်ဟု ဆိုကြသည်။ ထိုစကားသည် အကယ်၍ မေရှိယဖြစ်ရိုးမှန်လျှင် နိမိတ်လက္ခဏာပြနိုင်ကြောင်းပရိသတ်ရှေ့တွင် သက်သေပြပါ။ ထိုသို့ပြနိုင်လျှင် ယုဒပြည်မှာပြသော နိမိတ် လက္ခဏာ များကိုလညျး အမှန်အကန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယုံကြည်ကြမည်”ဟု ဆိုခြင်းနှင့် အတူတူဖြစ်သည်

၇:၅ ညီတော်များက သခင်ယေရှု၏ တန်ခိုးအား အသိအမှတ်မပြုကြ။ မေရှိယသခင်ဖြစ် ကြောင်းလုံးဝအယုံအကြည်မရှိ။ ထို့ကြောင့် ငေါ့တော့တော့ ပြောင်ချော်ချော် ပြောကြခြင်းဖြစ်သည်။ သခင် ယေရှုအပေါ်မျာ စိတ်သဘောကြည်လင်ခြင်းမရှိကြ။ ညီတေ်ာများ၏ အယုံအကြည်မရှိခြင်းသည် သခင် ယေရှုအတွက် အရသာ ခါးလှသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် ထိုကဲ့သို့ ပင်အနီးစပ်ဆုံးလူမျိုး၏ ခါးသီးစွာ ဆက်ဆံခြင်းကိုလည်း မကြာခဏကြုံတွေ့သည်။

၇:၆ သခင်ယေရှု၏ လူဘအသက်တာသည် အစမှအဆုံးတိုင် စီရင်ပြီးသားဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလည်း ဇယားရေးဆွဲပြီးသားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော်ဘုရားက ငါ၏ အချိန်မကျရောက် သေးဟုဆိုသည်။ ညီတော်များ ဆိုလိုသည့်အကြောင်းအရာအသေးစိတ်ကိုလည်း အတိအကျသိထားသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရုရှလင်မြို့သို့ သွားဖို့တိုက်တွန်းကြသောအခါ အချိန်မရောက် သေးဟုဆိုသည်။ သို့သော် အချိန်ကျရောက်ဖို့ အသင့်ရှိနေကြောင်း၊ ညီတော်များသို့ အသိပေးလိုက်သည်။ ညီတော်များသည် ဇာတိစိတ်ဆန္ဒရှိသည့်အတို်းပြောခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိတို့သဘောအတိုင်းလုပ်တတ်သူများ ဖြစ်သောကြောင့် လိုရာလျှောက်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။

၇:ရ ညီတော်များသည် လောကအရာ၌မွေ့လျော်ကြသူများဖြစ်သောကြောင့် လောက သားများ ကမုန်းကြပါ။ လောကသားများဘက်မှရပ်တည်၍ သခင်ယေရှုကို ဆန့်ကျင်ကြသည်။ ဘဝ အသက်တာလည်း လောကီသားများနှင့် ပလဲနံပသင့်သည်။ လောကီသားများ၏ လူနေမှုအကျင့်က ဘုရား သခင် (သို့)ခရစ်တော်အတွက် နေရာထိုင်ခင်းမပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါ။ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာ၊ ပညာရေးနှင့် ဘာသာရေးများအတွက်သာ နေရာထိုင်ခင်းရှိသည်။ အချိန်ပေးနိုင်ကြသည်။ ယုဒပြည်သည် ဘာသာတ ရားကိုင်းရှိုင်းသည့်အရပ်ဒေသဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ခေါင်းဆောင်များက သခင်ယေရှုကို အမုန်းကြီးမုန်း ကြသည်။

သခင်ယေရှုအား မုန်းတီးကြခြင်းမှာ ယုဒများ၏ အတွင်းသရုပ်အကျင့် ပုပ်များကို အထုတ် ဖြေပြသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူသားတော်ကထိုသို့လူ့ဇာတိအကျင့် ဆိုးများကို ထောက်ပြသောအခါ ယုဒ လူများသည် အနာပေါ်ဒုတ်က၊ အခံရခက်သောကြောင့် အသကအန္တာရာယ်ရှာကြသည်။ ခရစ်တော်၏ ပြည့်စုံသော အသက်တာပြသသောအခါ မပြည့်စုံသော လူသားဘဝသည် ပိုမိုသိသာထင်ရှားသွားသည်။ ကွေ့ကောက်နေသော လူ့ဘဝလမ်းကြောင်းအား ဖြောင့် မတ်စေရန် ခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဆင်းသက် ၍ နမူနာပြသသည်။ ထိုယုဒများသည် မိမိတို့အပြစ်ကို နောင်တရဝန်ချ၍ ဘုရားသခင် ကရုဏာတော်ကို ရှာဖွေခြင်းမပြုဘဲပြောင်းတိပြောင်းပြန် ထိုသခင်အားရန်ရှာကြသည်။ ထိုအကြောင်းကို F.B Meyer ကဤသို့ ထောက်ခံရှင်းပြထားသည်။ လူ့ဇာတိအသွေးအသားက အုပ်စိုးမင်းမူလျှင် အလွန်ကြောက်ရွံ့ဖွယ် ကောင်းသည်။ လူ့ဇာတိကလွမ်းမိုးသောအခါ “လောကကြီးက ဘယ်သူမှ မမုန်းပါ။ လောကကြီးကိုလည်း မုန်းစရာမဟုတ်။ ပျော်ရွှင်သာယာစရာသာဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ထိုစကားသည် ခရစ်ယာန်များအတွက် အလွန်ကြောက်လန့်ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ “မကောင်းတာဘာများလုပ်မိပါလိမ့်” မိမိကိုယ်ကို ပြန်မေးသော အခါ အဖြေမှန်ပေးနိုင်ရသည်။ လောကသားများက မုန်းတီးလျှင် ကောင်းသောအရာလုပ်မိကြောင်းသေချာ သည်။ လောကအရာ၌ ပျော်ရွှင်ခြင်းသည် မိမိစတ်ဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်း အသက်ရှင် နေခြင်းဖြစ်သ်။ လောကနှင့် မိတ်သင်္ဂဟဖွဲ့ခြင်း သည်။ လောက၏ မိဆွေဖြစ်သူတိုင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ရန်သူဖြစ်သည်။ (ယော ၇:၇၊ ၁၅:၁၉၊ ယာ ၄:၄)၂၆

၇:၈ သခင်ဘုရားက ညီတော်များအား ထိုပွဲတော်သို့သွားနှင့် ခိုင်းသည်။ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ ကောင်းသည်မှာ ညီတော်များ သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သကေနပွဲတော်သို့ သွားဖို့ ပြင်ဆင်ကြသည်။ သူတို့အကြားမှာ သခင်ယေရှုရှိရွှင်ပွဲကို နှစ်သက်တတ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆို သော် ပွဲဟူသည်မှာ ပကာသန အပေါ်ယံကြောသာဖြစ်သည်။ သခင်ခရစ်တော်နှင့် မျက်နှာခြင်းဆိုင် ကြသောအခါ ကိုယ်တော်က ငါကား အချိန်မကျရောက်သေး၂၇သဖြင့်မသွား၊ သင်တို့သွားနှင့်ကြဟုဆိုသည် သို့သော် လုံးဝမသွားဟုဆိုခြင်းမဟုတ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အပိုဒ်ငယ် ၁ဝတွင် ထိုပွဲတော်၌ ကိုယ်တော်ပါရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ ညီတော်များနှင့့် အတူတကွ မသွား၊ ပရိသတ်များကို ကိုယ်ထင်မပြ ဟုဆိုလိုသည်။ ညီတော်များသွားသည့်အချိန်သည် ကိုယ်တော်အတွက် အချိန်မကျသေး၊ ကိုယ်တော် သည် လူခြေတိတ်သည့်အချိန်တွင် အေးအေးဆေးဆေးသွားလိုပုံရသည်။

၇:၉ ညီတော်များထိုပွဲတော်သို့သွားကြပြီးသောအခါ သခင်ယေရှုသည် ဂါလိလဲတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ပွဲတော်ကို ရှေးမဆွက စီရင်ပေးသော သူ ပွဲတော်တွင် ပျော်ရွှင်ခြင်းရှိစေသောအရှင်သခင် ကို ထားပစ်ခဲ့ကြသည်။

(ခ) ဗိမာန်တော်တွင် သခင်ယေရှုသွန်သင်ခြင်း (၇:၁၀-၃၁)

၇:၁ဝ ညီတော်များ ယေရုရှလင်ပွဲတော်သို့သွားနှင့်ကြပြီးသောအခါ သခင်ယေရှုသည် မထင်မရှားနောက်မှ လိုက်သွားသည်။ ယုဒလူမျိုးဖြစ်သည့်အတိုင်း ပွဲတော် တွင်ပါဝင်ချင်သည်။ သို့သော် နာခံခြင်းကောင်းသော ဘုရားသားတော် ဖြစ်သည့်အတိုင်း ပလွှားဝင့်ကြွားစွာမသွား။ သိုသိုတိတ်တိတ် သွားသည်။

၇:၁၁ ထိုပွဲတော်တွင် ယုဒအာဏာပိုင်များက သခင်ယေရှုကို အသက်အန္တရာယ်ရန်ရှာ ကြ သည်။ ဘယ်မှာလဲဟု လိုက်ရှာသည်။ဝတ်ပြုရှိခိးခြင်းထက် ကိုယ်တော်အား ရန်ရှာ ဖို့စိတ် ဝင်စားကြသည်။

၇:၁၂ ကိုယ်တော်ဘုရား လူအုပ်ထဲသို့ရောက်ရှိသွားသည်မှာ သေချာသည်။ ကိုယ်တော်ပြု ခဲ့သောအံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာ များကြောင့် လူသိများလာသည်။ ထိုအကြောင်းသည် ပရိသတ် အကြားတွင် တီးတိုးတီးတိုး စကားပြောစရာဖြစ်လာသည်။ အချို့က ကိုယ်တော်အား လူကောင်းဖြစ်သည် ဟုဆိုကြ၍ အချို့ကလိမ်ညာမှောက်မှားသူဟု ဆိုကြသည်။

၇:၁၃ ယုဒခေါင်းဆောင်များက သခင်ယေရှုကို ဆန့်ကျင်သောကြောင့် ယေရှုကို လိုလားနှစ်သက်ကြောင်း၊ မည်သူမှပွင့်လင်းစွာမပြောရဲကြ။ လူများစုကမူ ယေရှုသည် ယေရှိယအမှန်ဖြစ် ကြောင်းယုံကြည်ကြသော်လည်း ယုဒခေါင်းဆောင်များ၏ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို စိုးရိမ်ကြသောကြောင့် ထုတ်ဖော်မပြောရဲကြ။

၇:၁၄ ပွဲတော်ကို ရက်ရှည်ကျင်းပသည်။ ပွဲတော်ကာလထက်ဝက်ကျော်သောအခါ သခင်ယေရှုသည် ဗိမာန်တော်အပြင်ဘက်ထွက်၍ လူအုပ်များစုဝေးသည့်နေရာသို့ သွားရောက်တရား ဟောသည်။

၇:၁၅ တရားနာပရိသတ်များသည် သခင်စကားကို ကြားကြသောအခါ အံ့အားသင့်ကြ သည်။ အဓိကအားဖြင့် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းပါအချက်များကို ဟောပြောခြင်းဖြစ်ပေမည်။ ပရိသတ်များသည် ကိုယ်တော်၏ သွန်သင်ချက်ထဲသို့ စိတ်ဝင်တစားဈာန်မျှောနေကြသည်။ ယေရှုသည် မည်သည့် ကျမ်းစာ သင်တန်းမှ တက်ဘူးသူမဟုတ်ကြောင်း သိထားကြသ်။ ထိုမျှကောင်းမြတ်သော တရားဒေသနာများသည် ဘသာရေးထုံးတမ်းစဉ်လာ အကြောင်းမဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သောကြောင့် ထိရောက်သည်။

၇:၁၆ တဖန် သခင်ယေရှုက မိမိဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားဖိုမဟုတ်၊ ခမည်းတော်၏ နာမတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်။ ဝါးစနစ်မင်္ဂလာစကားကြာရပြန်သည်။ ယေရှုက သူ၏သွန်သင် ချက်များသည် သူ့ပင်ကိုယ်အသိဉာဏ်အားဖြင့်မဟုတ်၊ သူ့ကို စေလွှတ်တော်မူသော သူ၏ ဖွင့်ပြချက်ဖြင့် သွန်သင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရှင်းပြသည်။ ကိုယ်တော်ပြောကြားသမျှ၊ သွန်သင်သမျှ သည် ခမည်းတော် ပြော ခိုင်းသောစကားများဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်ပြောကြားချက်မှ လွဲ၍ မိမိသဘောဖြင့် ဖြည့်စွက်ပြောဆို ခြင်း တလုံးတပါဒမှ မရှိ။

၇:၁ရ သခင်ယေရှု၏ ဒေသနာများအား အမှားအမှန် ဝေဖန်ပိုင်းခြားလိုလျှင် ယုဒများအ တွက လွယ်ကူသည်။ခရစ်တော်၏ ဒေသနာစကားသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ဆောင်ခြင်းလား၊ ခရစ်တော်၏ အလိုတော်ဆောင်ခြင်းလားဟူသော အချက်ဖြင့် မှန်းဆနိုင်သည်ဟု ကိုယ်တော်က ရှင်းပြ သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်လည်း အံ့ဩဖွယ်ကတိတော်တွေ့ရသည်။ သမ္မာတရားအမှန်ကို သိချင်သူသည် ဘုရားသခင်က ထုတ်ဖော်ပေးလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ နာခံခြင်းသည် ဝိညာဉ်ရေးရာအသိ တရားတခုဖြစ် သည်။

၇:၁၈ မိမိကိုယ်ပိုင် အသိဉာဏ် ဖြင့် ဟောကြားသူသည် မိမိဘုန်းအသရေ ထင်ရှားစေလို သူဖြစ်သည်။ ထိုအထဲတွင် သခင်ယေရှုမါဝင်ပါ။ ယေရှုသည် စေလွှတ်တော်မူသော ခမည်းတော်၏ ဘုန်း အသရေထင်ရှားဖို့ရန်ပြောဆိုသွန်သင်သည်။ ကိုယ်တော်၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် စင်ကြယ်သည်၊ ဒေသနာ တော်များသည် စစ်မှန်သည်၊ မသန့်ရှင်းမစင်ကြယ်သောအာတခုမှမရှိ။

သခင်ယေရှုတပါးတည်းသာလျှင် ဘုရားသခင်၏ အမှုအရာကို ပြောရေးဆိုခွင်ရှိသူဖြစ် သည်။ အခြားလူများသည် ဒေသနာနှင့် မိမိတို့အကြံဉာဏ်များရောထွေးတတ်သည်။ ဖြည့်စွက်ကြသည်။ ထိုသူများသည် ဘုရားသခင် ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ထက် မိမိဂိုဏ်ပကာသန ဦးစားပေးသူများဖြစ်သည်။

၇:၁၉ သခင်ဘုရားက ယုဒများကို တိုက်ရိုက် ရှင်းပြသည်။ ယုဒများသည် မောရှေပေး သောပညတ်တေ်တွင် ဂုဏ်ယူနေကြသည်။ ထိုပညတ်တော်ကို ပိုင်ဆိုင် ခြင်းဖြင့် အကျိုးအာနိသင်မရှိ။ ပညတ်တော်သည် လိုက်နာစောင့်ထိန်းစာရာဖြစ်သည်။ပညတ်တော်ကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်းအား ဂုဏ်ယူကြသော် လည်း မစောင့်ထိန်းနိုင်ကြသဖြင့် ယခုပင်လျှင် သခင်ယေရှုအား အသက်ရန်ရှာနေကြသည်။ ပညတ်တော် က လူသတ်မှုကို တားမြစ်သ်။ သခင်ယေရှုခရစ်ကို ဥပေစ္စေဒကံထိုက်စေဖို့ ကြံစည်ခြင်းဖြင့် ပညတ် တော်ကို ချိုးဖောက်ကြသည်။

၇:၂ဝ သခင်ယေရှု၏ စကားတော်ကြားသိကြသောအခါ ပရိသတ်အားလုံးငြိမ်းကျသွား သော်လည်း သခင်ယေရှုမှန်ကန်ကြောင်း မထောက်ခံကြ တဖန်ပွက်လောရိုက်ကြပြန်သည်။ သခင်ယေရှု အား နတ်ဆိုးအဖြစ် စွပ်စွဲ ကြသည်။ ကိုုယ်တော်အား အသက်အန္တရာယ် ပေးဖို့ ရှာဖွေ စိန်ခေါ်ကြသည်။

၇:၂၁ သခင်ယေရှုက ဗေရှေဒဲရေအိုင် တွင် အနာရောဂါ ငြိမ်းစေခဲ့ပုံကို ပြန်လည်ထောက် ပြသက်သေညွန်းသည်။ ထိုနိမိတ်လက္ခဏာသည် ယုဒများအား အမျက်ဒေါသ ထစေပြီးကိုယ်တော်အား မုန်းတီးရန်ရှာလာကြသည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ပြုသောအမှုတွင် အံ့အားသင့်ခဲ့ကြသည်မ ဟုတ်လား၊။ အံ့အားသင့်ကြသည်မှာလည်း ဥပုသ်နေ့တွင်ထိုကဲ့သို့ မနှစ်သက်စာရာပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။

၇:၂၂ မောရှေသည် ရှစ်ရက်မြောက်နေ့သားယောကျာ်များကို အရေဖျားလှီးခိုင်းသည် (စင်စစ်တွင်မူအရေဖျားလှီးခြင်း အား မောရှေက အစပြုသည် မဟုတ်။ ရှေးဘိုးဘွားအာဗြဟံလက်ထက်မှ စ၍ အစပြုလာခြင်းဖြစ်သည်။) ထိုရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့သည် ဥပုသ်နေ့တွင် ကျရောက်လျှင်လည်း အရေဖျားလှီးခြင်းပြုကြရသည်။ ထိုသို့ ဥပုသ်နေ့မှာ ခရစ်တော်၏ အံ့ဖွယ်လက္ခဏာပြုခြင်းသည် ထူးဆန်းသလားဟု ပြန်လည်ချေပသည်။

၇:၂၃ မောရှေပညတ်ချက်ကို လိုက်နာ၍ ဥပုသ်နေ့တွင် အရေဖျားလှီးကြလျှင် ဂီလာနာတ ဦးအားဥပုသ်နေ့တွင် ခရစ်တော်က အနာရောဂါ ကင်းငြိမ်းခြင်းသည် အပြစ်ရှိပါသလား။ ပြုသင့်သည့်အမှု ပြုဖို့ပညတ်တော်က ခွင့်ပြုလျှင် တပါးသူအားကရုဏာပြုခြင်းကိုသာ၍ ခွင့်မပြုသင့်ပေဘူးလား။

အရေဖျားလှီးခြင်းသည် အငယ်စားခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ကုသခြင်းဖြစ်သည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ် အတွက် အကျိုးပြုသည်မှာ မဖြစ်စလောက်သာဖြစ်သည်။ခရစ်တော်ပြုသောအမှုမှာ ထို့ထက်မကကြီးမား သောလူ့ဘဝတခုလုံးနှင့် ဆိုင်သော ကောင်းမှုဖြစ်သ်။

၇:၂၄ ထိုဒုက္ခ အန္တရာယ်ပေးသူ ယုဒများသည် အနှစ်သာရကိုမမြင်၊ အပြင်ပန်လက္ခဏာ အပေါ်ယံကို ကြည့်၍ စီရင်ဆုံးဖြတ်သူများဖြစ်သည်။ တော်တည့်မှန်ကန်ခြင်းမရှိ။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ မှန်ကန် သည်ဟုမှတ်ယူကြသော်လည်း သခ်ယေရှုအပေါ်သို့ပြုမူမှုများသည် တရားမျှတမှု ကင်းလွတ်နေသည်။ လူ့တရားစီရင်ခြင်းများသည် အစစ်အမှန်အပေါ်တွင် မတည်။ အပေါ်ယံကြောသာဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု သည် မောရှေ၏ ပညတ်တော်ကို ချိုးဖျက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယုဒများကသာ သခင်ယေရှုကို မုန်းတီးအသက် ရန်ရှာခြင်းဖြင့် ချိုးဖောက်သည်။

၇:၂၅ ထိုအချိနိမှစ၍ ယုဒခေါင်းဆောင်များက ကယ်တင်ရှင်သခင်အားဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက် နေကြကြောင်းလူသိရှင်ကြားဟိုလေးတကျော်ေကျာ် ဖြစ်သွားသည်။ အာဏာပိုင်များက ဤသူ ကိုသတရန် ရှာကြံနေကြသည်ဟု အချို့ကမေးငေါ့ကြသည်။

၇:၂၆ သခင်ယေရှုက လူထုပရိသတ်အားအားရပါးရဟောပြောသွန်သင်၍တရားနာ သူများကလည်း နှစ်ထောင်အားရစွာနာခံသည်မှာ နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်နေသည်။ မည်သို့ကိုင်တွယ် ရမည်နည်း။ သူသည် မေရှိယ အမှန်တကယ်ဖြစ်လျှင် သက်သေသာဓကပြခိုင်းရမည်။

၇:၂ရ မေရှိယအဖြစ် မယုံကြည်သူများမှာ ယေရှု၏ မိဘနေရပ်မှ ရပ်သူရွာသားများဖြစ် သည်။ နာဇရ်သားမှန်သိကြသည်။ သူမိဘမာရိနှင့်ယောသပ် ကိုလည်း သိကြသည်။ ယုဒများက မေရှိယ သခင်တနေ့ကြွရောက်လာမည်ကို မျှော်လင့်ယုံကြည်ကြသည်။သို့သော် ယခုကဲ့သို့ ချက်ချင်းဘွားကနဲ ရောက်လာသောအခါ လက်မခ့ကြ။ မိန်မဗိုက်ထဲမှမွေးဖွား၍ သာမန် လူကဲ့သို့ကြီးထွားလာမည်ဟုမထင်ကြ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းအရ ဗက်သလင်မှ ပေါ်ထွန်းမည့်အကြောင်းသိကြသည်။ သို့သော် အသေးစိတ်မသိကြ။ ထို့ကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာက “ထိုအရှင်၏ ဇာတိကို မည်သူမှ မသိနိုင်” ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

၇:၂၈ သခင်ယေရှုသည် ပရိသတ် အား “ယေရှုလာရောက်သည့်နေရာသိကြကြောင်း၊ သူ့ ကိုလည်းသိကြကြောင်းပြောဆိုခြင်းမှာ လူ့ဇာတိ အတ္တုပတ္တိသိရှိကြကြောင်းဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ နာဇရက် သားယေရှုကိုမူမသိကြ။ ထိုအကြောင်းသည် ဤကျမ်းပိုဒ်၏ အနှစ်သာရဖြစ်သည်။

ကိုုယ်တော်သည် လူ့ဘဝသားခံယူ၍ နာဇရက်တွင် နေထိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် နာဇရက် မှရောက်လာသည် ကိုသာ သိကြသည်။ အဖဘုရားသခင်စေလွတ်တော်မူ၍ ကောင်းကင်ဘုံမှ ရောက် ရှိလာကြောင်း ကိုမူမသိကြ။ ထိုစကားသည် သခင်ခရစ်တော်နှင့် ဘုရားသခင်အတူတူဖြစ်ကြောင်း ရည်ညွန်းခြင်းမဟုတ်။ အလိုတော်နှင့် အညီ ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က လူ့လောက သို့စေ လွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုလူ့လောက သို့ရောက်လာသောဘုရားကို လူတွေကမသိကြ။

၇:၂၉ သို့သော် သခင်ဘုရားကသူ့ကိုသူသိသည်။ဘုရားသခင်နှင့် တန်းတူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးမှ ရောက်လာသည်ဟုဆိုရာတွင် ဘုရားခင်က စေလွှတ်လိုက်သည်ဟု ဆိုရာတွင် ဘုရားသငခ်ကစေလွတ်လိုက်သည်ဟုဆိုခြင်မဟုတ်၊ ဘုရားသခင်နှင့် အမြဲရှိကြောင်း အားလုံးက ကြည်ညို ကြောင်း ဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင်ကစေလွှတ်သည်ဆုိသောကြောင့် ယေရှုသည် ခရစ်တော် ဘုရားဘိ သိက်ပေးထားသူလောကကြီးအား ရွေးနှုတ်ရန်စေလွတ်ထားသူဖြစ်သည်။

၇:၃ဝ သခင်ယေရှုသည် သူ့ကိုယ်သူ မေရှိယ သခင်အဖြစ် ကျေညာကြောင်း ယုဒများ သဘောပေါက်ကြသည်။ သို့ကြောင့်ပြစ်တင်ရှုပ်ချပြီး။ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ဖို့ပြင်ဆင်ကြသည်။ သို့သော်လည်း အချိန်မသင့် သဖြင့် မည်သူကမှ ကိုယ်ထလက်ရောက် မဖမ်းဆီးရဲကြ။ လူ့အပြစ်များအား ပူဇော်မပြုပြီးမ ချင်းဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် သခင်ယေရှုအား လူ့လက်ဘေးရန်မှ ကွယ်ကာစောင်မသည်။

၇:၃၁ လက်တွေ့တွင်မူ သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သူအများအပြားရှိကြသည်။ ထိုသူများ၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် စစ်မှန်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ ယေရှုက မေရှိယ ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်သည်။ အကယ်၍ ယေရှုသည် မေရှိယ မဟုတ်လျှင် ခရစ်တော်ရောက်လာသော အခါ ယေရှု ပြုသော နိမိတ်လက္ခ ဏာများထက် ပိုပြနိုင်မည်လားဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ယေရှုသည် မေရှိယ အမှန်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည် ကြ သည်ဟုဆိုနိုင်သည်။

(ဂ) ဖာရိရှဲများ၏ ရန်ငြိုး (၇:၃၂-၃၆)

၇:၃၂ ထိုလူထုပရိသတ်ထဲတွင် ဖာရိရှဲများလည်း ဝင်ထွက်သွားလာကြသဖြင့် အဖြစ်အ ပျက်ကို သိရှိနား လည်ကြသည်။ အချို့ပရိသတ်က ငြင်းပယ်ကြသော်လည်း အများစုကမူ နှစ်ကြောင်း တိုး တိုးကလးပြောဆိုကြသည်။ ဖာရိရှဲများကမူ ထိုသို့ ယေရှုအား ပရိသတ်ကလက်ခံကြခြင်းအား ကြီးထွားမည် ကိုစိုးရိမ်နေကြသည်။ သို့ကြောင့် ကိုယ်တော်အား ဖမ်းဆီးရန် အစောင့်တပ်သားများစေလွတ်လိုက် သည်။

၇:၃၃ ဤကျမ်ပိုဒ်သည် လာရောက်ဖမ်းဆီးသူများထံသို့ ခရစ်တော် စကားပြောသည့် စကားတော်ဖြစ်သော်လည်း ဖာရိရှဲများနှင့် ပရိသတ်လည်းပါဝင်သည်။

သခင်ယေရှုသည် တုန်လှုပ်ခြင်းအလျဉ်းမရှိ။ ကိုယ်တော်ကပင် ပရိသတ်အာပြန်လည်နှစ် သိမ့်ခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် သူတို့နှင့် ခဏသာလာရောက်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ မကြာမီ သူကိုစေ လွှတ်တော်မူသေအဘ ခမည်းတော်ထံ ပြန်သွးာမည်ဟုဆိုသောအခါ ဖာရိရှဲများသည် တောမီးပမာ ဒေါသ မီးတောက်လောင်သွားသည်။

၇:၃၄ ထိုနေ့ရက်သောအခါ ဖာရိရှဲမျာက ကိုယ်တော်ကို ရှာဖွေ ကြသော်လည်း တွေ့မည် မဟုတ်။ အသက်ကယ်တင်ဖို့ ရှာဖွေကြမည်။ သို့သော် အချိန်လွန်သွားပြီ ဖာရိရှဲများ၏ မယုံကြည်ခြင်းနှင့် အကျင့်ဆိုးများကြောင့် သခင်ဘုရားအား တွေ့ဆုံခွင့်မရှိ။ ဤကျမ်းစကားသည် ပဋိညာဉ် ပြုချက်ဖြစ်၏ ။

ရရှိသည့် ခွင့်အရေးကို နောင်တရစရာမဖြစ်အောင်လက်မလွှတ်ဖို့ သတိပေးပါသည်။ ကယ်တင်ရန် နေ့ရက်သည် ယနေ့ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ လက်မခံ လျှင် နောက်တခါ လာစရာအကြောင်း မရှိ။ အခွင့်အရေးသည် နှစ်ခါမလာတတ်ပါ။

၇:၃၅ ယုဒများသည် သခင်ယေရှု၏ စကားတော်ကို သဘောမပေါက်ကြ။ သခင်ဘုရား ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ပြန်တက်မည့်အကြောင်းကို နားမလည် နိုင် အခြားအရပ်ဒေသသို့ခရီးသွားဟောပြော ခြင်းဖြစ်မည်။ ဂရိလူမျိုးများအကြားရှိ ယုဒများသော်၎င်း၊ သွားရောက် သွန်သင်ခြင်းဖြစ်မည်ဟု ထင်မှတ်ကြ သည်။

၃:၃၆ သူတို့ရှာကြသော်လည်း တွေ့ကြမည်ဟုတ် ဆိုသည်မှာ ဘာသဘောလဲဟု အံ့ဩ တွေဝေနေကြသည်။ လူမတွေ့နိုင်သော နေရာအဘယ်ရှိသနည်း ဟုဆိုကြသည်။ ထိုယုဒများသည် မယုံကြည်ကြသောကြောင့် မမြင်တတ်၊ စိတ်နှလုံးသည်လည်း သခင်ယေရှုအား လက်မခံနိုင်အောင် မှောင် မိုက်နေကြသည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း မျက်စိမမြင်နိုင်လောက်အောင် ဒုံးမဝေးဖို့လိုသည်။ ရှင်းရှင်းလေးပြောရလျှင် “ယေရှုကို လက်မခံကြသောကြောင့် လက်မခံသည့်အတိုင်းဖြစ်ကြသည်”ဟုပြော ရမည်။

(ဃ) သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ကတိတော် (၇:၃၇-၃၉)

၇:၃ရ ဓမ္မဟောင်ကျမ်းတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း သကေနေပွဲတော်၏ ပထမပိုင်း (၇)ရက်တွင် ယုဒများသည် ရှိလောင်ကန်မှ ရေကိုခပ်ယူ၍ မီးရှို့ပူဇော်သက္ကာပြုရာယဇ်ပလ္လင်ဘေးရှိ ငွေဖလားထဲသို့ သွန်းလောင်းရသည်။ အဌမနေ့တွင် မူမပြုလုပ်ရတော့ပါ။ ဘာသာ ရေးထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ထိုသို့လုပ် ဆောင်ကြရသည်။ အနှစ်သာရမူကားနားမလည် ၊ သဘောမပေါက်ကြပါ။ ထိုသို့ပွဲတော် ကျင်းပ၍ နောက်ဆုံးနေ့၊ အရေးကြီးဆုံးနေ့၌ သခင်ယေရှုသည် ပရိသတ် အလယ်တွင်  ရပ်လျက် ဤသို့ဆိုသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာငြိမ်သက်ခြင်းရရှိဖို့ ကြွရောက်လာကြရန် ဖိတ်ခေါ်သည်။ အသင်းတော်သို့ တရားဟောဆရာ ထံသို့ နှစ်ခြင်းခံဖို့ ပွဲတော်ဝင်ဖိုမခေါ်ပါ။ င့ါထံသို့လာကြလော့ ဟု ယေရှုသခင်က ဖိတ်ခေါ်သည်။ င့ါထံသို့ လာ၍ သောက်ကြလော့ ဟု ဘယ်သူမှ ပြောသူမရှိပါ။ ဤနေ့ရက်တွင်သောက်သုံးဆိုသည်မှာ ခရစ်တော် နှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်ခြင်းဖြစ်သည်။သခင်ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင် အဖြစ် ယုံမှတ်ဖို့ဖြစ်သည်။ သောက် ရေသုံးဆောင်သော အခါ ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ စီးဝင်သွားသကဲ့သို့ ဘဝအသက်တာထဲသို့ သခင်ယေရှုပါဝင် စေရမည်။

၇:၃၈ ခရစ်တော်ထံသို့ လာရောက်၍ သောက်သုံးခြင်း ဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်အား ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ဆိုလိုသည်။ ယုံကြည်သူတိုင်းသည် အငတ်ပြေကြသည့်အပြင် အခြားသူများအား လက်ဆင့်ကမ်းဝေနိုင်အောင် အသက်ဝိညာဉ် စမ်းရေစီးဆင်းစေပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းတွင် မေရှိယသခင်ကို လက်ခံယုံကြည်သူသည် မိမိကိုယ်ကို ထူထောင်နိုင်သည့်အပြင် အခြားသူများကိုလည်း ကောင်းကြီးပေး နိုင်သည် (ဟေရှာ ၅၅:၁ကို ကြည့်)ဟု သွန်သင်ထားပါသည်။ အသက်ရေသည် စမ်းချောင်းသဖွယ်စီးထွက် နေမည်ဟုဆိုထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အခြားသူများကို ကူညီမစသောစိတ်နှလုံးရှိလာသည်နှင့် အညီ လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်သည်။ Stoff က “တဆိတ်တငုံသောက်လျှင်လည်း တကိုယ်လုံးသို့ ပျံ့နှံ့ သွားသည်” ဟု ထောက်ပြသည်။ Temple ကမူ “ဘုရားသခင် ဝိညာဉ်တော်မပါဘဲ၊ မည်သူမှ မတည်နိုင်၊ စိတ်စေတသိက်ရှိသော်လည်း ဘုရားသခင် ဝိညာဉ်တော်မပါရှိလျှင် မပြီး မြောက်နိုင်”ဟု ဆိုသည်။

၇:၃၉ အသက်စမ်းရေ ဆိုသည်မှာ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို ရည်ညွှန်းကြောင်း ထင်ရှားသည် သခင်ယေရှုကို လက်ခံသူသည် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ကိုလည်း လက်ခံခြင်းဖြစ် ကြောင်းသွန်သင်ပါသည်။ တနည်းအားပြောရလျှင် တချို့သင်ပြသော အသက်တာ ပြောင်းလဲလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိန်းဝပ်သည်ဆိုသော စကားသည် မှားပါသည်။ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သူ သည် ဝိညာဉ်တော် လက်ခံခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဤကျမ်းပိုဒ်က အတိအလင်း ကျေညာပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတော်မမူသေးဟုဆိုသည်မှာာ သခင်ယေရှု ဘုရား ကောင်းကေင် နိုင်ငံ သို့ ပြန်လည်မကြွမခြင်း၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်မရောက်ရှိဟု ဆိုခြင်းမဟုတ်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် တော်သည် ပင်တေကုတ္တေနေ့၌ အထင်အရှား ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်။ ထိုနေ့မှစ၍ ယေရှုသည် ယုံကြည်သူများ ထဲ၌ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ကိန်းဝပ်ပါသည်။

(င) သခင်ယေရှုအကြောင်း သဘောထားကွဲလွဲကြခြင်း (၇:၄၀-၅၃)

၇:၄၀-၄၁ သခင်ယေရှု၏ ဒေသနာကိုကြားနာပြီးသောအခါ လူအမြောက်မမြားသည် ယေရှုအား (တရား ၁၈:၁၅-၁၈) တွင် မောရှေပြောထားသည့်ပရောဖက်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ အခြားသူများကမူ ယေရှုသည် ခရစ်တော်မေရှိယ အဖြစ်ခံယူသည်။ အချို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဟု ဆိုကြသည်။ ယေရှုသည် နာဇရက်သားဖြစ်သည်။ ပရောဖ်ပြုချက်များထဲတွင် ဂါလိလဲမှ ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းမည့် အကြောင်း မပါ ပါဟု ငြင်းခုံကြသည်။

၇:၄၂ ယုဒများကမူ ခရစ်တော်သည် ဒါဝိဒ်အမျိုးမှ ဖြစ်၍ ဗက်သလင်တွင်ပေါ်ထွန်းမည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ထိုအကြောင်းကို လေ့လာဆန်းစစ်ကြသောအခါ ယေရှုသည် ဗက်သလင်မြို့တွင် ဖွားမြင်ကြောင်း၊ ဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်ဆက် မာရိအမျိုးသမီးမှ သန့်စင်ကြောင်းသိကြသည်။

၇:၄၃ ထိုသို့ ဇဝေဇဝါဖြစ်နေကြသောကြောင့် ခရစ်တော်အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားကွဲလွဲ နေသည်။ ယနေ့ကာလထိပင်ငြင်းခုံနေဆဲဖြစ်သည်။ အချို့က ပုထုဇဉ်လူသားများ ထဲ တွင် အကြီးမြတ်ဆုံး လူဟု ဆိုကြသည်။ သို့သော် နှုတ်ကပတ်တော်တွင် မူ “ခရစ်တော်သည်.. ထာဝရ မင်္ဂလာရှိတော်မူသော ဘုရားသခင်ဖြစ်၏”  (ရော ၉:၁)ဟု ဆိုထားသည်။

၇:၄၄ သခင်ယေရှုအားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ရန် ကြံစည်ကြသော်လည်း အထမမြောက်သေး။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် အညီလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သဖြင့် ဟန့်တားနိုင်စွမ်းရှိသူ တန်ခိုးရှင် ဤလောက၌ မရှိ။ အမှုတော်မပြီးမြောက်မချင်း မသေနိုင်။ အချိန်ကာလ မရောက်သေးသဖြင့် မည်သူကမှ အန္တရာယ် မပေးနိုင်သေး။

၇:၄၅ ဖာရိရှဲများနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာကြီးများက မင်းလုလင်းများအား ယေရှုကို ဖမ်းဆီးခိုင်းသည်။ ထိုသူများသည် ယေရှုကို ဖမ်းဆီးခြင်းမပြုဘဲ၊ လက်ချည်းဗလာပြန်ရောက်လာကြသဖြင့် ဖာရိရှဲများသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာကြီးများက အဘယ်ကြောင့် မဖမ်းလာကြကြောင်း၊ ဒေါမောဖြင့် မေးလိုက်ကြသည်။

၇:၄၆ အပြစ်သားမင်းလုလင်များ ကိုယ်တိုင်က ယေရှုကို မယုံကြည်သော်လည်း ခရစ်တော်၏ ပြောစကားမှာ ဘဝင်ခိုက်သွားကြသည်။ သို့ကြောင့် ကြားဘူး သမျှထဲတွင် “သူဟောပြော သကဲ့သို့ မည်သူမှမဟောဘူးပါ” ဟုပြန်လျှောက်ကြသည်။ ဤမင်းလုလင်များ သည် ဒေသနာပေါင်းများ စွာ တရားနာ ဘူးသူများဖြစ်ပေမည်။ သို့သော် ခရစ်တော်၏ ဒေသနာကဲ့သို့ ကျေးဇူးတော် ဉာဏ်ပညာနှင့် ပြည့်စုံသောစကားမကြားဘူးကြ။

၇:၄၇-၄၈ မင်းလုလင်များလက်ချည်းဗလာပြန် လာကြသောအခါ ယေရှုက မင်းလုလင် များကို လိမ်ညာလွှတ်လိုက်ပြန်ပြီဟုထင်မှတ်ကြသည် ။ သို့ကြောင့် မည်သည့် ယုဒခေါင်းဆောင်ကမှ ယေရှုကိုအယုံအကြည်မရျိ။ အဘယ်မျှစိုးရိမ်ကြောက်လန့်ဖွယ် ရာနည်း။ မေရှိယခင် ကြွရောက်လာသော အခါ ထိုယုဒခေါင်းဆောင် များသည် မိမိလူများအား မည်ကဲ့သို့ မျက်နှာ ပြကြမည်နည်း။ အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းဖွယ်ရာသာဖြစ်သည်။

ဤဖာရိရှဲများကို သူတို့ကိုယ်တိုင်၌ ယေရှုခရစ်ကို မယုံကြည်ခြင်းသာမက၊ အခြားလူများ ကိုလည်း မယုံကြည်စေချင်း။ ထိုကဲ့သို့ပင် ယနေ့ကာလတွင်လည်း လူမြောက်များစွာ တို့သည် တကယ် ကယ်တင်ခြင်းမရဘဲ ကယ်တင်ခြင်း ရဟန်ဆောင်လျက် အခြားသူများကိုလည်း သူတို့နှင့် တန်းတူရှိနေစေ ချင်ကြသည်။

၇:၄၉ ထိုမသိနားမလည်သော ဖာရိရှဲယုဒများသည် ကျိန်ခြင်းမင်္ဂလာရှိကြသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် လူထုပရိသတ်သည် ဘာမှမသိဉာဏ်ပညာရှိသူများမဟုတ်။ သမ္မာကျမ်းစာကို လည်း မသိကြ။ သခင်ယေရှုသည် မေရှိယဖြစ်ကြောင်းလည်း လက်မခံကြ။ ထိုဖာရိရှဲများသည် ထို့ထက် မိုက်မဲစရာမရှိတော့ပါ။ မိုက်ချက်က ကမ်းကုန်သည်။

၇:၅၀ ထိုအချိန်တွင်ညတုန်းက သခင်ယေရှုထံ ရောက်လာ၍ အသက်တာပြောင်းလဲသွား သော နိကောဒင် သည် ပရိသတ်ကြားမှ ထ၍ ယုဒခေါင်းဆောင်များထံ စကားပြောခွင့်တောင်းဆိုသည်။ ထိုနိကောဒင်သည် သခင်ယေရှုကို အမှန်တကယ်ယုံကြည်၍ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိသူ ဖြစ်သည်။

၇:၅၁ နိကောဒင်က ယုဒခေါင်းဆောင်များကို ယေရှုအား မျှတသော အခွင့်အရေး ပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ယုဒထုံးစံတွင်မူ စွပ်စွဲခံရသူကား ဥပေက္ခာ ပြု၍ စီရင်ထုံးမရှိ။ သို့သော်လည်း ယခု ယုဒခေါင်းဆောင်များက ထိုထုံးစံကိုပစ်ပယ်နေကြသည်။ ကြောက်ကြမည်ထင်သလား။ တုတ်တုတ်မျှ မလှုပ်ကြ။ စောစောကအတိုင်း ဆက်လုပ်ကြသည်။

၇:၇၂ ထိုအခါ ယုဒခေါင်းဆောင်တယောက်သည် လက်သီးလက်မောင်းတန်းလျက် နိကောဒင်သို့ ချဉ်းကပ်သည်။ နိကောဒင် ကိုလည်း “နင်လည်း ဂါလိလဲသား နောက်လိုက်လား”ဟု သရော် သ်။ ဂါလိလဲအရပ်မှ ပရောဖက် ပေါ်ထွန်းမည့်အကြောင်း ရှေးဟောင်းပရောဖက်ပြုချက် ကြားဘူးသလား လို့ ပြောင်လှောင်ကြသည် အမှန်မှာ ထိုယုဒခေါင်းဆောင်များမသိနားမလည် ခြင်းဖြစ်သည်။ ပရောဖက် ကျမ်းကိုလည်း ဟုတ်တိပတ်တိဖတ်ခြင်းမရှိကြ။ ပရောဖက်ယောနသည် ဂါလိလဲသား မဟုတ်ပေးဘူးလား။

၇:၅၃ သကေနပွဲလည်း ပြီးဆုံးသွားပြီ။ ရွှေပွဲလာဧည့်ပရိသတ်များအိမ်ပြန်သွားကုန်ပြီ။ တချို့သည် သခင်ယေရှုကို မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့မြင်၍ ယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော် လူများကမူ ငြင်းပယ် ကြသည်။ အထူးသဖြင့် ယုဒခေါင်းဆောင်များက ခါးခါးသီးသီးလက်မခံကြ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့ ဘာသာရေး၊ သူတို့ဘဝ ဖုံးလွှမ်းသွားမည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။