ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၁၀

သိုးထိန်းဥပမာ
1ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ သိုးခြံထဲသို့ တံခါးဝဖြင့်မဝင်၊ အခြားလမ်းဖြင့်ကျော်ဝင်သောသူသည် သူခိုးဓားပြဖြစ်၏။- 2သိုးထိန်းမူကား၊ တံခါးဝဖြင့်ဝင်တတ်၏။- 3ထိုသူအား တံခါးစောင့်လည်းဖွင့်တတ်၏။ သူ၏စကားသံကို သိုးတို့သည် နားထောင်တတ်ကြ၏။ သူသည် မိမိသိုးတို့ကို နာမည်ဖြင့်ခေါ်၍ ပြင်သို့ ထုတ်ဆောင်တတ်၏။- 4သိုးများကိုထုတ်သောအခါ သိုးတို့ရှေ့မှာသွား၍ သိုးများသည် သူ၏စကားသံကို ကျွမ်းသောကြောင့် လိုက်တတ်ကြ၏။- 5မဆိုင်သောသူတို့၏စကားသံကို မကျွမ်းသောကြောင့်၊ မဆိုင်သောသူနောက်သို့မလိုက်ဘဲ ပြေးတတ်ကြသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
6ထိုဥပမာပုံကို ယေရှုဟောတော်မူသည်တွင်၊ ပရိသတ်တို့သည် မိန့်တော်မူသောစကားတော်၏ အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို နားမလည်ကြ။
ကောင်းသောသိုးထိန်း
7ထိုကြောင့် တစ်ဖန်ယေရှုက၊ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါသည် သိုးဝင်သောတံခါးဝ ဖြစ်၏။- 8ငါရှေ့၌ ပေါ်လာသောသူရှိသမျှတို့သည် သူခိုးဓားပြဖြစ်ကြ၏။ ထိုသူတို့၏စကားသံကို သိုးတို့သည် နားမထောင်ကြ။- 9ငါသည် တံခါးဝဖြစ်၏။ ငါဖြင့်ဝင်သောသူသည် ဘေးနှင့် ကင်းလွတ်လျက် ထွက်ဝင်၍ ကျက်စားရာကို တွေ့ရလိမ့်မည်။- 10သူခိုးသည်ခိုးခြင်း၊ သတ်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းငှာသာ လာတတ်၏။ ငါမူကား၊ သိုးတို့သည် အသက်လွတ်ရုံမျှမက အထူးသဖြင့် အသက်နှင့် ပြည့်စုံစေခြင်းငှာ လာသတည်း။
11ငါသည် ကောင်းသောသိုးထိန်းလည်းဖြစ်၏။ ကောင်းသောသိုးထိန်းသည် သိုးတို့အဖို့အလိုငှာ မိမိအသက်ကို စွန့်တတ်၏။- 12သိုးများကိုပိုင်သော သိုးထိန်းမဟုတ်၊ သူငှားဖြစ်သောသူမူကား၊ တောခွေးလာသည်ကိုမြင်လျှင်၊ သိုးတို့ကို ပစ်ထား၍ ထွက်ပြေးတတ်၏။ တောခွေးသည်လည်း၊ သိုးတို့ကို လုယက်၍ ကွဲလွင့်စေ၏။- 13သူငှားသည် သူငှားဖြစ်၍ သိုးတို့၏အကျိုးကို မမှတ်သောကြောင့် ထွက်ပြေးတတ်၏။- 14ငါသည် ကောင်းသောသိုးထိန်းဖြစ်၏။ ခမည်းတော်သည် ငါ့ကိုသိတော်မူ၍၊ ငါသည်လည်း ခမည်းတော်ကို သိသကဲ့သို့ ငါ၏သိုးတို့ကို ငါသိ၏။ ငါ့သိုးတို့သည်လည်း ငါ့ကိုသိကြ၏။- 15ငါသည် ကိုယ်အသက်ကို သိုးတို့အဖို့အလိုငှာ စွန့်၏။-မ၊ ၁၁:၂၇။ လု၊ ၁၀:၂၂။ 16ဤသိုးခြံသို့မဝင်သော အခြားသိုးတို့ကိုလည်း ငါပိုင်သေး၏။ ထိုသိုးတို့ကို ငါဆောင်ခဲ့ရမည်။ သူတို့သည်လည်း ငါ့စကားသံကို နားထောင်သဖြင့်၊ သိုးခြံတစ်ခု သိုးထိန်းတစ်ပါးတည်း ရှိရလိမ့်မည်။- 17ငါသည် ကိုယ်အသက်ကိုစွန့်၍ နောက်တစ်ဖန် ယူဦးမည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ငါ့ခမည်းတော်သည် ငါ့ကို ချစ်တော်မူ၏။- 18ငါ့အသက်ကို အဘယ်သူမျှ မလုမယူ။ ကိုယ်အလိုအလျောက် ငါစွန့်၏။ ကိုယ်အသက်ကို စွန့်ရသောအခွင့်နှင့် နောက်တစ်ဖန် ကိုယ်အသက်ကို ယူပြန်ရသောအခွင့်သည် ငါ၌ရှိ၏။ ထိုအခွင့်ကို ခမည်းတော်သည် ပေးတော်မူပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။- 19ထိုစကားတော်ကြောင့် ယုဒလူတို့သည် တစ်ဖန် ကွဲပြားခြင်းရှိကြ၏။- 20လူများတို့က၊ သူသည် နတ်ဆိုးစွဲ၍အရူးဖြစ်၏။ သူ့စကားကို အဘယ်ကြောင့်နားထောင်သနည်းဟု ဆိုကြ၏။- 21အချို့တို့က၊ သူ့စကားသည် နတ်ဆိုးစွဲသောသူ၏စကား မဟုတ်။ နတ်ဆိုးသည် မျက်စိကန်းသောသူတို့ကို မြင်စေခြင်းငှာ တတ်နိုင်သလောဟုဆိုကြ၏။
ယုဒအမျိုးသားတို့ပစ်ပယ်ခြင်း
22ဆောင်းကာလဖြစ်၍ အင်္ကဲနိပွဲကို ယေရုရှလင်မြို့၌ ခံကြသောအခါ၊- 23ယေရှုသည် ဗိမာန်တော်နားမှာ ရှောလမုန်ကနားပြင်၌ စင်္ကြံသွားတော်မူစဉ်တွင်၊- 24ယုဒလူတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုဝန်းရံ၍၊ သင်သည် အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး ငါတို့ကို ယုံမှားစေမည်နည်း။ ခရစ်တော်မှန်လျှင် အတည့်အလင်းပြောပါဟု ဆိုကြ၏။- 25ယေရှုကလည်း၊ ငါပြောပြီ။ သင်တို့သည် မယုံကြ။ ငါ့ခမည်းတော်၏အခွင့်နှင့် ငါပြုသောအမှုတို့သည် ငါ၏သက်သေဖြစ်ကြ၏။- 26သို့သော်လည်း သင်တို့သည် မယုံကြ။ အဘယ်ကြောင့် မယုံကြသနည်းဟူမူကား၊ သင်တို့သည် ငါ့သိုးတို့ အဝင်မဟုတ်။ အထက်က ငါပြောသည်အတိုင်း၊- 27ငါ့သိုးတို့သည် ငါ့စကားသံကိုနားထောင်၍ ငါ့နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ထိုသိုးတို့ကို ငါသိ၏။- 28ထာဝရအသက်ကိုလည်း ငါပေး၏။ ထိုသိုးတို့သည် ပျက်စီးခြင်းနှင့် အစဉ်မပြတ် ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှ ထိုသိုးတို့ကို ငါ့လက်မှမနုတ်မယူရာ။- 29ထိုသိုးတို့ကို ငါ၌အပ်ပေးတော်မူသော ငါ့ခမည်းတော်သည် ခပ်သိမ်းသောသူတို့ထက် ကြီးမြတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍၊ အဘယ်သူမျှ ထိုသိုးတို့ကို ငါ့ခမည်းတော်၏လက်မှ မနုတ်မယူနိုင်ရာ။ 30ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်နှင့် တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
31ထိုအခါ ယုဒလူတို့သည် ကိုယ်တော်ကို ခဲနှင့်ပစ်ခြင်းငှာ တစ်ဖန် ကျောက်ခဲတို့ကို ကောက်ယူကြ၏။- 32ယေရှုကလည်း၊ ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်၏အခွင့်နှင့် ကောင်းသောအမှုအများတို့ကို သင်တို့အားပြပြီ။ ထိုအမှုတို့တွင် အဘယ်မည်သောအမှုကြောင့် ငါ့ကို ခဲနှင့် ပစ်ကြမည်နည်းဟု မေးတော်မူလျှင်၊- 33ယုဒလူတို့က၊ ကောင်းသောအမှုကြောင့် ခဲနှင့် ပစ်မည်မဟုတ်။ သင်သည် လူဖြစ်လျက်ပင် ဘုရားသခင်ဖြစ်ယောင်ဆောင်၍ ဘုရားသခင်ကို လွန်ကျူးသောစကားကြောင့် ခဲနှင့်ပစ်မည်ဟု ဆိုကြ၏။-ဝတ်၊ ၂၄:၁၆။ 34ယေရှုကလည်း၊ သင်တို့သည် ဘုရားဖြစ်ကြ၏၊ ငါဆိုသည်ဟု သင်တို့၏ ပညတ္တိကျမ်းစာ၌ လာသည်မဟုတ်လော။-ဆာ၊ ၈၂:၆။ 35ဘုရားသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်ကို ခံရသောသူတို့ကို ဘုရားဟူ၍ ခေါ်ရလျှင်လည်းကောင်း၊ ကျမ်းစကားကို မပယ်ရလျှင်လည်းကောင်း၊- 36ခမည်းတော်သည်သန့်ရှင်းစေ၍၊ ဤလောကသို့ စေလွှတ်တော်မူသောသူက၊ ငါသည်ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသောကြောင့်၊ သင်သည် ဘုရားသခင်ကို လွန်ကျူး၍ပြောသည်ဟု ထိုသူအားဆိုရာသလော။- 37ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်၏အမှုတို့ကို မပြုလျှင် ငါ့ကိုမယုံကြနှင့်။- 38ပြုလျှင်ငါ့ကိုမယုံသော်လည်း ထိုအမှုတို့ကို ယုံကြလော့။ ထိုသို့ယုံလျှင် ခမည်းတော်သည် ငါ၌ ရှိတော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ငါသည်ခမည်းတော်၌ ရှိသည်ကိုလည်းကောင်း ယုံ၍ သိမှတ်ကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
39ထိုအခါ ကိုယ်တော်ကို ဖမ်းဆီးခြင်းငှာ တစ်ဖန် ရှာကြပြန်လျှင်၊ ထိုသူတို့၏လက်မှ ထွက်ကြွတော်မူ၏။- 40ယောဟန်သည် ဗတ္တိဇံကို ရှေ့ဦးစွာပေးရာအရပ်၊ ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ တစ်ဖန်ကြွ၍ ထိုအရပ်၌ နေတော်မူ၏။-ယော၊ ၁:၂၈။ 41လူအများတို့သည် အထံတော်သို့ ရောက်လာလျှင်၊ ယောဟန်သည် နိမိတ်လက္ခဏာကိုမပြ။ သို့သော်လည်း ဤသူ၏အကြောင်းကို ယောဟန်ပြောသမျှ မှန်ပေ၏ဟု ဆိုကြသဖြင့်၊- 42ထိုအရပ်၌ လူများတို့သည် ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ကြ၏။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၁၀ (အနက်ဖွင့်)

(ဋ) သိုးများ၏ တံခါးယေရှု (၁၀:၁-၁၀)

၁၀:၁ ဤအခန်းသည် အခန်းကြီး ၉နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ဖာရိရှဲများထိုသို့ပြောပြီးနောက် ဣသရေလများ၏ သိုးထိ်န်းများအားရှင်းပြသည်။ သိုးထိန်းကို ဥပမာပေး၍ “သင်တို့ကိ်ု ငါအမှန်ဆိုသည် ကား”ဟုဆိုသည်။

ညအချိန်တွင် ခြံစည်းရိုးခြံရံထားသော သိုးခြံထဲသို့ သိုးအုပ်ကို သွင်းထားသည်။ တံခါးပေါက် တခုသာရှိသည်။ ဤနေရာတွင် သိုးဆိုသည်မှာ ယုဒလူမျိုးကို တင်စားသည်။ ယုဒလူမျိုးများ ထံ ဝိညာဉ် ရေးရာလမ်းပြသူအများအပြား ရောက်ရှိလာကြသည်။ ထိုသူမှာ မိမိကိုယ်ကို ရာထူးခန့်အပ် ကြသူများဖြစ်သည်။။ သမ္မာဟောင်းကျမ်းကို ပရောဖက်ပြုထားသော မေရှိယမဟုတ်ကြောင်း ကိုယ့်နည်း ကိုယ့်ဟန် ဖြစ်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဣသရေလများ ရွေးကောက်ထားသူ သဖွယ် ဟန်ဆောင်ကြ သည်။ ထိုသူများသည် သိုးထိန်းကောင်းများမဟုတ် သူခိုးနှင့် ဓါးပြများသာဖြစ်သည်။ သူခိုးဆိုသည်မှာ အခြားသူများ၏ ပစ္စည်း ရယူသူများဖြစ်ပြီး ဓါးပြဆိုသည်မှာ အကြမ်းနည်း ဖြင့်ရယူသူများဖြစ်သည်။ ဖာရိရှဲများသည် ထိုသူခိုးနှင့် ဓါးပြများဖြစ်သည်။ ယုဒများကို အုပ်းစိုးဖို့ကြိုးပယ်ကြသည်။ မေရှယ အား ယုဒများက လက်မခံကြရန် အစွမ်းကုန်း လက်နက်စုံဖြင့် ဟန့်တားကြသည်။ ယေရှု၏ နောက်သို့ ချင်သူ များကို အမျိုးမျိုး ညင်းပန်းနှိပ်စက်ကြသည်။ ယေရှုကလည်း လက်ဝါးကပ်တိုင်သို့ ပို့ကြသည်။

၁၀:၂ ယေရှုသည် ပျောက်သောသိုး ဣသရေလများရှာဖို့ လောကသို့ရောက်လာခြင်းဖြစ် သည်။ ယေရှုသည် သိုးထိန်းကောင်းဖြစ်သည်။ တံခါးပေါက်ဝမှ ဝင်ရောက်လာသူ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ ပရောဖက်ပြုချက် မေရှိယသခင်အား ပြည့်စုံစေသူဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို သိုးထိန်းအဖြင့် ရာထူးရယူ သူ မဟုတ်။ ခမည်းတော်၏ အလိုတော်အတိုင်းရောက်လာသူခြင်းဖြစ်သည်။

၁၀:၃ ဤကမြျးပိုဒျတှငျ ဖောျပွသော တံခါး အထိနျးအကွောငျးကို အမြိုးမြိုးဆိုကွသညျ။ အခြို့ကခရစျတောျကွှလာမညျ့အကွောငျး ဟောပွောကွသော ဓမ်မဟောငျးပရောဖကျဖွစျသညျဟုဆိုကွ သညျ။ အခြို့ကသိုးထိနျးကောငျး၏ ရှေ့တောျပွေး ဗတိတဇံယောဟနျဖွစျသညျဟုဆိုကွ၏ ထို့အပွငျ သခငျ ယရှေုကို အသကျတာ၌ လကျခံရနျ စိတျနှလုံးတံခါးဝ ကွိုဖှငျ့ပေးသော သနျ့ရှငျးသော ဝိညာဉျတောျဖွစျ သညျဟု အနကျကောကျသူမြားလညျးရှိ၏ သိုးသညျ သိုးထိနျးအသံကို မှတျမိသညျ။ သခငျအသံကိုကွား လြှငျ သိုးထိနျးထံသို့ စုစညျးကွသညျ။ ထိုကဲ့သို့ပငျ မရှေိယ သခငျပေါျထှနျးလာသောအခါ ယုဒမြာသညျ လညျး စုစညျးကွရမညျ။ သိုးထိနျးသညျ ဧဝံဂလေိသတငျးစကားအားဖွငျ့ သူ့သိုးမြားကို ခေါျနပေါသညျ။ တပညျ့တောျမြားစှာခေါျသောအခါ အသံတောျကွားသူမြားသညျ။ အထံတောျသို့စုစညျးရောကျလာ ကွကွောငျး အခနျးကွီး ၁တှေ့ရှိခဲ့ပွီးဖွစျသညျ။ မကြျကနျးကိုလညျး ခေါျယူကွောငျး အခနျးကွီး ၉တှငျ ဖတျရသညျ။ ယခုအခြိျနျတှလေညျး သခငျယရှေုအား ကယျတငျရှငျအဖွငျ့ လကျခံသူမြားကို တဦးတယောကျခကြျမှ စ၍ ကောကျတငျကကျေခေါျနပေါသညျ။

အပြစ်သို့ထုတ်ဆောင်၏ ဆိုသည်မှာ သင်ယေရှု၏ အသံတော်ကြား၍ ရောက်လာကြ သော ဣသရေလသိုးများကို သခင်ဘုရားက ရှောက်စောင့်မည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် စုစု စည်းစည်း တိတ်သဲကျိလိစွာရှိနေကြမည်။ သခင်ဘုရားက ထိုသိုးစုကို ကျေးဇူးတော်လွင်ပြင်သို့ခေါ်ဆောင် သွားမည်။ နောက်ဆုံးအခန်း ပိုင်းတွင်မူ မျက်စိအလင်းရသူအား တရားစနစ်မှ မောင်းထုတ်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ ရသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် သခင်ဘုရား၏ အမှုတော်အားနားမလည်ခြင်းဖြစ်သည်။

၁၀:၄ သိုးထိန်းသည်သူ့သိုးအုပ်ကို ထုတ်ဆောင်သွားသောအခါ သိုးအုပ်နောက်မှ မောင်မည်မဟုတ် သိုးအုပ်ရှေ့မှာ ဥိးဆောင်သွားမည်။ ထိုသိုးတခါမှ မရောက်ဖူး မသိသောနေရာစိမ်း သို ့ခေါ်သွားမည်မဟုတ် ရှေ့မှ ဦးဆောင်သွားသူဖြစ်သည်နှင့် အညီ သိုးအုပ်၏ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ စံနမူနာ ဖြစ်သည်။ သိုးထိန်းနောက်သို့ လိုက်ခြင်းဖြင့် သိုးဖြစ်လာသည်မဟုတ်။ အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်း ဖြစ်သာ သိုးဖြစ်ရသည်။ ထိုသို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိသော သိုးဖြစ်သွားသောအခါ သိုးထိန်းဦးဆောင်ရာနောက်သို့ လိုက်ပါချင်ကြသည်။

၁၀:၅ သိုးများသည် သိုးထိန်း၏ အသံဖြင့် မှတ်မိသိရှိကြသကဲ့သို့ မဆိုင်သူ ရောက်ရှိလာ သောအခါတွင်မူကားထွက်ပြေးကြသည်။ မဆိုင်သောသူဆိုသည်မှာ သိုးများကို အပိုင်စည်းချင်ကြသော ဖာရိရှဲများနှင့် ယုဒခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ လူသည်လည်း ထိုအတိုင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏ အသံ တော်ကို မှတ်မိကြသကဲ့သို့ ဖာရိရှဲနှင့်ယုဒခေါင်းဆောင်လူစိမ်းအသံကို ခွဲခြားတတ်ရသည်။ ထိုလူစိမ်းများ ကိုငြင်းပယ်လျက် အဆက်အသွယ်ပြက်စဲရသည်။

၁၀:၆ ထိုသို့ပုံဥပမာပေးသွန်သင်သော်လည်းဖာရိရှဲများသည် သဘောမပေါက်ကြသေး အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဣသရေလများသည် တကယ်သိုးများမဟုတ်ကြ အကယ်၍သာ သိနားလည် ခဲ့ကြသည်။ အသံတော်ကို ကြား၍ တကောက်ကောက်လိုက်ကြမည်။

၁၀:ရ ထို့နောက် သခင်ယေရှု ပုံဥပမာအသစ်တစ်ခုထပ်ပေးလိုက်သည်။ သူ့ကိုယ်သူ သိုးခြံတံခါးပေါက်အဖြစ်ပုံနှိုင်းသည် ထိုတံခါးပေါက်သည် ဣသရေလသိုးစုဝင်ပေါက်ဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ထားသော ဣသရေလ သိုးစုသီးသန့်ဖြစ်သည်။

၁၀:၈ ခရစ်တော်ထက် ဦးစွာဝင်ရောက်၍ နေရာယူသူများလည်းဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် ရွေးကောက်ထားသော ဣသရေလသိုးအုပ်စုက ထိုသူများ၏ အသံကို နားမထောင် အဘယ်ကြောင့် ဆို သော် သိုးထိန်းရှင်မဟုတ်မှန်သိုးများကု သိကြသည်။

၁၀:၉ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ဥပုသ်စာသင်ကလေးသူငယ်များမှစ၍ ယုံကြည်သူတိုင်း အလွတ် ရနေကြသော ကျမ်းချက်လှလှဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် တံခါးဝဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ခြင်းသည် ဘာသာအယူဝါဒမဟုတ်သကဲ့သို့ အသင်းတော်လည်းမဟုတ်ပါ လူတစ်ဦးအပေါ်တွင် အခြေတည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသူသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်သည်။ ငါ့ထံသို့ ဝင်လာသူဟုဆိုထားသည်။ ခရစ်တော် အာဖြင့်သာကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်သည်။ နှစ်ခြင်းခံယူခြင်း၊ ပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်ခြင်းဖြင့် မရနိုုင်ပါ။ ခရစ်တော် ထဲသို့ဝင်ရောက်ရမည်။ သို့မှသာလျှင် တန်ခိုးအစွမ်းရရှိမည်။ ထိုတံခါးသို့ ဝင်ရဖို့ လူတိုင်းကို ဖိတ်ခေါ် သည်။ ခရစ်တော်သည် ယုဒလူမျိုးသာ မက တပါးအမျိုးသားအားလုံး၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ည်။ ကယ်တင် ခြင်းရရှိလိုလျှင် တံခါးသို့ ဝင်ရောက်ရသည်။ ခရစ်တော်ကို လက်ခံယုံကြည်ရမည်။ ထိုသို့သော ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမှတပါးကယ်တင်ခြင်းနည်းလမ်းမရှိ။ ထိုတံခါသို့ ဝင်ရောက်လာသူူသည် မျက်မှောက် အပြစ်သားဘဝနှင့် အပြစ်စီရင်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်မည်။

ကယ်တင်ခြင်းရရှိသွားသောအခါ အတွေးအပြင်သို့လှုပ်ရှားသွားလာရသည်။ အတွင်း သို့ ဝင်ရောက်ခြင်းမှာ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရန် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်၍ အပြင်သို့ထွက်သွား ခြင်းမှာ ဧဝံဂေလိဟောကြားရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ထမ်းဆောင်သော အခါ ကြောက်ရွံ့စရာဘေးရန်မရှိ လုံခြံမှုအပြည့်ရှိသည်။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ကောင်း တွေ့ရှိကြသည်။ သခင်ခရစ် တော်သည်။ ကယ်တင်ရှင်သာမက လွတ်လပ်ခွင့်အရှင်လည်းဖြစ်သည်။ စစ်ဆေးသူနှင့် ဖြည့်ဆည်းသူ လည်းဖြစ်သည်။ သိုးများ သည်လည်းနှုတ်ကပတ်လွင်ပြင်၌ ပျော်နေကြသည်။

၁၀:၁ဝ သိုးသူခိုး၏ အကြံအစည်မှာ သိုးခိုးဖို့ သတ်စားဖို့ ဖျက်ဆီးဖို့ဖြစ်သည်။ မိမိအတ္တ အကျိုးသက်သက် အဖြစ်ရောက်လာသည်။ ထို့ကြောင့် သိုးများကို သတ်ပစ်သည်။ သို့သော သခင်ယေရှု ကို လူများကို သူ့အကျိုးအတွက်အသုံးချဖို့မဟုတ်ယူဖို့လာခြင်းမဟုတ်ပေးဖို့ လာခြင်းဖြစ်သည်။ လူများအား အသက်ရရှိဖို့သာ မက ကြွ.ယ်ဝသော အသက်တာ ရရှိနိုင်ကြဖို့ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုအား ကယ်တင်အဖြင့်လက်ခံသော်အခါ သက်ရရှိကြသည်။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီးသောအခါ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ မှုအမျိုးမျိုးခံစားကြရသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်နှင့် ထိတွေ့လေလေ ပိုမိုချမ်းမြေ့လေဖြစ်သည်။ အသက်ရရှိရုံသာမဟုတ်ပါ။ကြွယ်ဝသော အသက်တာကိုပါ ရရှိကြပါသည်။

(ဋ္ဌ) သိုးထိန်းကောင်းယေရှု (၁၀:၁၁-၁၈)

၁၀:၁၁ သခင်ယေရှုသည် ဂုဏ်ပုဒ်တော် (၅)ဟူသော ဝေါဟာရကို အကြိမ်များစွာ သုံးစွဲသည်။ အဖဘုရားသခင်နှင့် တူညီကြောင်းလည်း ထိုအချိန်တိုင်းတွင် ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် သိုုးများအတွက် မိမိအသက်စွန့်သော သိုးထိန်းကောင်းအဖြစ် မိမိကိုယ်ကို တင်စားထား သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် သိုးများ၏ အသက်ကံကြမ္မာသည် သိုးထိန်းလက်ထဲတွင် ရှိသည်။ သိုးထိန်း ကောင်းသည် သိုးများအတွက်အသက်စွန့်ဝံ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် သခင်ယေရှုသည် သူ့သိုးစုအတွက်အသက် စွန့်လွတ်သည်။

ချွေးသွေးမြေခခြင်းသည်

သိုးထိန်းကရုဏာတော်ဖြစ်သည်

သိုးနှင့် ရန်သူအကြားတွင် ရပ်လျက်

သိုးများကိုယ်စား ကြည်ဖြူစွာအသက်စွန့်သည်

Thomas Kelly

၁၀:၁၂ လူငှားဆိုသည်မှာ အခကြေးငွေယူသော အလုပ်သမားဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ် သည် အခကြေးငွေဟူ၍ သူ့သိုးများကို သိုးထိန်းကျောင်းသူဟုခေါ်သည်။ ဖာရိရှဲများကို အငှားသိုးထိန်း အဖြစ်ပုံနှိုင်းထားသည်။ ထိုသို့သိုးထိန်းများသည် ပိုက်ဆံကိုသာ အဓိကထားသည်။သိုးထိန်းကြသော် လည်း သိုးပိုင်မဟုတ်။ အန္တရာယ်ကျရောက်လာလျှင် ကိုယ်လွတ်ရုံးထွက် ပြေးပြီးသိုးများကို ဝံပုလွေ စာအဖြင့် ထားပစ်ခဲ့ကြသည်။

၁၀:၁၃ သိုးထိန်းများသည် သိုးထိန်းဖြစ်သည့် အတိုင်းသိုးကို ထိန်းကျောင်းရသည်။ အငှား သိုးထိန်းများက အခကြေးငွေရဖို့သာ တွက်ကြသည်။ သိုးကို ဂရုစိုက်ခြင်းမရှိကြ သူ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို ဦးစားပေးသည်။ ယနေ့အသင်းတော်များသည်လည်း ထိုသိုးထိန်းများစွာရှိသည်။ ဘုရားခင်၏ သိုးများကို ဂရုစိုက်အလေးပေးခြင်းမရှိဘဲ သက်သာရာကို ရှာကြသည်။

၁၀:၁၄ ယေရှုက သူ့ကိုယ်သူ သိုးထိန်းကောင်းအဖြစ်တင်စားသည်။ (ဂရိ Kalos) သည် “ကောင်း၊ စံပြ၊ လက်ရွေးစင်၊ ကုံလုံးကြွယ်ဝ”ဟုအဓိပ္ပါယ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ထိုဝေါဟာရများကို အားလုံးပြည့်စုံသည်။ ထို့နောက် သိုးထိန်းနှင့် သိုးများ၏ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပုံကို ရှင်းပြသည်။ သိုးထိန်းက သူ၏ သိုးများကို တကောင်မကျန်သိသကဲ့သို့ သိုးများကလည်း ရင်းနှီးစွာသိကြသည်။ အံ့ဖွယ်သစ္စာတရား ပါသကား။

၁၀:၁၅ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် အဆက်အစပ်မမိ တပိုင်းတစဖြစ်နေသည်။ အဖခမည်းတော် က ငါ့ကို သိကျွမ်းသကဲ့သို့ပင် ငါပိုင်သောသိုးများကိုငါသိ၍ ငါ့သိုးများကလည်း င့ါကိုသိကြသည်ဟုဖြစ်သင့် သည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော သစ္စာစကားဖြစ်သည်။ ယေရှုက သိုးထိန်းသိုးများဆက်နွယ်ပုံကို ခမည်းတော်နှင့်သားတော် ဆက်နွယ်ပုံကို နှိုင်းထားသည်။ “ငါသည်ငါ့အသက်ကို သိုးများအတွက် စွန့်ဖို့ လာ၏”ဟုဆိုထားသည်။ ကားတိုင်ပေါ်အသေခံခြင်းသည် ကျမ်းစာအတိုင်း လောကသားသိုးများအတွက် အသက်စွန့်ခြင်းဖြစ်သည်။

၁၀:၁၆ ဤအခန်းကြီး၏ အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ အခြားသိုးများဆိုသည်မှာ တစ်ပါး အမျိုးသားများကို ဆိုလိုသည်။ သခင်ဘုရားလူ့လောကသို့ကြွရောက်လာခြင်းသည် အဓိကအားဖြင့် ဣသရေလသိုးများနှင့် ဆက်စပ်သည် သို့သော် တပါးအမျိုးသားများကိုကယ်တင်ချင်သည်။ တပါးအမျိုး သားသိုးများသည် ယုဒသိုးများကဲ့သို့ တစုတစည်းတည်းရှိသည်မဟုတ်။ သခင်ဘုရားသည် ထိုသိုးများ ကို လည်းကြင်နာမျက်နိုးသောကြောင့်အထံတော်ပါးသို့ သိမ်းဆည်းချင်သည်။ ထိုတပါးအမျိုးသားသိုးများသည် ဣသရေလသိုးများထက်နားပါးသည်။ သခင့်ကိုခင်တွယ်သည်။

ဤကျမ်းပိုအဆုံးပိုင်းတွင် ယုဒသိုးများမှ ခရစ်ယာန်သိုးစုတို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ တပါး အမျိုးသားများ တစုတစည်းတည်းဖြစ်လာမည့်အကြောင်း အရပ်အမြွက်ပြောထားသည်။ လူစုနှစ်ရပ် ခြားနားချက် ပပျောက်မည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။

၁၀:၁ရ အပိုဒ် ငယ် ၁၇-၁၈တွင် သခင်ဘုရားက ရွေးကောက်ထားသော ယုဒလူမျိုးနှင့်တပါးအမျိုသားများ အထံတော်သို့ စုဆည်းကြရမည့်အကြောင်းပြောထားသည်။ ကိုယ်တော် အသေခံမည်အကြောင်း သင်္ဂြိုသ်ခံမည့်အကြောင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်မည့်အကြောင်းဟောထားသည်။ ထိုစကားများသည် သမန်လူတစ်ယောက်ဆိုလျှင် ပြောနိုင်စရာအကြောင်းမရှိ။ ကိုယ်တော်ဘုရားအသက် စွန့်မည့်အကြောင်းမိမိတန်ခိုးဖြင့် ပြန်လည်ထမြောက်မည်အကြောင်းကြိုဟောထားသည်။ ကိုယ်တော် သည်ဘုရားဖြစ်သောကြောင့် ထိုကဲ့သို့ ရှေ့နိမိတ်ဟောကြားနို်င်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ပျောက်သော သိုးများကယ်တင်ဖို့ရန်လိုလားစွာ အသက်စွန့်လွတ်တော်မူသောကြောင့် အဘခမည်းတော်က အချစ်ကြီး ချစ်နေသည်

၁၀:၁၈ အဘယ်သူမှ ဘုရားသခင်၏ အသက်ကို လွတ်မယူနိုင် ကိုယ်တော်သည် ဘုရား သခင်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ဖန်ဆင်းသော ဝေနေယသတ္တဝါးအပေါင်းတို့၏ အကြီးအကဲဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်တွင် အသက်စွန့်ရသော အခွင့်အာဏာပိုင်သကဲ့သို့ သန့်ရှင်းထမြောက်ရသောတန်ခိုးလည်း ရှိသည်။ လူသားများက ယေရှုကို သတ်သည်မဟုတ်ပါ။ မှန်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းကို တ ၂:၂၃နှင့် ၁သက် ၂:၁၅တွင်ရှင်းပြထားသည်။ ထိုသို့အသေခံရန် သခင်ယေရှုက သဘောတူခွင့်ပြုထားသည်။ ကိုယ်တော်အသက်စွန့်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းအာဏာပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုထက်ပြောရလျှင်မှာ အသက်ဝိညာဉ် လွတ်လိုက်ခြင်း ယော ၁၉:၃၁ “ ထိုအခွင့်အာဏာကို ပေးသနားတော်မူသည်” ဟုဆိုသည်။ အဖဘုရား သခင်က သခင်ယေရှု က အသက်စွန့်ဖို့ပြန်လည်ထမြောက်ဖို့အခွင့်အာဏာပေးထားသည်။ အသေခံရန် ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းသည် အဖဘုရားသခင်၏ သဘောတူညီချက် အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ခမည်းတော်ကို နာခံသောအားဖြင့် အသေခံသည် တမ္မာကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း တတိ မြောက်နေ့ရက်တွင် ပြန်လည်ထမြောက်သည်။

(ဌ) ယုဒလူမျိုးများအကြား၌ ကွဲပြားကြခြင်း (၁၀:၁၉-၂၁)

၁၀:၁၉ သခင်ယေရှု၏ နှုတ်ထွက်စကားများကြောင့် ယုဒများအကြား၌ ကွဲပြားခြားနားမှု သက်ရောက်သည်။ သခင်ခရစ်တော် လူ့လောကရောက်လာခြင်းသည် ငြိမ်သက်ခြင်းထက် သွေးခွဲဓါးဖြစ် သည်။ လူများက ကယ်တင်ရှင် သခင်အဖြစ် လုံးလုံးလျားလျားလက်ခံကြမှသာလျှင် ငြိမ်သက်ခြင်းရှိ နိုင်မည်။

၁၀:၂၀-၂၁ သခင်ယေရှုသည် အသက်ရှင်ဘူးသော လူသားများထဲတွင် ပြည့်စုံသောသူ ဖြစ်သည်။ မှားယွင်းသော စကား၊ မကောင်းသောအမှုတခါမှပြုသည် မရှိ။ ကိုယ်တော်၏ စကားတော်များ သည် လေးနက်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါသည်။ ဉာဏ်ပညာပါသည်။ သို့သော် လူသားများကသဘော ပေါက်နိုင်စွမ်းမရှိကြသောကြောင့် နတ်ဆိုးများစွဲသူ ဝမ်းတင်းရူးဟုသမုသ် စွပ်စွဲကြသည်။ ထိုသို့ ပြောဆို ခြင်းသည် လူ့သမိုင်းကြောင်းတွင် အမဲစက်အဖြစ် ထင်းကျန်သည်။ တခြားလူများကမူ ထိုသို့မမြင်ကြ။ သခင်ယေရှု၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို တွေ့မြင်ကြသော အခါလူကောင်းသူကောင်းအဖြစ် သိမှတ်ကြသည်။

(ဎ) လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေထူခြင်း (၁၀:၂၂-၃၉)

၁၀:၂၂ ဤနေရာတွင် သခင်ယေရှုက လိပ်ပတ်လည်အောင်ပြောပြလိုက်သည်။ သခင် ယေရှုသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ယုဒလူများကသာ ပြောလေ့ပြောထရှိသည်။ ဖရိရှဲများကို လိပ်ပတ်လည် အေင်ပြောကြားခြင်းမရှိ။ ဤအခန်းငယ် ၂၁နှင့် ၂၂အကြားတွင် မည်မျှ အချိန်ကြန့်ကြာသည်ကို မသိရပါ။ ကျမ်းစာတွင် အကဲနိပွဲတော် (ဟေဗြဲ  Hanukkah) ကာလဟုဆိုသည်။ အကြမ်းအားဖြင့် ထိုပွဲတော် သည် ဘီစီ ၁၆၅ ခုနှစ်တွင် Antiochus Epiphane က ဗိမာန်တော်ကို ညစ်ညမ်းစေပြီးနောက် Judas Maccabeus ကပြန်လည်တည်ထောင်သောကာလဟု ယုံကြည်ရသည်။ ဘုရားသခင်ပွဲတော်နှင့် မဆိုင်သော ယုဒလူမျိုးများနှင့် နှစ်စဉ်ကျင်းပသည့်ပွဲတော်ဖြစ်သည်။ ပြက္ခဒိန်အရဆောင်းရာသိမကျသေး။

၁၀:၂၃-၂၄ သခင်ဘုရား၏ လူထုဒေသနာဟောကြားခြင်းပြီးဆုံးခါနီးပြီ။ ကပ်တိုင်ပေါ် ၌ အသေခံဗိမာန်တော်နှင့် ဆက်နေသည်။ ဆော်လမုန် ထိုစင်္ကြသည် ဟေရုဒ် ဗိမာန်တော်နှင် ဆက်နေသည်။ ထိုစင်္ကြတွင် ကိုယ်တော်လမ်းလျှောက်နေစဉ် ယုဒလူများစွာ ထွက်လာပြီး ကိုယ်တော်ကို ဝိုင်းရံကြသည်။

ယုဒများက “ငါတို့ို မည်မျှကြာအောင်ငါတို့ကို ယုံမှားခြင်းရှိစေမည်နည်း။ အကယ်၍ သင်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်မှန်လျှင့်ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းပြောလော့ဟု ဆိုကြသည်။

၁၀:၂၅-၂၆ သခင်ယေရှုက သူမြွက်ကြားခဲ့သာ စကားတော်များနှင့် ပြုခဲ့သော အမှုတော် များကို ပြန်လည်ညွန်ပြသည်။ မေရှိယ သခင်ဖြစ်ကြောင်းအကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့သည်။ မေရှိယ အမှန်ဖြစ် ကြောင်းအံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများပြခဲ့သည်။ ပြုခဲ့သော အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများသည် အဘဘုရား သခင်ပေးသော တန်ခိုးဖြင့် ခမည်းတော်၏ ခွင့်ပြုချက်အရ လုပ်ဆောင်ပြသ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံရှင်း ပြသည်။ အဘဘုရားသခင်၏ စေလွတ်တော်မူသောသူဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံသည်။

ထိုသူများကလည်း ယေရှု၏ သိုးမျးာအဖြစ် မခံနိုင်ကြ။ အကယ်၍ လက်ခံလျှင် ယေရှုကို ယုံကြည်လက်ခံရာရောက်သွားမည်။

၁၀:၂ရ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်ခရစ်တော်၏ သိုးမဟုတ် သူများသည် ထာဝရပျက်စီးကြမည့်အ ကြောင်းရှင်းပြသည်။ ယုံကြည်သူများသည် ထာဝရလုံခြုံခြင်းမင်္ဂလာခံစားမည့်သူများဖြစ်သည်။ ခရစ်တော် ၏ သိုးများသည် သခင့်အသံကို ကြား၍ ယုံကြည်ကြသည်။ ဒေသနာစကားများကို ကြား၍ အသံကြားရာ သို့လိုက်ကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် သူ့သိုးများကို မှတ်မိသည်။ တကောင်မှမကျန် နာမည်သိသည်။ တကောင်တလေမှ မမှတ်မိသည်မရှိ။ ဂရုစိုက်၊ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့နေသည်မရှိ။ ခရစ်တော်၏ သိုးများသည် ယုံကြ်ကိုးစားခြင်း ဖြင့် နောက်တော်သို့ လိုက်ကြသည်။ အသံတော်ကို နားစွင့်ကြသည်။

၁၀:၂၈ ခရစ်တော်သည် သူ့သိုးများအား ထဝရ အသက်ပေးသည်။ ချို့ယွင်း ချက်မရှိ အမြဲ တမ်းအသက်ရှင်းခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏ အသက်တာမျိုးဖြစ်သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတင်ပျော်ရွှင် စွာ စိုးစံရမည့်အသက်တာဖြစ်သည်။ “ဘယ်သောအခါမှ ၃၂ ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်မည်မဟုတ်”ဟုဆိုသည်။ သေသေချာချာဖတ်ကြည့်ပါ။ ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ ဘယ်သောအခါမှ ကတိမပျက် သူသိုးများသည် ဘယ်သောအခါမှ ပျက်စီးခြင်းမရောက်၊ ငရဲမကျဟု အခိုင်အမာ ကတိတော် ပေးထား သည်။

ဤစကားကြောင့် လူတိုင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိ သည်ဟုဆိုသလား။ အပြစ်ဗလပွနှင့် ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် ပျော်ရွှင်နေခြင်းကို ကယ်တင်ခြင်းဟုယူဆရမည်လား။ မဟုတ်ပါ။ သခင်ဘုရား၏ စကားတော်မှာ ထိုသို့မသက်ရောက်ပါ။ သိုးထိန်းနောက်သို့ လိုက်စေချင်သည်။ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖို့ ခရစ်ယာန် ကဲ့သို့ အသက်ရှင်ရသည် မဟုတ်။ ခရစ်ယာန်ဖြစ်သောကြောင့် ခရစ်ယာန်အသက်တာရှိကြခြင်းဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းစိုးရိမ်သော ကြောင့် ခရစ်ယာန်လုပ်ရသည်မဟုတ်။ စင်ကြယ်သောအသက်တာ လိုချင်သော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူသားများအတွက် အသက်ပေးလှူသူကို လေးစားကြည်ညိုသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထာဝရအသက်တာလုံခြုံလိုလျှင် နမော်နမဲ့ ပစ်စလက်ခတ်နေ၍ မရ။ ရည်ရွယ်ချက်မြင့်မြင့် ဖြင့် စင်ကြယ် စွာ အသက်ရှင်ရသည်

ခရစ်တော်လက်ထဲမှ ယုံကြည်သူအား မည်သူကမှ မထိပါးနှင့် ကိုယ်တော်၏ လက်တော် သည်ဘုန်းတန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံသည်။ ကမ္ဘာကြီးကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ယခုလည်း စောင့်ရှောက်နေသည်။ ကိုယ်တော်၏ သိုးကို လုယူထိပါးနိုင်သော တန်ခိုးမည်သည့်နေရာတွင်မှ မရှိ။

၁၀:၂၉ ခရစ်တော်ထံတွင် ရှိသော သိုးသည် ခရစ်တော်လက်ထဲတွင် သာရှိနေခြင်းမဟုတ် ခမည်းတော်လက်ထဲ၌ရှိနေခြင်းလည်းဖြစ်သည် အရာခပ်သိမ်းထက်ကြီးမြတ်သည်။ အဘဘုရားသခင် လက်ထဲမှ အရာကို မည်သည့်အရာကမှ မလုယူ၊ မဖျက်ဆီးနိုင်။

၁၀:၃ဝ တဖန်သားတော်နှင့် ခမည်းတော်ကူညီကြောင်းထပ်မံရှင်းပြသည်။ “င့ါနှင့် ခမည်း တော်သည် တလုံးတဝတည်းဖြစ်သည်” ဟုဆိုသည်။ ခရစ်တော် ဘုရားနှင့် ခမည်းတော်တို့ကို ဘုန်းတန် ခိုးအတူတူဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ခရစ်တော်က သူသိုးများကို လုံခြုံမှုပေးစွမ်းနိုင်ကြောင်း အာမခံသည်။ ထို့ကြောင့် အဘဘုရားသခင်နှင့် ဘုန်းတန်ခိုးတညီကြောင်း ထပ်မံရှင်းပြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ထပ်တူ ထပ်မျှ တူညီခြင်းသည် ခရစ်တော်၏ ဇာတိတော်အား သရုပ်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည် အရာရာတိုင်းတွင် ခမည်းတော်နှင့် အတူတူဖြစ်သည်။

၁၀:၃၁ ယုဒလူများသည် နှုတ်ပိတ်သွားသည်။ နှုတ်လှန်မထိုးနိုင်တော့ပါ။ သခင်ယေရှု၏ ရှင်းပြချက်များသည် ရိုးစင်းလှသဖြင့် စကားမေးခွန်းမရှိနိုင်။ ပြန်မပြောနိုင်ကြသဖြင့် ခဲဖြင့် ကောက်ပေါက်ဖို့ ပြင်ဆင်ကြသည်။

၁၀:၃၂ ထိုသို့ ခဲဖြင့် ပေါက်မည့်အကြံအစည်ကို သခင်ယေရှုက ခမည်းတော်၏ စေခိုင်း ချက်အရ ငါသည် ကောင်းသော အမှုများစွာပြုခဲ့သည်။ ထိုအမှုများကို တွေ့မြင်ကြပါလျက်နှင့် အဘယ် ကြောင့် ခဲနှင့် ပေါက်ချင်ကြသနည်းဟု မေးလိုက်သည်။

၁၀:၃၃ ယုဒများကလည်း ကောင်းသော အမှုပြုသောကြောင့် ခဲဖြင့် ပေါက်ရန် ကြံသည် မဟုတ်။ ဘုရားနှင့် အတူတူဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်းကြောင့် ခဲဖြင့် ပေါက်ရမည်ဟုဆိုကြသည်။ သခင်ယေရှုကို သာမန်လူသားတယောက်ထက် ပို၍ လက်သင့်မခံနိုင်ကြ။ သခင်ယေရှုက မိမိကိုယ်မိမိဘုရားဖြစ်သည်ဟု ကျေညာခြင်းကို သီးမခံနိုင်ကြ။

၁၀:၃၄ ထိုအခါ သခင်ယေရှုက လူသိများသော ဆာလံကျမ်းတပိုဒ်ကို ကိုးကားလိုက် သည်။ ထိုကျမ်းပိုဒ်သည် ပညတ်တော်အဖြစ်လက်ခံထားကြသောကျမ်းချက်ဖြစ်သည်။ တနည်းပြောရလျှင် ဓမ္မာဟောင်းကျမ်းသည် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းချက်များဖြစ်သည်ဟုယုဒများခံယူထားသောကျမ်းစာ ဖြစ်သည်။ “သင်တို့သည် ဘုရားများဖြစ်ကြောင်း၊ အမြင့်မြတ်ဆုံးသော ဘုရား၏ သားများအဖြစ် ကြောင်း” (ဆာ ၈၂:၆)ရွတ်ဆိုကြသည်။ ဆာလံဆရာက ဣသရေလများကို ဘုရားသားများအဖြစ် စီရင်သည်။ တန်ခိုးရှိသော ဘုရားများဟု ဆိုလိုသည်မဟုတ်။ လူများကို စီရင်တတ်ကြသောကြောင့် ဘုရားများဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဟေဗြဲဘာသာတွင် ဘုရားများ (elohim) သည် ုစာပေသဒ္ဒါအရပြောလျှင် တန်ခိုးရှိသူဟု အနက်ရသည်။ ဤနေရာတွင် ဘုရားသဖွယ်သူများကို စစ်ကြောစီရင်သူများကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုန်း တန်ခိုးရှင်များ မဟုတ်ပါ။

၁၀:၃၅ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ဆာလံကျမ်းကိုကိုးကား၍ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်နာခံ သူများကို ဘုရားများဟုခေါ်သည်။ တနည်းပြောရလျှင် ထိုသူများသည် ဘုရားသခင်အကြောင်းပြောသူများ ဖြစ်၍ အထူးသဖြင့် ဣသရေလအမျိုးကို ရည်ညွန်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးရရှိကြသည်ဟုဆိုလို သည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် အမှားမရှိနိုင်။ ကျမ်းစာပါသမျှသည်ငြင်းပယ်စာရာတလုံးပါဒမှမရှိ။ အားလုံး ပြည့်စုံသည်။ စကားလုံးတိုင်းကို တန်ခိုးမှုတ်သွင်းထားသည်။ လူ့အကြံဉာဏ်၊ သဘောထားမပါရှိပါ။

၁၀:၃၆ သခင်ဘုရား၏ စကားတော်သည် ကြီး၍ ကြီး၍ လာသည်။ ထိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းက လူသားများကို ဘုရားများဟုခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းထားလျှင် ကိုယ်တော်က သူ့ကိုယ်သူ ဘုရားသားဟု ဆိုခြင်း သည် လွန်ပါသလား။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တေ်က ကိုယ်တော်အား နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖြစ်နေသည် ဟုဆိုသည် ဘုရားများဟု သူတို့ကို ဆိုသောအခါ ကိုယ်တော်သည်လည်း ဘုရားဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖြစ်နေသည်။ ဘုရားသခင်က ထိုသူများအားကောင်းကင်မှ လူ့လောကသို့ စေလွှတ်ထားသည်ဟု တခါမှ မပြောပါ။ အခြားသူများကဲ့သို့ဤကမ္ဘာမြေတွင် မွေးဖွားသူများဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယေရှုသခင်မှာမူ ကောင်းကင်ဘုံတွင် ခမည်းတော်နှင့် အတူတူ စိုးစံရာမှ လောကသားများအား ကယ်တင်ရန် လူ့လောက သို့ ဘုရားသခင်စေလွတ်သောသူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုသည် အရာရာ တိုင်းတွင် သခင်နှင့် တန်းတူ ရည်တူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသားတော်ဖြစ်သည် ဟူသောစကားသည် အပြစ်ပြောစရာမဟုတ်။ ယုဒများပင်လျှင် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘုရားများဟု တင်စားကြသေးသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှု သူသည် ဘုရား ဖြစ်ကြောင်းကျေညာခြင်းသည် ပိုမို၍ ခိုင်လုံပါသည်။ Samuel Green က ဤသို့ ထောက်ခံသည်။

ယေရှုသည် သူ့ကိုယ်သူဘုရားအဖြစ် တင်မြှောက်သည်ဟု ယုဒများက စွပ်စွဲကြသည်။ ထိုသို့စွပ်စွဲချက်ကို သခင်ယေရှုကမငြင်းပါ။ မေရှိယ ၊ ဘုရားသားတော်၊ ဧမာနွေလ အစရှိသော နာမတော် များသည် သခင်ယေရှု၏ ဇာတိတော်အားထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ယုဒလူများက ထိုရှင်းပြ ချက်များကို လက်မခံနိုင် ၃၃

၁၀:၃ရ တဖန်သခင်ယေရှုက သူ၏ အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများအကြောင်းကို သက်သေပြ သည်။ ခမည်းတော်၏ အမှုတော်ဆောင်ရွက်နေသည်ဟုဆိုသည်။ သူ၏ နာမဂုဏ် သတင်းကို မညွန်းဆို ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် စာတန်နတ်ဆိုးလည်းတန်ခိုးလက္ခဏာပြနိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုဖြစ်တော်မူသော နိမိတ်လက္ခဏာများသည် ခမည်းတော် အမှုတော်ဖြစ်သည်။ မေရှိယအမှန် ဖြစ်ကြောင်းသက်သေ (၂)ခုပြနိုင်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် မေရှိယရောက်လာသော အခါ အံ့ဖွယ်နိ မိတ်လက္ခဏာ များတွေ့ရမည်ဟု ဆိုထားသည်။ နောက်တချက်အနေဖြင့် စာတန်နတ်ဆိုး၏ နိမိတ်လက္ခ ဏာ များသည် သနားကြင်နာခြင်း၊ မေတ္တာရျိခြင်းအစရှိသော အပေါင်း လက္ခဏာမဟုတ်။

၁၀:၃၈ ဤကျမ်းပို်ဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ Ryle၏ စကားကို အကူအညီယူကြပါစို့။

အကယ်၍ ငါ့လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ခမည်းတော်အမှုမှန်လျှင် ငါ့စကားကို အဘယ် ကြောင့် အတည်မယူရမည်နည်း။ ငါ၏ ပြောဆိုလုပ်ဆောင်ချက်များသည် ငါသဘောအတိုင်း၊ င့ါအစွမ်းရှိ သည့် အတိုင်း လုပ်ဆောင်ချက်မျာကို တွေ့မြင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သောကြောင့် ခမည်းတော်နှင့် ငါသည် တလုံး တဝတည်း ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ကြပြီမို့လား။ ခမည်းတော်သည် င့ါထံတွင်ရှိ၍၊ ငါသည်လည်း ခမည်းတော် ထဲ၌ ရှိနေသည်။ သူ့ကြောင့် ဘုရားသားတော်ဟု ပြောခြင်းသည် အပြစ်ရှာစရာမရှိ။

၁၀:၃၉ ထိုသို့ အကြောက်အကန်ငြင်းခုံကြသော်လည်း အနိုင်မရကြ။ သခင်ဘုရားကသာ လျှင်ချေပအနိုင်ယူသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖမ်းဆီးမည်ဟု ကြိုးပမ်းကြပြန်သည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင် စီမံထားသော အချိန်မကျရောက်သေးဇာတခွင် မသက်ရောက် သေးသဖြင့် ကြိုးပယ်ချက်မအောင်မြင်။

၆။ ဘုရားသားတော်၏ တတိယနှစ်သာသနာအမှုတော်။ ပေရိယ (၁၀:၄၀-၁၁:၅၇)

(က) ယော်ဒန်တဖက်ကမ်းသို့ ထွက်ခွာခြင်း (၁၀:၄၀-၄၂)

၁၀:၄ဝ သခင်ယေရှုသည် လူထုပရိသတ်သို့အမှုတော်အစပြုခဲ့ရာ ယော်ဒန်မြစ်တဘက် ကမ်းသို့ တဖန်ကူးသွားသည် ကိုယ်တော်၏ (၃)နှစ်တာ အမှုတော်ကာလသည်လည်းပြီးဆုံးလုနေသည်။ အစပြုသောနေရာတွင် အဆုံးသတ်ချင်သည်။ ကိုယ်တော်အား ငြင်းပယ်အထီးကျန်စေခဲ့သော ယုဒလူမျိုး များနှင့်ပြန်တွေ့သည်။

၁၀:၄၁ ကိုယျတာျထံသို့ ရောကျလာသူမြားသညျ အမြားအားဖွငျ့ ယုံကွညျသူမြားဖွစျသညျ ကိုယျတောျနှငျ့ ရငျးနှီးသဖွငျ့ ပွနျလညျခဉြျးကပျသညျ။ ဣသရလေ အပွငျဘကျသို့ ကိုယျတောျအားခေါျ ဆောငျသှားခငြျကွသညျ။ ထိုသူမြားသညျ ဗတိတဇံယောဟနျကို အစပွနျကောကျကွသညျ။ ယောဟနျအမှု တောျသညျ သမ်မာတရားမဟုတျသောျလညျး သမ်မာတရာ၏ ရှေ့တောျပွေးအမှနျဖွစျကွောငျး အတညျပွုကွ သညျ။ ဗတိတဇံယောဟနျတကယျဖွစျပကြျ ပွညျ့စုံလာသညျ။ ထိသို့ဖွငျ့ ခရစျတောျ ၏ နောကျလိုကျမြားဖွစျ လာကွသညျ။ ဗတိတဇံယောဟနျ သညျ နိမိတျလက်ခဏာမြားမပွသောျလညျး ခရစျတောျ အားသကျသခေံ ခကြျမြားသညျ သစ်စာစကားဖွစျသညျ။ ဘုရားသချငဘကျ၌ ကွီးမွတျသော အမှုတောျဖွစျသညျ။

၁၀:၄၂ ဣသရေလများက ငြင်းပယ်ကြသော်လည်း သခင်ဘုရားက နူးညံ့သော စိတ်သ ဘောဖြင့်ဆက်ဆံကြောင်းတွေ့ရသည်မှာ ပသာဒရှိလှသည်။ ယုံကြည်သူ လူအများအပြားသည် ရွယ်စုံ ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုကို လိုချင်သူများသည် သခင်ဘုရားရွေးနှုတ်သူများဖြစ်ကြသောကြောင့် လောကကြီးက မုန်းတီးငြင်းပယ်ထားသော ထိုသခင်ဘုရားသားတော်နှင့် အတူ မိဿဟာယဖွဲ့ကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။