ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၂၅

အာဗြဟံ၏အခြားအဆက်အနွယ်များ
(၅ ရာ၊ ၁:၃၂-၃၃)
1တစ်ဖန်အာဗြဟံသည်၊ ကေတုရအမည်ရှိသောမိန်းမနှင့်စုံဖက်၍၊ 2ထိုမိန်းမသည် ဇိမရံ၊ ယုတ်ရှန်၊ မေဒန်၊ မိဒျန်၊ ဣရှဗက်၊ ရှုအာတို့ကို ဖွားမြင်လေ၏။ 3ယုတ်ရှန်သားကား၊ ရှေဘနှင့်ဒေဒန်တည်း။ ဒေဒန်သားကား၊ အာရှုရိမ်လူ၊ လေတုရှိမ်လူ၊ လုမ်မိမ်လူတည်း။ 4မိဒျန်သားကား၊ ဧဖာ၊ ဧဖေရ၊ ဟာနုတ်၊ အဘိဒ၊ ဧလဒါတည်း။ ထိုသူအပေါင်းတို့ကား ကေတုရအနွယ်ဖြစ်ကြသတည်း။
5အာဗြဟံသည်၊ မိမိဥစ္စာရှိသမျှကို ဣဇာက်အားပေးလေ၏။ 6မယားငယ်တို့၌ရသောသားတို့အားလည်း၊ မိမိအသက်ရှင်စဉ်တွင် ဆုလာဘ်များကိုဝေပေး၍၊ သားဣဇာက်ထံမှ အရှေ့ပြည်သို့ လွှတ်လိုက်လေ၏။
7ထိုနောက် အာဗြဟံသည် အသက်ကြီးရင့်၍၊ အိုမင်းခြင်း၊ နေ့ရက်ကာလပြည့်စုံခြင်းနှင့်တကွ၊ အသက်ပေါင်း တစ်ရာခုနစ်ဆယ်ငါးနှစ်ရှိသော်၊ 8အသက်ချုပ်၍ အနိစ္စဖြစ်သဖြင့်၊ မိမိလူမျိုးစည်းဝေးရာသို့ ရောက်လေ၏။ 9သားဣဇာက်နှင့် ဣရှမေလတို့သည်၊ မံရေမြို့ရှေ့မှာ၊ ဟိတ္တိအမျိုးသား၊ ဇောရသားဧဖရုန်၏လယ်ပြင်တွင်၊ မပ္ပေလမြေတွင်း၌ အဘကိုသင်္ဂြိုဟ်ကြ၏။ 10ဟေသအမျိုးသားတို့အား အဖိုးပေး၍ အာဗြဟံဝယ်သောလယ်ပြင်၌၊ အာဗြဟံနှင့် မယားစာရာတို့ကို သင်္ဂြိုဟ်ကြသတည်း။က၊ ၂၃:၃-၁၆။
ဣရှမေလ၏အဆက်အနွယ်များ
(၅ ရာ၊ ၁:၂၈-၃၁)
11အာဗြဟံသေသောနောက်၊ သားဣဇာက်ကို ဘုရားသခင် ကောင်းချီးပေးတော်မူ၏။ ဣဇာက်သည် ဗေရလဟဲရောမြို့မှာနေသတည်း။ 12စာရာ၏ကျွန်မ၊ အဲဂုတ္တုအမျိုးသားဟာဂရဖွားမြင်သော အာဗြဟံသား ဣရှမေလ၏သားစဉ်မြေးဆက်တည်းဟူသော၊ 13မိမိအမျိုးအနွယ်အလိုက်၊ ဣရှမေလသားများအမည်ဟူမူကား၊ သားအကြီး နဗာယုတ်။ ထိုနောက်ကေဒါ၊ အာဒဗေလ၊ မိဗသံ၊ 14မိရှမ၊ ဒုမာ၊ မာစ၊ 15ဟာဒဒ်၊ တေမ၊ ယေတုရ၊ နာဖိရှ၊ ကေဒမာတည်းဟူသော၊ 16ဣရှမေလသားတည်း။ ထိုသို့အမည်ရှိသောသူတို့သည်၊ မိမိမြို့၊ မိမိရဲတိုက်အလိုက်၊ အမျိုးမျိုးသောမင်းဆယ်နှစ်ပါးဖြစ်သတည်း။ 17ဣရှမေလသည် အသက်တစ်ရာသုံးဆယ်ခုနစ်နှစ်ရှိသော်၊ အသက်ချုပ်၍သေသဖြင့်၊ မိမိလူမျိုးစည်းဝေးရာသို့ရောက်လေ၏။ 18သူတို့သည်လည်း၊ အာရှုရိပြည်သို့သွားရာလမ်း၊ ဟဝိလမြို့မှစ၍၊ အဲဂုတ္တုပြည်အရှေ့၊ ရှုရမြို့တိုင်အောင် နေကြ၏။ ထိုသို့ ဣရှမေလ၏နေရာသည်၊ မိမိညီအစ်ကိုအပေါင်းအနား၌ ကျသတည်း။
ဧသောနှင့်ယာကုပ်ဖွားမြင်ခြင်း
19အာဗြဟံသားဣဇာက်၏အဆက်အနွယ်ဟူမူကား၊ အာဗြဟံသားကား ဣဇာက်တည်း။ 20ဣဇာက်သည်၊ အသက်လေးဆယ်ရှိသောအခါ၊ ပါဒနာရံအရပ်သူ၊ ရှုရိအမျိုးဗေသွေလ၏သမီး၊ ရှုရိလူလာဗန်၏နှမရေဗက္ကနှင့် အိမ်ထောင်လေ၏။ 21ဣဇာက်သည်၊ မိမိမယားရေဗက္ကမြုံသောကြောင့်၊ ထာဝရဘုရားကို တောင်းပန်၍၊ ထာဝရဘုရားနားထောင်တော်မူသဖြင့်၊ သူ၏မယားသည် ပဋိသန္ဓေ စွဲယူလေ၏။ 22ဝမ်းအတွင်း၌ တည်သောသူငယ်တို့သည်၊ အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြ၏။ အမိကလည်း၊ ထိုသို့ဖြစ်၍ ငါ၌အဘယ်အမှုရောက်ပါလိမ့်မည်နည်းဟု ဆိုသဖြင့်၊ ထာဝရဘုရားကို မေးလျှောက်ခြင်းငှာသွားလေ၏။ 23ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင်၏ဝမ်းအတွင်း၌ လူမျိုးနှစ်မျိုးရှိ၏။ သင်၏ဝမ်းထဲက ခြားနားသောလူစုနှစ်စုကို ဖွားရလိမ့်မည်။ လူတစ်မျိုးသည် တစ်မျိုးထက်အားကြီးလိမ့်မည်။ အကြီးသည်အငယ်၌ ကျွန်ခံရလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ရော၊ ၉:၁၂။ 24ဖွားချိန်စေ့သောအခါ၊ သူ၏ဝမ်း၌သားအမွှာရှိသဖြင့်၊ 25အဦးဖွားသောသားသည်၊ အမွေးပါသောအဝတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍၊ တစ်ကိုယ်လုံးအဆင်းနီ၏။ သူ့ကို ဧသောဟူသောအမည်ဖြင့် မှည့်ကြ၏။ 26ထိုနောက်မှ သူ့ညီသည်၊ အစ်ကိုဧသော၏ဖနှောင့်ကိုကိုင်လျက် ဖွားလာ၏။ သူ့ကိုကား၊ ယာကုပ်အမည်ဖြင့် မှည့်ကြ၏။ ထိုသားနှစ်ယောက်ကို ဖွားသောအခါ၊ ဣဇာက်သည် အသက်ခြောက်ဆယ်ရှိသတည်း။
သားဦးအရာကိုရောင်းခြင်း
27သူငယ်တို့သည်ကြီးပွား၍၊ ဧသောကား လိမ္မာသောတောသားမုဆိုးဖြစ်လေ၏။ ယာကုပ်ကား တဲ၌နေတတ်၍ စိတ်ကောင်းသောသူဖြစ်၏။ 28ဣဇာက်သည်၊ ဧသောပေးသောအမဲသားကိုစားလေ့ရှိသောကြောင့် သူ့ကိုချစ်၏။ ရေဗက္ကမူကား ယာကုပ်ကိုချစ်၏။
29တစ်နေ့သ၌၊ ယာကုပ်သည် စားစရာကို ချက်ပြုတ်စဉ်တွင်၊ ဧသောသည် တောမှလာ၍ မောသောကြောင့်၊ 30ယာကုပ်အား၊ ထိုနီသောစားစရာနှင့် ငါ့ကိုကျွေးပါလော့၊ ငါမောပါသည်ဟုဆိုလေ၏။ ထိုကြောင့် သူ၏နာမည်ကိုဧဒုံဟုတွင်သတည်း။ 31ယာကုပ်ကလည်း၊ ယနေ့ပင် သင်၏သားဦးအရာကို၊ ငါ့အားရောင်းပါဟုဆိုလျှင်၊ 32ဧသောက၊ ငါသေလုပြီ။ သားဦးအရာအားဖြင့် အဘယ်အကျိုးရှိပါလိမ့်မည်နည်းဟုဆို၏။ 33ယာကုပ်ကလည်း၊ ယနေ့ပင်ငါ့အား ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုပါဟုဆိုသော်၊ သူသည်ကျိန်ဆိုသဖြင့်၊ ယာကုပ်အား မိမိသားဦးအရာကိုရောင်းလေ၏။ဟေဗြဲ၊ ၁၂:၁၆။ 34ထိုအခါ ယာကုပ်သည်၊ မုန့်နှင့် ပဲဟင်းကို ဧသောအားပေးသဖြင့်၊ သူသည် စားသောက်ပြီးမှထ၍ သွားလေ၏။ ထိုသို့ဧသောသည်၊ မိမိနှင့် ဆိုင်သောသားဦးအရာကို မထီမဲ့မြင်ပြုသတည်း။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၂၅ (အနက်ဖွင့်)

၁၂။ အာဗြဟံ၏ သားစဉ်မြေးဆက်များ (၂၅:၁၈)

          ၂၅:၁၆ ၅ရာ ၁:၃၂ တွင် ကေတုရအား အာဗြဟံ၏ နောက်မိန်းမအဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။ ထိုအကြောင်းကို ဤအပိုဒ်ငယ် (၆)က အတည်ပြုထားသည်။ အကယ်၍ မယားငယ်သာဖြစ်လျှင် အိမ်ကြီးစံ သခင်မ အခွင့်အရေးကိုရမည်မဟုတ်။ တဖန် ဘုရားသခင်က ထိုသို့ မယားငယ်ယူခြင်းကို ခွင့်မပြု။

၂၅:၁၈ အာဗြဟံသည် အသက်(၁၇၅)နှစ်တွင် ကံကုန်သဖြင့် ဟေဗြုန်မြေတွင် မြှုပ်နှံခြင်းခံရသော ဒုတိယလူ ဖြစ်လာသည်။ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံသို့ ကတိတော်ပြုထားသည့်အတိုင်း ဣရှမေလတွင် သား(၁၂)ယောက် ထွန်းကားသည့်အကြောင်းကို အငယ် ၁၂-၁၆တွင် ရေတွက်ပြထားသည်။ ဣရှမေလကွယ်လွန်သောအခါ သားစဉ်မြေးဆက်များသည် ဣဇာက်နှင့် နယ်မြေချင်းဆက်စပ်၍ နီးကပ်စွာ နေကြသည်။

 

(ဣဇာက် (၂၅:၁၉၂၆:၃၅)

၁။ ဣဇာက်မိသားစု (၂၅:၁၉၂၆:၃၅)

          ၂၅:၁၉၂၆ ရေဗက္ကာသည် အိမ်ထောင်သက် (၂၀)ရှိမှ ကိုယ်လေးလက်ဝန် ဖြစ်လာသည်။ ဣဇာက်၏ ဆုတောင်းချက်ကို ဘုရားသခင်က နားညောင်းခြင်းဖြင့် ထိုသို့ ပတ္တမြားရွှေကြုပ်ငုံခြင်း ဖြစ်သည်။ ရေဗက္ကာ၏ ဗိုက်ထဲရှိ သန္ဓေသားများသည် အချင်းချင်း ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသဖြင့် အကြံအိုက်သည်။ အမြွှာပူး နှစ်ယောက် မွေးဖွားလာပြီး လူမျိုးများ၏ ဖခင်အသီးသီးဖြစ်လာကြသည်။ တစ်ပါးသည် ဣသရေလတို့၏ဖခင်၊ တစ်ပါးသည် ဧဒုံတို့၏ ဖခင်ြဖစ်လာသည်။ ပထမမွေးသောအကြီးကို ဧသော (အမွှေးအမျှင်ထူသူဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်) ဟု မှည့်ခေါ်သည်။ ယာကုပ်သည် အရင်ဦးအောင် ဖွားမြင်ချင်သော ကြောင့် ဧသော၏ခြေဖနောင့်မှဆွဲထားသည်။ သား အမွှာပူး မျက်နှာမြင်ရချိန်တွင် ဣဇာက်သည် အသက်(၆၀) ရှိသည်။

၂၅:၂၇၂၈ ထိုသူငယ် နှစါပါး အရွယ်ကြီးပြင်းလာသောအခါ အကြီးကောင်း ဧသောသည် တော်ပျော် မုဆိုး ဖြစ်လာသည်။ ယာကုပ်သည် အိမ်တွင်းပုန်း ဖြစ်သည်။ မအေနားတွင် ကပ်၍ ပွတ်သပ်နွဲ့ဆိုးဆိုးသည်။ ဣဇာက်က ဧသောကိုချစ်၍ ရေဗက္ကာက အငယ်ကောင် ယာကုပ်ကို ပိုချစ်သည်။ ယာကုပ်သည် အမေ့သား ဖြစ်သည်။

၂၅:၂၉၃၄ ဧသောသည် သားဦးဖြစ်သည့်အတိုင်း အခြားသားများထက် နှစ်ဆ ဖခင်ထံမှ အမွေ ရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ မိသားစု ဆွေမျိုးနွယ်စု၏ ဖခင်ကြီးဖြစ်လာသည်။ ထိုအခွင့်အရေးသည် မွေးရာပါ အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ သို့သော် ဧသောအသက်တာတွင် မေရှိယသခင်၏ အကြံအစည်တော်ရှိသည်။ တစ်နေ့သော အခါ ဧသောသည် တော်လည်ရာမှ မောမောဆာဆာနှင့် ပြန်လာစဉ် သူ့ညီ ယာကုပ်သည် ပဲဟင်းချက်နေသည်ကိုတွေ့၍ စားဖို့တောင်းသည်။ ထိုသို့ အနီရောင်ပဲဟင်းကို ကြိုက်သောကြောင့် ဧသောအား နာမည်ပြောင် “အနီ” (ဧဒုံ) ဟု ခေါ်စမှတ်ပြုကြသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဧသော၏ သားစဉ် မြေးဆက်များကို ဧဒုံအမျိုးဟု တွင်လာကြသည်။ ယာကုပ်က ပဲဟင်းနှင့် သားဦးအရာလဲမည်ဟု ကမ်းလှမ်းသောအခါ ဧသောက သားဦးအရာကို မဆင်မခြင် အလေးမထားဘဲ လွယ်လင့်တကူ သဘော တူလိုက်သည်။ မွေးရာပါ အခွင့်အရေးကို မိုက်မဲစွာ စန့်လွှတ်သည်။ “ဤဟင်းလျာထက် တန်ဖိုးကြီးသော အရာမရှိ။ ဤဟင်းလျာကို မစားသုံးရန် တားမြစ်နိုင်သော အရာမရှိ”၂၀။ အပိုဒ်ငယ်(၂၃)တွင် ပါရှိသည့် ကတိတော်သည် တချို့တဝက် ပြည့်စုံသွားကြောင်း ငယ် ၂၉-၃၄တွင် တွေ့ရသည်။ ဘုရားသခင်သည် ယာကုပ်၏ အပြုအမူကို လစ်လျူရှုမထားပါ။ သို့သော် မွေးရာပါအခွင့်အရေးတန်ဖိုးထားပုံကို အသိအမှတ် ပြုသည်။ ဧသောက ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာပြည့်ဝရေး လောကချမ်းသာ ဦးစားပေးချိန်တွင် ယာကုပ်သည် ဘုရားသခင် အလိုတော်နှင့် ညီသော ဝိညာဉ်ရေးရာကို ရှာဖွေတန်ဖိုးထားသည်။

ဤအခန်းတွင် ယာကုပ်က သူ့အပေါ် ကလိမ်ကျခြင်းထက် ဧသော၏ မွေးရာပါ အခွင့်အရေးတန်ဖိုး မထားပုံကို သင်ခန်းစာယူသင့်သည်။ ဧသော၏ သားစဉ်မျိုးဆက်များသည် ဣသရေလတို့၏ ရာဇဝင် ရန်သူများဖြစ်လာကြသည်။ သူတို့၏ ကံကြမ္မာရေးကို ဩဗဒိကျမ်းတွင် နောက်ဆုံးတွေ့မြင်နိုင်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။