ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၅

ဖာရောဘုရင်ရှေ့တော်သို့
1ထိုနောက်မှ၊ မောရှေနှင့် အာရုန်သည် ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်၍၊ ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားက၊ ငါ၏လူတို့သည် တော၌ငါ့အဖို့ ပွဲခံစေခြင်းငှာလွှတ်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူကြောင်းကို လျှောက်၏။ 2ဖာရောမင်းကလည်း၊ ထာဝရဘုရား၏စကားကိုနားထောင်၍၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို ငါလွှတ်စေခြင်းငှာ ထိုဘုရားကား အဘယ်သူနည်း။ ထာဝရဘုရားကို ငါမသိ၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို ငါမလွှတ်ဟု ဆိုလေ၏။ 3သူတို့ကလည်း၊ ဟေဗြဲလူတို့၏ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်တို့နှင့် တွေ့တော်မူပြီ။ တောသို့သုံးရက်ခရီးသွား၍၊ ကျွန်တော်တို့ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအား ယဇ်ပူဇော်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါ။ သို့မဟုတ် ကာလနာဘေး၊ ဓားဘေးတစ်စုံတစ်ခုဖြင့် ကျွန်တော်တို့ကို ဒဏ်ခတ်တော်မူလိမ့်မည်ဟု လျှောက်ဆို၏။ 4အဲဂုတ္တုရှင်ဘုရင်ကလည်း၊ မောရှေနှင့်အာရုန်၊ သင်တို့သည် ဤလူများတို့ကို အဘယ်ကြောင့် အလုပ်ပြတ်စေသနည်း။ အမှုတော်ကိုသွား၍ ဆောင်ရွက်ကြဟု မိန့်တော်မူ၏။ 5တစ်ဖန်လည်းပြည်တော်၌ ထိုလူတို့သည် ယခုများကြ၏။ အမှုမထမ်းစေခြင်းငှာ သင်တို့သည် အခွင့်ပေးကြသည်တကားဟု ဖာရောဘုရင်ဆို၍၊ 6ထိုနေ့ချင်းတွင်အအုပ်အချုပ်၊ အကြပ်အဆော်တို့ကိုခေါ်ပြီးလျှင်၊ 7အုတ်လုပ်စရာဖို့ကောက်ရိုးကို လူတို့အား အရင်ပေးသကဲ့သို့မပေးနှင့်။ သူတို့သည်ကောက်ရိုးကို ကိုယ်ဖို့ရှာယူကြစေ။ 8အုတ်ကိုကား၊ အရေအတွက်အားဖြင့် အရင်ကဲ့သို့လုပ်စေရမည်၊ အလျှင်းမလျော့စေနှင့်။ သူတို့သည်ပျင်းရိကြ၏။ ထိုကြောင့်သွား၍ ငါတို့ ဘုရားသခင်အား ယဇ်ပူဇော်ကြစို့ဟု ကြွေးကြော်တတ်ကြ၏။ 9သို့ဖြစ်၍ စည်းကြပ်လျက်လုပ်စေကြ။ ပင်ပန်းစေကြ။ လူမိုက်စကားကို နားမထောင်စေနှင့်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 10အအုပ်အချုပ်အကြပ်အဆော်တို့သည် ထွက်၍၊ ဖာရောဘုရင်က ကောက်ရိုးကိုငါမပေး။ 11ကောက်ရိုးကို တွေ့နိုင်ရာအရပ်၌ရှာကြ။ သို့သော်လည်း လုပ်ရသော အလုပ်အလျှင်းမလျော့ရဟု အမိန့်တော်ရှိသည်ဟု လူတို့အား ပြန်ကြားကြ၏။ 12သို့ဖြစ်၍ လူတို့သည် ကောက်ရိုးအတွက် အမှိုက်ကိုရှာယူခြင်းငှာ အဲဂုတ္တုပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင် အရပ်ရပ်ကွဲပြားကြ၏။ 13အုပ်ချုပ်သောသူတို့ကလည်း၊ ကောက်ရိုးကိုရသည်ကာလ၌ နေ့တိုင်းလုပ်ရသည်အတိုင်း၊ ပြီးအောင်လုပ်ကြဟု သူတို့ကိုနှိုးဆော်ကြ၏။ 14ဖာရောမင်း၏အအုပ်အချုပ်တို့သည် ခန့်ထားသော ဣသရေလအမျိုးအကြပ်အဆော်တို့ကို သင်တို့သည် အရင်ကလုပ်သည်အတိုင်း၊ ယနေ့နှင့် မနေ့၌ အုတ်လုပ်ရသောအမှုကို အဘယ်ကြောင့် မပြီးစီးစေကြသနည်းဟု စစ်၍ရိုက်ကြ၏။ 15ထိုအခါ၊ ဣသရေလအမျိုးအကြပ်အဆော်တို့သည်၊ ဖာရောမင်းထံသို့သွား၍၊ ကိုယ်တော်သည် ကိုယ်တော်ကျွန်တို့ကို အဘယ်ကြောင့်ဤသို့စီရင်တော်မူသနည်း။ 16ကိုယ်တော်ကျွန်တို့အား၊ ကောက်ရိုးကိုမပေး၊ အုပ်ချုပ်သောသူတို့ကလည်း၊ အုတ်ကိုလုပ်ကြဟုဆိုသဖြင့်၊ ကျွန်တော်တို့သည် အရိုက်ခံရကြပါ၏။ ကိုယ်တော် လူတို့၌သာအပြစ်ရှိပါသည်ဟု အော်ဟစ်ကြ၏။ 17ဖာရောဘုရင်ကလည်း၊ သင်တို့သည် ပျင်းရိသည်၊ ပျင်းရိသည်။ ထိုကြောင့် ငါတို့သည်သွား၍ ထာဝရဘုရားအား ယဇ်ပူဇော်ကြစို့ဟု သင်တို့ဆိုတတ်ကြ၏။ 18သို့သောကြောင့် ယခုသွား၍လုပ်ကြ။ ကောက်ရိုးကိုမပေးရ။ သို့သော်လည်း အုတ်ကိုပေးမြဲပေးရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
19ထိုသို့နေ့တိုင်းလုပ်ရသော အုတ်အရေအတွက်၌ အလျှင်းမလျော့ရဟု အမိန့်တော်ရှိသည်ဖြစ်၍၊ ဣသရေလအမျိုးအကြပ်အဆော်တို့သည် မိမိတို့၌ အမှုကြီးရောက်ကြောင်းကို သိမြင်ကြ၏။ 20ဖာရောမင်းထံမှထွက်သွားကြစဉ်၊ လမ်း၌စောင့်လျက်နေသော မောရှေနှင့် အာရုန်ကိုတွေ့လျှင်၊
မောရှေ၏ဆုတောင်းချက်
21ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့ကိုကြည့်ရှု၍ စီရင်တော်မူပါစေသော။ အကြောင်းမူကား၊ ဖာရောမင်းနှင့် အမှုတော်ထမ်းအပေါင်းတို့သည် ငါတို့ကို ရွံရှာစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ငါတို့ကို သတ်ရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ သင်တို့သည် ပြုကြပြီတကားဟု ဆိုကြ၏။ 22မောရှေသည်လည်း၊ ထာဝရဘုရားထံတော်သို့သွား၍၊ အိုဘုရားရှင်၊ ကိုယ်တော်သည် ဤလူမျိုးကို အဘယ်ကြောင့်ညှဉ်းဆဲတော်မူသနည်း။ အကျွန်ုပ်ကို အဘယ်ကြောင့် စေလွှတ်တော်မူသနည်း။ 23အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်အခွင့်နှင့်ပြောခြင်းငှာ၊ ဖာရောမင်းထံသို့ ဝင်သည်နေ့မှစ၍၊ သူသည် ဤလူမျိုးကိုညှဉ်းဆဲပါပြီ။ ကိုယ်တော်သည် ကိုယ်တော်၏လူတို့ကို အလျှင်းကယ်လွှတ်တော်မမူပါဟုလျှောက်၏။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၅ (အနက်ဖွင့်)

၄။ မောရှေနှင့်ဖာရောဘုရင်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်း (::၁၃)

(ကပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံခြင်း (::)

          : ဖာရောမင်းထံသို့ ဝင်ရောက်ခစားလျှင် လူကြီးများခေါ်ဆောင်သွားဖို့ မောရှေအား (၃:၁၈)တွင် မှာထားသည်။ အာရုန်ကိုလည်း မောရှေ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ ကိုယ်စားလှယ်တော်အဖြစ် ခန့်အပ်ပေးသည် (၄:၁၄-၁၆)။ ထို့ကြောင့် အာရုန်သည် မောရှေနှင့်အတူ ဖာရောမင်း ရှေ့သို့ဝင်ရောက်ခစားသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း ဣသရေလလူများအား စေလွှတ်ဖို့ အခွင့်အရေး တောင်းဆိုကြသည်။

          :၂-၁၄ မောရှေနှင့်အာရုန်က သူတို့လူများအား ဘုရားဖူး (၃)ရက်လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုကြသောအခါ ဖာရောဘုရင်က အရေးမပါ။ အရာမရောက်၊ အလုပ်ပျက်သည်ဟု ငြင်းပယ်လိုက်သည်။ ထို့အပြင် နဂိုဖုတ်နေကြသော အရေအတွက်အတိုင်း အုတ်ဖုတ်စေပြီး၊ လောင်စာကောက်ရိုးများကိုမူ အဆင်သင့် မစီစဉ် ပေးထားတော့ပါ။ မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ရှာဖွေခိုင်းသည်။ ဖာရောမင်း၏ ဣသရေလလူများအပေါ် ရက်စက်မှုသည် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကာလ နာဇီပါတီတို့၏ ကြမ်းကြုတ်မှုနှင့် နင်လားငါလားဖြစ်နေသည်။ အဲဂုတ္တုတစ်ပြည်လုံးသို့ ကောက်ရိုးမြက်ခြောက် လိုက်ရှာကြရသည်။ ဟေဗြဲတို့၏ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုသည် လူသားအချင်းချင်း ခေါင်းပုံဖြတ် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုသည် လူသားအချင်းချင်း ခေါင်းပုံဖြတ် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်း၏ စံနမူနာဖြစ်သည်။ Cole က မြက်ခြောက် လိုက်ရှာကြခြင်းသည် ဘဝကြမ်းတမ်းမှုနှင့် နိမ့်ကျမှုကို သရုပ်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည် ဟု မှတ်ချက်ပြုသည်။

:၁၅၂၃ ဣသရေလများသည် အုတ်ဖုတ်ဖို့ထက် ကောက်ရိုးရှာဖွေဖို့ အချိန်ပိုကုန်သည်။ သို့သော် ဖာရောမင်းက အုတ်အရေအတွက် မလျှော့ပေးသဖြင့် ဣသရေလများက အစောင့်အကြပ်များအား ရန်ုလုပ်ကြသည်။ အစောင့်အကြပ်များက ဖာရောမင်းထံ အခွင့်အရေးတောင်းဆိုကြသော်လည်း ဖာရောမင်းက အလျှော့မပေး။ သို့ပြင် မောရှေနှင့်အာရုန်အား အပြစ်တင်ကြသည်။ သင်တို့ကြောင့် ပိုမိုညှဉ်းဆဲခြင်းခံရသည်ဟု ရန်စကားပြောကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။