ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၄

နိမိတ်လက္ခဏာပြနိုင်သောတန်ခိုး
1မောရှေကလည်း၊ ထိုသူတို့သည် အကျွန်ုပ်ကိုမယုံ၊ အကျွန်ုပ်စကားကို နားမထောင်ဘဲနေ၍၊ ထာဝရဘုရားသည် သင့်အားထင်ရှားတော်မမူဟု ဆိုကြပါလိမ့်မည်ဟု ပြန်လျှောက်လေ၏။ 2ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင်၏လက်၌အဘယ်အရာရှိသနည်းဟု မေးတော်မူလျှင်၊ လှံတံရှိပါ၏ဟုလျှောက်၏။ 3မြေပေါ်မှာပစ်ချလော့ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်းပစ်ချသဖြင့်၊ လှံတံသည်မြွေဖြစ်၍၊ မောရှေသည် သူ့ရှေ့မှပြေးလေ၏။ 4ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင့်လက်ကိုဆန့်၍ သူ့အမြီးကိုကိုင်ဖမ်းလော့ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ မောရှေသည် လက်ကိုဆန့်၍ ဖမ်းမိသဖြင့်၊ သူ၏လက်၌ လှံတံဖြစ်ပြန်လေ၏။ 5သို့ပြုလျှင် သူတို့ဘိုးဘေးများ၏ဘုရားသခင်၊ အာဗြဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇာက်၏ဘုရား၊ ယာကုပ်၏ဘုရားတည်းဟူသော ထာဝရဘုရားသည် သင့်အား ထင်ရှားတော်မူကြောင်းကို ထိုသူတို့သည် ယုံကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
6တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားက၊ သင်၏လက်ကို သင်၏ရင်ခွင်သို့သွင်းလော့ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ လက်ကိုရင်ခွင်သို့သွင်း၍ထုတ်ပြန်သောအခါ၊ လက်သည် မိုးပွင့်အဆင်းကဲ့သို့ နူလေ၏။ 7တစ်ဖန်သင်၏လက်ကို သင့်ရင်ခွင်သို့သွင်းဦးလော့ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ တစ်ဖန်လက်ကိုရင်ခွင်သို့သွင်း၍ ထုတ်ပြန်သောအခါ၊ ပကတိအသား ဖြစ်ပြန်လေ၏။ 8ထိုသူတို့သည်သင့်ကိုမယုံ၊ ပထမနိမိတ်သက်သေကို နားမထောင်လျှင်၊ နောက်ဖြစ်သောနိမိတ်သက်သေကို ယုံကြလိမ့်မည်။ 9သို့မဟုတ် ထိုနိမိတ်နှစ်ပါးကိုမယုံ၊ သင်၏စကားကိုနားမထောင်လျှင်၊ သင်သည် မြစ်ရေအချို့ကိုယူ၍ ကုန်းပေါ်မှာသွန်းလော့။ ထိုသို့ မြစ်ထဲကယူသောရေသည် ကုန်းပေါ်မှာ အသွေးဖြစ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
10မောရှေကလည်း၊ အိုဘုရားရှင်၊ အကျွန်ုပ်သည် နှုတ်သတ္တိမရှိပါ။ အထက်ကလည်းမရှိပါ။ ကိုယ်တော်ကျွန်အား မိန့်တော်မူသောအခါ၌ပင်မရှိပါ။ နှုတ်လေးသောသူ၊ စကားနှေးနှေးပြောတတ်သောသူဖြစ်ပါ၏ဟု ထာဝရဘုရားအားလျှောက်ဆို၏။ 11ထာဝရဘုရားကလည်း၊ လူ၏နှုတ်ကိုအဘယ်သူဖန်ဆင်းသနည်း။ စကားအသောသူ၊ နားပင်းသောသူ၊ မျက်စိမြင်သောသူ၊ မမြင်သောသူတို့ကို အဘယ်သူဖန်ဆင်းသနည်း။ ငါထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းသည် မဟုတ်လော။ 12သို့ဖြစ်၍ ယခုသွားလော့။ သင်၏နှုတ်၌ငါရှိ၍၊ သင်သည် အဘယ်သို့ပြောရမည်ကို သွန်သင်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ 13မောရှေကလည်း၊ အိုဘုရားရှင်၊ အလိုတော်ရှိသောသူ၏လက်တွင် ပေးလိုက်တော်မူပါဟုလျှောက်သော်၊ 14ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအား အမျက်တော်ထွက်၍၊ လေဝိလူအာရုန်သည် သင်၏အစ်ကိုဖြစ်သည်မဟုတ်လော။ သူသည်ကောင်းမွန်စွာပြောတတ်သည်ကို ငါသိ၏။ သူသည်လည်းသင့်ကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှာ ယခုလာ၏။ တွေ့မြင်သောအခါ ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်။ 15သင်သည်သူနှင့်စကားပြော၍၊ သူပြောစရာစကားကိုပေးရမည်။ သင်၏နှုတ်၌လည်းကောင်း၊ သူ၏နှုတ်၌လည်းကောင်းငါရှိ၍၊ သင်တို့သည် အဘယ်သို့ပြုရမည်ကို သွန်သင်မည်။ 16သူသည်လည်း လူတို့ရှေ့မှာသင်၏စကားပြန်လုပ်၍၊ သင်၏ နှုတ်ကိုယ်စားဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်သည်လည်း သူ၏ဘုရားသခင်ကိုယ်စား ဖြစ်လိမ့်မည်။ 17သင်သည် နိမိတ်သက်သေတို့ကိုပြလတ္တံ့သော ဤလှံတံကိုလည်း၊ သင်၏လက်၌ကိုင်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
အဲဂုတ္တုပြည်သို့မောရှေပြန်လာခြင်း
18မောရှေသည်လည်း ယောက္ခမယေသရောထံသို့ပြန်သွား၍၊ အဲဂုတ္တုပြည်၌ရှိသော ကျွန်ုပ်အမျိုးသားချင်းတို့သည် အသက်ရှင်သေးသလောဟု ကြည့်ရှုခြင်းငှာ၊ သူတို့ရှိရာသို့ ကျွန်ုပ်သွားရသောအခွင့်ကိုပေးပါလော့ဟု ဆိုသော်၊ ယေသရောက၊ ငြိမ်ဝပ်စွာသွားလော့ဟု ပြန်ဆိုလေ၏။ 19ထာဝရဘုရားကလည်း၊ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ပြန်သွားလော့။ သင်၏အသက်ကို ရှာသောသူအပေါင်းတို့သည်သေကြပြီဟု မိဒျန်ပြည်၌ မောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။ 20ထိုအခါ၊ မောရှေသည် မယားနှင့်သားနှစ်ယောက်တို့ကိုယူ၍ မြည်းကိုစီးစေသဖြင့်၊ ဘုရားသခင်၏လှံတံတော်ကိုလက်စွဲလျက်၊ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ပြန်လေ၏။ 21ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင်သည် အဲဂုတ္တုပြည်သို့သွား၍ရောက်လျှင်၊ သင်၌ ငါအပ်သော အံ့ဖွယ်သောအမှုအလုံးစုံတို့ကို ဖာရောဘုရင်ရှေ့မှာပြလော့။ ထိုသို့ပြသော်လည်း သူ၏နှလုံးကိုငါခိုင်မာစေ၍၊ သူသည် ဣသရေလလူတို့ကို မလွှတ်ဘဲနေလိမ့်မည်။ 22ဖာရောဘုရင်ကိုလည်း ထာဝရဘုရားက ဣသရေလသည်ငါ့သားဖြစ်၏။ ငါ့သားဦးဖြစ်၏။ 23ငါ့သားသည် ငါ့အားဝတ်ပြုသောအခွင့်ရှိစေခြင်းငှာ လွှတ်လော့။ မလွှတ်ဘူးဟု ငြင်းလျှင်၊ သင်၏သား၊ သင်၏သားဦးကိုပင်ငါကွပ်မျက်မည်ဟု မိန့်တော်မူကြောင်းကို ဆင့်ဆိုလော့ဟု မောရှေအားမှာထားတော်မူ၏။ထွ၊ ၁၂:၂၉။
24ခရီးသွားစဉ်တွင်၊ စခန်းဇရပ်၌ ထာဝရဘုရားသည်မောရှေကိုတွေ့၍ ကွပ်မျက်ခြင်းငှာ ရှာကြံတော်မူ၏။ 25ထိုအခါ၊ ဇိပေါရသည် ဓားကိုယူ၍ သား၏အရေဖျားကိုလှီးဖြတ်ပြီးမှ၊ လင်၏ခြေရင်း၌ပျပ်ဝပ်လျက်၊ အကယ်စင်စစ်သင်သည် အကျွန်ုပ်၌ အသွေးနှင့်ယှဉ်သောလင်ဖြစ်သည်ဟု ဆို၏။ 26ထိုအခါ မောရှေကို လွှတ်တော်မူ၏။ မယားကလည်း၊ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကြောင့်၊ သင်သည် အကျွန်ုပ်၌ အသွေးနှင့်ယှဉ်သောလင်ဖြစ်၏ဟုဆိုသတည်း။
27ထာဝရဘုရားကလည်း၊ မောရှေကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှာတောသို့သွားလော့ဟု အာရုန်အားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ အာရုန်သည်သွားလျှင်၊ ဘုရားသခင်၏တောင်ပေါ်၌ မောရှေကိုတွေ့၍ နမ်းခြင်းကိုပြု၏။ 28မောရှေသည်လည်း၊ မိမိကိုစေလွှတ်တော်မူသော ထာဝရဘုရား၏စကားတော်အလုံးစုံတို့ကိုလည်းကောင်း၊ မှာထားတော်မူသမျှသော နိမိတ်သက်သေတို့ကိုလည်းကောင်း၊ အာရုန်အားကြားပြောလေ၏။
29ထိုသူညီနောင်နှစ်ပါးတို့သည်သွား၍ ဣသရေလအမျိုးသား အသက်ကြီးသူတို့ကိုစုဝေးစေပြီးလျှင်၊ 30အာရုန်သည် မောရှေအား ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသော စကားတော်အလုံးစုံတို့ကိုပြန်ပြော၍၊ လူတို့ရှေ့မှာနိမိတ်သက်သေတို့ကိုပြလေ၏။ 31ထိုလူများတို့သည်ယုံကြ၏။ ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို အကြည့်အရှုကြွတော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ သူတို့ခံရသောဆင်းရဲခြင်းကို မှတ်တော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း ကြားသောအခါ၊ ဦးညွှတ်ချ၍ ကိုးကွယ်ကြ၏။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၄ (အနက်ဖွင့်)

(မောရှေစိတ်မပါခြင်း (:၁၇)

          : မောရှေသည် သူ့လူများက သူ့စကားအား မယုံကြည်မှာကို သံသယဝင်နေသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၁-၁၅တွင် ထိုကြောက်စိတ်ဖယ်ရှားပေးပုံတွေ့ရမည်။ ထို့ကြောင့် ကြောက်စိတ်မဝင်ရန် ဘုရားသခင်က အံ့ဖွယ်နိမိတ် (၃)ပါးပေးထားသည်။ (၁)ပထမဦးစွာ တောင်ဝှေးအား မြေကြီးပေါ်သို့ ပစ်ချခိုင်းရာ မြွေဖြစ်သွားသည်။ ထိုမြွေအား အမြီးမှဖမ်းကိုင်ရာ တောင်ဝှေးပြဖြစ်သည်။ (၂) သူ့လက်အား အင်္ကျီထဲသို့သွင်းခိုင်းရာ အနူလက် ဖြစ်သွားသည်။ နောက်တဖန် ပြန်သွင်းရာ အကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်သည်။ (၃)နိုင်းလ်မြစ်ရေအား မြေကြီးပေါ်မှာ သွန်ခိုင်းရာ သွေးဖြစ်ကုန်သည်။

          ဤလက္ခဏာများသည် ဣသရေလလူများက မောရှေအား ဘုရားသခင်စေလွှတ်သူအဖြစ် ယုံကြည်စေမည့် နိမိတ်များဖြစ်သည်။ မြွေသည်စာတန်ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်က စေလိုရာစေပုံ၊ လူ့လက်သည် အပြစ်ဒုစရိုက်ပြုလုပ်ရာ၊ အသွေးသည်ဣသရေလလူများအား အသွေးတော်ဖြင့် ရွေးယူသည့် အတိတ်နိမိတ်များ ဖြစ်သည်။

:၁၀၁၇ မောရှေသည် ချီတုံချတုံဖြစ်နေသည်။ သူကိုယ်တိုင်က နှုတ်သတ္တိမရှိသောကြောင့် ဗျာဒိတ်တော်ကို စိတ်မချရဲ။ သို့နှင့် ဘုရားသခင်က မောရှေ၏ အစ်ကိုအာရုန်အား မောရှေအား ကူညီပြောဆိုပေးရန် စီရင်ခန့်အပ်ပေးသည်။ သို့ဖြင့် မောရှေသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သက်ဝင်လာသည်။ လူ့အစွမ်းအစဖြင့် မဆောင်ရွက်နိုင်သော ကိစ္စများ ဘုရားသခင် အစီအစဉ်တော်တွင် ရှိနှင့်ပြီဟု ယုံကြည်သိမှတ်သည်။ ယခုမူဘုရားသခင်ဗျာဒိတ် တော်ပေါ်တွင် လွတ်လပ်စွာ တည်မှီရဲနေပြီ။ ယနေ့ ခေတ်ကာလတွင်လည်း ဘုရားသခင်သည် ယုံကြည်သူများအား မည်သည့် အစွမ်းအစ အရည်အချင်းရှိကြောင်း မေးလေ့မေးထမရှိပါ။ မောရှေသည် အရည်အချင်း အကောင်းဆုံးဖြစ်၍ ဘုရားသခင်က ရွေးချယ်ခြင်း မဟုတ်။ ဒုတိယအကောင်းဆုံးသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မောရှေနှင့် ဓာတ်တူကိုယ်တူဘဝတူ ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ အာရုန်ကို ခေါ်ယူခွဲခန့် ပါရမီဖြည့်စေသည်။ မောရှေသည် အာရုန်အား လုပ်ဖော်ဆောင်ဘက်ကောင်းဟု ခံယူခဲ့သည်။ သို့သော် အချိန်ကာလ ကြာလာ၍ သူ့လူများအား ရွှေနွားရုပ်ပြုလုပ်ကိုးကွယ်စေသောအခါ အတားအဆီး၊ ခလုပ်ကန်သင်း (အခန်းကြီး ၃၂) ဖြစ်ခဲ့ရသည်။

 

(အဲဂုတ္တပြည်သို့မောရှေပြန်ရောက်ခြင်း (:၁၈၃၁)

          :၁၈၂၃ မိဒျန်ပြည်သို့ နှစ်ပေါင်း(၄၀)ကျင်လည်ပြီးနောက် မောရှေသည် ဘုရားသခင်၏ အမိန့်တော်နှင့် ပေသရော၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ပြန်သွားသည်။ မောရှေတွင် သားယေဖောရ၊ ဂေရရှုံနှင့် ဧလျာဇာတို့ ထွန်းကားသည် (၁၈:၂-၄)။အပိုဒ်ငယ်(၂)တွင် ပါရှိသော တောင်ဝှေးသည် အပိုဒ်ငယ်(၂၀)တွင် ဘုရားသခင်၏လှံတံတော် ဖြစ်လာသည်။ သာမန်အသေးအဖွဲ့ အရာဝတ္ထုများသည် ဘုရားသခင်အသုံးပြုလျှင် တန်ခိုးလက္ခဏာရှိသွားကြသည်။ ဘုရားသခင်သည်မောရှေကိုအသုံးပြု၍ ဖာရောမင်းရှေ့တွင် အံ့ဘွယ်အမှုအရာများပြသည်။ ရောဂါကပ်ဆိုးအမျိုးမျိုးသင့်စေသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဖာရောမင်း၏ စိတ်နှလုံးမာကျောပုံကိုသိသည်။ ရောဂါကပ်ဆိုးအမျိုးမျိုးပြသသော်လည်း မာန်မာနလျော့ချခြင်းမရှိ။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် သားဦးဟူသောဝေါဟာရသည် အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးဖော်ဆောင်သုံးစွဲလေ့ရှိသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်စကားပြေအတိုင်းသုံးထားပါသည်။ ပထမဦးဆုံးမွေးဖွားသောသားဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ဖာရောမင်းက ဗျာဒိတ်တော်စကားလိုက်နာခြင်းမရှိလျှင် သူ့သားများကိုသေစေမည်ဟု သတိပေးခိုင်းလိုက်သည်။

၄း၂၄-၂၆ သို့သော် မောရှေသည် ထိုသတင်းစကားအား မပြောကြားနိုင်။ သူ့သားနှစ်ယောက်အား သူ့မိန်းမက အရေဖျားလှီးရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သောကြောင့် နာခံခြင်းပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က မောရှေအားသေစေရန် အပြင်းအထန် အသဲ အသန်ဖျားစေသောအခါ သူ့မိန်းမကသားများအား စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးဖြင့် အရေဖျားလှီးပေးသည်။ သို့ဖြင့် ဇိပေါရက သူ့ခင်ပွန်းမောရှေအား “အသွေး၌ တည်သောလင်” ဟုခေါ်သည်။ ထိုသို့ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းသောကြောင့် မောရှေသည် သူ့မိန်းမအား သားနှစ်ယောက်နှင့်အတူ ယောက်ခမထံပြန်ပို့ ခဲ့သည်။(၁၈း၂-၃)

:၂၇၃၁ အာရုန်သည် အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ပြန်လာသော မောရှေအား ခရီးဦးကြိုပြုသည်။ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောကစလုံး ဣသရေလလူအုပ်ရှေ့တွင် မတ်တပ်ရပ်၍ အဲဂုတ္တုပြည်မှ ကယ်ထုတ်ကြမည့်သတင်းကောင်း ဟောပြောကြသည်။ ယုံကြည်ခြင်းရှိကြစေရန် ဘုရားသခင်ပေးသော အံ့ဖွယ် လက္ခဏာ()ပါးကိုလည်း ပြသကြသည်။ လူထုပရိတ်သတ်အပေါင်းတို့သည်လည်း ယုံကြည်ကြသဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။