ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၂၉

ယဇ်ပုရောဟိတ်ကိုဘိသိက်ပေးခြင်း
(ဝတ်၊ ၈:၁-၃၆)
1သူတို့သည် ငါ့ရှေ့၌ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကိုဆောင်ရွက်မည်အကြောင်း၊ အဘယ်သို့ သန့်ရှင်းစေရမည်နည်းဟူမူကား၊ အပြစ်မပါသော နွားသငယ်အထီးနှင့် သိုးနှစ်ကောင်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ 2တဆေးမပါသောဂျုံမုန့်၊ တဆေးမပါဘဲ ဆီနှင့်လုပ်သောဂျုံမုန့်ပြား၊ တဆေးမပါဘဲ ဆီနှင့်လုပ်သောဂျုံမုန့်ကြွပ်တို့ကိုလည်းကောင်း ယူရမည်။ 3ထိုမုန့်များကို တောင်းတစ်လုံးထဲ၌ထည့်ပြီးမှ၊ နွားတစ်ကောင်၊ သိုးနှစ်ကောင်နှင့်တကွ ဆောင်ခဲ့ရမည်။ 4အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့ကို၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တံခါးနားသို့ခေါ်ခဲ့၍ ရေချိုးရမည်။ 5အဝတ်တန်ဆာများကိုယူ၍၊ အင်္ကျီ၊ ဝတ်လုံ၊ သင်တိုင်း၊ ရင်ဖုံးနှင့် အာရုန်ကိုဝတ်စေ၍၊ ထူးဆန်းသောသင်တိုင်းရင်စည်းနှင့် စည်းရမည်။ 6သူ၏ခေါင်းပေါ်မှာ ဗောင်းကိုတင်၍၊ ဗောင်း၌သန့်ရှင်းသောသင်းကျစ်ကို တပ်ရမည်။ 7ထိုအခါ လိမ်းစရာဆီကိုယူ၍ သူ၏ခေါင်းပေါ်၌လောင်းသဖြင့် သူ့ကိုလိမ်းရမည်။ 8သူ၏သားတို့ကိုလည်း ခေါ်ခဲ့၍ အင်္ကျီဝတ်စေရမည်။ 9ခါးပန်းကိုလည်းစည်း၍၊ ဦးထုပ်ကိုလည်းဆောင်းစေပြီးလျှင်၊ သူတို့သည် ထာဝရပညတ်တော်အတိုင်း ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာကိုဆိုင်ရမည်။ ထိုသို့ အာရုန်နှင့်သူ၏သားတို့ကို၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌ ခန့်ထားရမည်။
10ထိုနောက်၊ နွားထီးတစ်ကောင်ကို ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ရှေ့သို့ဆောင်ခဲ့၍၊ အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့သည်၊ မိမိတို့လက်ကို နွားခေါင်းပေါ်မှာ တင်ရကြမည်။ 11ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တံခါးနားမှာ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ထိုနွားကိုသတ်ရမည်။ 12အသွေးကိုယူ၍ ယဇ်ပလ္လင်ဦးချိုတို့၌ လက်ညှိုးနှင့်ထည့်ပြီးမှ၊ ကြွင်းသောအသွေးကို ယဇ်ပလ္လင်ခြေရင်းနား၌ သွန်ရမည်။ 13အအူကိုဖုံးသောဆီဥရှိသမျှ၊ အသည်းပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၊ ကျောက်ကပ်နှစ်ခုနှင့် ကျောက်ကပ်ဆီဥကိုယူ၍ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ မီးရှို့ရမည်။ 14နွား၏အသား၊ အရေ၊ ချေးနုကိုကား၊ တပ်ပြင်မှာမီးရှို့ရမည်။ အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖြစ်၏။
15သိုးထီးတစ်ကောင်ကိုလည်းယူ၍၊ အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့သည်၊ မိမိတို့လက်ကို သိုးခေါင်းပေါ်မှာတင်ရမည်။ 16ထိုသိုးကိုသတ်ပြီးလျှင် အသွေးကိုယူ၍ ယဇ်ပလ္လင်အပေါ်နားပတ်လည်၌ ဖျန်းရမည်။ 17သိုးကိုလည်းအပိုင်းပိုင်းဖြတ်၍ ဝမ်းထဲ၌ရှိသောအရာနှင့် ခြေတို့ကို ဆေးကြောပြီးလျှင်၊ ခေါင်းနှင့်သားတစ်များကို စုထား၍၊ 18သိုးတစ်ကောင်လုံးကို ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာမီးရှို့ရမည်။ ထာဝရဘုရားအား မီးရှို့သောယဇ်ဖြစ်၏။ ထာဝရဘုရားအား မီးဖြင့်ဆက်ကပ်၍၊ မွှေးကြိုင်သော ပူဇော်သကာဖြစ်၏။
19အခြားသောသိုးကိုလည်းယူ၍၊ အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့သည် မိမိတို့လက်ကို သိုးခေါင်းပေါ်မှာတင်ရမည်။ဧ၊ ၅:၂။ ဖိ၊ ၄:၁၈။ 20ထိုသိုးကိုသတ်ပြီးလျင် အသွေးကိုယူ၍ အာရုန်၏လက်ယာနားပျဉ်း၌လည်းကောင်း၊ သူ၏သားတို့၏ လက်ယာနားပျဉ်း၌လည်းကောင်း၊ သူတို့၏လက်ယာလက်မ၌လည်းကောင်း၊ လက်ယာခြေမ၌လည်းကောင်း ထည့်၍၊ ယဇ်ပလ္လင်အပေါ်ပတ်လည်၌ ဖျန်းရမည်။ 21ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာရှိသောအသွေးနှင့် လိမ်းစရာဆီကိုယူ၍ အာရုန်နှင့် သူ၏အဝတ်၌လည်းကောင်း၊ သူ၏သားတို့နှင့် သူတို့အဝတ်၌လည်းကောင်း ဖျန်းသဖြင့်၊ အာရုန်မှစ၍သားများ၊ အဝတ်များတို့သည် သန့်ရှင်းကြလိမ့်မည်။ 22ထိုသိုးသည် အရာ၌ခန့်ထားရာသိုးဖြစ်သောကြောင့်၊ ဆီဥ၊ အမြီး၊ အအူကို ဖုံးသောဆီဥ၊ အသည်းပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၊ ကျောက်ကပ်နှစ်ခုနှင့် ကျောက်ကပ်ကိုဖုံးသောဆီဥ၊ လက်ယာပခုံး၊ 23ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ထားသော တဆေးမဲ့မုန့်တောင်းထဲက မုန့်တစ်လုံး၊ ဆီနှင့်လုပ်သောမုန့်ပြားတစ်ပြား၊ မုန့်ကြွပ်တစ်ချပ်ကိုယူ၍၊ 24အာရုန်လက်၊ သူ၏သားတို့လက်၌ ထိုအရာတို့ကိုထားပြီးလျှင်၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ချီလွှဲ၍၊ ချီလွှဲသောပူဇော်သကာပြုရမည်။ 25ထိုအရာတို့ကို သူတို့လက်မှခံယူ၍၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်တွင် မွှေးကြိုင်သောအနံ့ဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ ယဇ်ပလ္လင်၌ မီးရှို့ရာယဇ်အပေါ်မှာ ရှို့ရမည်။ ထာဝရဘုရားအား မီးဖြင့်ပြုသော ပူဇော်သကာဖြစ်၏။ 26အာရုန်၏အရာ၌ခန့်ထားရာ သိုး၏ရင်ပတ်ကိုယူ၍၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ချီလွှဲသဖြင့်၊ ချီလွှဲသောပူဇော်သကာပြုပြီးမှ၊ သိုး၏ရင်ပတ်သည် သင်၏အဖို့ ဖြစ်ရမည်။ 27ထိုသို့ အာရုန်နှင့်သားတို့၏အရာ၌ ခန့်ထားသောသိုးထဲက၊ ချီလွှဲသော ပူဇော်သကာပြု၍၊ ချီလွှဲသောရင်ပတ်ကိုလည်းကောင်း၊ ချီမြှောက်သောပူဇော်သကာပြု၍၊ ချီမြှောက်သောပခုံးကိုလည်းကောင်း သန့်ရှင်းစေပြီးမှ၊ 28ထိုရင်ပတ်၊ ပခုံးတို့သည် ထာဝရပညတ်တော်အတိုင်း၊ ဣသရေလအမျိုးသားလှူသော အာရုန်၏အဖို့၊ သူ့သားတို့၏အဖို့ဖြစ်ရမည်။ ဣသရေလအမျိုးသားပြုသော မိတ်သဟာယယဇ်ထဲက၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ချီမြှောက်၍၊ ချီမြှောက်ရာပူဇော်သကာဖြစ်၏။
29အာရုန်၏ သန့်ရှင်းသောအဝတ်တန်ဆာကို၊ သူ၏သားတို့သည်အမွေခံသဖြင့်၊ ဆီလိမ်းခြင်းမင်္ဂလာနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌ ခန့်ထားသောအခါ၊ 30အာရုန်ကိုယ်စား ယဇ်ပုရောဟိတ်လုပ်သောသားသည်၊ သန့်ရှင်းရာဌာန၌ အမှုတော်ကိုဆောင်ခြင်းငှာ၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်သို့ဝင်သောအခါ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးဝတ်ဆင်ရမည်။
31အရာ၌ခန့်ထားရာ သိုး၏အသားကိုယူ၍၊ သန့်ရှင်းရာဌာန၌ပြုတ်ပြီးမှ၊ 32အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့သည် ထိုအသားကိုလည်းကောင်း၊ တောင်းထဲ၌ရှိသော မုန့်ကိုလည်းကောင်း၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တံခါးနားမှာ စားရကြမည်။ 33သူတို့ကိုသန့်ရှင်းစေ၍၊ အရာ၌ခန့်ထားစေခြင်းငှာ၊ အပြစ်ဖြေရာ မင်္ဂလာပြုခြင်းနှင့် ဆိုင်သောအရာတို့ကို၊ သူတို့သည် စားရကြမည်။ ထိုအရာတို့သည် သန့်ရှင်းသောကြောင့်၊ မဆိုင်သောသူမစားရ။ 34အရာ၌ခန့်ထားရာနှင့်ဆိုင်သော အမဲသားဖြစ်စေ၊ မုန့်ဖြစ်စေ၊ နံနက်တိုင်အောင် ကျန်ကြွင်းလျှင်၊ ထိုအကြွင်းကိုမီးရှို့ရမည်။ သန့်ရှင်းသောကြောင့်၊ အဘယ်သူမျှ မစားရ။ 35ထိုသို့ငါပညတ်သမျှအတိုင်း အာရုန်နှင့်သူ၏သားတို့အားပြု၍၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌ ခန့်ထားခြင်းမင်္ဂလာကို၊ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးဆောင်ရမည်။ 36ထိုမှတစ်ပါး၊ အပြစ်ဖြေခြင်းအလိုငှာ၊ နေ့တိုင်း နွားထီးတစ်ကောင်ကိုပူဇော်၍၊ အပြစ်ဖြေရာယဇ်ပြုရမည်။ ထိုသို့ယဇ်ပလ္လင်ဖို့ အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုပြီးမှ၊ ပလ္လင်ကို စင်ကြယ်စေရမည်။ ထိုနောက် သန့်ရှင်းစေခြင်းငှာ ဆီနှင့်လိမ်းရမည်။ 37ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ယဇ်ပလ္လင်ဖို့ အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု၍ သန့်ရှင်းစေပြီးမှ၊ အလွန်သန့်ရှင်းသောယဇ်ပလ္လင်ဖြစ်၍၊ ထိုပလ္လင်နှင့် တွေ့သမျှသောအရာတို့သည် သန့်ရှင်းသောအရာဖြစ်ရမည်။
ပူဇော်သကာများ
(တော၊ ၂၈:၁-၈)
38ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ ပူဇော်ရသောအရာဟူမူကား၊ အခါလည်သော သိုးသငယ်နှစ်ကောင်ကိုယူ၍၊ 39နေ့တိုင်းအစဉ်မပြတ် နံနက်ယံ၌တစ်ကောင်၊ ညဉ့်ဦးယံ၌တစ်ကောင်ကို ပူဇော်ရမည်။ 40သိုးသငယ်တစ်ကောင်ကို ပူဇော်သောအခါ၊ သံလွင်သီးကိုထောင်း၍၊ ရသောသံလွင်ဆီ သုံးလောဃနှင့်ရောသော မုန့်ညက်တစ်ဩမဲကိုလည်းကောင်း၊ သွန်းလောင်းရာ ပူဇော်သကာဖို့ စပျစ်ရည် သုံးလောဃကိုလည်းကောင်း၊ သိုးသငယ်နှင့်အတူ ပူဇော်ရမည်။ 41အခြားသောသိုးသငယ်ကို ညဉ့်ဦးယံ၌ ပူဇော်သောအခါ၊ နံနက်ယံ၌ ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာ၊ သွန်းလောင်းရာ ပူဇော်သကာပါသည်နည်းတူပါလျက်၊ ထာဝရဘုရားအား မီးဖြင့်ဆက်ကပ်၍၊ မွှေးကြိုင်သော ပူဇော်သကာပြုရမည်။ 42ထိုသို့ သင်တို့သားစဉ်မြေးဆက်တို့သည် သင်နှင့်ငါတွေ့၍ နှုတ်ဆက်ရာအရပ်၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တံခါးနားမှာ အစဉ်မပြတ်မီးရှို့သောယဇ်ကို ပူဇော်ရကြမည်။ 43ထိုအရပ်၌ ဣသရေလအမျိုးသားတို့နှင့် ငါတွေ့၍၊ ငါ့ဘုန်းတော်အားဖြင့် သူတို့ကိုသန့်ရှင်းစေမည်။ 44ငါ့ရှေ့၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို ဆောင်စေခြင်းငှာ၊ အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်ကိုလည်းကောင်း၊ ယဇ်ပလ္လင်ကိုလည်းကောင်း၊ ငါသန့်ရှင်းစေမည်။ 45ဣသရေလအမျိုးသားတို့တွင် ငါနေ၍၊ သူတို့၏ဘုရားဖြစ်မည်။ 46ငါသည် သူတို့တွင်နေခြင်းငှာ၊ သူတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်ထဲက ကယ်နုတ်ဆောင်ယူခဲ့သော သူတို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို သူတို့သိကြလိမ့်မည်။ ငါသည် သူတို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ဟု မောရှေအား မိန့်တော်မူ၏။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၂၉ (အနက်ဖွင့်)

၂။ ယဇ်ပုရောဟိတ်၏အထွဋ်အမြတ် (အခန်း ၂၉)

          ၂၉: ဘုရားသခင်က အာရုန်နှင့်သားများ ယဇ်ပုရောဟိတ်များအဖြစ် ပထမဦးစွာ ဘိသိက်ပေးသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အာရုန်၏သားစဉ်မြေးဆက်များသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အနွယ်ဝင်များဖြစ်သည်။ အသင်းတော်ကာလတွင်မူ အသစ်တဖန်ဖွားသူများသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်မျိုးဖြစ်ကြရသည် (ဗျာ ၁:၅-၆)။ လူက ဘိသိက်ဆရာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းသည် ထင်မြင်ယူဆချက်မျှသာဖြစ်သည်။

ဤအစဉ်အလာအတိုင်း လုပ်ဆောင်သွားကြပုံကို ဝတ် ၈ တွင် ရှင်းပြထားသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် ကုဋ္ဌနူနာရောဂါများကို စင်ကြယ်ကြောင်းကျေညာခွင့်ရှိကြသည်(ဝတ် ၁၄)။ ယဇ်ပူဇော်သောယဇ်ကောင်၏ အသွေးကို ယဇ်ပူဇော်သူအား ဖြန်းပက်ပေးနိုင်သကဲ့သို့ အပြစ်သားအား စင်ကြယ်စေခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်ထံချဉ်းကပ်ခွင့်ပေးနိုင်သည်။

ယဇ်ပူဇော်ရန် လိုအပ်သော ပစ္စည်းအသေးစိပ်စာရင်းကို ငယ် ၁-၃ တွင်ရေးပြထားသည်။ ယဇ်ပူဇော်ရာတွင် အာရုန်နှင့်သားများသည် ဦးစွာတဲတော်ရှေ့တွင် ရေချိုးသန့်စင်ရသည် (ငယ် ၄)။ ထို့နောက် အာရုန်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဝတ်ရုံဆင်မြန်းရသည် (ငယ် ၅-၆)။ ထို့နောက် ဆီလိမ်းရသည် (ငယ် ၇)။ ထို့နောက် အာရုန်သားများ ဝတ်ရုံဆင်မြန်းကြရသည် (ငယ် ၈-၉)။

၂၉:၁၀၂၁ ယဇ်ပူဇော်ရာတွင် (၃)ဆင့်လုပ်ရသည်။ အပြစ်ဖြေရာယဇ်အတွက် နွားထီး တစ်ကောင် (ငယ်၁၀-၁၄)၊ မီးရှို့ရယဇ်ကောင် အဖြစ် သိုးထီးတစ်ကောင် (ငယ် ၁၅-၁၈)၊ သန့်ရှင်းခြင်းယဇ် အဖြစ် အခြားသိုးထီးတစ်ကောင် (ငယ် ၁၉-၂၁) ပူဇော်ရသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များက ယဇ်ကောင် ခေါင်းပေါ်သို့ လက်တင်ကြသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် ယဇ်ပူဇော်သူအစား အသေခံခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည် (ငယ် ၁၀)။ ယဇ်ကောင်၏ အသွေးသည် ခရစ်တော်၏ အသွေးကိုပုံဆောင်၍ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ ဆီဥသည် ယဇ်ကြောင်၏ အထွဋ်အမြတ်ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်ထံသို့ ပူဇော်ရသည်။ (ငယ် ၁၃)။ ပထမယဇ်ကောင် သိုးထီးကို ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်တွင် အကုန်အစင် မီးရှို့ ပူဇော်ရသည် (ငယ် ၁၅-၁၈)။ ထိုသို့ တစ်ကိုယ်လုံး မီးရှို့ပူဇော်ခြင်းသည် ခရစ်တော်ဘုရားက သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးအား ဘုရားသခင်ထံသို့ ဆက်ကပ်ခြင်း ပုံဆောင်သည်။ ဒုတိယ သိုး၏ အသွေး(သန့်ရှင်းခြင်းယဇ်ကောင်သိုး)ကို အာရုန်တို့သားအဖများ၏ ညာလက်ဖြင့် တို့၍ ညာနားရွက်နှင့်ညာခြေမများ သို့လိမ်းကြသည် (ငယ် ၂၀)။ ဝတ်ရုံကိုလည်း ဖြန်းကြသည် (ငယ် ၂၁)။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်အသီးသီးရှိ အပြစ်ဒုစရိုက်များ ဆေးကြောခြင်း ပုံဖော်သည်။ နားရွက်သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် နားထောင်ခြင်း၊ လက်သည် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ခြေထောက်သည် လှုပ်ရှားသွားလာခြင်း ကိုယ်စားပြုသည်။ ဝတ်ရုံအား အသွေးတော်ဖြန်းခြင်းသည် အသွေးဖြင့် အပြစ်ဖြေသည့် အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ လူ့အမြင်တွင် အဓိပ္ပါယ်မရှိဟု ထင်နိုင်သော်လည်း။ ဘုရားသခင်အမြင်တွင် လိုအပ်သော အရာဖြစ်သည်။

၂၉:၂၂၃၄ ထို့နောက် ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ လက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ဖွယ်ရာများကို ရှင်းပြသည် (ငယ် ၂၂-၂၈)။ ပထမဆုံးပူဇော်သက္ကာ (ငယ် ၂၂-၂၅) ပြုရာတွင် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ချီလွှဲခါရမ်းပြရပြီးနောက် မီးရှို့ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်သို့ တင်၍ မီးရှို့ရသည်။ ယဇ်သိုးကောင်၏ ရင်အုံသားကို ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် ချီလွှဲရသည်။ ထိုသို့ ချီလွှဲရာတွင် ပုခုံးဖြင့်ထမ်း၍ ချီလွှဲရသည်။ ထိုသို့ချီလွှဲသော ရင်အုံသားနှင့် အခြားလက်မောင်းသား ဝေစု နှစ်ခုကို အာရုန်ရရှိသည်။ (ငယ် ၂၆-၂၈)။ ချီလွှဲသော ရင်အုံသားသည် ဘုရားသခင်က လူသားများ ရင်ဝယ်သား အဖြစ် သဘောထားရှိခြင်း ပုံဆောင်၍ လက်မောင်းသားသည် လူသားများအတွက် ဘုရားသခင်၏ ခွန်အား စိုက်ထူပုံကို ပုံဆောင်သည်။ အာရုန်၏ဝတ်ရုံအား သူ့သားများသို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုအရာအား သားစဉ်မြေးဆက်လက်ဆင့်ကမ်းပေးခြင်း (ငယ် ၂၉-၃၀) ဖြစ်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ စားသောက်ရမည့် ပူဇော်သက္ကာသားအကြောင်းကို (ငယ် ၃၁-၃၄)တွင် ရှင်းပြထားသည်။

၂၉:၃၅၄၆ သန့်ရှင်းစေရန်ယဇ်ပူဇော်သက္ကာကို ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပရသည်။ နေ့တိုင်း ယဇ်ကောင်အသွေးဖြင့် ယဇ်ပလ္လင်ကို စင်ကြယ်စေပြီးနောက် ဘိသိက်ဆီလိမ်းရသည် (ငယ် ၃၅-၃၇)။ ထို့နောက် အခါမလည်သေးသော သိုးသူငယ်ဖြင့် မီးရှို့ပူဇော်သက္ကာပြုသည်။ သိုးသူငယ်တစ်ကောင်ဖြင့် ညဦးယံ၌ ပူဇော်ရသည် (ငယ် ၃၈-၄၂)။ ထိုသို့ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးလျှင် ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူတို့နှင့်အတူတကွ ရှိနေမည် (ငယ် ၄၃-၄၆)ဟု ဆိုသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။