တရားဟောရာကျမ်း - ၃၃

မောရှေကောင်းချီးပေးခြင်း
1ဘုရားသခင်၏လူမောရှေသည် မသေမီ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို ကောင်းချီးပေးသော မင်္ဂလာစကားဟူမူကား၊ 2ထာဝရဘုရားသည် သိနာတောင်ပေါ်က ကြွတော်မူ၏။ စိရအရပ်မှ ထိုလူတို့အား နေထွက်တော်မူ၏။ ပါရန်တောင်ပေါ်က ရောင်ခြည်ထွန်းပတော်မူ၍၊ သန့်ရှင်းသောသူ အထောင်အသောင်းတို့နှင့်အတူ ကြွတော်မူ၍၊ ဓမ္မမီးသည် ဣသရေလလူတို့အဖို့၊ လက်ယာလက်တော်မှ ထွက်လေ၏။ 3အကယ်စင်စစ် ထိုလူမျိုးကို ချစ်တော်မူ၏။ မိမိသန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့သည် အထံတော်ပါးတွင်ရှိကြ၏။ သူတို့သည် ခြေတော်ရင်း၌ပျပ်ဝပ်၍ စကားတော်တို့ကို နားခံကြလေ၏။ 4ယာကုပ်အမျိုး ပရိသတ်အမွေခံရသောဓမ္မတရားကို မောရှေသည် ငါတို့အားထား၏။ 5ဣသရေလအမျိုးမင်းများနှင့်တကွ၊ အမျိုးအနွယ်များတို့သည် စည်းဝေးသောအခါ၊ ထိုသူသည် ယေရှုရုန်အမျိုး၌ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏။
6ရုဗင်အမျိုးမသေ၊ အသက်ရှင်၍ သူ၏လူတို့သည် များပါစေသော။ 7ယုဒအမျိုးကိုကား၊ အိုထာဝရဘုရား၊ ယုဒစကားသံကိုနားထောင်၍ သူ့ကို အမျိုးသားချင်းတို့ရှိရာသို့ ဆောင်ခဲ့တော်မူပါ။ မိမိလက်တို့သည် မိမိအဖို့ တန်ပါစေသော။ သူ့ကို ရန်သူတို့လက်မှ ကယ်တင်တော်မူပါ။ 8လေဝိအမျိုးကိုကား၊ သင်၏သုမိမ်နှင့်ဥရိမ်သည် မဿာအရပ်၌ သင်စုံစမ်း၍၊ မေရိဘစမ်းရေအနားမှာ သင်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသော သင်၏ သန့်ရှင်းသူ၌ ရှိပါစေသော၊ 9ထိုသူသည် ကိုယ်မိဘဖြစ်သော်လည်း ငါမတွေ့မမြင်ဟု ဆိုတတ်၏။ ကိုယ်ညီအစ်ကိုကိုလည်း မမှတ်တတ်။ ကိုယ်သားသမီးကိုလည်း မသိတတ်။ အကြောင်းမူကား၊ စကားတော်ကိုနားထောင်၍ ပဋိညာဉ်တရားတော်ကို စောင့်ရှောက်တတ်၏။ 10သူတို့သည် စီရင်တော်မူချက်တို့ကို ယာကုပ်အမျိုး၌လည်းကောင်း၊ တရားတော်ကို ဣသရေလအမျိုး၌လည်းကောင်း သွန်သင်ကြလိမ့်မည်။ မီးရှို့ရာနံ့သာပေါင်းကို ရှေ့တော်၌လည်းကောင်း၊ တစ်ကိုယ်လုံး မီးရှို့ရာယဇ်ကို ယဇ်ပလ္လင်တော်ပေါ်၌လည်းကောင်း တင်ထားကြလိမ့်မည်။ 11အိုထာဝရဘုရား၊ သူ၏ဥစ္စာကို ကောင်းချီးပေး၍ သူလုပ်ဆောင်သောအမှုကို လက်ခံတော်မူပါ။ သူ့တစ်ဖက်၌ထ၍ သူ့ကိုမုန်းသောသူတို့သည် နောက်တစ်ဖန် မထနိုင်အောင် သူတို့ခါးကို ချိုးတော်မူပါ။
12ဗင်္ယာမိန်အမျိုးကိုကား၊ ထာဝရဘုရားချစ်တော်မူသောသူသည် အထံတော်ပါးတွင် လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်။ သူ့ကို အစဉ်အမြဲဖုံးလွှမ်း၍ သူ၏ပခုံးကြားမှာ နေရာချတော်မူလိမ့်မည်။ 13ယောသပ်အမျိုးကိုကား၊ ထိုအမျိုးနေသောပြည်သည် အထက်မိုးကောင်းကင် ဘဏ္ဍာအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ အောက်အရပ်၌ ပုန်းကွယ်၍ နက်နဲသောအရာ အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ 14နေဖြစ်စေသောဘဏ္ဍာ၊ လဖြစ်စေသောဘဏ္ဍာအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ 15အသက်ကြီးသောတောင်ထိပ်၊ မြဲမြံသောတောင်ထဲကထွက်သော ဘဏ္ဍာအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ 16မြေကြီးဘဏ္ဍာ စုံလင်ရာအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ထာဝရဘုရားပေးတော်မူရာ၌ မင်္ဂလာရှိပါစေသော။ ချုံ၌နေတော်မူသောသူ၏ ကျေးဇူးတော်သည် ယောသပ်ခေါင်းပေါ်၊ မိမိအစ်ကိုတို့တွင် အကြီးအကဲဖြစ်သောသူ၏ ခေါင်းထိပ်ပေါ်မှာ သက်ရောက်ပါစေသော။ 17သူ၏ဘုန်းသည် နွားလားဥသဘဘုန်းကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ သူ၏ဦးချိုတို့သည် ကြံ့ဦးချိုကဲ့သို့လည်းကောင်း ဖြစ်ကြ၏။ ထိုဦးချိုတို့နှင့် လူအမျိုးမျိုးတို့ကို မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် တစ်ပြိုင်နက်ထိုးခတ်လိမ့်မည်။ ဧဖရိမ်အမျိုးသား အသောင်းသောင်း၊ မနာရှေအမျိုးသား အထောင်ထောင်ပေတည်း။
18ဇာဗုလုန်အမျိုးကိုကား၊ အိုဇာဗုလုန်အမျိုး၊ ထွက်သွားရာအမှု၌ ဝမ်းမြောက်လော့။ အိုဣသခါအမျိုး၊ မိမိတဲ၌နေလျက် ဝမ်းမြောက်လော့။ 19ထိုအမျိုးတို့သည် လူများတို့ကို တောင်တော်သို့ခေါ်၍၊ တောင်တော်၌ တရားသဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ကြလိမ့်မည်။ ပင်လယ်စည်းစိမ်၊ သဲ၌ဝှက်ထားလျက်ရှိသော ဘဏ္ဍာကိုနို့စို့ကြလိမ့်မည်။ 20ဂဒ်အမျိုးကိုကား၊ ဂဒ်အမျိုးကို ကျယ်ဝန်းစေသောသူသည် မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်း။ ထိုအမျိုးသည် ခြင်္သေ့ကဲ့သို့နေ၍၊ လက်ရုံးနှင့်ဦးထိပ်ကို ဆုတ်ဖဲ့တတ်၏။ 21ရှေ့ဦးစွာသောအဖို့ကို မိမိအဖို့ရွေးယူ၍၊ တရားမင်းခွဲဝေရာ ထိုအရပ်၌ လုံခြုံရ၏။ လူများတို့၏ အကဲအမှူးပြုလျက် လိုက်လာ၍၊ ထာဝရဘုရား၏တရားမှု၊ ဣသရေလအမျိုး၌ စီရင်တော်မူချက်တို့ကို ပြုလေ၏။ 22ဒန်အမျိုးကိုကား၊ ဒန်အမျိုးသည် ခြင်္သေ့သငယ်ဖြစ်၍ ဗာရှန်ပြည်မှ ခုန်လိမ့်မည်။ 23နဿလိအမျိုးကိုကား၊ အိုနဿလိအမျိုး၊ ကျေးဇူးတော်နှင့်ကြွယ်ဝ၍၊ ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောမင်္ဂလာနှင့်ပြည့်စုံလျက်၊ အနောက်ပိုင်း၊ တောင်ပိုင်းကိုဝင်စားလော့။ 24အာရှာအမျိုးကိုကား၊ အာရှာအမျိုးသည် သားသမီးကိုရ၍ မင်္ဂလာရှိပါစေသော။ ညီအစ်ကိုချင်း၏ စိတ်နှင့်တွေ့ခြင်း၊ မိမိခြေကိုဆီ၌နှစ်ခြင်း ရှိပါစေသော။ 25သင်၏တံခါးကန့်လန့်ကျင်တို့သည် သံနှင့်ကြေးဝါဖြင့် ပြီးကြလိမ့်မည်။ သင်၏နေ့ရက်ကာလဖြစ်သည်အတိုင်း သင့်အစွမ်းသတ္တိ ဖြစ်လိမ့်မည်။
26သင့်ကိုပြုစုစေခြင်းငှာ ဘုန်းအာနုဘော်နှင့် ပြည့်စုံလျက်၊ မိုးကောင်းကင်ကို စီးတော်မူသော ယေရှုရုန်အမျိုး၏ ဘုရားသခင်နှင့်တူသောသူ မရှိ။ 27ရှေ့ဦးစွာသောဘုရားသခင်သည် သင့်ခိုလှုံရာဖြစ်၍၊ နိစ္စထာဝရ လက်ရုံးတော်ဖြင့် သင့်ကိုထောက်မတော်မူ၏။ ရန်သူတို့ကို သင့်ရှေ့မှနှင်ထုတ်၍ သူတို့ကိုဖျက်ဆီးသောအခွင့် ပေးတော်မူမည်။ 28ဣသရေလအမျိုးသည် ဘေးလွတ်၍ တစ်မျိုးတည်း နေရလိမ့်မည်။ ယာကုပ်အနွယ်သည် စပါး၊ စပျစ်ရည်နှင့်ပြည့်စုံသောပြည်၌ နေရာကျ၍၊ မိုးနှင်းရည်လည်း စက်စက်ကျလိမ့်မည်။ 29အိုဣသရေလအမျိုး၊ သင်သည် မင်္ဂလာရှိ၏။ ထာဝရဘုရားကယ်တင်တော်မူသောအမျိုး၊ သင်နှင့်အဘယ်သူ တူသနည်း။ ထိုဘုရားသည် သင့်ကို ကွယ်ကာသောဒိုင်းလွှား၊ သင့်ကို ချီးမြှောက်သော ဓားလက်နက်ဖြစ်တော်မူ၏။ သင်၏ရန်သူတို့သည် သင့်ရှေ့မှာရှုံး၍၊ သင်သည် သူတို့၏မြင့်မြတ်သောအရပ်တို့၌ နင်းရလိမ့်မည်ဟု မြွက်ဆို၏။

တရားဟောရာကျမ်း - ၃၃ (အနက်ဖွင့်)

(မောရှေကောင်းကြီးမင်္ဂလာ (အခန်း ၃၃)

          ဤအခန်းတွင် အဓပ္ပါယ်ဒွိဟ ဖြစ်နိုင်သော ဟေဗြဲဝေါဟာရအများအပြားတွေ့ရသည်။ ကျမ်းစာပညာရှင်များက အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုး ကောက်ယူကြ၍ အမျိုးမျိုးပြန်ဆိုကြသည်။ စကားလုံး တစ်ခုတည်းပေါ်တွင် အဓိပ္ပါယ်အတိအကျအသေးစိတ်မပေါ်လွင်နိုင်။ သို့ကြောင့် ပရောဖက်အမြင်ဖြင့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစကားကောက်ယူကြရသည်။

၃၃: နောက်ဆုံးပြုသောအမှုကိစ္စအဖြစ်ဖြင့် မောရှေသည် ဣသရေလလူမျိုးပေါ်သို့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးလိုက်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၂-၅ သည် ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျိုးချစ်ခင် မြတ်နိုးပုံသရုပ်ဖော်ထားသည်။ သိနာတောင်ပေါ်တွင် ပညတ်တော်ပေးခဲ့သည်။ စိရနှင့် ပါရန်တောင်သည် သိနာတောင်မှ ခါနန်ပြည်ခရီးလမ်းပေါ်တွင် ရှိသည်။ မောရှေက ထိုလမ်းခရီးတလျှောက် အောင်မြင်ကျော်လွှားပုံကို ကဗျာဆန်ဆန် ယေရှုရုန်တို့ဘုရားဟု တင်စားဖွဲ့ဆိုသည်။ နောက်လူမျိုးတစ်မျိုးနာမည် မြွက်ဆို၍ ကောင်းချီးပေးလိုက်သည်။

၃၃: ရုဗင်။ ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်း မောဘပြည်မြောက်ဘက်ကို ပိုင်စိုးစေသည်။ ရုဗင်အမျိုးသည် စစ်ရေးစွမ်းရည်မထက်မြက်ကြ။ ထိုလူမျိုးသည် ပေါ်လွင်ထင်ရှားခြင်းမရှိသော်လည်း ဆုတောင်းခြင်း အားသန်သောကြောင့် လူဦးရေတိုးပွားကြသည်။

ရှိမောင်အမျိုးကြောင်းမတွေ့ရ။ ယုဒလူမျိုးနှင့် ပေါင်းဖက်နီးစပ်သောကြောင့် လူမျိုးနှစ်မျိုးပေါင်း၍ ကောင်းချီးပေးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။

၃၃: ယုဒ။ ခါနန်ပြည်အား ဝင်ရောက်ရာတွင် ရှေ့တန်းမှ ပါဝင်ဦးဆောင်သော စစ်သားကောင်း မျိုးနွယ်စုဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ကွယ်ကာကြည့်ရှုသောကြောင့် သေကံမရောက် သက်မပျောက်ကြ၊ ဘေးမသီရန်မခကြပါ။

၃၃:၁၁ လေဝိ။ ဘုရားသခင်၏ သုခမိန်နှင့် ဥရိမ်ပိုင်ဆိုင်သောလူမျိုးဖြစ်သည်။ မာရှာယအရပ်နှင့် မေရိဘရေကိစ္စတွင် လူအများ၏ ဝေဖန်ခြင်းခံခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ရွှေနွားရုပ်ပြုလုပ်ကိုးကွယ် စေခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ပြစ်မှားဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်။ လေဝိအမျိုးသည် အခြားလူမျိုးများအား တရားတော်သွန်သင်သူများနှင့် ယဇ်ပူဇော်ပေးသူများဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ကောင်းကြီးပေးပါစေဟု မောရှေဆုတောင်းပေးသည်။ အမှုတော်တွင် မွေ့လျော်ကြရန် နှင့် လေဝိအမျိုးမုန်းတီးသူများသည် ပျက်စီးကြရမည့်အကြောင်း မှာကြားလိုက်သည်။

၃၃:၁၂ ဗင်္ယာမိန်။ ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်တော်သည် ဗင်္ယာမိန်အမျိုးနယ်မြေထဲတွင် တည်ရှိသည်။ တောင်ပတ်လည် ဝန်းရံထားသည်။ သို့ကြောင်း ဘုရားသခင် စိတ်တော်နှင့် ထိတွေ့ဆုံးလူမျိုး အချစ်ဆုံးသောလူမျိုးဟု နားလည်ရသည်။

၃၃:၁၃၁၇ ယောသပ်။ ယောသပ်၏သားများ စိုးစံရာနယ်မြေဒေသသည် ရွှေမိုးငွေမိုးရွာသွန်း၍ မြေကြီးထဲမှ မြေပဒေသာပင်ပေါက်သောအရပ်ဒေသဖြစ်သည်။ လူ့လောကသဘာဝ တရားလွန်ဆန်၍ ခြုံပုတ်မီးလောင်သော်လည်း လောင်ကျွမ်းပြာကျခြင်းမရှိသကဲ့သို့ မယုံနိုင်လောက်အောင် စိုက်ပျိုးသီးနှံ ဖြစ်ထွန်းသည်။ ယောသပ်၏ သားနှစ်ယောက်သည် အံ့မခန်းလိလိ စစ်သူရဲကောင်း အောင်နိုင်သူများ ဖြစ်သည်။ ဧဖရိမ်သည် မွေးရာပါကောင်းကြီး မင်္ဂလာခံစားသည်နှင့်အညီ လူပေါင်းတစ်သောင်း၊ မနာရှေအမျိုးသည် တစ်ထောင် ထိုးခုတ်နိုင်သည်။

၃၃:၁၈၁၉ ဇာဗုလုန်နှင့်ဣသခါ။ မိမိနေရပ်ဒေသတွင် ဖြစ်စေ၊ ပင်လယ်ရပ်ခြားတွင် ဖြစ်စေ အောင်မြင်သောလူမျိုးများဖြစ်ရမည်။ လူအများကို ဘုရားသခင်ထံတော်၊ ယေရုရှလင်သို့ ပို့ဆောင်သူများ ဖြစ်ရမည်။ ကုန်းမြေ၊ ပင်လယ်ပြင်တွင် ကြွယ်ဝစွာ လုပ်ကိုင်စားနိုင်သူများ ဖြစ်ရမည်။  ထိုလူမျိုး၏ ခေါင်းဆောင်အမည်ကို သမိုင်းမှတ်တမ်းများတွင် ပေါ်လွင်ထင်ရှားခြင်းမရှိ။ အနှစ်တစ်ထောင်ကာလတွင် ထင်ရှားပြည့်စုံမည်ဟု ယူဆရပါသည်။

၃၃:၂၀၂၁ ဂဒ်။ ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းတွင် ကျယ်ပြောသောနေရာဒေသပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ခြင်္သေ့ကဲ့သို့ ရဲရင့်၍ တိုက်ရည်ခိုက်ရည် ပြည့်ဝသည်။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသကို ရွေးချယ်သောလူမျိုး ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်၏ ဝေစုဖြစ်သည်။ ထိုလူမျိုးသည် ယော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းအား ညီအစ်ကိုများက ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ရာတွင် ရှေ့တန်းမှ ရဲမာန်ဝင့်ကြွားစွာ ချဉ်းနင်းတိုက်ခိုက်ပေးသူများ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအလိုတော်နှင့် ပြည့်စုံသူများ ဖြစ်သည်။

၃၃:၂၂ ဒန်လူမျိုးကို ခြင်္သေ့ပျိုနှင့်နှိုင်းထားသည်။ သန်မာထွားကျိုင်း၍ ဖြတ်လက်သွက်လက်သည်။ တိုက်စစ်အဟုန်ကောင်းသည်။ ပထမအစနယ်မြေသည် ခါနန်ပြည်အနောက်တောင်ပိုင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် အနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသဗာရှန်ထိ ချဲ့ကားကျယ်ပြန့်လာသည်။

၃၃:၂၃ နဿလိအမျိုးသည် ခါနန်ပြည်အရှေ့မြောက်ဒေသတွင် နေရာရ၍ တောင်ဘက်တွင် ဂါလိလဲပင်လယ်ထိ ကျယ်ပြန့်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားသောလူမျိုးဖြစ်သည်။

၃၃:၂၄၂၅ အာရှာ အမျိုးအား ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝ၍ မိတ်ကောင်းဆွေသဟာများပြားစေသည်။ သံလွင်ဆီကိုလည်း ကြွယ်ဝစွာထုတ်လုပ်နိုင်စေသည်။ သံနှင့်ကြေးကဲ့သို့သော သတ္တုများကိုလည်း သံတိုင်ကန့်လန့်ကျင်လုပ်စေသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၂၅ကို Keil က ခိုင်ခန့်သောမြို့ရိုးဟု ပြန်ဆို၍ F.W.Grant က ဤသို့ဖွင့်ဆိုသည်။

ရှေးသုံးစား “အနားပြည့်ဝခြင်း” ကိုယခုခေတ်ကာလတွင် “ခွန်အားပြည့်စုံခြင်း” ဟုဖွင့်ဆိုကြသည်။ သံတိုင်နှင့် ကန့်လန့်ကျင်ဟူသောစကားရင်း၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ မြဲမြံခိုင်ခန့်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ သို့ကြောင့် ခေတ်ကာလဒေသလူများ အလွယ်တကူ နားလည်အောင် သုံးနှုန်းခြင်းဖြစ်သည်။ “သင့်ဘဝအသက်တာတွင် ခွန်အားဗလအစဉ်ပြည့်ဝမည်” ဟု စကားပြေဖြင့်ဆိုရမည်။ အကယ်၍ “သင့်ဘဝနေ့ရက်များတွင် နားနေရမည်” ဟု တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုလျှင် ခေတ်ကာလအရ နားလည်ရခက်သွားနိုင်သည်။၂၁

၃၃:၂၆၂၉ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းမြတ်ကြီးကျယ်မှုကို သူ့လူမျိုးကိုယ်စား မောရှေက ချီးမွမ်းထောပနာပြုသည်။ ကောင်းကင်စကြဝဠာတခွင်တွင် တစ်ပါးတည်းသာရှိတော်မူသော ယေရှုဟုန် ဘုရားသခင်၏ ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်မှုသည် ကြီးမားလှပါသည်။ ရန်သူသိန်းသန်းများစွဦ လာရောက်တိုက်ခိုက်လျှင်လည်း တုန်လှုပ်စရာမရှိ။ ဘုရားသခင်သည် ခိုလှုံရာဖြစ်၍ နိစ္စထာဝရလက်ရုံးတော်ဖြင့် ထောက်မတော်မူ၏ (ငယ် ၂၇)။

ဣသရေလတို့၏ ရန်သူအား ဘုရားသခင်က ရှင်းလင်းပေးမည့်အကြောင်းနှင့် ဣသရေလလူမျိုးသည် ကတိတော်နှင့်အညီ ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်း ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်း၊ ရန်သူအပေါ် အောင်နိုင်ခြင်းရှိမည့် အကြောင်းဖြင့် သီချင်းအဆုံးသတ်ထားသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။