ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင် - ၂၄

ဒါဝိဒ်မင်းသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်း
(၅ ရာ၊ ၂၁:၁-၂၇)
1နောက်တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးကို အမျက်ထွက်တော်မူလျှင်၊ စာတန်သည် ရန်ဘက်ပြု၍ ဣသရေလလူနှင့် ယုဒလူတို့ကို ရေတွက်စေခြင်းငှာ ဒါဝိဒ်ကိုတိုက်တွန်းလေ၏။ 2ရှင်ဘုရင်ကလည်း၊ လူပေါင်းမည်မျှရှိသည်ကို ငါသိမည်အကြောင်း၊ ဒန်မြို့မှသည် ဗေရရှေဘမြို့တိုင်အောင် ဣသရေလခရိုင်ရှိသမျှတို့ကို လျှောက်သွား၍၊ လူတို့ကိုရေတွက်လော့ဟု အထံတော်၌ရှိသော ဗိုလ်ချုပ်မင်းယွာဘအား မိန့်တော်မူ၏။ 3ယွာဘကလည်း၊ ကိုယ်တော်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် လူတို့ကိုထပ်၍ အဆတစ်ရာ တိုးပွားစေသဖြင့်၊ ကျွန်တော်သခင် အရှင်မင်းကြီးမြင်မည်အကြောင်း ပြုတော်မူပါစေသော။ သို့ရာတွင် ကျွန်တော်သခင် အရှင်မင်းကြီးသည် ဤအမှုကို အဘယ်ကြောင့် နှစ်သက်တော်မူသနည်းဟု ရှင်ဘုရင်အားလျှောက်လေ၏။ 4သို့သော်လည်း အမိန့်တော်သည် ယွာဘစကားနှင့် ဗိုလ်များစကားကိုနိုင်သဖြင့်၊ ယွာဘနှင့် ဗိုလ်များတို့သည် လူတို့ကိုရေတွက်အံ့သောငှာ အထံတော်မှ ထွက်သွားကြ၏။ 5ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူး၍ ဂဒ်ချိုင့်၌ရှိသော အာရော်မြို့အရှေ့ဘက်၊ ယာဇာမြို့အနားမှာ တပ်ချကြ၏။ 6ဂိလဒ်ပြည်၊ နောက်သိမ်းသောပြည်၊ ဒန်ယန်ပြည်တို့ကို လွန်ပြီးမှ ဇိဒုန်ပြည်သို့ဝိုင်းသွား၍၊ 7တုရုရဲတိုက်သို့လည်းကောင်း၊ ဟိဝိမြို့များ၊ ခါနာနိမြို့များ အလုံးစုံတို့သို့လည်းကောင်း ရောက်၍၊ ယုဒပြည်တောင်ပိုင်း၊ ဗေရရှေဘမြို့၌ လက်စသတ်ကြ၏။ 8ထိုသို့ တစ်ပြည်လုံးလျှောက်သွား၍ ကိုးလနှင့်အရက်နှစ်ဆယ်လွန်မှ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ရောက်ကြ၏။ 9ယွာဘသည်လည်း လူပေါင်းစာရင်းကို ရှင်ဘုရင်အားဆက်၍၊ ဣသရေလအမျိုး၌ ဓားကိုင်သူရဲ ရှစ်သိန်း၊ ယုဒအမျိုး၌ ငါးသိန်း ရှိကြ၏။
10ဒါဝိဒ်သည် လူတို့ကိုရေတွက်ပြီးမှ နောင်တရ၍၊ အကျွန်ုပ်ပြုမိသောအမှု၌ အလွန်ပြစ်မှားပါပြီ။ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်ကျွန်၏အပြစ်ကို ဖြေရှင်းတော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်သည် အလွန်မိုက်သောအမှုကို ပြုမိပါပြီဟု ထာဝရဘုရားအား တောင်းပန်လေ၏။ 11ဒါဝိဒ်သည် နံနက်အချိန်၌ထသောအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဒါဝိဒ်၏ပရောဖက်ဂဒ်သို့ရောက်လာ၍၊ 12ဒါဝိဒ်ထံသို့ သွားလော့။ အရာသုံးပါးကိုသင့်အား ငါပြ၏။ သင်၌ ငါပြုစရာဖို့ တစ်ပါးပါးကိုရွေးရမည်ဟု ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကို ဆင့်ဆိုလော့ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 13ဂဒ်သည် ဒါဝိဒ်ထံသို့သွား၍၊ ပြည်တော်၌ သုံးနှစ်ပတ်လုံး အစာအာဟာရ ခေါင်းပါးစေရမည်လော။ သို့မဟုတ် ရန်သူတို့သည် သုံးလပတ်လုံးလိုက်၍ ကိုယ်တော်ပြေးတော်မူရမည်လော။ သို့မဟုတ် ပြည်တော်၌ သုံးရက်ပတ်လုံး ကာလနာရောက်စေရမည်လော။ အကျွန်ုပ်ကို စေလွှတ်တော်မူသောသူအား အကျွန်ုပ်သည် အဘယ်သို့ပြန်လျှောက်ရမည်ကို စဉ်းစားဆင်ခြင်တော်မူပါဟု လျှောက်လေ၏။ 14ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ငါသည် ကျဉ်းမြောင်းရာသို့ ရောက်လေပြီတကား။ ထာဝရဘုရား၏လက်တော်သို့ ရောက်ပါစေ။ ကရုဏတော် ကြီးလှ၏။ လူလက်သို့ မရောက်ပါစေနှင့်ဟု ဂဒ်အားပြန်ပြော၏။
15ထိုနေ့နံနက်မှစ၍ ချိန်းချက်သောအချိန်တိုင်အောင် ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုး၌ ကာလနာကို လွှတ်လိုက်တော်မူ၍၊ ဒန်မြို့မှသည် ဗေရရှေဘမြို့တိုင်အောင် လူခုနစ်သောင်းသေကြ၏။ 16ကောင်းကင်တမန်သည် ယေရုရှလင်မြို့ကိုဖျက်ဆီးမည်ဟု လက်ကိုဆန့်သောအခါ၊ ထာဝရဘုရားသည် ထိုဘေးကြောင့် နောင်တရတော်မူ၍၊ တန်ပြီ။ သင့်လက်ကို ရုပ်သိမ်းလော့ဟု လူတို့ကိုဖျက်ဆီးသော ကောင်းကင်တမန်အား မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည် ယေဗုသိလူ အရောန၏ကောက်နယ်တလင်းအနားမှာ ရှိ၏။ 17လူတို့ကို ဒဏ်ခတ်သော ကောင်းကင်တမန်ကို ဒါဝိဒ်သည်မြင်သောအခါ၊ အကျွန်ုပ်ပြစ်မှားပါပြီ။ ဒုစရိုက်ကို ပြုမိပါပြီ။ ဤသိုးတို့မူကား အဘယ်သို့ပြုမိပါသနည်း။ လက်တော်သည် အကျွန်ုပ်နှင့် အကျွန်ုပ်အဆွေအမျိုး၌ ရောက်စေတော်မူပါဟု ထာဝရဘုရားအား တောင်းပန်လေ၏။
18ထိုနေ့ချင်းတွင် ဂဒ်သည် ဒါဝိဒ်ထံသို့လာ၍၊ ကိုယ်တော်ကြွပါ။ ယေဗုသိလူအရောန၏ကောက်နယ်တလင်း၌ ထာဝရဘုရားအဖို့ ယဇ်ပလ္လင်ကို တည်ရမည်ဟု၊ 19ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကို ဆင့်ဆိုသည်အတိုင်း ဒါဝိဒ်သည် သွားလေ၏။ 20ထိုသို့ရှင်ဘုရင်သည် အခြံအရံတော်နှင့်တကွ ကြွလာသည်ကို အရောနသည် ကြည့်၍မြင်လျှင်၊ ပြင်သို့ထွက်၍ ရှင်ဘုရင်ရှေ့တော်၌ ဦးချပျပ်ဝပ်လျက်၊ 21ကျွန်တော်သခင် အရှင်မင်းကြီးသည် ကိုယ်တော်ကျွန်ရှိရာသို့ အဘယ်ကြောင့် ကြွလာတော်မူသနည်းဟု မေးလျှောက်လျှင်၊ ဒါဝိဒ်က၊ လူတို့တွင် ကာလနာဘေးကိုငြိမ်းစေမည်အကြောင်း ထာဝရဘုရားအဖို့ ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်လို၍၊ သင်၏ကောက်နယ်တလင်းကို ဝယ်အံ့သောငှာလာသည်ဟု အမိန့်ရှိသော်၊ 22အရောနက၊ ကျွန်တော်သခင် အရှင်မင်းကြီးသည် စိတ်တော်ရှိသည်အတိုင်း ယူ၍ပူဇော်တော်မူပါ။ မီးရှို့ရာယဇ်ဖို့ နွားများရှိပါ၏။ ထင်းဖို့ ကောက်နယ်တန်ဆာ၊ နွားနှင့်ဆိုင်သောတန်ဆာများ ရှိပါ၏ဟု ဒါဝိဒ်အားလျှောက်လျက်၊ 23အလုံးစုံတို့ကို ရှင်ဘုရင်အား ဆက်၍၊ ကိုယ်တော်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် ကိုယ်တော်ကို လက်ခံတော်မူပါစေသောဟု လျှောက်လေ၏။ 24ရှင်ဘုရင်ကလည်း၊ ထိုသို့ငါမယူရ။ စင်စစ် အဖိုးပေး၍ ငါဝယ်မည်။ ကိုယ်ငွေမကုန်ဘဲငါ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားအား မီးရှို့ရာယဇ်ကို ငါမပူဇော်လိုဟု အရောနအားဆိုသဖြင့်၊ ငွေအကျပ်ငါးဆယ်ကိုပေး၍၊ ထိုကောက်နယ်တလင်းနှင့် နွားတို့ကိုဝယ်ပြီးမှ၊ 25ထိုအရပ်၌ ထာဝရဘုရားအဖို့ ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်၍ မီးရှို့ရာယဇ်၊ မိတ်သဟာယယဇ်တို့ကို ပူဇော်လေ၏။ ထာဝရဘုရားသည်လည်း၊ ဣသရေလပြည်အဖို့ ဆုတောင်းသောစကားကို နားထောင်၍ ကာလနာဘေးကို ငြိမ်းစေတော်မူ၏။
ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင်ပြီး၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင် - ၂၄ (အနက်ဖွင့်)

(ဒါဝိဒ်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်း (အခန်း ၂၄)

Willian D.Crokett က ဤစာရင်းကောက်ယူခြင်းသည် ဒါဝိဒ်မင်းက ယေရုရှလင်ကို သိမ်းပိုက်ပြီး၊ ပဠိသညာဉ်သေတ္တာတော် မသယ်တောင်မည် ကာလတွင် ဖြစ်မည်ဟု တွက်ချက်ထားသည် (အခန်း ၆)၂၃

၂၄:  ဘုရားသခင်သည် အမျက်တော်ထွက်သောကြောင့် ဒါဝိဒ်မင်းအား ဣသရေလနှင် ယုဒအမျိုးကို သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်စေသည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော် ၁ရာ ၂၁:၁ တွင် စာတန်က စေခိုင်းသည်ဟု ဆိုသည်။ စာတန်ကစေခိုင်းခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူအင်အား ဘယ်မျှ တောင့်တင်းခိုင်မာကြောင်း ဒါဝိဒ်မင်း ကြွားချင်ပုံရသည်။ Septuagint တွင် “စာတန်က ဒါဝိဒ်အား လှုံးဆော်သည်” ဟု တုံးတိမဆို။ “သို့နှင့် စာတန်က ဒါဝိဒ်အား လှုံးဆောင်သည်” ဟုဆိုသည်။

၂၄  ဒါဝိဒ်မင်းသည် စစ်ဗိုလ်ကြီး ယွာဘအား သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ခိုင်းလိုက်သည်။ ယွာဘက ဒါဝိဒ်၏ စိတ်မနောကို ထွင်းဖောက်သိမြင်သောကြောင့် အကျိုးအကြောင်းပြ၍ မေးမြန်းသော်လည်း အရာမရောက်။ လက်အောက်မင်း မှုထမ်းများအား နေရာဖြန့်ခွဲလျှက် စာရင်းလိုက်ကောက်သည်။ ဣသရေလ အမျိုးတွင် ရှစ်သိန်း ယုဒအမျိုးတွင် ငါးသိန်း ပြည်သူ့စစ်အင်အား ရရှိနိုင်သည်။

ထွ ၃၀:၁၂၊၁၃ တွင် သန်းခေါင်စာရင်းဝင်သူများသည် အခွန်တော် အကျပ်တဝက်ပေးဆောင် ရသည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော် ထိုသို့ပေးဆောင်ခြင်းမှာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာမတွေ့ရ။ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ တိုက်ခိုက်ရေးအင်အား အတွက်မဟုတ်။ ကာကွယ်ရေးအင်အား ခိုင်မာမှု သိရှိချင်၍ ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် ဝါကြွားချင်သည်။

၂၄:၁၀၁၄  သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူပြီးစီးသောအခါ  ဒါဝိဒ်မင်းသည် သူ့အပြစ်ကို သိမြင်သဖြင့် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ပါရန် ဘုရားသခင်ထံ တောင်းလျှောက်ပါသည်။ ဘုရားသခင်က ပရောဖက် ဂဒ် အား ဒါဝိဒ်ထံစေလွှတ်၍ အပြစ်ဒဏ် (၃)ခု ပေးခိုင်းသည်။ (ခုနှစ်နှစ် အစာရေစာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်း။ (သုံးလလုံးလုံး ရန်သူအလိုက်ခံရခြင်း။ (သုံးရက်ကာလ အနာရောဂါသင့်ခြင်း။ ဒါဝိဒ်မင်းက တိုင်းသူပြည်သားများ ကာလ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခြင်းထက် သူကိုယ်တိုင်သာ ဘုရားသခင်ထံရောက်ချင်ပါသည် ဟု ဆိုသည်။

၂၄:၁၅၂၅  ဘုရားသခင်က ကာလနာရောဂါ ကျရောက်စေသောကြောင့် ()ရက်အတွင်း လူပေါင်းနှစ်သောင်းကျော် သေကြသည်။ ထိုသေပွဲဆင်ကြခြင်းကို မကြည့်ရက်သောကြောင့် ယေရုရှလင်မြို့ကို ဖျက်သိမ်းတော့မည့် ကောင်းကင်တမန်အား ဘုရားသခင်က လက်ပြန်ရုပ်ခိုင်းသည်။ အရောန၏ကောက်နယ်သလင်းကို အောနန် ဟု လည်း ခေါ်သည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်း သည် ဒါဝိဒ်မိသားစု၏ အပြစ်ဖြစ်၍ အဘယ်ကြောင့်ပြည်သူများကို ဖျက်ဆီးနေသနည်းဟု ဒါဝိဒ်က ဘုရားသခင်ထံ လျှောက်လဲသည်။ ဘုရားသခင်က ပုရောဖက် ဂဒ်မှတဆင့် ဒါဝိဒ်အား အရောနသလင်းပြင် တွင် ယဇ်ပလ္လင်တည် ခိုင်းသည်။ ဒါဝိဒ်လည်း မဆိုင်းမတွ ချက်ချင်းထလုပ်သည်။ အရောနသည် တပါးအမျိုးသားဖြစ်သော်လည်း သူ့မြေကို အဖိုးအခမယူဘဲ၊ ပေးလှူမည့်အကြောင်းနှင့် ယဇ်ပူဇော်စရာ နွားထီးများကိုလည်း ပါဝင်မည်ဟုဆိုသည်။ ဒါဝိဒ်က မိမိကိုယ်တိုင် ပစ္စည်းများဖြင့် သာ ဘုရားသခင်အား မီးရှိုးပူဇော်လိုပါသဖြင့် တန်ရာတန်ကြေး ပေးပါမည် ဟု ခွန်းတုံ့ပြန်သည်။

သို့ဖြင့် ငွေအကျပ်ငါးဆယ်ဖြင့် ထိုမြေကွက်နှင့် နွားထီးကို ဝယ်ယူ၍ ယဇ်ပလ္လင်တည် သည် (၅ရာ ၂၁:၂၅ တွင် ရွှေအကျပ်ခြောက်ပိဿာဟု ဆိုသည်။ ထိုတန်ဖိုးသည် ထိုလယ်ကွက်သာမက ပတ်ဝန်းကျင်မြေလည်း ပါဝင်သည်)။ ယဇ်ပလ္လင်တည်ပြီး၍ မီးရှို့ပူဇော်သက္ကာပြုသောအခါ ကာလနာရောဂါလည်း ရပ်စဲသွားသည် (ငယ် ၂၅)။

မောရိယကုန်းပေါ်ရှိ အရောနက်ကောက်သလင်းမြေသည် အဗြဟံက ဣဇက် ကို ယဇ်ပူဇော်ရန်ပြုသည့် တောင်ကုန်းနှင့် တထပ်တည်းဖြစ်ဟန်တူသည်။ နောင်တွင် ရှောလမုန်တည်ဆောက်သော ဗိမာန်တော် တည်ဆောက်ရာနေရာ ဖြစ်၍၊ ခရစ်တော်ဘုရားရှင် ကာလတွင် ဟေရုဒ်မင်း၏ ဗိမာန်တော် ဖြစ်သည်။ မျက်မှောက်ကာလတွင် မူဆလင်တို့၏ ဗလီအရိပ်အောက်သို့ ရောက်ရှိနေသည်။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလတွင် အနှစ်တထောင် ဗိမာန်တော်ကြီး နေရာဖြစ်လာဦးမည်။

ဒါဝိဒ်မင်း၏ သူရဲကောင်းမျာ ယုံကြည်ခြင်းသစ္စာသည် သမိုင်းမော်ကွန်းတင်ထိုက်ပါသည်။ ဒါဝိဒ်မင်းတွင် အမှားအယွင်းများ ရှိခဲ့သော်လည်း အပြစ်မမြင်ဘဲ၊ တောက်လျှောက် သစ္စာခံကြသည်။ ဆရာသမား ပီပီခံယူကြသည်။ ဒါဝိဒ်မင်းသည် သိုးကျောင်းခဲ့သည်။ ပြည်ပသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသည်။ ထို့ပြင် ဝမ်းမြောက်ချီးမြှင့်ခြင်းလည်း ခံခဲ့ရသည်။ ဘုရာသခင်နှင့် နီးကပ်စွာ လျှောက်လှမ်းသူ ရှားပါးသကဲ့သို့ မိမိအပြစ်ကို သိမြင်ဆင်ခြင်သူ နည်းပါးသည်။ သို့သော် ထိုကဲ့သို့ လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန် ဘုရားသခင် သိကျွမ်းဖို့လိုသည်။ ယနေ့ ယုံကြည်သူများသည်လည်း ဒါဝိဒ်ဘဝ အသက်တာမှ သင်ခန်းစာ တပုံတခေါင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဝိဒ်မင်းက သူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ဆာလံ သီချင်းတွင် ရေးဖွဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

Mathheew Henry က ရှမွေလ လက်ထက်နှင့် ဆာလံသီချင်းထဲမှ ဒါဝိဒ်၏ ဘဝကို ဤသို့ဆိုထားသည်။

ဘဝသင်ခန်းစာပေါင်းများစွာသော လူ့ဘဝဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ သူရဲကောင်းကြီးဖြစ်သကဲ့သို့ ကြီးကျယ်ခမ်းနား ခဲ့သည်။ မိုးကောင်းကင်သားများ နှစ်သက်ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ သို့သော် လူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ဆာလံသီချင်းတွင် ဖေါ်ကျူးသောအခါ ပိုမိုပီပြင်သည်။ လက်တွေ့ဘဝထက် စာကဗျာတွင် ပိုမိုသိမြင် ခံစားရသည်။၂၄

ဆာလံ ၄၀ တွင် ဒါဝိဒ်၏ဘဝကို အကျဉ်းချုံး၍ ဤသို့သရုပ်ဖော်ထားသည်။ ငါသည် ထာဝရဘုရားကို စေ့စေ့မျှော်လင့်သည့် ကာလတွင် ငါ့ကို မျက်နှာပြ၍ အော်ဟစ်သောအသံကို ကြားတော်မူ၏။ ပျက်စီးရာတွင်းနှင့် အလွန်ဆိုးရွားသော ရွှံ့ထဲက၊ ငါ့ကို ကယ်နှုတ်ပြီးလျှင် ငါ့မြေတို့ကို ကျောက်ပေါ်မှာတင်၍ ငါ့မြေရာတို့ကို တည်စေတော်မူ၏။ ထိုသို့ငါ့ကို ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းရာ သီချင်းသစ်မြွက်ဆိုစေခြင်းငှါ အခွင့်လမ်းပေးတော်မူ၏။ လူများတို့သည် သာ၍ ကြောက်ရွံ့စိတ်ဖြင့် ထာဝရဘုရားကို ကိုးစားကြလိမ့်မည် (ဆာ ၄၀:၁-၃)။

မှတ်စု

၁။        (၁:၁၇၊၁၈) Quoted by keil and Delitzsch, “The Book of Samuel” in Biblical Commentary on the Old Testament” VII: 286,28.

၂။         (၃:၃၁-၃၉) William Hoste and William Rodgers, Bible Problems and Answers, p.214.

၃။        (၅:၂၂-၂၅) Keil and Delitzsch က ဂိဗေါင်သည် အမှန်ဖြစ်၍ ဂိဗာသည် စာလုံးပေါင်းမှားခြင်းဖြစ်သည် ဟု ဆိုကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဂိဗာသည် ထိုအရပ်ဒေသတွင် မရှိ။ Samuel VIII:326.

၄။        (၇:၁၆-၁၇) Irving L, Jensen, I and II Semuel, p.92.

၅။        (၇:၁၈-၂၉) William Garden Blaikie, “The Second Book of Samuel” in the Expositor’s Bible, p.105.

၆။        (၈:၃-၈) အပိုဒ်ငယ် ၄ ကို ၅ရာ ၁၈ နှင့် ယှဉ်ဖတ်လျှင် နားမလည်စရာ ရှုပ်ထွေးမှု များသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၄ တွင် စစ်ရထားတစ်ထောင်ဟု ဆို၍ ၅ရာ ၁၈ တွင် ၁၇၀၀၀ အဖမ်းခံရသည်ဟု ဆိုသည်။ ၂ ရာတွင် ပါရှိသည့်ကိန်းဂဏန်းများသည် တိုက်ပွဲတွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်သူများဖြစ်၍ ၅ ရာ တွင် ပါရှိသည့် အရေအတွက်သည် စုစုပေါင်းအရေအတွက် ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် စာကူးရေးသူ၏ အမှားယွင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။

၇။        (၈:၁၃)  အကယ်၍ (ဟေဗြဲ Aram)ကို ‘Syriams’ ဟု အမှန်ယူဆလျှင် (ဟေဗြဲ Edom)သည်လည်း ဧဒုံလူမျိုးဟူ၍ ရှင်းလင်းစွာယူဆနိုင်သည်။

သို့သော်လည်း Aram  နှင့် Edom သည် စာလုံးပေါင်း မှားယွင်းနိုင်လောက်အောင် နီးစပ်သည်။ ဟေဗြဲဗျည်းနှင့် ဝကျတို့သည် မကြာခဏမှားယွင်းတက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် စာကူးရေးသူ၏ အမှားဟု ယူဆရသည်။

၈။        (၈:၁၃)  ရှေးရိုးစဉ်လာ ဝါဒီကျမ်းစာ ပညာရှင်များက ၍ဆာလံကျမ်းသည် မူရင်းမဟုတ်ဟု ယူဆကြသည်။ သို့သော်လည်း BBC ဝိုင်းတော်သားများက စီစစ်သူ နှစ်ဦးစလုံးကို ယုံကြည်စိတ်ချသည်။

၉။        (၈:၁၃) Eugene H. Merrill, “2 Chronicles” in the Bible Knowledge Commentary p.608.

၁၀။      (၉:၁-၁၃) ‘Lo’ ဟူသောဝေါဟာရသည် “no” ဟူသော စကားလုံးဟု ယူဆလျှင် “Pasture” ဟူသောစကားရပ် သည်လည်း debar မဟုတ် dobar ဖြစ်ပေမည်။ ဟေဗြဲစားလုံးပေါင်း Dbr သည် ‘စကားလုံး’ သို့မဟုတ် ‘ပစ္စည်း’ ဟုအနက်ရသည်။ သို့ကြောင့် ‘မရှိ’ ဟု အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူလျှင် အသင့်လျှော်ဆုံးဖြစ်သည်။

၁၁။      (၁၀:၆-၈) John Haley, Alleged Discrepancies of the Bible, p.231.

၁၂။      (၁၀:၁၅-၁၉) George Williams, The Student’s Commentary on the Holy Scriptures. p.166.

၁၃။      (၁၁:၁-၅) Mathhew Henry, “The Books of Samuel” Mattew Henry’s Commeantary on the Whole Bible, II:494.

၁၄။      (၁၂:၁၀-၁၄) G. Gampbell Morgan, Search-lights from the Word, p.91.

၁၅။      (၁၂:၁၅-၂၃) Henry, “Samuel” II:504.

၁၆။      (၁၂:၂၆-၃၀) Flavious Josephus, The Works of Josephus, Peabody, MA; Hendrichson Publishers, 1987, p.193.

၁၇။      (၁၂:၃၁) Keil and Delitzsch မူရင်းစကားလုံးသည် ဤကဲ့သို့ သိမ်မွေ့မသည်မဟုတ်။ ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းမည် ဟုဆိုကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အချင်းများ ရန်ဖြစ်သူသည် အကျဉ်းချခြင်းခံမည်ဟု ယူဆရသည်။ (“Samuel” VII:396.)

၁၈။      (၁၄:၁၄) Hoste and Rodgers, Bible Problems p.215.

၁၉။      (၁၅:၇-၁၂) ဒါဝိဒ်မင်းနန်းတက်ချိန်တွင် သက်တော် (၄၀)ရှိသည်ဟု ဆိုထားခြင်းမှာ စာကူးရေးသူ၏ အမှားဖြစ်သည်။ ဟေဗြဲသဒ္ဒါတွင် ကိန်းဂဏန်းများ ကူးရေးယူခြင်းသည် မကြာခဏ မှားတက်ကြသည်။

၂၀။      (၂၁:၁၅-၂၂) Cited by Kei and Delitzsch “Samuel” VII:446.

၂၁။      (၂၃:၁-၇) အပိုဒ်ငယ် ၃ နှင့် ၄ ကို အမေရိကန်သား ကဗျာဆရာ Richard Billings က စပ်ဆို တီးမှုတ်ရာ ဂန္တဝင်တေး သီချင်းအဖြစ် ကျော်ကြားနေသည်။

၂၂။       (၂၃:၁၃-၁၇) Williams, Student’s Commentary, p.309.

၂၃။      (အခန်း ၂၄ နိဒါန်း) William D.Crockett, A Harmoney of Samuel, Kings and Chronicles, p.138-140.

၂၄။      (၂၄:၁၅-၂၅) Henry, “Samuel” II:446.

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။