ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထစောင် - ၁၄

ယုဒဘုရင်အာမဇိ
(၆ရာ၊ ၂၅:၁-၂၄)
1ဣသရေလရှင်ဘုရင် ယောခတ်သားယဟောရှ နန်းစံနှစ်နှစ်တွင်၊ 2ယုဒရှင်ဘုရင် ယောရှသားအာမဇိသည် အသက်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်ရှိသော် နန်းထိုင်၍ ယေရုရှလင်မြို့၌ နှစ်ဆယ်ကိုးနှစ်စိုးစံ၏။ မယ်တော်ကား၊ ယေရုရှလင်မြို့သူ ယုဒ္ဒန်အမည်ရှိ၏။ 3ထိုမင်းသည် ထာဝရဘုရား ရှေ့တော်၌ တရားသောအမှုကိုပြုသော်လည်း၊ အဘဒါဝိဒ်၏ အကျင့်ကိုမမီ၊ ခမည်းတော်ယောရှပြုသမျှအတိုင်း ပြု၏။ 4သို့ရာတွင် မြင့်သောအရပ်တို့ကို မပယ်ရှားသောကြောင့်၊ လူတို့သည် ထိုအရပ်တို့၌ ယဇ်ပူဇော်၍ နံ့သာပေါင်းကို မီးရှို့ကြ၏။
5အာမဇိသည် မင်းအာဏာတည်သောအခါ၊ ခမည်းတော်မင်းကြီးကို သတ်သောကျွန်တို့ကို သတ်လေ၏။ 6သားအတွက် အဘသည် အသေမခံရ။ အဘအတွက် သားသည် အသေမခံရ။ လူတိုင်းမိမိအပြစ်ကြောင့် အသေခံရ၏ဟု မောရှေပညတ္တိကျမ်းစာ၌ ရေးထားလျက်ရှိသော ထာဝရဘုရား၏ပညတ်တော်ကို စောင့်ရှောက်၍ ခမည်းတော်ကိုသတ်သောသူတို့၏ သားများကို မသတ်ဘဲနေ၏။
7အာမဇိမင်းသည် ဧဒုံအမျိုးသားတစ်သောင်းကို ဆားချိုင့်၌သတ်၍ သေလမြို့ကိုတိုက်သဖြင့်၊ ယနေ့တိုင်အောင် ယုဿေလဟူ၍ သမုတ်လေ၏။ 8ထိုအခါ ဣသရေလရှင်ဘုရင်ယေဟုသား ယောခတ်၏သား ယဟောရှထံသို့ သံတမန်ကို စေလွှတ်၍၊ ငါတို့သည် မျက်နှာချင်းဆိုင်မိကြကုန်အံ့ဟု မှာလိုက်လျှင်၊ 9ဣသရေလရှင်ဘုရင် ယဟောရှက၊ လေဗနုန် ဆူးပင်သည် လေဗနုန်အာရဇ်ထံသို့ စေလွှတ်၍၊ သင့်သမီးကို ငါ့သားနှင့် ပေးစားပါဟု ဆိုစဉ်တွင်၊ လေဗနုန်သားရဲတစ်ကောင်သည် လျှောက်သွား၍ ဆူးပင်ကိုနင်းမိ၏။ 10သင်သည် ဧဒုံပြည်ကို လုပ်ကြံသောကြောင့် စိတ်မြင့်လှ၏။ ကိုယ်နေရာ၌ တတ်တိုင်းဝါကြွားလျက် နေလော့။ သင့်ကိုယ်တိုင်နှင့် ယုဒပြည်သည် ဘေးရောက်၍ ဆုံးရှုံးစေခြင်းငှာ အဘယ်ကြောင့် အမှုရှာသနည်းဟု ယုဒရှင်ဘုရင်အာမဇိကို ပြန်၍မှာလိုက်လေ၏။ 11ထိုစကားကို အာမဇိသည် နားမထောင်သောကြောင့်၊ ဣသရေလရှင်ဘုရင်သည် စစ်ချီ၍ ရှင်ဘုရင်နှစ်ပါးတို့သည် ယုဒပြည် ဗက်ရှေမက်မြို့၌ မျက်နှာချင်းဆိုင်မိကြသဖြင့်၊ 12ဣသရေလအမျိုးသားရှေ့မှာ ယုဒအမျိုးသားရှုံး၍ အသီးအသီးတို့သည် မိမိတို့နေရာသို့ ပြေးကြ၏။ 13ဣသရေလရှင်ဘုရင် ယဟောရှသည်၊ ယုဒရှင်ဘုရင်အာခဇိသားဖြစ်သော ယောရှ၏သားအာမဇိကို ဗက်ရှေမက်မြို့မှာ ဖမ်းမိ၍၊ ယေရုရှလင်မြို့သို့ သွားပြီးလျှင် ယေရုရှလင်မြို့ရိုး အတောင်လေးရာကို ဧဖရိမ်တံခါးမှသည် ထောင့်တံခါးတိုင်အောင် ဖြိုဖျက်လေ၏။ 14ဗိမာန်တော်၌လည်းကောင်း၊ နန်းတော်ဘဏ္ဍာတိုက်၌လည်းကောင်း၊ ရှိသမျှသော ရွှေငွေမှစ၍ တန်ဆာအလုံးစုံနှင့် အာမခံသောသူအချို့တို့ကိုယူပြီးမှ ရှမာရိမြို့သို့ပြန်သွား၏။ 15ယဟောရှပြုမူသော အမှုအရာကြွင်းလေသမျှ၊ တန်ခိုးကြီးခြင်း၊ ယုဒရှင်ဘုရင်အာမဇိကို စစ်တိုက်ခြင်းအရာသည် ဣသရေလရာဇဝင်၌ ရေးထားလျက်ရှိ၏။ 16ယဟောရှသည် ဘိုးဘေးတို့နှင့် အိပ်ပျော်၍၊ ဣသရေလရှင်ဘုရင်တို့နှင့်အတူ ရှမာရိမြို့၌ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကို ခံလေ၏။ သားတော်ယေရောဗောင်သည် ခမည်းတော်အရာ၌ နန်းထိုင်၏။
ယုဒဘုရင်အာမဇိကွယ်လွန်ခြင်း
(၆ရာ၊ ၂၅:၂၅-၂၈)
17ဣသရေလရှင်ဘုရင် ယောခတ်သား ယဟောရှသေသည်နောက်၊ ယုဒရှင်ဘုရင်ယောရှသား အာမဇိသည် တစ်ဆယ်ငါးနှစ် အသက်ရှင်သေး၏။ 18အာမဇိပြုမူသောအမှုအရာကြွင်းလေသမျှတို့သည် ယုဒရာဇဝင်၌ ရေးထားလျက်ရှိ၏။ 19ထိုမင်းတစ်ဖက် ယေရုရှလင်မြို့၌ သင်းဖွဲ့ကြ၍၊ သူသည် လာခိရှမြို့သို့ပြေးသည်တွင်၊ ထိုမြို့သို့ စေလွှတ်၍ သတ်စေပြီးမှ၊ 20မြင်းပေါ်၌တင်လျက် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ဆောင်ခဲ့၍ ဘိုးဘေးတို့နှင့်အတူ ဒါဝိဒ်မြို့၌ သင်္ဂြိုဟ်ကြ၏။ 21ယုဒပြည်သူပြည်သား အပေါင်းတို့သည် အသက်တစ်ဆယ့်ခြောက်နှစ်ရှိသော သားတော်ဩဇိကိုယူ၍ ခမည်းတော်အာမဇိအရာ၌ နန်းတင်ကြ၏။ 22ထိုမင်းသည် ခမည်းတော်သေသည်နောက်၊ ဧလတ်မြို့ကိုပြုစု၍ ယုဒနိုင်ငံထဲသို့ သွင်းပြန်၏။
ဣသရေလဘုရင်ဒုတိယမြောက်ယေရောဗောင်
23ယုဒရှင်ဘုရင်ယောရှသား အာမဇိ နန်းစံဆယ်ငါးနှစ်တွင်၊ ဣသရေလရှင်ဘုရင် ယဟောရှသား ယေရောဗောင်သည် ရှမာရိမြို့၌မင်းပြု၍ လေးဆယ်တစ်နှစ်စိုးစံ၏။ 24ထိုမင်းသည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ဒုစရိုက်ကိုပြု၍၊ ဣသရေလအမျိုးကို ပြစ်မှားစေသော နေဗတ်သား ယေရောဗောင်၏ ဒုစရိုက်အပြစ်ကို မစွန့်ဘဲနေ၏။ 25ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် မိမိကျွန် ဂါသေဖာမြို့နေ၊ အမိတ္တဲ၏သား ပရောဖက်ယောနအားဖြင့် မိန့်တော်မူသောစကားတော်အတိုင်း၊ ထိုမင်းသည် ဣသရေလနိုင်ငံကို ဟာမက်မြို့ဝင်ဝမှသည် ချိုင့်ပင်လယ်တိုင်အောင် ရန်သူလက်မှနုတ်၍ ပြုစုလေ၏။ 26အကြောင်းမူကား၊ ဣသရေလအမျိုးခံရသော ညှဉ်းဆဲခြင်း အလွန်လေးလံသည်ကိုလည်းကောင်း၊ မြို့၌ အချုပ်ခံရသော သူဖြစ်စေ၊ အလွတ်ပြေးသောသူ ဖြစ်စေ၊ ဣသရေလအမျိုး၌ မစနိုင်သောသူ မရှိသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ထာဝရဘုရားသည်မြင်လျှင်၊ 27ဣသရေလအမျိုး၏နာမကို မိုးကောင်းကင်အောက်၌ မပျောက်စေမည်အကြောင်း ကြံတော်မူ၍၊ ယဟောရှသား ယေရောဗောင်အားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူ၏။ 28ယေရောဗောင်ပြုမူသော အမှုအရာကြွင်းလေသမျှတို့နှင့် တန်ခိုးကြီးခြင်း၊ စစ်တိုက်ခြင်း၊ အထက်က ယုဒနိုင်ငံအဝင်ဖြစ်သော ဒမာသက်မြို့နှင့် ဟာမက်မြို့ကို ဣသရေလအမျိုးအဖို့၊ ရန်သူလက်မှ နုတ်ယူခြင်းအရာတို့သည် ဣသရေလရာဇဝင်၌ ရေးထားလျက်ရှိ၏။ 29ယေရောဗောင်သည် ဘိုးတော်ဘေးတော် ဣသရေလရှင်ဘုရင်တို့နှင့် အိပ်ပျော်၍ သားတော်ဇာခရိသည် ခမည်းတော်အရာ၌ နန်းထိုင်၏။

ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထစောင် - ၁၄ (အနက်ဖွင့်)

(ယုဒဘုရင် အာမဇိ (၁၄:၂၀)

ယောရှ၏သား  အာမဇိ သည် ဘီစီ ၇၉၆-၇၆၇ ထိ (၂၉)နှစ်တိုင်အောင် ယုဒဘုရင် အဖြစ် နန်းစံခဲ့သည် (၆ရာ ၂၅)

၁၄:  အာမဇိမင်းသည် မင်းသန့်မင်း ပြန့်ဖြစ်သော်လည်း ဘိုးတော် ဒါဝိဒ်မင်းကို မမှီ။ ဖခင် နည်းတူ တောင်ကုန်းပေါ်ရှိ  ဘုရားတုများကို မဖယ်။ အာမဇိမင်း၏ ထူးခြားသော စွမ်းဆောင်ချက်မှာ သူ့ဖခင်ကို လုပ်ကြံသူများအား လက်တုံ့ပြန် သည် (၁၂:၂၀-၂၁)။ တရား ၂၄:၁၆ ပါ ပညတ်တော်အတိုင်း လူသတ်တရားခံများ၏ သားများကိုမူ မသတ်။ ဧဒုံလူတစ်သောင်းကို လည်း သေလအရပ် (ကျောက်ဆောင်ဆားချိုင့်တိုက်ပွဲတွင် သုတ်သင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဧဒုံလူတို့၏ ရုပ်တုဘုရားများကို မဖွယ်မရာ ယူဆောင်လာပြီး ကိုးကွယ်သောကြောင့် လာဘ်တိတ်ခဲ့သည် (၆ရာ ၂၅:၁၄)။

၁၄:၁၄  မာနထောင်လွှားသောသူများသည် မိမိတို့ မိုက်မဲမှုကို အထုပ်ဖြေသူများဖြစ်သည့် အတိုင်း ဣသရေလဘုရင် ယဟောရှမင်းကို ဖိတ်ခေါ်၍ စစ်အင်အားပြ ဝါကြွားသည်။ ဣသရေလ ဘုရင်က သင့်သမီး အား ငါ့သားအတွက် ပေး၍ ခမည်းခမက်တော်ကြမည်ဟု ဆိုသည်။ ဣသရေလဘုရင်က လေဗနုန်သားရဲ (ဣသရေလစစ်တပ်)သည် ဆူးပင် (ယုဒပြည်)ကို နင်းမိပြီဟု စကားထာ ဆိုခဲ့သည်။ အာမဇိမင်းက ဧဒုံသားများကို အောင်မြင်ခြင်းအား ဣသရေလတို့ကို ဝါကြွခြင်းဖြစ်သည်။ ဣသရေလ ဘုရင်၏ ကမ်းလှမ်းချက်အား ငြင်းငယ်သောအခါ အချင်းချင်းစစ်ဖြစ်ကြသည်။ ဣသရေလ မင်းသည် ယေရုရှလင်မြို့ရိုးကို ဖြိုဖျက်၍ ရတနာများ လုယူသွားသည်။

၁၄:၁၅၂၀  ထိုစစ်မီးသည် ယေရုရှလင်မြို့ ကျဆုံးသည့် ဘီစီ ၇၂၂ တိုင်အောင် ငြိမ်းသတ်၍ မရအောင် တငွေ့ငွေ့လောင်ကျွမ်းသည်။ အာမဇိမင်းသည် အသက်ဘေးရန် လွတ်မြောက်အောင် လာခိရှ မြို့ သို့ ထွက်ပြေးသော်လည်း မလွတ်။ ဖမ်းဆီးသတ်ပစ်ခြင်း ခံရသည်။

(ယုဒဘုရင် သြဇိ (အာဇရိ) (Uzziah သို့မဟုတ် Azariah) (၁၄:၂၁၂၂)

သြဇိသို့မဟုတ် အာဇရိဟုခေါ်သော အာမဇိမင်း၏သားသည် ဘီစီ ၇၉၂/၉၁-၇၄၀-၃၉ တိုင်အောင် နှစ်ပေါင်း (၅၂တိုင်တိုင် ယုဒဘုရင် အဖြစ် စိုးစံသည် (၆ရာ ၂၆)။

၁၄:၂၁၂၂  ဤကာလတွင် ဟေရှာယ၊ အာမုတ်၊ ဟောရှေ အစရှိသော ရှေးပရောဖက်များ ပေါ်ထွန်းခဲ့ကြသည်။ (ဟေရှာ ၁:၁၊ ဟော ၁:၁၊ အာ ၁:၁) အာမုတ်နှင့် ဟောရှေ အနာဂတ္တိကျမ်းတွင် ဣသရေလတို့၏ လူမှုရေးနှင့် ဘာသာရေးရာ ယှဉ်တွဲဖေါ်ပြသော်လည်း အဓိကအမှုတော် ဆောင်ရွက်ချက်မှာ ဣသရေလလူများ ဘုရားသခင်၏ အပြစ်စီရင်ခြင်း မခံရအောင် နောင်တရ၍ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ပြန်လာကြဖို့ အကြောင်းဖြစ်သည်။

သြဇိမင်းသည် ပထမ (၂၄) နှစ်တွင် ခမည်းတော်နှင့် အတူ ဘုရင်အဖြစ် တွဲဖက်စိုးစံသည်။ မြောက်ဘက်ဒေသရှိ အကာဘာ ပင်လယ်ကွေ့တွင် ဧလတ်မြို့ တည်သည်။ သူ့အကြောင်းကို အခန်း ၂၅ နှင့် ၆ရာ ၂၆ တို့တွင် ပိုမိုပြည့်စုံအောင် ရေးမှတ်ထားသည်။

(ဣသရေလဘုရင် ယေရောဗောင်() (၁၄:၂၃၂၉)

ယောရှ၏သား ယေရောဗောင်()သည် ဘီစီ ၇၉၃/၉၂-၇၃၃ ထိ နှစ်ပေါင်း (၄၁နှစ် တိုင်တိုင် ဣသရေလ ဘုရင် အဖြစ် စိုးစံခဲ့သည်။

၁၄:၂၃၂၉  ပထမပိုင်းနန်းစံနှစ် (၁၂)နှစ် သည် ခမည်းတော် ယောရှမင်းနှင့် တွဲဖက်နန်းစံခဲ့သည်။ ဤမင်းသည်လည်း ပညတ်ချက်ရာ ဓါတ်သက်ပါဆို စကားအတိုင်း နာမည်နှင့် လိုက်အောင် နေဗက်သား ယေရောင်ဗောင်နောက်သို့ လိုက်သည်။ နိုင်ငံရေးအားဖြင့် ဣသရေလ နိုင်ငံအား ဟာမတ်မြို့အဝင် (ဂါလိလဲ)မှ အာရဗပင်လယ် (ယော်ဒန်မြစ်ဝှမ်းဒေသထိ ပရောဖက်ယောန၏ ပရောဖက်ပြုချက်အရ နယ်ချဲ့သည်။ ထိုပရောဖက် ပြုချက်ကို သမ္မာကျမ်းစာတွင် မှတ်တမ်းမှတ်ရာ သီးသန့်မတွေ့ရ။ (အပိုဒ်ငယ် ၂၅ တွင် ပါရှိသည့် ပရောဖက် ယောန၏ အမှုတော်ဆောင်ခြင်း ကာလသည် စဉ်းစားစရာဖြစ်သည်။ ယောန၏ ဟောကြားချက်ဖြင့် နိနေဝေမြို့သည် နောင်တရပြီး နှစ်ပေါင်း ၄၀ မှ ၇၀ နောက်ပိုင်းတွင် အာရှုရိတို့က ဣသရေလ များ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွား ပြီးဖြစ်သည်။) ဒုတိယ ယေရောဗောင် ကယ်တင်သည့် ကာလသည် ၁၃:၅ (၁၄:၂၆-၂၇ နှင့် ယှဉ်ဖတ်)တွင် ပါရှိသည့်ကယ်တင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၂၆:၂၇သည် ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် စိတ်ရှည်သီးခံမှုဖြစ်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၂၇ ၌ တဒင်္ဂတွင် ယုဒလူနှင့် ဣသရေလလူတို့ အစေးမကပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ကတိတော် ပြုခဲ့သည့်အတိုင်း ပြုန်လည်ပူးပေါင်း ၍ အတူတကွ နေထိုင်ကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။