ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၅

1ထိုသို့ ရှောလမုန်သည် ထာဝရဘုရား၏ အိမ်တော်အဖို့ ပြုလုပ်စီရင်သမျှ အလုံးစုံတို့ကို လက်စသတ်ပြီးမှ၊ ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်လှူသော ရွှေငွေတန်ဆာများကို ဆောင်ခဲ့၍ ဘုရားသခင်၏အိမ်တော် ဘဏ္ဍာစုထဲမှာ သွင်းထားလေ၏။
ပဋိညာဉ်သေတ္တာကိုဗိမာန်တော်သို့ ပင့်ဆောင်ခြင်း
(၃ရာ၊ ၈:၁-၉)
2ထိုအခါ ထာဝရဘုရား၏ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ကို၊ ဇိအုန်မည်သော ဒါဝိဒ်မြို့မှ ဆောင်ခဲ့လိုသောငှာ၊ ရှောလမုန်သည် ဣသရေလ အမျိုးအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့နှင့် ဣသရေလ အဆွေအမျိုး အသီးအသီးကိုအုပ်သော ခေါင်းမင်းအပေါင်းတို့ကို၊ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ခေါ်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 3ဣသရေလလူ အပေါင်းတို့သည်၊ သတ္တမလ၌လုပ်သော ပွဲအတွင်းတွင်၊ ရှင်ဘုရင်ထံတော်သို့ စုဝေးရောက်လာကြ၏။ 4ဣသရေလအမျိုး အသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့သည်လာ၍ လေဝိသားတို့သည်လည်း ထာဝရဘုရား၏ သေတ္တာတော်ကိုထမ်းလျက်၊ 5ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်၊ တဲတော်နှင့်ဆိုင်၍၊ သန့်ရှင်းသော တန်ဆာအလုံးစုံတို့ကို ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့် လေဝိသားများတို့သည် ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ 6ရှောလမုန်မင်းကြီးမှစ၍ သေတ္တာတော်ရှေ့မှာ စည်းဝေးသော ဣသရေလပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် မရေတွက်နိုင်၊ အတိုင်းမသိ များစွာသော သိုးနွားတို့ကို ယဇ်ပူဇော်ကြ၏။ 7ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်လည်း ထာဝရဘုရား၏ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ကို အိမ်တော်အတွင်းသို့ သွင်း၍ အလွန်သန့်ရှင်းရာ ဌာနတည်းဟူသော ဗျာဒိတ်ဌာနတော်ထဲမှာ၊ ခေရုဗိမ်အတောင်တို့အောက်၊ သူ့နေရာ၌ ထားကြ၏။ 8ခေရုဗိမ်တို့သည် မိမိအတောင်ကို သေတ္တာတော်နေရာ အပေါ်မှာ ဖြန့်၍၊ သေတ္တာတော်နှင့် ထမ်းပိုးတို့ကို လွှမ်းမိုးလျက်ရှိကြ၏။ 9ထမ်းပိုးတို့ကို ဆွဲထားသဖြင့်၊ ထမ်းပိုးဖျားတို့သည် ပြင်ခန်း၌မထင်၊ သေတ္တာတော်ရှေ့ ဗျာဒိတ်ဌာနတော်၌သာ ထင်၍ ယနေ့တိုင်အောင်ရှိကြ၏။ 10ဣသရေလ အမျိုးသားတို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်မှ ထွက်၍၊ ထာဝရဘုရားသည် သူတို့နှင့် ပဋိညာဉ်ဖွဲ့တော်မူသောအခါ၊ မောရှေသည် ဟောရပ်အရပ်၌ရှိစဉ် သွင်းထားသော ကျောက်ပြားနှစ်ပြားမှတစ်ပါး သေတ္တာတော်ထဲ၌ အဘယ်အရာမျှမရှိ။
ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းအသရေတော်
11ထိုအခါ စည်းဝေးသော ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် အလှည့်သင့်သည်အတိုင်း အမှုတော်ကိုမစောင့်၊ ရှိသမျှတို့သည် သန့်ရှင်းသည်ဖြစ်၍ သန့်ရှင်းရာဌာနထဲက ထွက်ပြီးလျှင်၊ 12သီချင်းဆိုသော လေဝိသားအာသပ်တပည့်၊ ဟေမန်တပည့်၊ ယေဒုသုန်တပည့်အပေါင်းတို့သည် အမျိုးသားချင်းများနှင့်တကွ ပိတ်ဖြူကို ဝတ်ဆင်၍၊ ခွက်ကွင်းစောင်းတယောကို ကိုင်လျက် ယဇ်ပလ္လင်အရှေ့ဘက်၌ ရပ်နေကြ၏။ တံပိုးမှုတ်သော ယဇ်ပုရောဟိတ် တစ်ရာနှစ်ဆယ်တို့သည်လည်း၊ 13သီချင်းဆိုသောသူတို့နှင့် ဝိုင်းလျှင်၊ ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍ ထောမနာပြုခြင်းငှာ၊ တညီတညွတ်တည်း အသံပြိုင်လျက်၊ ကောင်းမြတ်တော်မူသည်။ ကရုဏာတော်အစဉ်အမြဲတည်သည်ဟု တံပိုးခွက်ကွင်းအစရှိသော တူရိယာမျိုးနှင့်တကွ၊ အသံကိုလွှင့်၍ ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းကြသောအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်သည် မိုးတိမ်နှင့်ပြည့်၏။ 14ထိုသို့ ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်သည် ထာဝရဘုရား၏ ဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်လျက်၊ မိုးတိမ်တော်ကြောင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် အမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်လျက် ရပ်၍မနေနိုင်ကြ။

ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၅ (အနက်ဖွင့်)

:၁ဝ ဗိမာန်တော် ဆောက်လုပ်ပြီး စီးသွားပြီ(ငယ်၁၊၃ရာ၈ နှင့် ယှဉ်ဖတ်)။ အငယ် ၂-၁ဝ သည် ယဇ်ပလ္လင်မှ တဲတော်သို့ ပရိဘောဂ အသုံးအဆောင်များ သယ်ဆောင်ပုံ ဖြစ်သည်။ ပဋိညာဉ် သေတ္တာတော်သည်  အသန့်ရှင်းဆုံး ဌာနတော်ထဲတွင်  စိုးစံသည်။ အမွှေးတိုင်ထွန်းရာစင်၊ ပစ္စည်းတင် စားပွဲများ သယ်ဆောင်ခြင်း မတွေ့ရသောကြောင့် ရှောလမုန်လက်ထက်တွင် ထိုပစ္စည်းများ ကျက်သရေဆောင်၌ သိမ်းဆည်းထားခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။

လေဝိအမျိုးသားများနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်များက ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ကို ထမ်းသယ်ကြသည်(ငယ် ၄-၇)။ သတ်မှတ်ထားသောနေရာ ခေရုဗိမ် နှစ်ပါးတောင်ပံအောက်တွင် ထားရှိကြသည်( ငယ်၇-၈)။ ထွက်၂၅:၁၅ တွင် ပဋိညာဉ်သေတ္တာထမ်းရသော ထမ်းပိုးကို ပဋိညာဉ်သေတ္တာနှင့် အတူထားရှိသည် ဟုဆိုသည်။ (KJV ကျမ်းမူ အငယ် ၉ တွင်မူ ဆွဲထုတ် သည်ဟု ဆိုသည်)။ ၃ရာ ၈:၈ တွင် ပဋိညာဉ်သေတ္တာဗမာ ရသောထမ်းပိုးဖျားကို သန့်ရှင်းရာ ဌာနတော်မှ လှမ်းမြင်နိုင်သည် ဟုဆိုသည်။ ပညတ်တော်ရေးသားထားသော ကျောက်ပြား(၂) ချပ်သည် ပဋိညာဉ်သေတ္တာထဲတွင် ရှိနေသည်။

:၁၁၁၄ ငယ် ၁၁ တွင် ပါရှိသည့်“…… အမှုတော်ကိုမစောင့်၊ ရှိသမျှတို့သည် သန့်ရှင်းသည်ဖြစ်၍ သန့်ရှင်းရာ ဌာနတော်ထဲက ထွက်ပြီးလျှင်ဆိုသည်မှာ တာဝန်မကျသော ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် ပြန်သွားကြရသည် ဟုဆိုလိုသည်။

လေဝိအမျိုးသားများနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် ယဇ်ပလ္လင်အရှေ့ဘက်စွန်းတွင် စုဝေး၍  ဘုရားသခင်၏ ကောင်းမြတ်ခြင်း ကရုဏာတော်ကို ချီးမွမ်းသီဆိုကြရာ၊ ဗိမာန်တော် တခုလုံး ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးပြည့်လျှံသွားသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။