ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၂၁

1ယောရှဖတ်သည် ဘိုးဘေးတို့နှင့် အိပ်ပျော်၍၊ သူတို့နှင့်အတူ ဒါဝိဒ်မြို့၌ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံလေ၏။ သားတော်ယဟောရံသည် ခမည်းတော်အရာ၌ နန်းထိုင်၏။
ယုဒဘုရင်ယဟောရံ
(၄ရာ၊ ၈:၁၆-၂၄)
2ယုဒရှင်ဘုရင် ယောရှဖတ်သား၊ ယဟောရံညီဟူမူကား၊ အာဇရိ၊ ယေယလေ၊ ဇာခရိ၊ အာဇရိ၊ မိက္ခေလ၊ ရှေဖတိတည်း။ 3ခမည်းတော်သည် များစွာသော ရွှေငွေဥစ္စာ ရတနာနှင့်တကွ ယုဒပြည်၌ ခိုင်ခံ့သောမြို့တို့ကို သူတို့အားပေး၏။ နိုင်ငံကိုကား၊ သားဦးယဟောရံအား ပေး၏။ 4ယဟောရံသည် ခမည်းတော်နိုင်ငံ၌ တည်သောအခါ၊ ကိုယ်ကိုခိုင်ခံ့စေ၍၊ ညီတော်အပေါင်းတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဣသရေလမှူးတော် မတ်တော်တချို့တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဓားနှင့်သတ်လေ၏။
5ယဟောရံသည် အသက်သုံးဆယ်နှစ်နှစ်ရှိသော်၊ နန်းထိုင်၍ ယေရုရှလင်မြို့၌ ရှစ်နှစ်စိုးစံလေ၏။ 6အာဟပ်သမီးနှင့် စုံဖက်သဖြင့်၊ ဣသရေလရှင်ဘုရင်တို့လိုက်ရာလမ်းသို့ အာဟပ်အမျိုးကဲ့သို့ လိုက်၍၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ဒုစရိုက်ကိုပြု၏။ 7သို့ရာတွင် ထာဝရဘုရားသည် ဒါဝိဒ်အစရှိသော သားမြေးတို့၏မီးခွက်ကို အစဉ်ထွန်းလင်းစေမည်ဟု ကတိတော်ရှိ၍၊ ဒါဝိဒ်နှင့် ပဋိညာဉ်ဖွဲ့တော်မူသောကြောင့်၊ သူ၏အမျိုးကို မဖျက်ဆီးဘဲ ထားတော်မူ၏။ 8ထိုမင်းလက်ထက်၌၊ ဧဒုံပြည်သားတို့သည် ယုဒရှင်ဘုရင်ကို ပုန်ကန်၍၊ ကိုယ်အမျိုးသားကို ရှင်ဘုရင်အရာ၌ ချီးမြှောက်ကြ၏။ 9ယဟောရံမင်းသည် မှူးမတ်များ၊ ရထားစီးသူရဲများအပေါင်းတို့နှင့်တကွ စစ်ချီ၍၊ ညအခါ ဝိုင်းသောဧဒုံလူများ၊ ရထားအုပ်များကို လုပ်ကြံလေ၏။ 10သို့သော်လည်း၊ ဧဒုံပြည်သားတို့သည် ယနေ့တိုင်အောင် ယုဒရှင်ဘုရင်ကို ပုန်ကန်ကြ၏။ ထိုကာလ၌၊ လိဗနပြည်သည်လည်း ပုန်ကန်၏။ အကြောင်းမူကား၊ ယဟောရံသည် ဘိုးဘေးတို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကိုစွန့်၍၊ 11ယုဒတောင်တို့အပေါ်မှာ၊ မြင့်သောအရပ်တို့ကို တည်လုပ်သဖြင့်၊ ယုဒပြည်သူ၊ ယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည် တစ်ပါးအမျိုးသားတို့၏ ဘုရားနှင့် မှားယွင်းရမည်အကြောင်း၊ အနိုင်အထက်ပြုသတည်း။
12ပရောဖက်ဧလိယပေးလိုက်သောစာသည် ထိုမင်းထံသို့ ရောက်သဖြင့်၊ သင့်အဘဒါဝိဒ်၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ သင်သည် ခမည်းတော်ယောရှဖတ်လမ်းနှင့် ယုဒရှင်ဘုရင်အာသလမ်းသို့မလိုက်၊ 13ဣသရေလရှင်ဘုရင်တို့ လမ်းသို့ လိုက်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ အာဟပ်အမျိုး မှားယွင်းသည်နည်းတူ ယုဒပြည်သူ၊ ယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည်၊ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့၏ဘုရားနှင့် မှားယွင်းရမည် အကြောင်း ပြုသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ထက်သာ၍ကောင်းသော ညီရင်းတို့ကို သတ်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ 14ထာဝရဘုရားသည် သင်၏လူများ၊ သင်၏သားမယားများ၊ သင်၏ဥစ္စာရှိသမျှကို ကြီးစွာသောဘေးဖြင့် ဒဏ်ခတ်တော်မူမည်။ 15သင့်အူသည် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ထွက်အောင်၊ ဝမ်းထဲ၌ ပြင်းစွာသောအနာရောဂါ စွဲလိမ့်မည်ဟု စာ၌ပါသတည်း။
16ထိုနောက်မှ၊ ထာဝရဘုရားသည် ဖိလိတ္တိလူ၊ ကုရှပြည်နှင့်နီးသော အာရပ်လူတို့ကို၊ ယဟောရံမင်းတစ်ဖက် နှိုးဆော်တော်မူသဖြင့်၊ 17သူတို့သည် ယုဒပြည်သို့ချီလာ၍ လုပ်ကြံကြ၏။ နန်းတော်၌တွေ့သမျှသော ဥစ္စာများနှင့် ရှင်ဘုရင်၏သားမယားများတို့ကို သိမ်းသွားကြသဖြင့်၊ အထွေးဆုံးသောသား အာခဇိမှတစ်ပါး၊ တစ်ယောက်မျှ မကျန်ကြွင်း။ 18နောက်တစ်ဖန် မပျောက်နိုင်သောဝမ်းနာဖြင့် ထာဝရဘုရားသည် ဒဏ်ခတ်တော်မူ၏။ 19ရှင်ဘုရင်သည် တာရှည်စွာနာ၍၊ နှစ်နှစ်စေ့သောအခါ၊ အနာပြင်းထန်သောကြောင့်၊ အူထွက်၍ အသက်ချုပ်လေ၏။ ပြည်သားတို့သည် ဘိုးတော်ဘေးတော်တို့အဖို့ မီးရှို့ခြင်းကိုပြုသကဲ့သို့၊ ထိုမင်းအဖို့မပြု။ 20ယဟောရံသည် အသက်သုံးဆယ်နှစ်နှစ်ရှိသော်၊ နန်းထိုင်၍ ယေရုရှလင်မြို့၌ ရှစ်နှစ်စိုးစံပြီးမှ၊ အဘယ်သူမျှမနှမြောဘဲ သေသွား၏။ ဒါဝိဒ်မြို့၌ သင်္ဂြိုဟ်သော်လည်း၊ ရှင်ဘုရင်တို့ သင်္ချိုင်း၌ မသင်္ဂြိုဟ်ကြ။

ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၂၁ (အနက်ဖွင့်)

(ယဟောရံ (အခန်း၂၁)

၂၁: ယဟောရံမင်း နန်းစတက်ချိန်သည် ဘေးရန်ဒုက္ခအန္တရာယ်ကင်းရှင်း၍ နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာ၍ ဖွံ့ဖြိုးသော အခါသမယ ဖြစ်သည်ဟု ရာဇဝင်ချုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

ယဟောရံမင်း၏ ညီတော်များတွင် အာဇရိ နှစ်ယောက်ရှိကြောင်း (ငယ်၂) တွင် တွေ့ရသည်။ NKJV ကျမ်းမူတွင် တဦးကို Azariah ဟုရေး၍ တယောက်ကို Azaryahy ဟုစာလုံးပေါင်းသည်။

၂၁: ယုဒပြည်၏ (၅)ဆက်မြောက် နန်းစဉ်ဘုရင် ယဟောရံမင်းသည် ဘိုးတော်ဒါဝိဒ်မင်းခင်းသော လမ်းမလျှောက်ဘဲ၊  စုန်းပြူးလမ်းလွဲကာ  က္ကသရေလဘုရင်များ အကျင့်ဆိုးနောက်သို့ လိုက်သည်။ လူသတ်မင်း၊ ရုပ်တုဘုရားတုဝါဒီ ဖြစ်သည်။ နန်းလုမည်စိုးသောကြောင့် ညီတော်များကို ကွပ်မျက်သုတ်သင်ပစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဆိုးယုတ်သည့် အကြောင်းရင်းကို မဖော်ပြသော်လည်း ဣသရေလဘုရင်မင်းဆိုး မင်းညစ် အာခတ်၏ သမီးတော်နှင့် လက်ဆက်(ငယ်၆) သောကြောင့် အကျင့်ဆိုးလွှမ်းမိုးကူးစက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖခင်ယောရှုဖတ်က နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည် ရေးအတွက် စိတ်ရင်းစေတနာမှန်ဖြင့် ခမည်းခမက်တော်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားသော်လည်း လက်တွေ့တွင် ဣသရလတို့၏ အကျင့်ဆိုးအကျင့်များ ယုတ်ကူးစက်လာသည်။  အာခတ်မင်း၏ သမီး အဿလီသည် စာတန်၏ လက်နက်ဖြစ်၍   ဘုရားသခင်၏  လူများကို  တရားရုံးသို့   တွန်းပို့သူဖြစ်သည်။

၂၁: သို့သော်ငြားလည်း ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်မင်းသို့ပြုထားသော ကတိကို ဆောက်ထားလျက် ဣသရေလမင်းဆိုးအာခတ်သမီးနှင့် ပေါင်းဖက်သော ယဟောရံမင်းအား ရက်စက်စွာ ဒဏ်မခတ်။ (မီးခွက်ဆိုသည်မှာ ဘုရင့်အလင်းကို ဆိုလိုသည်)။ ခေါင်မိုးက မလုံသောကြောင့်   ယုဒပြည်သူများသည်  ဆင်းရဲသထက်ဆင်းရဲတွင်းနက်နေကြသည်။

၂၁:၁၅ ယောရှုဖတ်မင်းလက်ထက်တွင် နားရွက်မခတ်ရဲ၊  ငြိမ်ဝပ်ပိပြားနေသော ဧဒုံလူများ (၁၇:၁၀) သည်ခေါင်းထောင်ပုန်ကန်လာကြသည်။ ယုဒပြည်တွင်းရှိ လိဗနတွင်လည်း ပုန်ကန်ခြားနားမှု ပေါ်ပေါက်လာသည်။  ယဟောရံမင်းသည်  နိုင်ငံတော်အား  အေးချမ်းသာယာလာအောင်  ဘုရားစစ်ဘုရားမှန် နောက်သို့လိုက်လျှောက်ခြင်းမပြုဘဲ၊ ရုပ်တုဘုရားတုနောက်သို့  သဲသဲမဲမဲလိုက်ခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်သည်ဆိုးသထက်ဆိုး မွဲသထက်မွဲလာသည်။ ပရာဖက်ဧလိယ ရေးသားပရောဖက်ပြုချက်သည် ပြည့်စုံလာသည်။ ပရောဖက်ပြုချက်များ မှန်ကန်ကြောင်း သိရှိနားလည်သော်လည်း တုန့်ပြန်ခြင်းမပြု။ အာခတ်မင်းကဲသို့ပင် မိုက်လက်စဖြင့် ဆက်လက်မိုက်မဲသည်။

ယောရှုဖတ်မင်းလက်ထက်တွင်  ပရာဖက်ဧလိယသည်   မိုးကျရွှေကိုယ်အဖြစ်  ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်။ (၄ရာ ၂:၁၁) ။ ယဟောရံမင်းသည် ခမည်းတော်ယောရှဖတ်နှင့်အတူ (၅)နှစ်တွင် တွဲဖက်ဘုရင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောကြောင့် ပရောဖက်များ၏ လက္ခဏာကို နားလည်သိရှိသည်။ ထိုကာလတွင် ဧလိယ၏စကားကို ကြားသိခဲ့ရသည်။ သို့မဟုတ် ဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြချက်ဖြင့် ဧလိရှဲရေးသားထားသော ပရောဖက်ပြုချက်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။

 ၂၁:၁၆၁၇ ဖိလိတ္တိနှင့် အာရပ်ရန်သူများသည် ယဟောရံသားထွေး ယောယဟတ် (အာခဇိဟုလူသိများသည်) မှလွဲ၍ နန်းတွင်းသားများကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။ ဖခင်အိမ်ထောင် မိသားစုများကို လုပ်ကြံခဲ့သော ယဟောရံမင်းသည် မိမိဘဝတွင် ဝဋ်လည်ရသည်။

၂၁:၁၈၂၀ ယဟောရံမင်းသည် ဘုရားသခင်က ဝမ်းဗိုက်နာရောဂါဖြင့် ဒဏ်ခတ်သဖြင့် သမားတော်ကြီးများနှင့် ကုစားသော်လည်းမပျောက်။ သေခါမှ ပျောက်တော့သည်။ သို့သော် ယဟောရံမင်း သေဆုံးချိန်တွင် မည်သူမျှ မျက်ရည်တစက်မျှမကျ။ မင်းကျင့်တရားနှင့်မညီ။ ကောင်းကင်တရား မလိုက်နာသောကြောင့် အလောင်းကိုလည်း မင်းစိုးရာဇာသုဿန်တွင် မြှုပ်နှံခြင်းမပြုကြ။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။