ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၁၃

ယုဒဘုရင်အဘိယ
(၃ရာ၊ ၁၅:၁-၈)
1ယေရောဗောင်မင်းကြီး နန်းစံဆယ်နှစ်နှစ်တွင် အဘိယသည် ယေရုရှလင်မြို့၌မင်းပြု၍၊ 2ယုဒပြည်ကို သုံးနှစ်စိုးစံ၏။ မယ်တော်ကား၊ ဂိဗာမြို့သား ဩရေလ၏သမီး မာခါအမည်ရှိ၏။ အဘိယနှင့် ယေရောဗောင်တို့သည် စစ်တိုက်သော အကြောင်းအရာဟူမူကား၊ 3အဘိယသည် ရွေးချယ်သော စစ်သူရဲကောင်းလေးသိန်းနှင့် စစ်ခင်းကျင်၏။ ယေရောဗောင်သည် ရွေးချယ်သော စစ်သူရဲကောင်းရှစ်သိန်းနှင့် စစ်ခင်းကျင်း၏။ 4အဘိယသည် ဧဖရိမ်ခရိုင်၊ ဇေမရိမ်တောင်ပေါ်မှာ ရပ်လျက်၊ အိုယေရောဗောင်နှင့် ဣသရေလလူအပေါင်းတို့၊ နားထောင်ကြလော့။ 5ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် ဆားနှင့်ယှဉ်သောပဋိညာဉ်အားဖြင့်၊ ဣသရေလနိုင်ငံကို ဒါဝိဒ်နှင့် သားတော်မြေးတော်တို့၌ အစဉ်အပ်တော်မူကြောင်းကို၊ သင်တို့သိမှတ်သင့်သည် မဟုတ်လော။ 6သို့ရာတွင်၊ ဒါဝိဒ်သားတော် ရှောလမုန်၏ကျွန် နေဗတ်သားယေရောဗောင်သည်၊ မိမိအရှင်ကို တစ်ဖက်ထ၍ ပုန်ကန်လေပြီ။ 7ရှောလမုန်သားရောဗောင်သည် အသက်ငယ်၍ သဘောနူးညံ့သောကြောင့်၊ မဆီးတားနိုင်သောအခါ၊ လျှပ်ပေါ်သောသူ၊ အဓမ္မလူတို့သည် ယေရောဗောင်ထံမှာ စုဝေး၍၊ ရောဗောင်မင်းတစ်ဖက်၌ ကိုယ်ကို ခိုင်ခံ့စေကြ၏။ 8ယခုလည်း သင်တို့သည် ဒါဝိဒ်၏သားမြေး၌ရှိသော ထာဝရဘုရား၏ နိုင်ငံတော်ကို ဆီးတားမည်ဟု ကြံစည်ကြသည်တကား၊ သင်တို့သည် များပြား၍ သင်တို့ဘုရားအရာ၌၊ ယေရောဗောင်လုပ်သော ရွှေနွားသငယ်တို့လည်းရှိကြ၏။ 9သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား ခန့်ထားတော်မူသော ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ အာရုန်အမျိုးနှင့် လေဝိအမျိုးသားတို့ကို နှင်ထုတ်၍၊ တစ်ပါးအမျိုးသားထုံးစံအတိုင်း၊ ကိုယ်အဖို့ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ကို လုပ်ကြပြီမဟုတ်လော။ ထိုသို့နှင့်အညီ၊ နွားသငယ်တစ်ကောင်နှင့် သိုးခုနစ်ကောင်ကိုပေး၍၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌ ခန့်ထားခြင်းကို ခံသောသူမည်သည်ကား၊ ဘုရားမဟုတ်သောသူထံမှာ ယဇ်ပုရောဟိတ်ပြုရသည်တကား။ 10ငါတို့မူကား၊ ထာဝရဘုရားကို မစွန့်။ ထိုဘုရားသည် ငါတို့၏ ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကို ထမ်းသော ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် အာရုန်အမျိုးဖြစ်ကြ၏။ လေဝိသားတို့သည်လည်း၊ မိမိတို့အမှုကို စောင့်နေကြ၏။ 11ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌၊ မီးရှို့ရာယဇ်နှင့် နံ့သာပေါင်းကို နံနက်တိုင်း၊ ညဉ့်ဦးတိုင်းမီးရှို့ကြ၏။ သန့်ရှင်းသော စားပွဲပေါ်မှာ ရှေ့တော်မုန့်ကိုလည်းကောင်း၊ ညဉ့်ဦးတိုင်းထွန်းစရာဖို့ ရွှေမီးခုံနှင့် မီးခွက်တို့ကိုလည်းကောင်း ပြင်ဆင်ကြ၏။ ငါတို့သည် ငါတို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကို စောင့်ကြ၏။ သင်တို့မူကား၊ ထာဝရဘုရားကို စွန့်ကြပြီ။ 12ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်သည်၊ ငါတို့တွင် ဗိုလ်မင်းဖြစ်တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်လည်း၊ တံပိုးမှုတ်လျက် သင်တို့တစ်ဖက်၌ နှိုးဆော်ခြင်းငှာ၊ ငါတို့တွင်ရှိကြ၏။ အိုဣသရေလအမျိုးသားတို့၊ ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားတစ်ဖက်၌ မတိုက်ကြနှင့်။ တိုက်လျှင် ရှုံးရကြလိမ့်မည်ဟု ပြောဆို၏။ 13ယေရောဗောင်သည် ယုဒလူတို့နောက်၌ မထင်မရှားတပ်ချီစေ၍၊ ကိုယ်တိုင်တစ်ဘက်၊ ချောင်းနေသောသူတစ်ဘက်၊ ယုဒတပ်ကိုဝိုင်းကြ၏။ 14ယုဒလူတို့သည် ပြန်ကြည့်သောအခါ၊ စစ်မှုဝိုင်းမိသည်ကိုမြင်လျှင်၊ ထာဝရဘုရားအား ဟစ်ခေါ်၍၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်လည်း တံပိုးမှုတ်ကြ၏။ 15တစ်ဖန် ယုဒလူတို့သည် ကြွေးကြော်သောအခါ၊ ဘုရားသခင်သည် ယေရောဗောင်ကို အဘိယနှင့် ယုဒလူတို့ရှေ့မှာ ဒဏ်ခတ်တော်မူသဖြင့်၊ 16ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ပြေး၍၊ သူတို့ကို ယုဒလူတို့လက်သို့ ဘုရားသခင်အပ်တော်မူ၏။ 17အဘိယနှင့် သူ၏လူတို့သည် ကြီးစွာသောလုပ်ကြံခြင်းကို ပြု၍၊ ရွေးချယ်သော ဣသရေလလူ ငါးသိန်းလဲသေသဖြင့်၊ 18ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်၊ ထိုအခါရှုံး၍၊ ယုဒအမျိုးသားတို့သည် ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို ခိုလှုံသောကြောင့် နိုင်ကြ၏။ 19အဘိယသည် ယေရောဗောင်ကို လိုက်၍၊ ဗေသလမြို့နှင့် ရွာများ၊ ယေရှနမြို့နှင့် ရွာများ၊ ဧဖရိမ်မြို့နှင့် ရွာများတို့ကို သူ့လက်မှနုတ်ယူလေ၏။ 20အဘိယလက်ထက် ကာလပတ်လုံး၊ ယေရောဗောင်သည် နောက်တစ်ဖန် ခွန်အားကိုမရပြန်။ ထာဝရဘုရား ဒဏ်ခတ်တော်မူသဖြင့် သေလေ၏။ 21အဘိယမူကား ခွန်အားတိုးပွား၏။ မယားတစ်ဆယ်လေးယောက်တို့ကိုယူ၍ သားနှစ်ဆယ်နှစ်ယောက်နှင့် သမီးတစ်ဆယ်ခြောက်ယောက်တို့ကို မြင်ရ၏။ 22အဘိယပြုမူသော အမှုအရာကြွင်းလေသမျှတို့နှင့် ကျင့်သောအကျင့်၊ ပြောသောစကားများတို့သည်၊ ရာဇဝင်နှင့်ဆက်၍ ပရောဖက်ဣဒ္ဒေါ စီရင်သောစာ၌ ရေးထားလျက်ရှိ၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၁၃ (အနက်ဖွင့်)

(အဘိယမင်း (အခန်း၁၃)

၁၃: အဘိယမင်း၏ မယ်တော်သည် ဩရေလ၏ သမီးမာခါဖြစ်သည်။၁၄ ရောဗောင်မင်းနောက်တွင်(နှစ် ယုဒဘုရင်အဖြစ် နန်းထိုင်သည်။ ဘေးတော်ဒါဝိဒ် မင်းကဲ့သို့ ဘုရားသခင်ရှေ့၌ မျက်နှာတော်ရ သူမဟုတ် သော်လည်း သူ့လက်ထက်တွင် ယေရောင်ဗောင်နှင့် တကြိမ် သာ စစ်ဖြစ်သည်။

 ၁၃:၁၂ စစ်မဖြစ်မီ စကားစစ်ထိုးကြရာတွင် အဘိယမင်းက ဤသို့ဆိုသည်။ ‘ ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်မင်းသို့ နိုင်ငံတော်နှင့်စည်းစိမ်များ အပ်နှင်းခဲ့သည်။ ယေရောင်ဗောင်သည် ဒါဝိဒ်မင်း၏ ဘုရားပေးနန်း ဆက်ကို ဆန့်ကျင် ပုန်ကန်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားတရား မသိသောရေမျှော ကမ်းတင် လူတန်းစားက ဘုရားသားသမီးများ ကို နှုတ်လှန် မတိုက်ကြပါနှင့်။ အလကား ရွာနာမည်။ ‘ဣသရေလ တို့ကမူ ရွှေနွားရုပ်တုဘုရား ကို ခေါင်းပေါ် ရွက်လာကြသဖြင့် စစ်နိုင်မည်ဟု ထင်ကြသည်။ ယုဒများ ကမူ ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် သာမာန်လူသားများ ဖြစ်သည်ဟု ပြန်ပက်ကြသည်။ ယုဒများ၏ ခံယူချက်နှင့် ဣသရေလ တို့၏ သဘောထားသည် ပြဒါးတလမ်း သံတလမ်းဖြစ်နေသည်။ ယုဒစစ်တပ်၏ ဦးစီးချုပ်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် အောင်စည်အောင်မောင်း ဖြစ်ကြသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ ကို အချက်ပေးစစ်ချီခရာမှုတ် ခိုင်းစေသည်။ ဣသရေလ တပ်ကလည်း ဘုရားသခင်၏ လူမျိုးတော်ကို မိုက်မိုက်ကန်းကန်း တိုက်ခိုက်ကြသည်။

၁၃:၁၃၁၈ ယေရောဗောင်သည် အဘိယ၏စကားကို နားထောင်၍ စောစောစီးစီး တပ်ခေါက်ခြင်း မပြုဘဲ၊ ယုဒစစ်တပ်ကို စစ်ပရိယာယ် ဆင်၍ ဝိုင်းပတ်တိုက်ခိုက်သည်။ ယုဒလူများက ဘုရားသခင်ထံ အော်ဟစ်ဆုတောင်းကြသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များက တံပိုးအား နင်းကန်စွတ် မှုတ်ကြသည်။ ယုဒတို့ ၏ အော်ဟစ်သံကို ဘုရားသခင်နားညောင်း၍ စစ်အောင်နိုင်ကြသည်။ ဣသရေလစစ်သားပေါင်း ငါးသိန်း ကျဆုံးသည်။ ဘုရားသခင်၏ စကားကို နားမထောင်ကြသောကြောင့် တန်ရာတန်ကြေး ပေးဆပ်ခဲ့ ကြရသည်။

၁၃:၁၉၂၂ အဘိယမင်း သည် ယေရောဗောင် မင်းအား လိုက်လံစစ်ဆင်သော်လည်း အကုန်အစင် မသိမ်း ပိုက်ပါ။ ဣသရေလ ဘုရင် ယေရောဗောင်သည် ဘုရားသခင်ကို ပြစ်မှားသော ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ကြိမ်ဒုတ်စာမိသွားသည်။ အဘိယမင်းသည် ပိုမိုခွန်အားတောင့်တင်း၍ ကြွယ်ဝ ချမ်းသာလာသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။