ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၁၆

ဒါဝိဒ်အားရာဇဘိသိက်ပေးခြင်း
1တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားက၊ ရှောလုကို ဣသရေလရှင်ဘုရင်အရာမှ ငါပယ်သောကြောင့်၊ သင်သည် အဘယ်မျှ ကာလပတ်လုံး စိတ်မသာ ညည်းတွားလျက် နေလိမ့်မည်နည်း။ သင်၏ဘူးကို ဆီနှင့်ပြည့်စေလော့။ ဗက်လင်မြို့သား ယေရှဲရှိရာသို့ ငါစေလွှတ်မည်။ သူ၏သားတို့တွင် ငါ့အဖို့ ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးကို ငါပြင်ဆင်ပြီဟု ရှမွေလအား မိန့်တော်မူ၏။ 2ရှမွေလက၊ အကျွန်ုပ်သည် အဘယ်သို့ သွားနိုင်ပါမည်နည်း။ ရှောလုကြားလျှင် သတ်ပါလိမ့်မည်ဟု လျှောက်သော်၊ ထာဝရဘုရားက၊ နွားမတမ်းကိုယူ၍ ငါသည် ထာဝရဘုရားအား ယဇ်ပူဇော်ခြင်းငှာလာပြီဟု ပြောလော့။ 3ယေရှဲကိုလည်း ယဇ်ပွဲသို့ ခေါ်ဖိတ်လော့။ ထိုအခါ သင်သည် အဘယ်သို့ပြုရမည်ကို ငါပြမည်။ ငါသည် နာမဖြင့် ထုတ်ပြသောသူကို ငါ့အဖို့ ဘိသိက်ပေးရမည်ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 4ရှမွေလပြု၍ ဗက်လင်မြို့သို့ သွားလေ၏။ ဗက်လင်မြို့သား အသက်ကြီးသူတို့သည် ရှမွေလနှင့် တွေ့သောအခါ တုန်လှုပ်၍၊ ကိုယ်တော်သည် ချမ်းသာပေးလျက် လာတော်မူသလောဟု မေးလျှောက်ကြသော်၊ 5ချမ်းသာပေးလျက် ထာဝရဘုရားအား ယဇ်ပူဇော်ခြင်းငှာ ငါလာပြီ။ မိမိတို့ကို သန့်ရှင်းစေပြီးမှ ငါနှင့်အတူ ယဇ်ပွဲသို့လာကြဟုဆိုသဖြင့်၊ ယေရှဲနှင့် သူ၏သားတို့ကို သန့်ရှင်းစေ၍ ယဇ်ပွဲသို့ခေါ်လေ၏။ 6သူတို့သည် ရောက်လာသောအခါ ဧလျာဘကို ကြည့်ရှု၍၊ စင်စစ်ထာဝရဘုရားအခွင့်နှင့် ဘိသိက်ခံရသောသူသည် ငါ့ရှေ့မှာရှိ၏ဟု ဆိုလေသော်၊ 7ထာဝရဘုရားက၊ သူ၏မျက်နှာ၊ သူ၏အရပ်ကို မကြည့်မရှုနှင့်။ သူ့ကို ငါပယ်ပြီ။ ထာဝရဘုရားသည် လူမြင်သကဲ့သို့ မြင်တော်မူသည်မဟုတ်။ လူသည် အဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုကြည့်ရှုတတ်၏။ ထာဝရဘုရားမူကား နှလုံးကိုကြည့်ရှုတတ်သည်ဟု ရှမွေလအားမိန့်တော်မူ၏။ 8တစ်ဖန် ယေရှဲသည် အဘိနဒပ်ကိုခေါ်၍ ရှမွေလရှေ့မှာ သွားစေသဖြင့်၊ ရှမွေလက၊ ဤသူကိုလည်း ထာဝရဘုရား ရွေးတော်မမူဟုဆို၏။ 9တစ်ဖန် ယေရှဲသည် ရှိမာကို သွားစေသဖြင့်၊ ဤသူကိုလည်း ထာဝရဘုရားရွေးတော်မမူဟု ဆို၏။ 10တစ်ဖန် ယေရှဲသည် သားခုနစ်ယောက်တို့ကို ရှမွေလရှေ့မှာ သွားစေသဖြင့်၊ ရှမွေလက၊ ဤသူတို့ကိုလည်း ထာဝရဘုရား ရွေးတော်မမူ။ 11သင်၌ သားမရှိပြီလောဟု ယေရှဲအားမေးလျှင်၊ ယေရှဲက အငယ်ဆုံးသောသား ရှိပါသေး၏။ သိုးတို့ကို ထိန်းကျောင်းလျက်နေပါသည်ဟု ပြောဆိုသော်၊ ရှမွေလက သူ့ကိုခေါ်စေခြင်းငှာ လူကိုစေလွှတ်ပါ။ သူမရောက်မီ ပွဲသို့ဝင်၍ မထိုင်ရဟု ဆိုသည်အတိုင်း၊ 12စေလွှတ်၍ သူ့ကိုခေါ်ခဲ့၏။ သူသည် နီသောဆံပင်ရှိ၏။ လှသောအဆင်းနှင့် ချစ်ဖွယ်သောမျက်နှာလည်း ရှိ၏။ ထာဝရဘုရားက ဤသူပေတည်း။ ထ၍ဘိသိက်ပေးလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 13ရှမွေလသည်လည်း၊ ဆီဘူးကိုယူ၍ သူ၏အစ်ကိုစုထဲမှာ သူ့ကို ဘိသိက်ပေးလေ၏။ ထိုနေ့မှစ၍ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ဒါဝိဒ်အပေါ်မှာ သက်ရောက်လေ၏။ ရှမွေလသည်ထ၍ ရာမမြို့သို့ ပြန်သွား၏။
နန်းတော်သို့ဒါဝိဒ်ရောက်ရှိလာခြင်း
14ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ရှောလုမှထွက်သွား၍၊ ထာဝရဘုရားထံတော်က ဆိုးသောဝိညာဉ်သည် နှောင့်ယှက်တတ်၏။ 15ရှောလု၏ ကျွန်တို့ကလည်း၊ ယခုမှာ ဘုရားသခင်ထံတော်က ဆိုးသောဝိညာဉ်သည် ကိုယ်တော်ကို နှောင့်ယှက်တတ်ပါ၏။ 16ခစားသော ကိုယ်တော်၏ကျွန်တို့သည်၊ သာယာစွာ စောင်းတီးတတ်သောသူကို ရှာဖွေရမည်အကြောင်း အရှင်အမိန့်ရှိတော်မူပါ။ ဘုရားသခင့်ထံတော်က ဆိုးသောဝိညာဉ် လာသောအခါ၊ သူသည် စောင်းတီးသဖြင့် ကိုယ်တော်သည် ချမ်းသာရတော်မူမည်ဟု လျှောက်လျှင်၊ 17ရှောလုက၊ သာယာစွာ တီးတတ်သောသူကို ငါ့အဖို့ရှာဖွေ၍ ငါ့ထံသို့ ခေါ်ခဲ့ကြဟု ကျွန်တို့အား မိန့်တော်မူသော်၊ 18ကျွန်တစ်ယောက်က၊ ကျွန်တော်တွေ့ဖူးသော ဗက်လင်မြို့သား ယေရှဲသားသည် စောင်းတီးသောအတတ်၊ ရဲရင့်ခြင်းအစွမ်းသတ္တိနှင့် ပြည့်စုံ၍၊ စစ်မှု၌လည်းကောင်း၊ ပညာစကား၌လည်းကောင်း လေ့ကျက်ပါ၏။ အဆင်းလည်း လှပါ၏။ ထာဝရဘုရားသည် သူနှင့်အတူ ရှိတော်မူ၏ဟု လျှောက်သောကြောင့်၊ 19ရှောလုက၊ ယေရှဲရှိရာသို့ လူကိုစေလွှတ်၍၊ သိုးထိန်းဖြစ်သော သင်၏သားဒါဝိဒ်ကို ငါ့ထံသို့ စေလွှတ်ရမည်ဟု အမိန့်တော်ရှိ၏။ 20ယေရှဲသည် မုန့်တင်သောမြည်း၊ စပျစ်ရည်ဘူး၊ ဆိတ်သငယ်ကိုယူ၍ မိမိသားဒါဝိဒ်တွင် ရှောလုထံသို့ ပေးလိုက်လေ၏။ 21ဒါဝိဒ်သည် ရှောလုထံသို့ရောက်၍ခစားသဖြင့်၊ ရှောလုသည် အလွန်ချစ်၍ လက်နက်တော်ဆောင်အရာ၌ ခန့်ထား၏။ 22ရှောလုသည်လည်း ယေရှဲရှိရာသို့လူကိုစေလွှတ်၍၊ ဒါဝိဒ်ကို ငါ့စိတ်နှင့်တွေ့သောကြောင့် ငါ့ထံ၌ ခစားပါစေဟု အခွင့်တောင်းလေ၏။ 23ဘုရားသခင့်ထံတော်က ဆိုးသောဝိညာဉ်သည် ရှောလုအပေါ်မှာရောက်သောအခါ၊ ဒါဝိဒ်သည် စောင်းကိုယူ၍တီးသဖြင့် ဆိုးသောဝိညာဉ်ထွက်သွား၍၊ ရှောလုသည် သက်သာလျက် ပကတိကျန်းမာလျက်ရှိတတ်၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၁၆ (အနက်ဖွင့်)

၃။ ရှောလုမသေမီစပ်ကြား ဒါဝိဒ်ဘဝ (အခန်း ၁၆ – ၃၀)

(ကရှမွေလက ဆီလူး ဘိသိက်ပေးခြင်း (၁၆၁၃)

          ၁၆ ဘုရားသခင်က ရှောလုအား ဘုရင့်ရာထူးမှ နန်းချသောကြောင့် ရှမွေလသည် စိတ်မရွှင်မပျ မသာညီးတွားသည်။ သို့နှင့် ဘုရားသခင်က အခြားဘုရင် ရွေးချယ်ပေးထားကြောင်း ပြောပြသည်။ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ရှမွေလသည် ယေရှဲ၏သားအား  ဆီလူးဘိသိက်ပေး၍ ရှင်ဘုရင်ချီးမြှင့်ရန် ဗက်လင်သို့ ချီတက်သည်။ သိုသိပ်စွာသွားခြင်းသည် ကောင်ကျစ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် ရှမွေလအား လိမ်ညာစကားပြောဖို့ မခိုင်းပါ။ ဗက်လင်သို့သွား၍ ယဇ်ပူဇော်ခိုင်းသည်။ သို့သော်ဘုရင်အသစ်ချီးမြှင့်ခြင်းသည် လျှို့ဝှက်ကိစ္စဖြစ်သည်။ နှစ်ကာလကြာရှည်သည်အထိ လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ကျေညာခြင်းမပြု။

၁၆:၁၃ ရှမွေလရောက်ရှိသောအခါ ဗက်သလင်လူကြီးသူမများက ကြောက်လန့်ကြသည်။    ရှမွေလက ယဇ်ပူဇော်ပြီး ပွဲတော်တည်သောအခါ ယေရှဲ၏သားများကို တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ခေါ်ယူစစ်ဆေးသည်။ ဘုရားသခင်၏ ရွေးချယ်ပေးသော ဘုရင်သစ်တွေ့ရပြီဟုထင်သည်။ သို့သော်တစ်ယောက်မှ စိတ်တော်နှင့်မတွေ့။ ရှမွေလသည် ရုပ်ဆင်းရူပကာကြော့ရှင်းသူအား ကြည့်၍ ဘုရင်ခန့်အပ်ခြင်း သင်ခန်းစာမှားကြောင်း ရှောလုအားဖြင့် နားလည်ခဲ့သည် (၁၃:၁၄)။ ဘုရားသခင်သည် အဆင်းမကြည့်။ စိတ်နှလုံးကိုကြည့်သည် (ငယ်၇)။ အပိုဒ်ငယ် ၇ သည် ယနေ့ယုံကြည်သူများလောကတွင် ကြုံတွေ့နေကြဖြစ်သည်။ ဝတ်ကောင်းစားလှ ဝတ်ဆင်သူများ ရုပ်လှရူပကာကြော့ရှင်းသူများ အစရှိသည့် အပြင်ပန်းလက္ခဏာဖြင့် တန်ဖိုးဖြတ်တတ်ကြသည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် လူထုဆက်သွယ်ရေး အခန်းကဏ္ဍ၌ ရုပ်ဆင်းရူပကာ အပြင်အဆင်ကို ကြည့်၍ ပစ္စည်းကြော်ငြာကြသည်။ ရုပ်မြင်ဖန်သား၊ သတင်းစာမျက်နှာများပေါ်တွင် အရောင်အသွေးအမျိုးမျိုး ချယ်ကြသည်။ ရှောလုသည် ထိုစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသည်။ ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်သည်။ ဒါဝိဒ်လည်း ထိုပုံစံအတိုင်းဖြစ်သည်။ ကြည့်ပျော်ရှုပျော်ရှိသည်။ သို့သော် အသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်လွန်းသည် (ငယ်၁၂)။ ခက်သည်က အသင်းတော်တွင် ပြဿနာရှိသည်။ တီဗီဖန်သားပေါ်နှင့် ကြောငြာစာမျက်နှာများတွင် ဝိညာဉ်ရေးရာရင့်ကျက်ခြင်းမပါဝင်။ အသင်းတော်တွင်မူကား ဝိညာဉ်ရေးရာ ရင့်ကျက်မှုလိုသည်။

ဖခင်ယေရှဲက ဒါဝိဒ်အား သူငယ်နှပ်စားဟု ယူဆသောကြောင့် ပွဲတော်သို့ မခေါ်လာ။ သိုးကျောင်းခိုင်းသည်။ ဘုရားသခင်က ထိုသိုးကျောင်းသားကို စိတ်ဝင်စားသည်။ ရှမွေလသည် ဘုရားသခင်၏ စကားတော်အတိုင်း ဒါဝိဒ်အား ဘိသိက်ပေးလိုက်သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ရှောလုထံမှခွာ၍ ဒါဝိဒ်ထံသို့ ပူးကပ်သည်။ ဒါဝိဒ်သည် ရာဇပလ္လင်ပေါ်နန်းတက်၍ သရဖူဆောင်းရန် နှစ်လကြာရှည် စောင့်နေရသော်လည်း ဘုရားသခင်က သူ့အတွက် အမြဲချန်ထားပေးသည်။

(ရှောလုထံတွင် လုပ်ဆောင်ခြင်း (၁၆၁၄၂၃)

          ၁၆၁၄၂၃ ဤအချိန်ကာလတွင် ရှောလုသည် ဝိညာဉ်ဆိုးကိန်းအောင်းချိန်ဖြစ်သောကြောင့် စိတ်မတည်ငြိမ်။ ပုံမှန်မရှိဘဲ ကစဉ့်ကလျားဖြစ်နေသည်။ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ရှောလုထံမှ ထွက်သွားဦး၍ ဆိုးသောဝိညာဉ်သည် နှောင့်ယှက်တတ်၏။ ထိုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ Dr.Rendle Short က ဤသို့ရှင်းပြသည်။

ထိုကာလတွင် ရှောလုမင်းသည် စိတ်ဝိညာဉ်ဆိုးသက်ရောက်ကာလဖြစ်သည်။ အကောင်းတစ်ခုမျှမမြင်။ အကျိုးအကြောင်း ဟုတ်တိပတ်တိမရှိဘဲ စိတ်ဆိုးတတ်သည်။ စိတ်တည်ငြိမ်ခြင်းမရှိ။ ယခုဆီထမင်း၊ ယခုစာကလေးကြော်ဖြစ်တတ်သည်။ လူအများအမြင်နှင့် ဆန့်ကျင်ဖီလာဖြစ်သည်။ သူများပြောသမျှသည်လည်း သူ့ကိုရည်ဆောင်ရှုတ်ချသည်ဟု ယူဆသည်။၁၅

ရှောလု၏အပါးတော်မြဲက တေးဂီတဖြင့် ကုသလျှင် စိတ်နူးညံ့သိမ်မွေ့မည်ဟု ယူဆသည်။ သို့ကြောင့် ဂီတဆရာ ဒါဝိဒ်အား ရှောလုထံသို့ ပို့ဆောင်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၈တွင် ပါရှိသည်။ ဒါဝိဒ်က ဂေါလျက်အား မတိုက်ခိုက်သေးသော်လည်း နိမိတ်ပြဆိုသည်။ ယခု ဒါဝိဒ်၏ တေးဂီတလက်ကွက်ဖြင့် ရှင်ဘုရင်အား ဖျော်ဖြေခွင့်ရသည်။ ရှောလု၏စိတ်ဘဝင် ချမ်းမြေ့စေသည်။ ဒါဝိဒ်၏ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကြန်အင်လက္ခဏာကိုလည်း ရှောလုက ကျေနပ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။