ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၁၈

ဧလိယနှင့်ဗာလပရောဖက်များ
1ကာလအင်တန်ကြာ၍ သုံးနှစ်စေ့သောအခါ၊ ဧလိယသို့ရောက်လာသော ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်က၊ သင်သည် အာဟပ်မင်းအားသွား၍ ကိုယ်ကိုပြလော့။ ငါသည်လည်း မြေပေါ်မှာမိုးရွာစေမည်ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 2ဧလိယသည် အာဟပ်မင်းအား ကိုယ်ကိုပြအံ့သောငှာ သွား၏။ ထိုအခါ ရှမာရိမြို့၌ ပြင်းစွာသော အစာအာဟာရခေါင်းပါးခြင်းဘေးရှိ၍၊ 3အာဟပ်မင်းသည် နန်းတော်အုပ်ဩဗဒိကို ခေါ်၏။ ထိုဩဗဒိသည် ထာဝရဘုရားကို အလွန်ရိုသေသောသူဖြစ်၏။ 4ယေဇဗေလသည် ထာဝရဘုရား၏ ပရောဖက်တို့ကို ပယ်ဖြတ်သောအခါ၊ ဩဗဒိသည် ပရောဖက်တစ်ရာကို မြေတွင်းထဲမှာ ငါးဆယ်စီဝှက်ထားပြီးလျှင်၊ မုန့်နှင့်ရေကိုပေး၍ ကျွေးလေ၏။ 5အာဟပ်ကလည်း၊ တစ်ပြည်လုံးသို့လှည့်လည်၍ စမ်းရေတွင်းများ၊ ချောင်းများရှိရာအရပ်ရပ်သို့ သွားလော့။ တိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့သည် မသေ၊ မြင်းနှင့်လားတို့သည် အသက်လွတ်မည်အကြောင်း၊ မြက်ပင်ကို တွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်ဟု ဩဗဒိအားဆိုလျက်၊ 6သူတို့သည် တစ်ပြည်လုံးကို နှံ့ပြားအောင်ဝေဖန်၍၊ အာဟပ်နှင့် ဩဗဒိသည် လမ်းတခြားစီ ထွက်သွားကြ၏။ 7ဩဗဒိသည် သွားစဉ်အခါ၊ ဧလိယသည် ဆီး၍ကြို၏။ ဩဗဒိသည် ဧလိယကိုသိ၍ ပျပ်ဝပ်လျက်၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်သခင်ဧလိယ မှန်ပါသလောဟု မေးလျှင်၊ 8ဧလိယက ငါမှန်၏။ ဧလိယသည် ဤမည်သောအရပ်၌ရှိပါ၏ဟု သင့်သခင်ထံသို့သွား၍ လျှောက်လော့ဟု ပြောဆိုသော်၊ 9ဩဗဒိကလည်း၊ ကိုယ်တော်ကျွန်၏အသက်ကို သတ်စေခြင်းငှာ အာဟပ်၌အပ်ရမည်အကြောင်း၊ ကိုယ်တော်ကျွန်သည် အဘယ်သို့ ပြစ်မှားဘိသနည်း။ 10ကိုယ်တော်၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ကိုယ်တော်ကို ရှာစေခြင်းငှာ အကျွန်ုပ်သခင်မစေလွှတ်သော တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုမျှ မရှိပါ။ တစ်ကျွန်းတစ်နိုင်ငံသားက၊ ဧလိယမရှိပါဟု လျှောက်သောအခါ၊ ကိုယ်တော်ကို ရှာ၍မတွေ့နိုင်ဟု ထိုတိုင်းနိုင်ငံသားတို့သည် အကျိန်ကိုခံရကြပါ၏။ 11ယခုမူကား၊ ဧလိယသည် ဤမည်သောအရပ်၌ရှိပါ၏ဟု သင့်သခင်ထံသို့သွား၍ လျှောက်လော့ဟု မိန့်တော်မူပါသည်တကား။ 12အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ထံမှ ထွက်သွား၍ အာဟပ်မင်းထံမှာလျှောက်စဉ်တွင်၊ ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည် အကျွန်ုပ်မသိသောအရပ်သို့ ကိုယ်တော်ကို ဆောင်သွားတော်မူလျှင်၊ အာဟပ်မင်းသည် ကိုယ်တော်ကိုမတွေ့နိုင်သောအခါ အကျွန်ုပ်ကို သတ်ပါလိမ့်မည်။ ကိုယ်တော်ကျွန်မူကား၊ အသက်ငယ်စဉ်ကာလမှစ၍ ထာဝရဘုရားကိုရိုသေပါပြီ။ 13ယေဇဗေလသည် ထာဝရဘုရား၏ ပရောဖက်တို့ကို သတ်သောအခါ၊ အကျွန်ုပ်ပြုသောအမှုတည်းဟူသော ထာဝရဘုရား၏ ပရောဖက်တစ်ရာကို မြေတွင်းထဲမှာ ငါးဆယ်စီဝှက်ထားပြီးလျှင်၊ မုန့်နှင့် ရေကိုပေး၍ ကျွေးကြောင်းကို အကျွန်ုပ်သခင် ကြားတော်မမူသလော။ 14ယခုမူကား၊ ဧလိယသည် ဤမည်သောအရပ်၌ရှိပါ၏ဟု သင့်သခင်ထံသို့သွား၍ လျှောက်လော့ဟု ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူသည်ဖြစ်၍၊ အာဟပ်သည် အကျွန်ုပ်ကို သတ်ပါလိမ့်မည်ဟု ပြန်ဆို၏။ 15ဧလိယကလည်း၊ ငါကိုးကွယ်သော ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရား အသက်ရှင်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ငါသည် ယနေ့အာဟပ်မင်းအား ကိုယ်ကိုအမှန်ပြမည်ဟု ဆိုပြန်သော်၊ 16ဩဗဒိသည် အာဟပ်မင်းထံသို့သွား၍ လျှောက်သဖြင့်၊ အာဟပ်သည် ဧလိယကိုကြိုဆိုအံ့သောငှာသွား၍၊ 17တွေ့မြင်သောအခါ၊ သင်သည် ဣသရေလအမျိုးကို နှောင့်ယှက်သောသူမှန်သလောဟုမေးလျှင်၊ 18ဧလိယက၊ ငါသည် ဣသရေလအမျိုးကိုမနှောင့်ယှက်၊ သင်နှင့် သင့်အဆွေအမျိုးတို့သည် ထာဝရဘုရား၏ပညတ်တရားကိုစွန့်၍ ဗာလဘုရားတို့ကိုဆည်းကပ်သဖြင့်၊ ဣသရေလအမျိုးကို နှောင့်ယှက်ကြပြီ။ 19သို့ရာတွင် လူကိုယခုစေလွှတ်၍ ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဗာလပရောဖက် လေးရာငါးဆယ်ကိုလည်းကောင်း၊ ယေဇဗေလစားပွဲ၌စားသော အာရှရပရောဖက်လေးရာကိုလည်းကောင်း၊ ကရမေလတောင်၊ ငါ့ထံသို့ စုဝေးစေလော့ဟု ဆိုသည်အတိုင်း၊ 20အာဟပ်သည် ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှိရာသို့ စေလွှတ်၍၊ ပရောဖက်တို့ကို ကရမေလတောင်ပေါ်မှ စုဝေးစေ၏။
21ဧလိယသည် လူများရှိရာသို့လာ၍၊ သင်တို့သည် ဘာသာနှစ်ပါးစပ်ကြားမှာ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး ယုံမှားသောစိတ်နှင့် နေကြလိမ့်မည်နည်း။ ထာဝရဘုရားသည် ဘုရားသခင်မှန်လျှင် ထိုဘုရားကို ဆည်းကပ်ကြလော့။ ဗာလသည် ဘုရားသခင်မှန်လျှင် ထိုဘုရားကို ဆည်းကပ်ကြလော့ဟုဆိုလျှင်၊ လူများတို့သည် တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏။ 22တစ်ဖန် ဧလိယက၊ ထာဝရဘုရား၏ပရောဖက်ကား ငါတစ်ယောက်တည်း ကျန်ရစ်၏။ ဗာလ၏ပရောဖက်ကား လေးရာငါးဆယ် ရှိကြ၏။ 23နွားနှစ်ကောင်ကိုပေးကြလော့။ သူတို့သည် တစ်ကောင်ကိုရွေး၍ အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးလျှင် ထင်းပေါ်မှာ တင်ပါလေစေ။ မီးမထည့်စေနှင့်။ ငါလည်း နွားတစ်ကောင်ကိုလုပ်၍ ထင်းပေါ်မှာတင်မည်။ မီးကိုမထည့်။ 24သင်တို့သည် သင်တို့ဘုရားများ၏နာမကို ဟစ်ခေါ်ကြလော့။ ငါလည်း ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကို ဟစ်ခေါ်မည်။ မီးဖြင့် ထူးတော်မူသောဘုရားသည် ဘုရားသခင်မှန်ပါစေဟု လူများတို့အား ပြောဆိုလျှင်၊ လူအပေါင်းတို့က၊ ဧလိယ၏စကားသည် လျောက်ပတ်ပေသည်ဟု ဆိုကြ၏။ 25တစ်ဖန် ဧလိယက၊ သင်တို့သည်များသောကြောင့် နွားတစ်ကောင်ကို အရင်ရွေး၍လုပ်ကြလော့။ မီးမထည့်ဘဲ သင်တို့ဘုရားများ၏နာမကို ဟစ်ခေါ်ကြလော့ဟု ဗာလ၏ပရောဖက်တို့အား ဆိုသည်အတိုင်း၊ 26သူတို့သည် လူများပေးသောနွားကိုယူ၍ လုပ်ပြီးလျှင်၊ အိုဗာလဘုရား၊ အကျွန်ုပ်တို့အားထူးတော်မူပါဟု နံနက်အချိန်မှစ၍ မွန်းတည့်အချိန်တိုင်အောင် ဗာလ၏နာမကို ဟစ်ခေါ်ကြ၏။ သို့ရာတွင် ဗျာဒိတ်သံမရှိ။ ထူးသောသူလည်း မရှိ။ သူတို့သည် ကိုယ်တည်သော ယဇ်ပလ္လင်ရှေ့မှာ ကခုန်ကြ၏။ 27မွန်းတည့်အချိန်၌ ဧလိယက၊ ကျယ်သောအသံနှင့် ဟစ်ကြလော့။ ဗာလသည် ဘုရားဖြစ်တော်မူ၏။ ဆင်ခြင်လျက်နေတော်မူ၏။ သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ခုကို လိုက်၍ရှာတော်မူ၏။ သို့မဟုတ် ခရီးသွားတော်မူ၏။ သို့မဟုတ် ကျိန်းစက်တော်မူသောကြောင့်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် နှိုးရမည်ဟု ပြက်ရယ်ပြု၍ဆို၏။ 28သူတို့သည်လည်း ကျယ်သောအသံနှင့် ဟစ်၍ ထုံးစံရှိသည်အတိုင်း၊ ကိုယ်အသွေးနှင့် ကိုယ်ကိုလူးခြင်းငှာ ဓား၊ သံစူးနှင့် ကိုယ်ကိုရှစေကြ၏။ 29မွန်းလွဲ၍ ညဉ့်ဦးယံ ယဇ်ပူဇော်ချိန်တိုင်အောင် ပရောဖက်ပြုကြသော်လည်း၊ ဗျာဒိတ်သံမရှိ။ ထူးသောသူ၊ အမှုထားသောသူလည်း မရှိသောအခါ၊ 30ဧလိယက၊ ငါ့အနီးသို့လာကြလော့ဟု လူများတို့ကိုခေါ်သည်အတိုင်း၊ လူအပေါင်းတို့သည် အနီးသို့လာကြ၏။ ထိုအခါဧလိယသည် ပြိုပျက်သော ထာဝရဘုရား၏ယဇ်ပလ္လင်ကို ရှင်းလင်းပြီးမှ၊ 31သင်၏အမည်ကား ဣသရေလဖြစ်ရမည်ဟူသော ထာဝရဘုရား၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရသော ယာကုပ်သား အမျိုးအနွယ် အရေအတွက်အတိုင်း၊ ကျောက်တစ်ဆယ်နှစ်လုံးကိုယူ၍၊ 32ထာဝရဘုရား၏နာမတော်အဖို့ ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်ပြီးမှ၊ မျိုးစေ့နှစ်တင်းလောက်ဝင်နိုင်သောကျုံးကို ယဇ်ပလ္လင်ပတ်လည်၌ တူးလေ၏။ 33ထင်းကိုစီ၍ နွားကိုလည်း အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးလျှင် ထင်းပေါ်မှာတင်လေ၏။ 34အိုးလေးလုံးကို ရေနှင့်အပြည့်ထည့်၍၊ မီးရှို့စရာယဇ်နှင့် ထင်းပေါ်မှာလောင်းကြလော့ဟု ဆိုသည်အတိုင်း သူတို့သည်လောင်းပြီးမှ၊ တစ်ဖန် လောင်းကြဦးလော့ဟု ဆိုသည်အတိုင်း သူတို့သည်လောင်းပြီးမှ၊ သုံးကြိမ်တိုင်အောင် လောင်းကြလော့ဟု ဆိုသည်အတိုင်း၊ သူတို့သည် သုံးကြိမ်တိုင်အောင် လောင်းကြ၏။ 35ရေသည် ယဇ်ပလ္လင်ပတ်လည်၌စီး၍ ကျုံးသည်လည်း ရေနှင့်ပြည့်လေ၏။ 36ညဉ့်ဦးယံ ယဇ်ပူဇော်ချိန်ရောက်သောအခါ၊ ပရောဖက်ဧလိယသည် ချဉ်းလာ၍၊ အာဗြဟံ၊ ဣဇာက်၊ ဣသရေလတို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ကျွန်ဖြစ်၍ အမိန့်တော်အတိုင်း ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို ပြုကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ယနေ့သိကြပါစေသော။ 37အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဤလူတို့စိတ်သဘောကို ပြောင်းလဲစေတော်မူကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ သူတို့သည် သိစေခြင်းငှာ အကျွန်ုပ်စကားကို နားထောင်တော်မူပါ။ နားထောင်တော်မူပါဟု ဆုတောင်းလေ၏။ 38ထိုအခါ ထာဝရဘုရား၏မီးသည်ကျသဖြင့်၊ မီးရှို့ရာယဇ် အစရှိသောထင်း၊ ကျောက်၊ မြေမှုန့်ကိုလောင်၍ ကျုံး၌ရှိသောရေကိုလည်း ခန်းခြောက်စေ၏။ 39လူအပေါင်းတို့သည် မြင်လျှင် ပျပ်ဝပ်၍၊ ထာဝရဘုရားသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟု ဝန်ခံကြ၏။ 40ဧလိယကလည်း၊ ဗာလ၏ပရောဖက်တို့ကို ဖမ်းဆီးကြလော့။ တစ်ယောက်ကိုမျှမလွတ်စေနှင့်ဟု စီရင်သည်အတိုင်း၊ သူတို့ကို ဖမ်းဆီး၍ ဧလိယသည် ကိရှုန်ချောင်းသို့ ယူသွားပြီးလျှင် ကွပ်မျက်လေ၏။
မိုးခေါင်ကာလကုန်ဆုံးသွားခြင်း
41ထိုနောက်မှ ဧလိယက၊ မင်းကြီးသည် စားသောက်ခြင်းငှာတက်သွားပါလော့။ များစွာသော မိုးရွာမည့်အသံရှိသည်ဟု အာဟပ်အားပြောဆိုလျှင်၊ 42အာဟပ်သည် စားသောက်ခြင်းငှာတက်သွား၏။ ဧလိယသည် ကရမေလတောင်ပေါ်သို့တက်၍၊ မြေ၌ပျပ်ဝပ်လျက် မျက်နှာကို ဒူးကြားမှာထားလျက်၊ 43မိမိကျွန်အား သင်တက်၍ ပင်လယ်သို့ ကြည့်ရှုလော့ဟုဆိုသည်အတိုင်း၊ ကျွန်သည်တက်၍ ကြည့်ရှုလျှင်၊ အဘယ်အရာမျှမရှိပါဟုပြောဆို၏။ ဧလိယက၊ ခုနစ်ကြိမ်တိုင်အောင်သွား၍ ကြည့်ရှုဦးလော့ဟုဆို၏။ 44ခုနစ်ကြိမ်မြောက်သောအခါ၊ လူလက်နှင့်တူသော မိုးတိမ်ငယ်တစ်ခုသည် ပင်လယ်ထဲကတက်ပါ၏ဟုဆိုသော်၊ အာဟပ်မင်းထံသို့ သွားလော့။ မိုးရွာ၍ ဆီးတားမည်ကို စိုးရိမ်စရာရှိသောကြောင့်၊ မင်းကြီးပြင်ဆင်၍ ပြန်သွားမည်အကြောင်း လျှောက်ထားလော့ဟု မှာလိုက်လေ၏။ 45မကြာမမြင့်မီ မိုးကောင်းကင်သည် မိုးသက်မုန်တိုင်းနှင့် မည်း၍ ပြင်းစွာမိုးရွာ၏။ အာဟပ်သည် ရထားစီး၍ ယေဇရေလမြို့သို့ သွား၏။ 46ထာဝရဘုရား၏လက်တော်သည် ဧလိယအပေါ်မှာရှိ၍၊ သူသည် ခါးပန်းကိုစည်းလျက် အာဟပ်မင်းအရင် ယေဇရလမြို့တံခါးဝသို့ပြေးလေ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၁၈ (အနက်ဖွင့်)

၄။ ဧလိယက ဗာလပရောဖက်များကို စိန်ခေါ်ခြင်း (၁၈:၁၉)

၁၈:၁၉  ဣသရေလမြေသို့ ပရောဖက် ဧလိယပေါ်ထွန်းပြီး သုံးနှစ်ခွဲကြာသောအခါ မိုးခေါင်၍ အစာငတ်မွတ် ဘေးကျရောက်သည် (လု ၊ ၄:၂၅)။ ပရောဖက် ဧလိယသည် အာဟပ်မင်းထံသွား၍ ကျောချမ်းဖွယ်ရာ သတင်းစကားသွားပြောသည်။ နိုင်ငံတဝှန်းလုံး မိုးခေါင်သဖြင့်         တိရစ္ဆာန်စားစရာပင် မရှိအောင် မြက်ရှားသည်။ ထို့ကြောင့် အာဟပ်က သြဗဒိ (သြဗဒိအနားဂတ္တိကျမ်းရေးသူမဟုတ်)အား မြက်ရှိရာအရပ် လိုက်ရှာစေသည်။ ဤသြဗဒိ ဆိုသူမှာ အာဟပ်မင်းမိဖုရား ယေဇဗေလက ပုရောဟိတ်များကို သတ်ဖြတ်ခိုင်းသောအခါ ပရောဖက်တစ်ရာကို သိုဝှက်ထားခဲ့သူ ဖြစ်သည်။

၁၈:၁၅  သြဗဒိသည် မြက်ခင်းပြင်ပေါက်ရာ အရပ်ရှာဖွေ စဉ် ပရောဖက် ဧလိယနှင့် တွေ့ဆုံရသည်။ အာဟပ်မင်းက ဧလိယအား ကမ္ဘာအနှံ့ လိုက်လံရှာခိုင်းခဲ့ဖူးသည်။ မည်သည့်နေရာတွင် မှ သတင်းအစအန မရခဲ့။ ယခုရှာတွေ့ပြီဟု ဧလိယက ပြောခိုင်းသော်လည်း ပြန်မပြောရဲပါ။ အကယ်၍ အာဟပ်မင်းကြီး သိလျှင် ချက်ချင်း တုန့်ပြန်လုပ်ဆောင်သည်မှာ သေချာသည်။ ထိုအခါ ဘုရားသခင် ဝိညာဉ်တော်က ဧလိယအား တခြားနေရာသို့ ပို့လိုက်သဖြင့် ဧလိယကို ရှာမတွေ့လျှင် သြဗဒိမှာ အချိန်မရွေး အသတ်ခံရနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာ မိဖုရားယေဇဗလက ပရောဖက်များကို ကွပ်မျက်စဉ် သြဗဒိသည် ဘုရားသခင်၏ ပရောဖက်တစ်ရာကို ဝှက်ထားခဲ့ သောအမှုဟောင်း ရှိနေသည်။ ဧလိယက ဘယ်ကိုမှမသွားကြောင်း၊ ဘုရင်ကို အတွေ့ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိပြုလိုက်သော အခါကျမှသာ အာဟပ်ဘုရင်နှင့် တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ကြသည်။

၁၈:၁၆၁၉  အာဟပ်မင်းကလည်း ချက်ချင်းဧလိယကို သွားရောက်တွေ့ဆုံသည်။ အာဟပ်သည် ဘုရားသခင်စေလွှတ်သော ဣသရေလ လူတို့၏မိတ်ဆွေကောင်းမှန်း မသိဘဲ၊ ဧလိယကို ဣသရေလပြည်အား နှောင့်ယှက် ဒုက္ခပေးသူ အဖြစ် စွပ်စွဲသည်။ ဧလိယသည် ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိ၊ မိမိအသက်ကို ဂရုမမူဘဲ အာဟပ်ဘုရင်သာ ဣသရေလလူတို့အား ရုပ်တုဘုရားကိုးကွယ်စေခြင်းဖြင့် ဒုစရိုက်အမှားပြုလုပ်သူ ဖြစ်ကြောင်း စွပ်စွဲသည်။ ထိုပြဿနာအဖြေရှာဖို့ ဗာလ ဘုရားကိုးကွယ်သော ပရောဖက်များကို ကရမေလ တောင်ပေါ်သို့ ချိန်းဆိုစိန်ခေါ် လိုက်သည်။ ဗာလ ဘုရား၏ ပရောဖက်ပေါင်း ၄၅၀ ဦးတို့ ကရမေလတောင် ကိုလာကြသော်လည်း အာရှရပရောဖက် ၄၀၀ တို့ ရောက်မလာကြ (ငယ် ၊၁၉နှင့် ၂၂ ယှဉ်ဖတ်)။

၅။ ဗာလပရောဖက်များအား အောင်နိုင်ခြင်း (၁၈:၂၀၄၀)

၁၈:၂၀၂၅  ချိန်းဆိုထားသည့်အတိုင်း လူစုံရောက်လာကြသည့်အခါ ဧလိယ က လူထုကြီးအား ဘုရားသခင်နှင့် ဗာလအကြား ခြံစည်းခွမထိုင်ဘဲ၊ တစ်ဖက်သို့ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရပ်တည်ကြဖို့ ရွေးခိုင်းသည်။ ထိုနောက် နွားထီးနှစ်ကောင် ကို ယူဆောင်လာစေသည်။ ယဇ်ကောင် မီးရှို့ဖို့ ထင်းပုံ ကိုလည်း အသင့်ပြင်ဆင်စေသည်။ အာဟပ်ဘက်တွင် ဗာလပရောဖက် ၄၅၀ ဦး ရပ်တည်၍ ယေဟောဝါဘုရားဘက်တွင်မူ ဧလိယတစ်ဦးတည်း ရပ်သည်။ ထင်းပုံကို မီးညှိ၍ မရှို့ဘဲ၊ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ယဇ်မီးရှို့ကြရမည်။ မီးစွဲလောင် ကျွမ်းစေနိုင်သောဘက်က ဘုရားစစ် ဘုရားမှန် ဖြစ်သည်ဟု သဘောတူကြသည်။

၁၈:၂၆၂၉  ပထမဦးစွာ ဗာလပရောဖက်များက စိတ်ကြိုက်နွားကို ရွေးချယ်ပြီး ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်တင်ကာ နံနက်မိုးသောက်မှ နေမွန်းလွဲ တိုင်အောင် ဝိုင်းဝန်းဆုတောင်းသည်။ ဧလိယက ကျယ်လောင်စွာ ဟစ်အော်ဆုတောင်း ကြပါဟု ခနဲ့သရော်သည်။ ထင်းပုံပေါ်တင်ထားသော ယဇ်ကောင် အသားတုံးများမှာ ညနေခင်းတိုင်အောင် ရှိနေသည်။ မည်သည့် အဖြေစကား၊ မည်သည့်အသံ၊ မည်သည့်ထူးခြားချက်မှမရှိ။

၁၈:၃၀၃၅  ဗာလပရောဖက်များ၏ အလှည့်ပြီးဆုံးသောအခါ ဧလိယအလှည့်ဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူ ၁၂-မျိုးအတိတ်ဆောင်သော ကျောက်တုံး ၁၂ လုံးဖြင့် ယဇ်ပလ္လင်တည်သည်။ ယဇ်ကောင်နွားကို အပိုင်းပိုင်းခုတ်ဖြတ်၍ ထင်းပုံပေါ်တင်သည်။ ရွှဲရွှဲစိုနေအောင် အိုးလေးလုံးအပြည့် ရေဖြင့် သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် လောင်းချခိုင်းသည်။

အချို့က မိုးခေါင်ရေရှားကာလတွင် ထိုမျှလောက် ရေကို ဘယ်ကရသနည်း ဟု ထောက်ကြသည်။ သို့သော် ရေမှာ အဓိက ပြဿနာမဟုတ်။ မည်မျှရေရှားသည် ဟု ဆိုပါစေ၊ ရေ ၁၂ အိုး ရနိုင်ပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းအတွက် ရေရှားပါးသော်လည်း သောက်သုံးရေ ရှိသောကြောင့်သာ လူများအသက်ရှင် နေနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားဖြစ်နိုင်ခြေမှာ မိုင်အနည်းငယ်မျှသာ ဝေးသောမြေထဲပင်လယ်မှ ရယူခြင်းဖြစ်သည်။  Williams က ဤသို့ ရှင်းပြသည်။

ကိရှုန်ချောင်း (ငယ် ၄၀) ပင်လယ် (ငယ် ၂၃နှင့် ရေတွင်းများမှ (ငယ် ၃၅) ပါရှိသည့် ကျုံးအပြည့် လုံလောက်သော ရေကို ရရှိနိုင်ပါသည်။၁၃

၁၈:၃၆၄၀  ညနေစောင်းချိန် ယဇ်ပူဇော်ရန် အချိန်ရောက် သောအခါ ဧလိယ က စတင်ဆုတောင်းသည်။ ကောင်းကင်မှ ဘုရားသခင်၏မီး ကျရောက်လာပြီး ယဇ်ကောင်ကို မီးစွဲစေရုံ သာမက ယဇ်ပလ္လင်တွင် တင်ထားသော ထင်း၊ ကျောက်တုံး၊ မြေမှုန်များပါမကျန် မီးလောင်ပြာကျကုန် သည်။ ယဇ်ပလ္လင်၏ ဘေးပတ်လည်ရှိ ကျုံး(ရေမြောင်းမှ ရေသည်လည်း ခန်းခြောက်ကုန်သည်။ မြင်တွေ့သူ ပရိသတ်တို့ကလည်း ဧလိယကိုးကွယ်သော ဘုရားသာ ဘုရားစစ်ဘုရားမှန်ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုကြလေသည်။ သို့ဖြင့် ဧလိယက ဗာလပရောဖက်များအား ဖမ်းဆီးဖို့ စေခိုင်းသည့်အတိုင်း ဖမ်းဆီးသတ်ဖြစ်စေသည်။ အပြစ်ဝန်ချခြင်းနှင့် စကားတော်နာခံခြင်းသည် ဘုရားသခင်မှ ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရာဖြစ်သည်။

၆။ မိုးရွာရန် ဧလိယ၏ ဆုတောင်း (၁၈:၄၁၄၆)

၁၈:၄၁၄၆  မိုးရွာတော်မည်ဖြစ်၍ မိုးလွတ်ရန် ပရောဖက် ဧလိယသည် ကရမေလတောင်မှ အမြန်ထွက်ခွါတော့မည်။ အာဟပ်မင်းအား စားသောက်ရန် တိုက်တွန်းသည်။ အာဟပ်မင်း စားသောက်ရန် ထိုင်ချသောအခါ ဧလိယကထ၍ ဆုတောင်းပေးသည်။ ထိုနောက် ဧလိယသည် ကရမေလတောင်ထိပ်ပေါ် တက်၍ မျက်နှာကို ဒူးခေါင်းနှစ်ဖက် ကြားထား ပြပ်ဝပ်၍ မိုးရွာသွန်းစေရန် ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းသည်။ မိုးကုတ်စက် ဝိုင်းတွင် မိုးသားတိမ်လိပ်မမြင်မချင်း စိတ်အားထက်သန်စွာ ဆုတောင်းသည်။ တပည့်က မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းကို စောင့်ကြည့်ပေး၍ တိမ်စိုင်ငယ် တစ်လိပ်မြင်ရသောအခါ အာဟပ်မင်းထံသို့ ချက်ချင်းသတင်းပို့စေသည်။ မိုးကြီးရွာတော့မည် ဖြစ်၍ ထီးနန်းစိုက်ရာ ဣသခါနယ် ယေဇရေလမြို့ (၂၁:၁)သို့ အမြန်ပြန်ရန် လျှောက်တင်သည်။ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း ကျိုးနွံသစ္စာ  ရှိမှုကို ဖော်ပြရန် မိုင် ၂၀ ခန့်ဝေးသောမြို့တော်ဆီသို့ အာဟပ်မင်း အရင်ရောက်အောင် မိုးရွှဲရွှဲထဲ မြင်းရထားရှေ့မှ အသားကုန်ပြေးလွှားသွားသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။