ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၁၁

ထာဝရဘုရားကိုရှောလမုန်ကျောခိုင်းခြင်း
1ရှောလမုန်မင်းကြီးသည် ဖာရောဘုရင်၏သမီးမှတစ်ပါး၊ ဣသရေလအမျိုးသားမဟုတ်သော မောဘအမျိုး၊ အမ္မုန်အမျိုး၊ ဧဒုံအမျိုး၊ ဇိဒုန်အမျိုး၊ ဟိတ္တိအမျိုးသား မိန်းမအများတို့ကိုချစ်တတ်၏။ 2ထာဝရဘုရားက၊ သင်တို့သည် တစ်ပါးအမျိုးသားတို့နှင့် စုံဖက်ခြင်းကိုမပြုရ။ အကယ်စင်စစ်သူတို့သည် မိမိတို့ဘုရားများနောက်သို့ သင်တို့၏စိတ်နှလုံးကို လွဲစေကြလိမ့်မည်ဟု ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား မိန့်တော်မူသော်လည်း၊ ရှောလမုန်သည် တစ်ပါးအမျိုးသားမိန်းမတို့ကို တပ်မက်သောစိတ်ရှိ၏။ 3မင်းသမီးဖြစ်သော ခင်ပွန်းခုနစ်ရာ၊ မောင်းမမိဿံသုံးရာရှိ၍၊ သူတို့သည် စိတ်နှလုံးတော်ကိုလွဲစေကြ၏။ 4ရှောလမုန်သည် အသက်ကြီးသောအခါ၊ မိန်းမများတို့သည် စိတ်နှလုံးတော်ကို အခြားတစ်ပါးသော ဘုရားနောက်သို့လွဲစေသဖြင့်၊ စိတ်နှလုံးတော်သည် ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်၏စိတ်နှလုံးကဲ့သို့ မိမိဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ စုံလင်ခြင်းမရှိ။ 5ဇိဒုန်နတ်သမီး အာရှတရက်၊ ရွံရှာဖွယ်သော အမ္မုန်ဘုရားမိလကုံနောက်သို့ လိုက်၍၊ 6ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ ထာဝရဘုရား၌ လုံးလုံးမဆည်းကပ်၊ ရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကို ပြုလေ၏။ 7ထိုအခါ ရှောလမုန်သည် ရွံရှာဖွယ်သော မောဘဘုရားခေမုရှနှင့် ရွံရှာဖွယ်သော အမ္မုန်ဘုရားမောလုတ်အဖို့၊ ယေရုရှလင်မြို့ ရှေ့တော်၌ရှိသော တောင်ပေါ်တွင် ကုန်းတို့ကိုတည်လေ၏။ 8မိမိတို့ဘုရားအားနံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့၍၊ ယဇ်ပူဇော်သော တစ်ပါးအမျိုးသား ခင်ပွန်းအပေါင်းတို့အဖို့ ထိုသို့ပြု၏။
9အခြားတစ်ပါးသော ဘုရားနောက်သို့ မလိုက်ရမည်အကြောင်း ပညတ်တော်မူသောဘုရား၊ နှစ်ကြိမ် ထင်ရှားတော်မူသော ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားထံတော်မှ၊ 10ရှောလမုန်သည် စိတ်နှလုံးလွှဲသွား၍၊ မှာထားတော်မူသော စကားကို နားမထောင်သောကြောင့်၊ ထာဝရဘုရား အမျက်ထွက်တော်မူလျက်၊ 11သင်သည် ဤသို့ပြု၍ ငါဖွဲ့သောပဋိညာဉ်နှင့် ငါမှာထားသောတရားကို မစောင့်ဘဲနေသောကြောင့်၊ နိုင်ငံတော်ကို သင့်လက်မှ ငါဆက်ဆက်နုတ်၍ သင့်ကျွန်အား ပေးမည်။ 12သို့ရာတွင် သင့်အဘဒါဝိဒ်၏မျက်နှာကိုထောက်၍၊ သင့်လက်ထက်၌ ငါသည်းခံဦးမည်။ သင်၏သားလက်မှ နိုင်ငံတော်ကိုနုတ်မည်။ 13သို့သော်လည်း တစ်နိုင်ငံလုံးကိုမနုတ်။ ငါ့ကျွန်ဒါဝိဒ်နှင့် ငါရွေးကောက်သော ယေရုရှလင်မြို့ကိုထောက်၍၊ သင့်သားအား ခရိုင်တစ်ခရိုင်ကို ငါပေးမည်ဟု ရှောလမုန်အား မိန့်တော်မူ၏။
ရှောလမုန်၏ရန်သူများ
14ထိုနောက် ထာဝရဘုရားသည် ရှောလမုန်၌ ရန်ဘက်ပြုသောသူ ဧဒုံအမျိုးသားဟာဒဒ်ကို နှိုးဆော်တော်မူ၏။ ထိုသူသည် ဧဒုံရှင်ဘုရင်အမျိုး ဖြစ်၏။ 15-16အထက်က ဒါဝိဒ်သည် ဧဒုံပြည်၌ရှိ၍၊ ဗိုလ်ချုပ်ယွာဘသည် ဧဒုံအမျိုးသား ယောက်ျားအပေါင်းတို့ကို ပယ်ဖြတ်မည်ဟု ဣသရေလလူအပေါင်းတို့နှင့် ဧဒုံပြည်၌ ခြောက်လနေပြီးမှ၊ အသေကောင်များကို မြေ၌မြှုပ်စေခြင်းငှာ သွားစဉ်အခါ၊ 17ဟာဒဒ်သည် အသက်ငယ်လျက်ပင် အဘ၏ကျွန် ဧဒုံအမျိုးသားအချို့တို့နှင့်အတူ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ရောက်အောင်ပြေး၏။ 18မိဒျန်ပြည်မှထွက်၍ ပါရန်ပြည်သို့ ရောက်လေ၏။ တစ်ဖန် ပါရန်ပြည်သားအချို့တို့ကို ခေါ်၍ အဲဂုတ္တုပြည်၊ အဲဂုတ္တုဖာရောဘုရင်ထံသို့ ရောက်လေသော်၊ ထိုမင်းသည် အိမ်နှင့်မြေကိုပေး၍ ကျွေးမွေးလေ၏။ 19ဖာရောဘုရင်သည် ဟာဒဒ်ကိုအလွန်ချစ်၍ မိမိခင်ပွန်း မိဖုရားတာပနက်၏ညီမကိုပေးစား၏။ 20တာပနက်၏ညီမသည် သားဂေနုဗက်ကို ဖွားမြင်၍၊ တာပနက်သည် နန်းတော်၌နို့ခွာသဖြင့်၊ ဂေနုဗတ်သည် နန်းတော်၌ ဖာရောဘုရင်၏ သားများနှင့်အတူနေ၏။ 21ဒါဝိဒ်သည် ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်ကြောင်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်မင်းယွာဘသေကြောင်းကို ဟာဒဒ်သည် အဲဂုတ္တုပြည်၌ကြားသောအခါ၊ အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်ပြည်သို့ပြန်သွားရသော အခွင့်ကို ပေးတော်မူပါဟု ဖာရောဘုရင်အား တောင်းပန်လေ၏။ 22ဖာရောဘုရင်က၊ သင်သည်ကိုယ်ပြည်သို့ ပြန်ချင်သောစိတ်ရှိမည်အကြောင်း ငါ့ထံမှာအဘယ်အရာ လိုသေးသနည်းဟု မေးသော်၊ အဘယ်အရာမျှမလိုပါ။ သို့သော်လည်း သွားရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူပါဟု လျှောက်ပြန်လေ၏။ 23ရှောလမုန်၌ ရန်ဘက်ပြုသောသူတခြား၊ ဧလျာဒသားရေဇုန်ကို ဘုရားသခင် နှိုးဆော်တော်မူ၏။ ထိုသူသည် မိမိသခင်ဇောဘမင်းကြီး ဟာဒဒေဇာထံမှပြေး၍၊ 24လူများကိုစုဝေးစေသဖြင့်၊ ဒါဝိဒ်မင်းလုပ်ကြံသောအခါ ဗိုလ်ချုပ်လုပ်လေ၏။ တစ်ဖန်ဒမာသက်မြို့သို့သွား၍ မင်းပြုလျက်နေ၏၊ 25ဟာဒဒ်နှောင့်ယှက်သော အမှုမှတစ်ပါး ထိုသူသည် ရှောလမုန်လက်ထက်ကာလပတ်လုံး ဣသရေလအမျိုးကို ရန်ဘက်ပြု၏။ ရှုရိပြည်ကိုအစိုးရ၍ ဣသရေလအမျိုးကို စက်ဆုပ်ရွံရှာ၏။
ယေရောဗောင်အတွက်ကတိတော်
26ထိုမှတစ်ပါး ရှောလမုန်၏ ကျွန်တစ်ယောက်၊ ဧဖရိမ်အမျိုး၊ ဇေရဒရွာသား၊ နေဗတ်၏သား ယေရောဗောင်သည်လည်း ရှင်ဘုရင်ကိုပုန်ကန်၏။ သူ၏အမိကား၊ ဇေရွာအမည်ရှိသော မုဆိုးမတည်း။ 27ရှင်ဘုရင်ကို ပုန်ကန်သော အကြောင်းဟူမူကား၊ ရှောလမုန်သည် မိလ္လောမြို့ကိုတည်၍၊ ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်၏မြို့ရိုးပျက်ကို ပြုပြင်သောအခါ၊ 28ယေရောဗောင်သည် ခွန်အားကြီးသော သူရဲဖြစ်၏။ ကြိုးစားအားထုတ်တတ်သော လုလင်ဖြစ်ကြောင်းကို ရှောလမုန်သည်မြင်လျှင်၊ ယောသပ်အမျိုးဆောင်ရွက်ရသော အမှုရှိသမျှကို အုပ်စေခြင်းငှာ ခန့်ထားတော်မူ၏။ 29တစ်ရံရောအခါ ယေရောဗောင်သည် ယေရုရှလင်မြို့ပြင်သို့ ထွက်သွားသည်ရှိသော်၊ ရှိလောမြို့သားအဟိယသည် ဝတ်လုံသစ်နှင့် ကိုယ်ကိုခြုံလျက်၊ ယေရောဗောင်ကိုကြိုဆို၍ လယ်ပြင်၌ ထိုသူနှစ်ယောက်တည်း ရှိစဉ်အခါ၊ 30အဟိယသည် မိမိဝတ်သော ဝတ်လုံသစ်ကိုကိုင်၍ ဆယ်နှစ်ပိုင်းဆုတ်ဖြတ်ပြီးလျှင်၊ 31ယေရောဗောင်အား၊ ဤဆယ်ပိုင်းကိုယူလော့။ ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ နိုင်ငံတော်ကို ရှောလမုန်လက်မှ ငါနုတ်၍ ခရိုင်ဆယ်ခရိုင်ကို သင့်အားပေးမည်။ 32ငါ့ကျွန်ဒါဝိဒ်အတွက် ဣသရေလခရိုင်များတို့တွင်၊ ငါရွေးကောက်သော ယေရုရှလင်မြို့အတွက် ရှောလမုန်သည် တစ်ခရိုင်ကို ယူရ၏။ 33ဆယ်ခရိုင်ကို နုတ်ရသောအကြောင်းဟူမူကား၊ ငါ့ကိုစွန့်၍ ဇိဒုန်နတ်သမီး အာရှတရက်၊ မောဘဘုရား ခေမုရှ၊ အမ္မုန်ဘုရား မိလကုံတို့ကို ကိုးကွယ်သဖြင့်၊ အဘဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ ငါ့ရှေ့၌မှန်သောတရား၊ ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းငှာ ငါ့လမ်းတို့သို့မလိုက်။ 34သို့ရာတွင် နိုင်ငံတော်ကို သူ၏လက်မှငါမနုတ်သေး။ ငါရွေးကောက်၍ ငါ့ပညတ်တရားတို့ကို စောင့်ရှောက်သော ငါ့ကျွန်ဒါဝိဒ်အတွက်၊ သားရှောလမုန်သည် တစ်သက်လုံးစိုးစံစေခြင်းငှာ ငါအခွင့်ပေး၏။ 35ရှောလမုန်၏သားလက်မှ နိုင်ငံတော်ကိုနုတ်၍ ဆယ်ခရိုင်ကို သင့်အားငါပေးမည်။ 36ငါ့နာမတည်ရာဖို့ ငါရွေးကောက်သောယေရုရှလင်မြို့တွင်၊ ငါ့ရှေ့မှာ ငါ့ကျွန်ဒါဝိဒ်၏မီးခွက်သည် အစဉ်ထွန်းလင်းလျက် ရှိစေခြင်းငှာ၊ ရှောလမုန်သားအား တစ်ခရိုင်ကိုငါပေး၏။ 37သင့်ကိုငါရွေးယူ၍၊ သင်သည် ကိုယ်အလိုဆန္ဒ ပြည့်စုံစေခြင်းငှာ၊ စိုးစံလျက်ဣသရေလအမျိုးတွင် မင်းပြုရ၏။ 38သင်သည် ငါမှာထားသမျှကို နားထောင်၍၊ ငါ့ကျွန်ဒါဝိဒ်ပြုသကဲ့သို့ ငါ၏လမ်းတို့သို့ လိုက်လျက်၊ ငါ့ရှေ့၌ မှန်သောတရား၊ ငါစီရင်ချက်ပညတ်များကို စောင့်ရှောက်လျှင်၊ သင်နှင့်အတူငါရှိ၍ ဒါဝိဒ်အဖို့ မြဲမြံသောအိမ်ကို ဆောက်သည်နည်းတူ၊ သင့်အဖို့ဆောက်၍ ဣသရေလနိုင်ငံကို ငါပေးမည်။ 39ဤအကြောင်းကြောင့် ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးကို ငါနှောင့်ယှက်မည်။ သို့ရာတွင် အစဉ်နှောင့်ယှက်မည်မဟုတ်ဟု မိန့်တော်မူကြောင်းကို ဆင့်ဆို၏။ 40ရှောလမုန်သည် ယေရောဗောင်ကိုသတ်မည်ဟု အားထုတ်သည်ရှိသော်၊ ယေရောဗောင်သည် ထ၍ အဲဂုတ္တုပြည်၊ အဲဂုတ္တုရှင်ဘုရင် ရှိရှက်ထံသို့ပြေးသဖြင့်၊ ရှောလမုန်သေသည်တိုင်အောင် အဲဂုတ္တုပြည်၌ နေလေ၏။
ရှောလမုန်ကွယ်လွန်ခြင်း
(၆ရာ၊ ၉:၂၉-၃၁)
41ရှောလမုန်ပြုမူသော အမှုအရာကြွင်းလေသမျှနှင့်၊ သူ၏ပညာစကားသည် ရှောလမုန်ဝတ္ထု၌ ရေးထားလျက်ရှိ၏။ 42ရှောလမုန်သည် ယေရုရှလင်မြို့၌နေ၍ ဣသရေလနိုင်ငံလုံးကို အနှစ်လေးဆယ်စိုးစံပြီးမှ၊ 43ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်မြို့၌ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကို ခံလေ၏။ သားတော်ရောဗောင်သည် ခမည်းတော်အရာ၌ နန်းထိုင်၏။

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၁၁ (အနက်ဖွင့်)

(ရှောလမုန်မင်း ကျဆင်းခြင်းနှင့် နတ်ရွာစံခြင်း (အခန်း ၁၁)

၁၁:  ဣသရေလရှင်ဘုရင်တို့အား မိန်းမ အမြောက်အများမယူရန် တရား ၁၇:၁၇ ၌ တားမြစ်ထားသည်။ ရှောလမုန်ဘုရင်သည် ထိုကျမ်းစကားကို နာခံခြင်းမရှိ။ တပါးလူမျိုး မိဖုရားအားဖြင့် သူသည် ရုပ်တုကိုးကွယ်မှု ပြောင်းသွားသည်။

၁၁:  အပိုဒ်ငယ် ၄ ၌ ဒါဝိဒ်မင်း၏ စိတ်နှလုံးသည် ရုပ်တုများ၌ လုံးဝမတိမ်ညွတ်ဘဲ ထာဝရဘုရား၌သာ တည်ကြည်သော်လည်း ရှောလမုန် မှာမူ ထိုသို့မဟုတ်။ ဖခင်ခြေရာကို မလိုက်ဘဲ ယေရုရှလင်မြို့အရှေ့ဘက်ရှိ သံလွင်တောင်ပေါ်၌ ရုပ်တုများကို တည်ဆောက်သည်။

၁၁:၁၃  ဘုရားသခင်သည် ရှောလမုန်မင်း အား နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ကိုယ်ထင်ရှားပြ တွေ့ဆုံ ခဲ့သည်။ ဂိဗောင်၌ (၃:၅) နှင့် ယေရုရှလင် ဗိမာန်တော် အနုမောဒနာပြုချိန်(၉:၂)တို့၌ ဖြစ်သည်။ ရှောလမုန်သည် ပညတ်တော်အား စောင့်ထိန်းခြင်း မပြုဘဲ၊ ရုပ်တုဘုရားတု နောက်သို့ လိုက်သောကြောင့် နိုင်ငံတော် ကို သူ့ထံမှ နှုတ်ယူမည်။ သို့သော် အဖဒါဝိဒ်ကို ထောက်၍ အကုန်အစင်မနှုတ်။ ဝေစုတစ်ဖို့ကိုသာ နှုတ်ယူ၍ သူ့ကျွန်သို့ ပေးအပ်မည်။ သို့ရာတွင် ဤအမှုဆိုးသည် ရှောလမုန်လက်ထက်တွင် မကျရောက်ရ။ ဣသရေလမျိုးနွယ်ထဲမှ မျိုးနွယ်တစ်စု (ဗင်္ယာမိန်အနွယ်)ကု ရှောလမုန်၏ သားအဖို့ ချန်လှပ်ပေးမည်(၁၂:၂၃) ဘုရားသခင် မိန့်ဆိုလေ၏။

၁၁:၁၄၂၂  ရှောလမုန်မင်းအတွက် ရန်ဘက်သုံးဦးကို ဖော်ပြသည်။ ပထမတစ်ဦးမှာ ဧဒုံလူများ အား စစ်သူကြီးယွာဘ က သုတ်သင်သတ်ဖြတ်စဉ် ကလေးဘဝက အီဂျစ်(အဲဂုတ္တု)သို့ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသော ဧဒုံမင်းသား ဟာဒပ် ဖြစ်သည်။ ဖာရောဘုရင်က ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထားသည့် အပြင် သူ၏ မိဖုရားတာပနက်၏ ညီမ (ခယ်မတော်)နှင့်ပါ ပေးစားလိုက်သည်။ ဒါဝိဒ် နှင့် ယွာဘ သေဆုံးကြောင်း ကြားသိသော် ဖာရောဘုရင်ထံ ခွင့်ပန်၍ ဧဒုံပြည်သို့ ပြန်လာ၏ လူသူစစ်မက်ဗိုလ်ပါများ စုဆောင်းပြီး ရှောလမုန် အား ပုန်ကန်အန်တုလာသည်။

၁၁:၂၃၂၅  ဒုတိယရန်ဘက်မှာ ရေဇုန် ဖြစ်၏။ ဒါဝိဒ်က ဇောဘမင်းကို တိုက်ခိုက်လုပ်ကြံသောအခါ ထွက်ပြေးလွတ် မြောက်သွားသူဖြစ်သည်။ တိုက်ခိုက်ဝံ့ရဲသူများကို စဖွဲ့၍ ဗိုလ်လုပ်သည်။ နောင်တွင် ရှုရိနိုင်ငံတည်ထောင်၍ ဒမာသက်မြို့၌ မင်းပြုသည်။ မြောက်အရပ်မှှနေ၍ ရှောလမုန်ကို ခြိမ်းခြောက်ရန်ပြုနေသူ ဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်လက်ထက်၌ ဒမာသက်ကို သိမ်းပိုက်တပ်စွဲထားခဲ့ရာ ဣသရေလတို့ကို အခွန်အတုပ်ဆက်၍ ဝန်ပိနေခဲ့ရသည် (၂ရာ ၊၈:၅-၆)။

ဒမာသက်မြို့ကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရခြင်းမှာ လာမည့်ရာစုနှစ်များ၌ ရှုရိနိုင်ငံသည် ဣသရေလလူတို့ အသားထဲ စူးဝင်မည့် ဆူးငုတ်ဖြစ်လာမည့် အကြောင်း နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။

၁၁:၂၆၂၈  တတိယရန်ဘက်မှာ ရှောလမုန်၏ကျွန်၊ ဧဖရိမ်အမျိုး နေဗတ်၏သား ယေရောဗောင် ဖြစ်သည်။ ရှောလမုန်က ယေရောဗောင်အား မိလ္လောမြို့ခံတပ်ဆောက်ရန် တာဝန်ပေးခဲ့ဘူးသည်။ ထိုအခွင့် အာဏာက သူ့အား ဣသရေလဘုရင် လုပ်ချင်အောင် လှုံ့ဆော်ခဲ့ဖွယ်ရှိသည်။

၁၁:၂၉၃၉  တစ်နေ့သောအခါ ယေရောဗောင် သည် ပရောဖက်အဟိယ နှင့် မမျှော်လင့်ဘဲ ဆုံမိကြသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်တည်း လယ်ပြင်တွင် ဆုံတွေ့ကြစဉ် ပရောဖက်အဟိယက မိမိဆင်မြန်းထားသော ဝတ်လုံသစ်ကို ၁၂-ပိုင်းဖြစ်အောင် ဆုတ်ဖြဲပစ်သည်။ ယေရောဗောင်အား ၁၀ ပိုင်း ပေးလိုက်သည်။ ၎င်းသည် ဣသရေလ မျိုးနွယ် ၁၀ ခု ကို ပိုင်ဆိုင်အုပ်စိုးရမည့် ပုပ္ပနိမိတ်ဖြစ်သည်။ မျိုးနွယ်တစ်ပါး (ဗင်္ယာမိန်အမျိုး)ကို ရှောလမုန်၏ သားအတွက် ချန်ထားရမည်ဟု ယေရောဗောင်အား ရှင်းပြသည်။ သို့သော် ရှောလမုန်ဘုရင် မသေခင် တိုင်းပြည်ကို ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာခြင်း မပြုရ။ အကယ်၍ နာခံခြင်းရှိလျှင် ယေရောဗောင်သည်လည်း ဘုရားသခင်၏ ကောင်းချီးကို ခံစားရမည်ဟု အာမခံသည်။ ဣသရေလ တမျိုးသားလုံးကို မပေး ဆယ်မျိုးကိုသာ ပေးမည့် ကတိတော်ကို သတိပြုပါ။ ရှောလမုန်ဘုရင် နတ်ရွာစံသောအခါမှသာလျှင် အခွင့်အာဏာ သက်ရောက်မည်။ နှုတ်ကပတ်တော် နာခံလိုက်လျှောက်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး နန်းဆက်နန်းမွေ ရှည်ကြာစေမည်ဟု ကတိတော်ပေးထားသည်။

၁၁:၄၀  ယေရောဗောင် သည် ရှောလမုန် သေမည့်ရက်ကို မအောင့်အည်းနိုင်။ ဆန္ဒစောပုန်ကန်သောကြောင့် ရှောလမုန်မင်း အမျက်တော်ရှသည်။ ထို့ကြောင့် အဲဂုတ္တုပြည် သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရသည်။ ရှောလမုန် မသေမချင်း ပုန်းခိုရသည်။ မိမိအပြစ်ကို နောင်တရမည့်အစား ရှောလမုန်သည် ယေရောဗောင်အား ရန်ရှာသည်။ ဘုရားသခင်၏ စကားကို ပစ်ပယ်၍ ယေရောဗောင်အား ရန်ရှာခြင်းကား မိုက်မဲမှုဖြစ်သည်။ ယခု ယေရောဗောင်သည် မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွက် ဘုရားဘိသိက် ရထားသူဖြစ်သည်။ ရှောလုသည် မိမိ၏ နောက်ဆက်ခံရန် ဘုရားဗျာဒိတ်ရထားသော ဒါဝိဒ်အား အသက်ရန်ရှာ ခဲ့ဘူးသော်လည်း မအောင်မြင်ပါ။ ထိုနည်းတူ ရှောလမုန်မင်းသည်လည်း ယေရောဗောင်ကို သတ်ဖို့ အချည်းနှီး ကြိုးပမ်းနေပြန်သည်။

ယေရောဗောင် အုပ်စိုးရသောလူမျိုးများမှာ ရုဗင်၊ ဒန်၊ နဿလိ၊ ဂဒ်၊ အာရှာ၊ ဣသခါ၊ ဇာဗုလုန်၊ ဧဖရိမ်၊ မနာရှေနှင့် လေဝိ+ရှိမောင် တစ်ဝေစု ဖြစ်၏ ရှောလမုန်သား ရောဗောင်အုပ်စိုးရသောအမျိုးမှာ ယုဒ၊ ဗင်္ယာမိန် နှင့် လေတိ+ရှိမောင်တစ်ဝေစု ဖြစ်သည်။ လေဝိအမျိုး၏ အဓိကလူစု (၆ရာ၊၁၁:၁၃-၁၆)နှင့် ရှိမောင်အမျိုးသည် ယုဒလူမျိုးအပေါ် သစ္စာရှိသူများဖြစ်သည်။

၁၁:၄၁  “ရှောလမုန်ဝတ္ထု” ဟူသောကျမ်းသည် ရှောလမုန်ဘုရင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ နှင့် ပညာစကားတို့ကို ရေးမှတ်ထားသည့် နန်းစဉ်မှတ်တမ်း ဖြစ်သော်လည်း ဝိညာဉ်တော်တန်ခိုး မပါရှိပါ။

၁၁:၄၂၄၃  ရှောလမုန်ဘုရင်သည် နှစ်ပေါင်း ၄၀ နန်းစံပြီးနောက် ကံကုန်၍ ယေရုရှလင်၌ သင်္ဂြိုဟ်၏ သားတော် ရောဗောင် က ဆက်ခံသည်။ ရှောလမုန်မင်း ၏ နန်းစံနိဒါန်းသည် နိဂုံးထက်ပို၍ ကျက်သရေရှိ၏။ အစကောင်းတိုင်း အနှောင်းကောင်းမည်ဟု မပြောနိုင်ပါ။ ရှောလမုန်ကား အထွဋ်အမြတ်၌ မွေးဖွားခဲ့သော်လည်း ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းဖြင့် အသူရာချောက်ထဲခုန်ချခဲ့သောကြောင့် ဘဝနိဂုံး အကျဉ်းတန်ခဲ့သည်။ ဒေ၊ ၁၂:၁၃-၁၄ ကို ပြုစုရေးသားခဲ့သူသည် ကိုယ်တိုင် မလိုက်နာမကျင့်ကြံနိုင်ပါတကား။

အချုပ်အခြာစကားဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ၍ ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ရှောက်လော့။ လူနှင့်ဆိုင်သော အမှုအရာအလုံးစုံတို့ကို ချုပ်ခြာသတည်း။ အကြောင်းမူကား ဘုရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းသော ဝှက်ထားခြင်းစ၍၊ အလုံးစုံသော အမှု၊ ကောင်းမကောင်းရှိသမျှတို့ကို စစ်ကြော၍ တရားသဖြင့် စီရင်တော်မူလတံ့သတည်း။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။