ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၂

ယုဒ၏သားမြေးများ
1ဣသရေလ၏သားများဟူမူကား၊ ရုဗင်၊ ရှိမောင်၊ လေဝိ၊ ယုဒ၊ ဣသခါ၊ ဇာဗုလုန်၊ 2ဒန်၊ ယောသပ်၊ ဗင်္ယာမိန်၊ နဿလိ၊ ဂဒ်၊ အာရှာတည်း။ 3ယုဒသည် ခါနာန်အမျိုးဖြစ်သော ရှုအာသမီးတွင်မြင်သောသားကား ဧရ၊ ဩနန်၊ ရှေလတည်း။ ယုဒသားကြီးဧရသည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဆိုးသောသူဖြစ်၍ ကွပ်မျက်တော်မူခြင်းကို ခံရ၏။ 4ချွေးမတာမာတွင် မြင်သောသားကား ဖာရက်နှင့် ဇာရတည်း။ ယုဒသားပေါင်းကား ငါးယောက်တည်း။ 5ဖာရက်သားကား ဟေဇရုံနှင့် ဟာမုလတည်း။ 6ဇာရသားကား ဇိမရိ၊ ဧသန်၊ ဟေမန်၊ ကာလကောလ၊ ဒါရ၊ ပေါင်းငါးယောက်တည်း။ 7ဇိမရိသားဖြစ်သော ကာမိ၏သားကား ကျိန်ဆဲအပ်သောအရာကိုယူ၍ ပြစ်မှားသဖြင့်၊ ဣသရေလအမျိုးကိုနှောင့်ယှက်သော အာခန်တည်း။ 8ဧသန်သားကား အဇရိတည်း။
9ဟေဇရုံမြင်သောသားကား ယေရမေလ၊ အာရံ၊ ကာလက်တည်း။ 10အာရံသားကား အမိနဒပ်၊ အမိနဒပ်သားကား၊ ယုဒအမျိုးသားတို့တွင် ဗိုလ်လုပ်သော နာရှုန်တည်း။ 11နာရှုန်သားစာလမုန်၊ စာလမုန်သားဗောဇ၊ 12ဗောဇသားဩဗက်၊ ဩဗက်သားယေရှဲတည်း။
13ယေရှဲသားဦးကား ဧလျာဘ၊ ဒုတိယသား အဘိနဒပ်၊ တတိယသားရှိမာ၊ 14စတုတ်ထသား နာသနလေ၊ ပဉ်စမသား ရဒ်ဒဲ၊ 15ဆဋ္ဌမသား ဩဇင်၊ သတ္တမသား ဧလိဟု၊ အဋ္ဌမသား ဒါဝိဒ်တည်း။ 16သူတို့နှမကား ဇေရုယာနှင့် အဘိဂဲလတည်း။ ဇေရုယာသားကား အဘိရှဲ၊ ယွာဘ၊ အာသဟေလ၊ ပေါင်းသုံးယောက်တည်း။ 17အဘိဂဲလသားကား အာမသ၊ အာမသအဘကား ဣရှမေလအမျိုး ယေသာတည်း။
ဟေဇရုံ၏သားမြေးများ
18ဟေဇရုံသားကာလက်သည် မယားအဇုဘနှင့် ယေရုတ်တွင် မြင်သောသားကား ယေရှာ၊ ရှောဗပ်၊ အာဒုန်တည်း။ 19အဇုဘသေသောနောက် ဧဖရတ်ကိုသိမ်း၍ ဟုရကို မြင်ပြန်လေ၏။ 20ဟုရသားကား ဥရိ၊ ဥရိသားကား ဗေဇလေလတည်း။ 21ထိုနောက်၊ ဟေဇရုံသည် အသက်ခြောက်ဆယ် ရှိသော်၊ ဂိလဒ်အဘ မာခိရ၏သမီးနှင့် စုံဖက်၍ စေဂုပ်ကိုမြင်လေ၏။ 22စေဂုပ်သားကား ယာဣရတည်း။ ထိုသူသည် ဂိလဒ်ပြည်၌ မြို့နှစ်ဆယ်သုံးမြို့ကို ပိုင်၏။ 23ဂေရှုရမြို့၊ အာရံမြို့နှင့်တကွ ယာဣရမြို့စု၊ ကေနတ်မြို့နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သော မြို့စုမြို့ပေါင်း ခြောက်ဆယ်တို့ကို တိုက်ယူ၏။ ထိုမြို့အပေါင်းတို့ကို ဂိလဒ်အဘ မာခိရ၏သားမြေးတို့သည် ပိုင်ကြ၏။ 24ဟေဇရုံသည် ကာလက်ဧဖရတ်မြို့၌ သေသောနောက်၊ သူ၏မယားအဘိသည် သူ၏သားအာရှုရကို ဖွားမြင်၏။ အာရှုရသားကား တေကောတည်း။
ယေရမေလ၏သားမြေးများ
25ဟေဇရုံ၏ သားဦးယေရမေလသားကား သားဦးအာရံမှစ၍ ဗုန၊ ဩရင်၊ ဩဇင်၊ အဟိယတည်း။ 26အာတရအမည်ရှိသော အခြားမယားတွင် ဩနံကိုမြင်၏။ 27ယေရမေလ၏သားဦး အာရံသားကား မာဇ၊ ယာမိန်၊ ဧကာတည်း။ 28ဩနံသားကား ရှမ္မဲနှင့် ယာဒတည်း။ ရှမ္မဲသားကား နာဒပ်နှင့် အဘိရှုရတည်း။ 29အဘိဟဲလအမည်ရှိသော အဘိရှုရမယားသည် အာဗန်နှင့် မောလိဒ်ကို ဖွားမြင်၏။ 30နာဒပ်သားကား သေလက်နှင့် အပ္ပိမ်တည်း။ သေလက်၌ သားမရှိ။ 31အပ္ပိမ်သားကား ဣရှိ၊ ဣရှိသား ရှေရှန်၊ ရှေရှန်သား အာလဲတည်း။ 32ရှမ္မဲညီယာဒသားကား ယေသာနှင့် ယောနသန်တည်း။ ယေသာ၌ သားမရှိ။ 33ယောနသန်သားကား ပေလက်နှင့် ဇာဇတည်း။ ဤရွေ့ကား ယေရမေလအမျိုးအနွယ်တည်း။
34ရှေရှန်၌ သားမရှိ။ သမီးသက်သက် ရှိ၏။ ရှေရှန်၌ ယာဟအမည်ရှိသော အဲဂုတ္တုအမျိုးသား ကျွန်ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိ၍၊ 35ထိုကျွန်နှင့် သမီးတစ်ယောက်ကို ပေးစားသဖြင့် သမီးသည် အဘဖို့ သားအတ္တဲကို ဖွားမြင်၏။ 36အတ္တဲသားကား နာသန်၊ နာသန်သား ဇာဗဒ်၊ 37ဇာဗဒ်သား ဧဖလလ၊ ဧဖလလသားဩဗက်၊ 38ဩဗက်သား ယေဟု၊ ယေဟုသား အာဇရိတည်း။ 39အာဇရိသားကား ဟေလက်၊ ဟေလက်သား ဧလာသ၊ 40ဧလာသသား သိသမဲ၊ သိသမဲသား ရှလ္လုံ၊ 41ရှလ္လုံသား ယေကမိ၊ ယေကမိသား ဧလိရှမာတည်း။
ကာလက်၏အခြားသားမြေးများ
42ယေရမေလ၏ညီ ကာလက်သားဦးကား မေရှ၊ မေရှသား ဇိဖ၊ ဇိဖသား မရေရှ၊ မရေရှသား ဟေဗြုန်၊ 43ဟေဗြုန်သား ကောရ၊ တာပွါ၊ ရေကင်၊ ရှေမတည်း။ 44ရှေမသားကား ရာဟံ၊ ရာဟံသား ယော်ကောင်တည်း။ ရေကင်သားကား ရှမ္မဲ၊ 45ရှမ္မဲသား မောန၊ မောနသား ဗက်ဇုရတည်း။ 46ကာလက်မယားငယ်သည်လည်း ဟာရန်၊ မောဇ၊ ဂါဇက်တို့ကို ဖွားမြင်၏။ ဟာရန်သားကား ယာဒဲတည်း။ 47ယာဒဲသားကား ရေဂင်၊ ယောသံ၊ ဂေရှံ၊ ပေလက်၊ ဧဖာ၊ ရှာဖတည်း။ 48ကာလက်မယားငယ် မာခါသည်လည်း၊ ရှေဗာနှင့် တိရဟာနကိုလည်းကောင်း၊ 49မာဒမေနအဘ ရှာဖ၊ မာခဗေနအဘ ရှေဝ၊ ဂိအာအဘကိုလည်းကောင်း ဖွားမြင်၏။ ကာလက်သမီးကား အာခသတည်း။
50ဧဖရတ်သားဦး ဟုရ၏သားဖြစ်သော ကာလက်သားကား ကိရယတ်ယာရိမ်အဘ ရှောဗာလ၊ 51ဗက်လင်အဘ စလမ၊ ဗက်ဂါဒါအဘ ဟာရပ်တည်း။ 52ကိရယတ်ယာရိမ်အဘ ရှောဗာလသားဟူမူကား၊ ဟာရောနှင့် မနဟေသိ အမျိုးတစ်ပိုင်း၊ 53ကိရယတ်ယာရိမ်အမျိုးမျိုး၊ ဣသရိလူ၊ ဖုဟိလူ၊ ရှုမသိလူ၊ မိရှရိလူတည်း။ ထိုအမျိုးထဲက ဇာရာသိလူနှင့် ဧရှတောလိလူ ဖြစ်သတည်း။ 54စလမသားဟူမူကား၊ ဗက်လင်နှင့် နေတောဖာသိလူ၊ အတရုတ်၊ ဗက်ယွာဘ၊ မနဟေသိ အမျိုးတစ်ပိုင်း၊ ဇောရိလူ၊ 55ယာဗက်မြို့၌နေသော ရှောဖရိလူ၊ တိရသိလူ၊ ရှိမသိလူ၊ စုခသိလူတည်း။ ထိုသူတို့သည် ရေခပ်အမျိုး၏အဘ ဟေမတ်မှ ဆင်းသက်သော ကိနိအမျိုးဖြစ်သတည်း။

ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၂ (အနက်ဖွင့်)

(ဣသရေလလူမျိုးဘိုးဘေးများ                                                                              (အခန်း )

၁။ယုဒ ( ::၂၃)

          ယုဒအမျိုးသည် အကြီးမားဆုံးနှင့် ခေါင်ချုပ်ဖြစ်သည်။ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့် ကတိတော်များ ဦးဆုံးမြည်းစမ်းသူများဖြစ်၍ ၂:၃-၄:၂၃ တိုင်အောင် ရှည်လျားစွာ ဖွဲ့ဆိုထားသည်။ ယုဒအမျိုးသည် ကာလက် ၂:၁၈-၂၀၊၄၂-၅၅ (တော ၁၃ မှ ကာလက်မဟုတ်ပါ ၄:၁၅ နှင့် ယှဉ်ဖက်) နှင် ဒါဝိဒ် ၃:၁-၂၄ တို့ နှစ်ဦး၏ ဆွေစဉ်မျိုးဆက်မှ တိုးပွားလာသူများ ဖြစ်သည်။

ဆွေစဉ်မျိုးနွယ်ဆက်ရေတွက်ရာတွင် သမိုင်းကြောင်းအမျိုးမျိုး ရှုပ်ထွေးလေ့ရှိသည်။ သန့်ရှင်းဝိညာဉ်တော်လမ်းညွှန်ချက်ကို ခံယူ၍ အာရုံစိုက်ဖို့ လိုပါသည်။ ယုဒမျိုးနွယ်ဆက်တွင် မတရားသော လူအုပ်စု (၂)စု တွေ့ရသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည် ဖြောင့်မတ်သော သူတဦးအပေါ်တွင် တည်ကြောင်း သတိပြုရမည်။

ယုဒ၏သားဦးဧရသည် ဘုရားရှေ့တော်၌ ဆိုးသောကြောင့် ကွက်မျက်ခြင်းခံရသည် (:) ဧရ၏ မိခင်သည် ခါနာန် အမျိုးသမီး ရှုအာဖြစ်သည် (က ၃၈၁-၁၀)။ သူ၏ယုတ်ကမ်းဆိုးညစ်ပုံကို မသိရသော်လည်း ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ကျက်သရေယုတ်သည်။ ထိုဆုံးယုတ်မှုကြောင့် သားဦးဆရာနှင့် မေရှိယသခင်ပေါ်ထွန်းမည့် မျိုးရိုးအခွင့်အရေး လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးသည်။ ဘဝလည်းဆုံးသည်။ သူ၏နာမည်ကို မျိုးရိုးစဉ်ဆက်တွင် နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျန်ရစ်ထင်ရှားသည်။ မိမိအပြစ်ကို ပြင်ဆင်၍ အလင်းထဲသို့ ဝင်လိုလျှင် နောက်ကျသည်ဟူ၍မရှိ။ ပျက်အစဉ် ပြင်ခဏ ဖြစ်ပါသည်။ “ပြစ်မှားသောသူတို့သည် ပယ်ရှားခြင်းကို ခံရကြလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရားကို မျှော်လင့်သောသူတို့မူကား ပြည်တော်ကို အမွေခံရကြလိမ့်မည်” (ဆာ ၃၇:၉)။

အာခန် (Achar သို့ Achan) (၂:၇) ၏ အကြောင်းကို ယောရှု ၂:၇ တွင်တွေ့ရပြန်သည်။ ယောရှု ၂:၇ တွင် လောဘကြီးသူ၊ တပ်မက်သူ အဖြစ်တွေ့ရသည်။ ယေရိခေါတိုက်ပွဲမှ သိမ်းဆည်းရမိသောပစ္စည်းများ ဝှက်ယူထားခြင်းဖြင့် ဣသရေလအမျိုးကို ဒုက္ခရောက်စေသည်။ သူ့လောဘဇောကြောင့် အာဣတိုက်ပွဲတွင် ဣသရေလလူ(၃၆)ဦး တိုက်ပွဲကျသည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် ဒုစရိုက်ဖြစ်သောကြောင့် တမိသားစုလုံး သုတ်သင်ကွပ်မျက်ခြင်းခံရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။