ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၁

အာဒံမှအာဗြဟံသို့
(က၊ ၅:၁-၃၂၊ ၁၀:၁-၃၂၊ ၁၁:၁၀-၂၆)
1အာဒံ၊ ရှေသ၊ ဧနုတ်၊ 2ကာဣနန်၊ မဟာလေလ၊ ယာရက်၊ 3ဧနောက်၊ မသုရှလ၊ လာမက်၊ 4နောဧ၊ ရှေမ၊ ဟာမ၊ ယာဖက်တည်း။ 5ယာဖက်သားကား ဂေါမာ၊ မာဂေါဂ၊ မာဒဲ၊ ယာဝန်၊ တုဗာလ၊ မေရှက၊ တိရတ်တည်း။ 6ဂေါမာသားကား အာရှကေနတ်၊ ရိဖတ်၊ တောဂါမတည်း။ 7ယာဝန်သားကား ဧလိရှာ၊ တာရှု၊ ကိတ္တိမ်၊ ဒေါဒါနိမ်တည်း။ 8ဟာမသားကား ကုရှ၊ မိဇရိမ်၊ ဖုတ၊ ခါနာန်တည်း။ 9ကုရှသားကား သေဘ၊ ဟဝိလ၊ သာဗတ၊ ရာဂမ၊ သတ္တေခါတည်း။ ရာဂမသားကား ရှေဘ၊ ဒေဒန်တည်း။ 10ကုရှသည် သားနိမ်ရောဒကိုလည်း ရသေး၏။ ထိုသူသည် မြေကြီးပေါ်မှာ အားကြီးသောမုဆိုးဖြစ်၏။ 11မိဇရိမ်သားကား လုဒိမ်လူ၊ အာနမိမ်လူ၊ လဟာဗိမ်လူ၊ နတ္တုဟိမ်လူ၊ 12ပါသရုသိမ်လူ၊ ကာသလုဟိမ်လူ၊ ကတ္တောရိမ်လူတည်း။ ကာသလုဟိမ်အမျိုးထဲက ဖိလိတ္တိလူဖြစ်သတည်း။ 13ခါနာန်သားအကြီးကား ဇိဒုန်၊ ထိုနောက်ဟေသ၊ 14ထိုနောက် ယေဗုသိလူ၊ အာမောရိလူ၊ ဂိရဂါရှိလူ၊ 15ဟိဝိလူ၊ အာကိလူ၊ သိနိလူ၊ 16အာဝဒိလူ၊ ဇေမရိလူ၊ ဟာမသိလူ ဖြစ်သတည်း။ 17ရှေမသားကား ဧလံ၊ အာရှု၊ အာဖာဇဒ်၊ လုဒ၊ အာရံ၊ ဥဇ၊ ဟုလ၊ ဂေသာ၊ မာရှတည်း။ 18အာဖာဇဒ်သားကား ရှာလ၊ ရှာလသားကား ဟေဗာတည်း။ 19ဟေဗာသည်လည်း သားနှစ်ယောက်ကို မြင်လေ၏။ သားတစ်ယောက်ကား ဖာလက်အမည်ရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ သူ၏လက်ထက်၌ မြေကြီးကိုခွဲဝေကြ၏။ သူ၏ညီကား ယုတ္တန်အမည်ရှိ၏။ 20ယုတ္တန်သားကား အာလမောဒန်၊ ရှေလပ်၊ ဟာဇာမာဝက်၊ ယေရ၊ 21ဟဒေါရံ၊ ဥဇာလ၊ ဒိကလ၊ 22ဩဗာလ၊ အဘိမေလ၊ ရှေဘ၊ 23ဩဖိရ၊ ဟဝိလ၊ ယောဗပ်၊ ဤသူအပေါင်းတို့သည် ယုတ္တန်သားဖြစ်ကြသတည်း။
24ရှေမ၊ အာဖာဇဒ်၊ ရှာလ၊ 25ဟေဗာ၊ ဖာလက်၊ ရာဂေါ၊ 26စေရောက်၊ နာခေါ်၊ တေရ၊ 27အာဗြဟံအမည်ရှိသော အာဗြံတည်း။
ဣရှမေလ၏သားမြေးများ
(က၊ ၂၅:၁၂-၁၆)
28အာဗြဟံသားကား ဣဇာက်နှင့် ဣရှမေလတည်း။ 29ဣရှမေလသားအကြီးကား နဗာယုတ်၊ နဗာယုတ်ညီ ကေဒါ၊ အာဒဗေလ၊ မိဗသံ၊ 30မိရှမ၊ ဒုမာ၊ မာစ၊ ဟာဒါ၊ တေမ၊ 31ယေတုရ၊ နာဖီရှ၊ ကေဒမာတည်းဟူသော ဣရှမေလသားတည်း။ 32အာဗြဟံမယားနှောင်း ကေတုရသားကား ဇိမရံ၊ ယုတ်ရှန်၊ မေဒန်၊ မိဒျန်၊ ဣရှဘတ်၊ ရှုအာတည်း။ ယုတ်ရှန်သားကား ရှာဘနှင့် ဒေဒန်တည်း။ 33မိဒျန်သားကား ဧဖာ၊ ဧဖေရ၊ ဟာနုတ်၊ အဘိဒါဧလဓာတည်းဟူသော ကေတုရသားမြေးတည်း။
ဧသော၏သားမြေးများ
(က၊ ၃၆:၁-၁၉)
34အာဗြဟံသားကား ဣဇာက်၊ ဣဇာက်သားကား ဧသောနှင့် ဣသရေလတည်း။ 35ဧသောသားကား ဧလိဖတ်၊ ရွေလ၊ ယုရှ၊ ယာလံ၊ ကောရတည်း။ 36ဧလိဖတ်သားကား တေမန်၊ ဩမရ၊ ဇေပေါ်၊ ဂါတံ၊ ကေနတ်မှစ၍ တိမနတွင် ရသောသား အာမလက်တည်း။ 37ရွေလသားကား နာဟတ်၊ ဇေရ၊ ရှမ္မ၊ မိဇ္ဇတည်း။
ဧဒုံပြည်တွင်မူလနေထိုင်ကြသူများ
(က၊ ၃၆:၂၀-၃၀)
38စိရသားကား လောတန်၊ ရှောဗလ၊ ဇိဘောင်၊ အာန၊ ဒိရှုန်၊ ဧဇာ၊ ဒိရှန်တည်း။ 39လောတန်သားကား ဟောရိနှင့် ဟေမံတည်း။ လောတန်နှမကား တိမနတည်း။ 40ရှောဗလသားကား အာလာဝန်၊ မနာဟတ်၊ ဧဗာလ၊ ရှေဖော၊ ဩနံတည်း။ ဇိဘောင်သားကား အာယနှင့် အာနတည်း။ 41အာနသားကား ဒိရှုန်၊ ဒိရှုန်သားကား ဟင်္ဒန်၊ ဧရှဗန်၊ ဣသရန်၊ ခေရန်တည်း။ 42ဧဇာသားကား ဗိလဟန်၊ ဇာဝန်၊ အာကန်တည်း။ ဒိရှန်သားကား ဥဇနှင့် အာရန်တည်း။
43ဣသရေလအမျိုး၌ အစိုးရသောမင်းကြီးမရှိမီ ဧဒုံပြည်၌ အစိုးရသောမင်းကြီးဟူမူကား၊ ဗောရသားဗေလသည် ဒိန္နာဗာမြို့၌ မင်းပြု၏။ 44ဗေလမင်းသေ၍ သူ၏အရာ၌ ဗောဇရအရပ်သား ဇေရ၏သားယောဗပ်သည် မင်းပြုလေ၏။
ဧဒုံပြည်ဘုရင်များ
(က၊ ၃၆:၃၁-၄၃)
45ယောဗပ်မင်းသေ၍ သူ၏အရာ၌ တေမာနိအရပ်သား ဟုရှံသည်မင်းပြုလေ၏။ 46ဟုရှံမင်းသေ၍ မောဘလွင်ပြင်၌ မိဒျန်လူတို့ကို လုပ်ကြံသောသူ၊ ဗေဒဒ်သားဟာဒဒ်သည် ဟုရှံအရာ၌မင်းပြုလေ၏။ မြို့တော်ကား အာဝိတ်မြို့တည်း။ 47ဟာဒဒ်မင်းသေ၍ သူ၏အရာ၌ မာသရက်အရပ်သား စာမလသည်မင်းပြုလေ၏။ 48စာမလမင်းသေ၍ သူ၏အရာ၌ မြစ်နားမှာနေသော ရဟောဘုတ်အရပ်သား ရှောလသည်မင်းပြုလေ၏။ 49ရှောလမင်းသေ၍ သူ၏အရာ၌ အာခဗော်သား ဗာလဟာနန်သည် မင်းပြုလေ၏။ 50ဗာလဟာနန်မင်းသေ၍ သူ၏အရာ၌ ဟာဒါသည် မင်းပြုလေ၏။ မြို့တော်ကားပေါမြို့တည်း။ မြောက်သားတော်ကား မေဇဟပ်သမီးဖြစ်သော မာတရေဒ၏သမီး မဟေတဗေလတည်း။ 51ဟာဒါမင်းသေသောနောက် ဧဒုံပြည်၌ ဗိုလ်လုပ်သောသူဟူမူကား၊ ဗိုလ်တိမနာ၊ ဗိုလ်အာလဝ၊ ဗိုလ်ယေသက်၊ 52ဗိုလ်အဟောလိဗာမ၊ ဗိုလ်ဧလာ၊ ဗိုလ်ပိနုန်၊ 53ဗိုလ်ကေနတ်၊ ဗိုလ်တေမန်၊ ဗိုလ်မိဗဇ၊ 54ဗိုလ်မာဂဒေလ၊ ဗိုလ်ဣရံတည်းဟူသော ဤသူတို့သည် ဧဒုံဗိုလ်များဖြစ်သတည်း။

ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၁ (အနက်ဖွင့်)

၁။မျိုးရိုးစဉ်လာ (အခန်း )

          ပထမပိုင်းအခန်း (၉)ခုကို မျိုးရိုးစဉ်လာဇယား သို့မဟုတ် မိသားစုဆင်းသက်လာပုံ ဟုခေါ်နိုင်သည်။ ယုဒလူမျိုးများ ဆင်းသက်လာပုံ မျိုးရိုးစဉ်သည် အရေးကြီးသည်။ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ရာမှ ပြန်လည်လွတ်မြောက် လာသောအခါ တော်ဝင်မျိုးရိုးနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်အနွယ်သည် အရေးကြီးသောအခန်း ကဏ္ဍမှ ပါလာသည်။

ဤအခန်းများတွင် အခြားကျမ်းစာများ၌ ပါရှိသည့် အမည်နာမများကွဲပြားသည်ကိုလည်း တွေ့ရမည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ အချို့လူများသည် နာမည်တခုမကရှိကြသည်။ အချို့နာမည်များသည် နှစ်ကာလကြာသောအခါ အသံထွက်ပြောင်း၍ စာလုံးပါင်းလည်းပြောင်းလဲသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဘီစီ ၁၄၆၀-၄၀၀ နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်အတွင်းရှိ လူနာမည်များဖြစ်သည်။ အချို့စာလုံးများသည် တဆင်ပြီးတဆင့်ကူးယူရာတွင် အမှားအယွင်းများ ရှိသည်။ ထိုအခက်အခဲ များဖြေရှင်းနိုင်ရန် နည်းလမ်းမှာ ဟေဗြဲ ဘာသာစကားတတ်ကျွမ်းခြင်း၊ နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်မူရင်းစကားလုံး ဝေါဟာရများနှင့် လွဲမှားစွာ ကွဲပြားခြင်းမရှိသကဲ့သို့ ယုံကြည်ခြင်းအယူဝါဒကိုလည်း မထိခိုက်စေနိုင်ပါ။

(ကအာဒံမှ အာဗြဟံသို့ (:၂၇)

          :၂၇    မျိုးရိုးစဉ်ဆက်အစဖော်ရန် ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှ အစပြုရမည်။  အပိုဒ်ငယ် ၁-၄ သည် ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်း၅ (အာဒံမှနောဧ) အကြောင်းဖြစ်သည်။ အငယ် ၅-၂၃ တွင် နောဧ၏ မျိုးရိုးပါရှိသည်။ က ၁၁ မှ အစပြုသော အာဗြဟံ၏ အကြောင်း ကို (အငယ် ၂၄-၂၇) တွင် ရေးမှတ်ထားသည်။

(အာဗြဟံမှ ဣသရေလသို့ (:၂၈၅၄)

          :၂၈၅၄       က ၂၅ တွင် ရေးသားထားသော အာဗြဟံ၏ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ကို အငယ် ၂၈-၃၇ တွင် ပြန်လည်ရေးမှတ်ထားသည်။ ကတိတော်သား ဣဇတ်ဧသာအကြောင်းကို အငယ် ၃၅-၅၄ တွင် ရေးမှတ်ထားသည်။ ယာကုပ် (ဣသရေလ၏ ဆင်းသက်ရာမျိုးရိုးဖြစ်သည်။ အခန်း၂ မှ ၉သည် ဣသရေလ၏ ဘဝရေစီးကြောင်းဖြစ်သည်။

ဤအခန်း ၁ တွင် လူသားများ၏ ဖခင် ကမ္ဘာဦးလူသားအာဒံမှ ဣသရေလလူမျိုးတို့၏ ဘိုးအေ ယာကုပ်(ဣသရေလ) သို့ သားစဉ်မြေးဆက် ဆင်းသက်ပုံကို လိပ်ပတ်လည်အောင် ရေးပြထားသည်။ ရွေးကောက်တော်မူသော လူမျိုး၏ ဖခင်ဇစ်မြစ်ဖြစ်သကဲ့သို့ မေရှိယ သခင်ဆင်းသက်ရာလမ်းကြောင်းကိုလည်းတွေ့ မြင်နိုင်သည်။ (လု ၄:၃၄-၃၈)

 

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။