ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၁၈

ဒါဝိဒ်အနိုင်ရသောစစ်ပွဲများ
(၂ရာ၊ ၈:၁-၁၈)
1ထိုနောက် ဒါဝိဒ်သည် ဖိလိတ္တိလူတို့ကို လုပ်ကြံ၍ အောင်မြင်သဖြင့်၊ ဂါသမြို့နှင့် ကျေးလက်များကို သိမ်းယူလေ၏။ 2မောဘပြည်ကိုလည်း လုပ်ကြံ၍ မောဘအမျိုးသားတို့သည် ဒါဝိဒ်၌ကျွန်ခံလျက် အခွန်ဆက်ရကြ၏။ 3ဇောဘမင်းကြီးဟာဒဒေဇာသည်၊ ဥဖရတ်မြစ်နားမှာ မိမိနိုင်ငံကို တည်စေခြင်းငှာ သွားသောအခါ၊ ဒါဝိဒ်သည် ဟာမတ်မြို့တိုင်အောင် တိုက်ဖျက်၍၊ 4ရထားတစ်ထောင်၊ မြင်းစီးသူရဲခုနစ်ထောင်၊ ခြေသည်သူရဲနှစ်သောင်းကို ဖမ်းဆီး၍ ရထားတစ်ရာကို သိမ်းထားပြီးမှ အခြားသော မြင်းရထားရှိသမျှတို့ကို ဖျက်ဆီးလေ၏။ 5ဒမာသက်မြို့နေ ရှုရိလူတို့သည် ဇောဘမင်းကြီးဟာဒဒေဇာကို စစ်ကူသောအခါ၊ ဒါဝိဒ်သည် ရှုရိလူ နှစ်သောင်းနှစ်ထောင်တို့ကို သတ်ပြီးမှ၊ 6ရှုရိပြည်ဒမာသက်မြို့၌ မြို့စောင့်တပ်ကို ထားသဖြင့်၊ ရှုရိလူတို့သည် ဒါဝိဒ်၌ကျွန်ခံ၍ အခွန်ဆက်ရကြ၏။ ဒါဝိဒ်သွားလေရာရာ၌ ထာဝရဘုရားသည် စောင့်မတော်မူ၏။ 7ဟာဒဒေဇာ၏ကျွန်တို့ စွဲကိုင်သော ရွှေဒိုင်းလွှားများကို ဒါဝိဒ်သည်သိမ်း၍ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ဆောင်သွား၏။ 8ဟာဒဒေဇာအစိုးရသော တိဗဟတ်မြို့နှင့် ခုန်မြို့မှ၊ ဒါဝိဒ်သည် များစွာသောကြေးဝါကို သိမ်းသွား၏။ ရှောလမုန်သည် ကြေးဝါရေကန်၊ ကြေးဝါတိုင်၊ ကြေးဝါတန်ဆာများကို ထိုကြေးဝါဖြင့် လုပ်သတည်း။
9ဇောဘမင်းကြီးဟာဒဒေဇာ၏ တပ်အလုံးအရင်းကို ဒါဝိဒ်လုပ်ကြံကြောင်းကို ဟာမတ်မင်းကြီးတောဣသည် ကြားလျှင်၊ 10မိမိရန်သူဟာဒဒေဇာကို ဒါဝိဒ်သည် စစ်တိုက်၍ လုပ်ကြံသောကြောင့်၊ မိတ်သဟာယဖွဲ့၍ ကောင်းချီးပေးစေခြင်းငှာ မိမိသားဟဒေါရံကို ဒါဝိဒ်မင်းကြီးထံသို့ စေလွှတ်၍၊ ဟဒေါရံသည် ရွှေဖလား၊ ငွေဖလား၊ ကြေးဝါဖလား အမျိုးမျိုးတို့ကို ဆောင်ခဲ့လေ၏။ 11ထိုဖလားတို့ကို ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည် ထာဝရဘုရားအား ပူဇော်၏။ ထိုအတူ ရှုရိပြည်၊ မောဘပြည်၊ အမ္မုန်ပြည်၊ ဖိလိတ္တိပြည်၊ အာမလက်ပြည်၊ အပြည်ပြည်တို့မှဆောင်ခဲ့သော ရွှေငွေကိုလည်းပူဇော်၏။ 12ထိုမှတစ်ပါး၊ ဇေရုယာသားအဘိရှဲသည် ဆားချိုင့်တွင် ဧဒုံလူတစ်သောင်းရှစ်ထောင်တို့ကို လုပ်ကြံလေ၏။ 13ဧဒုံပြည်၌ မြို့စောင့်တပ်တို့ကိုထား၍၊ ဧဒုံပြည်သားအပေါင်းတို့သည် ဒါဝိဒ်၌ ကျွန်ခံကြ၏။ ဒါဝိဒ်သွားလေရာရာ၌ ထာဝရဘုရားသည် စောင့်မတော်မူ၏။
14ထိုသို့ဒါဝိဒ်သည် ဣသရေလနိုင်ငံလုံးကို စိုးစံ၍၊ နိုင်ငံတော်သားတို့တွင် တရားမှုကို စီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၏။ 15ဇေရုယာ၏သား ယွာဘသည် ဗိုလ်ချုပ်မင်းဖြစ်၏။ အဟိလုဒ်၏သား ယောရှဖတ်သည် အတွင်းဝန်ဖြစ်၏။ 16အဟိတုပ်၏သား ဇာဒုတ်နှင့် အဗျာသာ၏သား အဟိမလက်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်၏။ စရာယသည် စာရေးတော်ကြီးဖြစ်၏။ 17ယောယဒ၏သား ဗေနာယသည် ခေရသိလူနှင့် ပေလသိလူတို့ကို အုပ်ရ၏။ ဒါဝိဒ်၏သားတော်တို့သည်လည်း အထံတော်၌ မင်းသားအရာနှင့် နေကြ၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ပဌမစောင် - ၁၈ (အနက်ဖွင့်)

()ဒါဝိဒ်၏အော်နိုင်မှုများ

          (အခန်း ၁၈၂၀)

          ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်အား ယေရုရှလင်သို့ မပင့်ဆောင်မီအကြောင်းကို အခန်း၁၃-၁၇ တွင်း ရှင်းပြပြီး ဒါဝိဒ်မင်းနန်းစံပြီး နောက် သမိုင်းဖြစ်စဉ်များကို အခန်း၁၈-၂၀ တွင်မှတ်တမ်း တင်ထားပါသည်။

ဣသရေလတိုင်းပြည် မထူထောင်မီ သူတလူငါတမင်း ပုန်ကန်သောင်းကျန်းခဲ့ကြသော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသည် ဘုရားသခင်စီရင်ခန့်အပ်ထားသော ဒါဝိဒ်မင်းနန်းစံချိန်မှစ၍ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားကြသည်။ နာခံခြင်းမရှိ၊ ကလန်ကဆန်ပြုခဲသူများသည် ခေါင်းငုံ့လျက် ဒါဝိဒ်မင်းထံ အခွန်အကောက်ဆက်သကြသည်။ သြဇာခံယူကြသည်။ တပါးအမျိုးသားများက ဒါဝိဒ်မင်းကို အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ လေးစားလာကြသည်။

၁၈:                  ဘုရားသခင်က ဒါဝိဒ်မင်းအား ကွယ်ကာထောက်မ (ကူညီ NASBသောကြောင့် ဒါဝိဒ်မင်းသည် သွားလေရာအရပ် ဖိလိတ္တိ၊ မောဘ၊ ရှုရိနှင့် ဧဒုံ လူများကို အောင်မြင်သည်။

အပိုဒ်ငယ် ၄ တွင် ဣသရေလဘုရင်များ အမူအကျင့်ဗီဇအတိုင်း ဒါဝိဒ်မင်း၏ အားနည်းချက် တခုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ တရား ၁၇:၁၅-၁၇ တွက် တားမြစ်ထားသော မြင်းအမြောက်အမြား မွေးမြူသည်။ ပထမသည် ဒါဝိဒ်သည် မိဖုရား အမြောက်အမြားယူသည် (၁၄:)။ ယခုမြင်းအမြောက်အမြား မွေးမြူနေပြန်ပြီ။

၁၈:၁၁       ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းနောက်သို့ လိုက်ပြန်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဟာဒဒေဇာ၏ ကျွန်ထံမှ၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေး၊ ဒိုင်းလွှားများသိမ်း ယူ၍ ဘုရားသခင်ထံ ဆက်သသည်။ ရှောလမုန်မင်းလက်ထက်တွင် ထိုရတနာများကို ဗိမာန်တော်ဆောက်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။

၁၈:၁၂၁၃     စစ်သူကြီး အဘိရှဲက ဆားချိုင့်ဝှမ်းတွင် ဧဒုံရန်သူ တစ်သောင်းရှစ်ထောင် နှိမ်နှင်းသတ်ဖြတ်သည်ဟု ဆို၍ ၂ရာ ၈:၁၃ တွင် ဒါဝိဒ်ကနှိမ်နှင်းသည် ဟုဆိုသည်။ အဘိရှဲသည် ဒါဝိဒ်၏ စစ်သူကြီးဖြစ်၍ ဒါဝိဒ်၏ အောင်ပွဲနှင့်အတူတူ ဖြစ်သည်။

၁၈:၁၄၁၇     ဒါဝိဒ်မင်းက သူပုန်ကန်သူရန်သူများ နှိမ်နှင်းအောင်မြင်ပြီးသောအခါ ပြည်သူများသည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် တရားမျှတခြင်း၌ ပျော်ရွှင်လာကြသည်။ ဒါဝိဒ်မင်းသည် အောင်မြင်သော စစ်သူရဲကောင်းကြီးသာမက နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကောင်းလည်းဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်၏ လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက် ညာလက်ရုံးကြီးများ၏ အမည်စာရင်းကို ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့် ၂ရာ ၈:၁၆၁၈ တွင် မော်ကွန်းသမိုင်းထိုးထားသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်နှင့် လက်ရုံးတော်များအား ကောင်းကြီးပေးထားသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။