သုံးပါးတဆူအကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာက မည်သို့ဖော်ပြထားသနည်း။

သုံးပါးတဆူအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တိတိကျကျဖော်ပြနိုင်ရန် အလွန်ခက်ခဲသော မေး ခွန်းတခုဖြစ်ပါသည်။ သုံးပါးတဆူအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လူတွေ၏ဦးနှောက်အတွေးအခေါ် အားဖြင့် သိရှိရန် မလွယ်ကူပေ။ အရိပ်အမြွက်ကိုသာ သိရှိနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွနု်ပ်တို့ ထက်အလွန်ကြီးမားသောကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏အကြောင်းကို ပြီးပြည့်စုံစွာ နား လည်ရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ ခမည်းတော်သည်ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း၊ သားတော်သည် ဘုရားသခင် ဖြစ်ကြောင်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း ကို သမ္မာကျမ်းစာက သွန်သင်ထားပါသည်။ ဘုရားတဆူတည်းရှိကြောင်းကို လည်သမ္မာကျမ်းစာက သွန်သင်ထား ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် သုံးပါးတဆူ၏အကြောင်းကို နားလည်နိုင်သော်လည်း ကျွနု်ပ်တို့၏နား လည်မှုသည် ပြည့်စုံခြင်းမရှိပေ။ သို့သော် သုံးပါးတဆူသည် မှားယွင်းကြောင်း၊ သမ္မာကျမ်းစာဖော် ပြချက်မဟုတ်ကြောင်းကို တင်ပြလိုခြင်းမဟုတ်ပေ။

သုံးပါးတဆူသည် ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးအဖြစ်တည်ရှိသော ဘုရားတဆူဖြစ်သည်။ ဘုရားသုံးပါး ပေါင်းစပ်ထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကို မှတ်သားပါ။ သုံးပါးတဆူကို လေ့လာသောအခါ “သုံးပါးတ ဆူ” စကားလုံးကို သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်းကိုလည်းသိရှိပါ။ သုံးပါးတဆူ ကိုဖော်ပြရန်အတွက် -ဘုရားဖြစ်သော ထိုသုံးပါးတို့သည် အတူတူရှိခြင်း နှင့် ထာဝရကာလမှစ၍ တည်ရှိသော ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသာ ပြသနိုင်ပါသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ထဲတွင် “သုံးပါးတဆူ” ကိုမတွေ့ရသော်ငြားလည်း၊ သုံးပါးတဆူအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဖော်ပြထားသော အရိပ်အမြွက် များစွာရှိသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျမ်းပိုဒ်တို့သည် သုံးပါးတဆူအကြောင်းကို ရည်ညွှန်း ဖော်ပြလိုခြင်းဖြစ်သည်။

၁။ ဘုရားတဆူရှိသည် (တရားဟော၊ ၆း၄၊၁ကော၊ ၈း၄၊ ဂလာ၊ ၃း၂၀၊ ၁တိ၊ ၂း၅)

၂။ သုံးပါးတစ်ဆူတွင် ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးပါဝင်သည် (ကမ္ဘာ၊ ၁း၁၊ ၂၆၊ ၃း၂၂၊ ၁၁းရ၊ ဟေရှာ၊ ၆း၈၊ ၄၈း၁၆၊ ၆၁း၁၊ မဿဲ၊ ၃း၁၆-၁၇၊ ၂၈း၁၉၊ ၂ကော၊ ၁၃း၁၄)။ ကမ္ဘာ၊ ၁း၁ ထဲတွင် ဖော်ပြထားသော ဟေဗြဲဘာသာစကား Elohim (နာမ်) ကို အသုံးပြုထားပါသည်။ ကမ္ဘာ၊ ၂း၁၆၊ ၃း၂၂၊ ၁၁းရ၊ နှင့် ဟေရှာ၊ ၆း၈ တို့တွင် “ကျွနု်ပ်တို့” ဟူသော နာမ်စားတို့သည် အများကိန်းကိုပြ၍ ဟေဗြဲဘာသာ စကားလုံးတွင်ထိုစကားလုံးကိုအသုံးပြုသောအခါ တစ်ဦးထက်ပိုများသောအရာတို့ကို ဖော်ပြလို ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်သုံးပါးတဆူဖြစ်သည်ဟု လက်မထောင်၍ မပြောနိုင်သော်လည်း ဘုရားနာမကို ဖော်ပြသောအခါ အများကိန်းဖြစ်ဖော်ပြထားကြောင်းကို သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ဂရိ ဘာသာစကားမှာ Elohim ဘုရားသည် သုံးပါးဖြစ်ကြောင်းကို ထင်ရှားစေပါသည်။

ဟေရှာ၊ ၄၈း၁၆၊ ၆၁း၁ တို့တွင် သားတော်က ခမည်းတော်ထံနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ထံသို့စကားပြောနေသည်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ဟေရှာ၊ ၆၁း၁ ကို လု၊ ၄း၁၄-၁၉ နှင့် နှိုင်း ယှဉ်လျှင်၊ သားတော်၏စကားပြောခြင်းကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ မဿဲ၊ ၃း၁၆-၁၇ ထဲတွင် သခင်ယေ ရှုနှစ်ခြင်းခံယူခြင်းအကြောင်းကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသည် သားတော်ဘုရားပေါ်တွင်ဆင်းသက်၍၊ ခမည်းတော်ဘုရားသည် သားတော်ပေါ်တွင် ဝမ်းမြောက် စကားပြောကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ မဿဲ၊ ၂၈း၁၉ နှင့် ၂ကော၊ ၁၃း၁၄၌ ဖော်ပြထား သောကျမ်းပိုဒ်တွင် သုံးပါးတဆူတွင် ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

၃။ ကျမ်းပိုဒ်အများအပြားတွင် သုံးပါးတဆူတို့၏ကွာဟမှုများကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဓမ္မ ဟောင်းထဲတွင် “LORD” ထာဝရဘုရား စကားလုံးသည် “Lord” ဘုရားသခင် (ကမ္ဘာ၊ ၁၉း၂၄၊ ဟောရှေ၊ ၁း၄) စကားလုံးနှင့် မတူပေ။ ထာဝရဘုရားမှာသားတော်တစ်ပါးရှိသည်( ဆာ၊ ၂းရ၊ ၁၂၊ သုတ္တံ၊ ၂ဝး၃-၄)။ ၀ိညာဉ်တော်သည်လည်း “LORD” ထာဝရဘုရား (ထွက်၊ ၁ရး၁၈)၊ “God” ဘုရားသခင် (ဆာ၊ ၆၁း၁၀-၁၂) နှင့် ကွာဟမှုရှိသည်။ သားတော်ဘုရားသည်လည်း ခမည်းတော် ဘုရားနှင့် ကွာဟမှုရှိသည် (ဆာ၊ ၄၅း၆-၇၊ ဟေဗြဲ၊၁း၈-၉)။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲတွင် သခင်ယေရှု က ခမည်းတော်အား ဥပဇ္စျယ်ဆရာ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို စေလွှတ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါ သည်( ယော၊ ၁၄း၁၆-၁၇)။ သခင်ယေရှု က မိမိကိုယ်ကို ခမည်းတော် (သို့) သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်မဟုတ်ကြောင်းကို ထင်ရှားစေပါသည်။သတင်းကောင်းစာအုပ်များတွင် သခင်ယေရှု က ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ထံအမြဲတမ်းစကားပြောသည်ကို မှတ်သားထားပါ။ သခင်ယေရှု သည် မိမိကိုယ်ကို စကားပြောသလား။ မဟုတ်ပါ။ သခင်ယေရှုက မိမိနှင့်မတူသော သုံးပါးတဆူတွင် ပါဝင်သော ခမည်းတော်ဘုရားကို စကားပြောခြင်းဖြစ်သည်။

၄။ သုံးပါးတဆူတွင် ပါဝင်သော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတို့သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ ခမည်းတော် သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည် (ယောဟန်၊ ၆း၂၇၊ ရောမ၊၁းရ၊ ၁ပေ၊၁း၂)။ သားတော်သည် ဘုရားဖြစ်သည် (ယောဟန်၊ ၁း၁၊ ၁၄၊ ရောမ၊ ၉း၅၊ ကောလော၊ ၂း၉၊ ဟေဗြဲ၊ ၁း၈၊ ၁ယော၊ ၅း၂၀)။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားဖြစ်သည် (တမန်၊ ၅း၃-၄၊ ၁ကော၊ ၃း၁၆)။

၅။ သုံးပါးတဆူတွင် ရာထူးအဆင့်ဆင့်ရှိသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ခမည်းတော် နှင့်သားတော်တို့ထက် အနည်းငယ်နိမ့်၍၊ သားတော်သည်လည်း ခမည်းတော်ထက်နိမ့်သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ၎င်းသည် အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှုဖြစ်ပြီး၊ သုံးပါး တစ်ဆူတို့၏ဘုရားဖြစ်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်၏အကြောင်း သည် လူ့ဦးနှောက်ဖြင့် အကုန်အစင်မသိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သားတော်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လု၊ ၂၂း၄၂၊ ယောဟန်၊ ၅း၃၆၊ ၂ဝး၂၁၊ နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကို ယောဟန် ၁၄း၁၆၊ ၁၄း၂၆၊ ၁၆းရ၊ နှင့် အထူးသဖြင့် ၁၆း၁၃-၁၄တို့ကို ကြည့်ပါ။

၆။ ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတွင်ပါဝင်သောသူတို့သည် လုပ်ငန်းကိုယ်စီရှိကြသည်။ ခမည်းတော်ဘုရား သည် စကြာဝဠာတစ်ခုလုံး၏မူလအစ (၁ကော၊ ၈း၆၊ ဗျာ၊ ၄း၁၁)၊ ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်သောဗျာ ဒိတ်တော် (ယောဟန်၊ ၁း၁)၊ ကယ်တင်ခြင်း (ယော၊ ၃း၁၆-၁၇) တို့၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်တော်မူ၏။ သခင်ယေရှုက လူသားနှင့်ဆိုင်သော အရာများလုပ်ဆောင်ထားပါသည် (ယောဟန်၊ ၅း၁၇၊ ၁၄း၁၀)။ အရာခပ်သိမ်းကို ဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းခဲ့ပါသည်။

သားတော်သည် ခမည်းတော်ပြုခဲ့ပြီးသော- လောကတခုလုံးကိုဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်၊ ပြုပြင်မွမ်း မံခြင်း (၁ကော၊ ၈း၆၊ ယောဟန်၊ ၁း၃၊ ကောလော၊ ၁း၁၆-၁၇)၊ ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်သောဗျာဒိတ် တော် (ယောဟန်၊ ၁း၁၊ ၁၆း၁၂-၁၅၊ မဿဲ၊ ၁၁း၂၇၊ ဗျာ၊ ၁း၁ နှင့် ကယ်တင်ခြင်း (၂ကော၊ ၅း၁၉၊ မဿဲ၊ ၁း၂၁၊ ယောဟန်၊ ၄း၄၁) တို့ကို တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းပြုပြင်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်က သခင်ယေရှုကို သူဖန်ဆင်းပြီးသောအရာများ ထပ်မံပြုပြင်မွမ်းမံရန် တာဝန်ခန့်အပ် ခဲ့ပါသည်။

ဤဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း (ကမ္ဘာ၊ ၁း၂၊ ယောဟန်၊ ၂၆း၁၃၊ ဆာ၊ ၁၀၄း၃၀)၊ ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်သော ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ (ယောဟန်၊ ၁၆း၁၂၊၁၅၊ ဧဖက်၊ ၃း၅၊ ၂ပေ၊ ၁း၂၁)၊ ကယ်တင်ခြင်း (ယောဟန်၊ ၃း၆၊ တိတု၊ ၃း၅၊ ၁ပေ၊ ၁း၂) နှင့် သခင်ယေရှုပြုသောအမှုများ (ဟေရှာ၊ ၆၁း၁၊ တမန်၊ ၁ဝး၃၈) တို့ကို ဘုရားသခင်က သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်အားဖြင့် အမှုပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်က အမှုပြုသောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ပြုခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

သုံးပါးတဆူအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဖော်ပြချက်များစွာရှိသည်။ သို့သော်သူတို့၏ဖော်ပြ ချက်တို့သည် တိကျမှန်ကန်မှုမရှိပေ။ ကြက်ဥတစ်လုံးတွင် အနှစ်၊ အကာ၊ မခွံ၊ ပန်းသီးတစ်လုံး တွင်အခွံ၊ အသား၊ အစေ့၊ တို့ပါဝင်သည့်နည်းတူ သုံးပါးတဆူသည်လည်းထိုနည်းတူဖြစ်သည် ဟု ြ အချို့သောသူများက ပြောတတ်ကြသည်။ သို့သော်ခမည်းတော်၊သားတော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ၊ သူတို့အားလုံးသည် ဘုရားဖြစ် ကြသည်။ ရေအားဖြင့်ဖော်ပြထားခြင်းသည် ပို၍ကောင်းမွန်သော်လည်း သုံးပါးတဆူအကြောင်းကို ဖော်ပြရာတွင် တိကျခိုင်လုံမှုမရှိပေ။ ရေသည် အရည်၊ အငွေ့၊ အခဲ စသည်တို့ဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားပါ သည်။ ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့် သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်တို့သည်လည်း ဘုရားသခင်၏ဖွဲ့ စည်းထားသော ပုံသဏ္ဍာန်မဟုတ်ဘဲ၊ သူတို့သည် ဘုရားဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သောပုံဆောင်ချက် တို့သည် သုံးပါးတဆူဖော်ပြရာတွင် ဥပမာအဖြစ်မသုံးပြုနိုင်သော်လည်း တိကျမှန်ကန်မှုမရှိပေ။ ထာဝရဘုရားကို နစ္စအရာများအားဖြင့် ပုံဖော်၍မရနိုင်ပေ။

ယနေ့ခရစ်ယာန်အသင်းတော်တွင်သုံးပါးတဆူအကြောင်းကို တိကျစွာမသိရှိနိုင်ပေ။ သုံး ပါးတဆူအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် အရိပ်အရောင်သာဖော်ပြထားသော် လည်း ၎င်းတို့သည် ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားခြင်းမဟုတ်ပေ။ ခမည်းတော်သည်ဘုရားဖြစ်သည်။ သားတော်သည် ဘုရားဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်သည် ဘုရားဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားတဆူတည်းရှိသည်။ သုံးပါးတဆူအကြောင်းသည် သမ္မာကျမ်းစာ၏ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာကလွှဲ၍ အခြားဖော်ပြချက်တို့သည် ထင်မြင်ချက်၊ငြင်းဆိုဖွယ်ရာ၊ အနှစ်သာရမရှိ သော ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိဦးနှောက်ကို အသုံးပြု၍၊ သုံးပါးတဆူအကြောင်း ကို သိရှိရန် ကြိုးပမ်းမည့်အစား၊ ဘုရားသခင်၏ ကြီးမားဆန်းကျယ်မှု နှင့် သူ၏မြင့်မြတ်မှုတို့ကို ချီးမွမ်းရန် ပိုကောင်းသည်။ “ ဘုရားသခင်၏ပညာနှင့် ညာဉ်တော်သည် အလွန်ကျယ်ဝန်းနက်နဲစွ တကား။ စီရင်တော်မူချက်တို့ကို အဘယ်သူမျှစစ်၍မကုန်နိုင်။ ကြွတော်မူသောလမ်းတို့ကို လိုက်၍ရှာသော်လည်းမတွေ့မမီနိုင်။ ထာဝရဘုရား၏စိတ်တော်ကို အဘယ်သူသိသနည်း။ ထာဝရ ဘုရားနှင့် အဘယ်သူသည် တိုင်ပင်ဖက်ပြုသနည်း။” (ရောမ၊ ၁၁း၃၃-၃၄)

ယခု ဝေမျှချက်ကို www.gotquestions.org/Myanmar မှ ယူဆောင်ဝေမျှပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။