သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြရာတွင် မည်သည့်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။

လူသားဖခင်နှင့်သား ကဲ့သို့ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် မိန်းမယူ၍ သားရရှိခြင်းမျိုးမဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် မာရိနှင့် ကာမဆက်ဆံခြင်းပြု၍ ကလေးထွန်းကားခြင်းမျိုးမဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် လူသားအဖြစ်ထင်ရှားခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေ ရှုသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သည် (ယောဟန် ၁း၁၊ ၁၄)။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် မာရိ သည် ပဋိသန္ဓေစွဲယူခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သည်။ လုကာ ၁း၃၅ ထဲတွင် “ကောင်းကင်တမန်ကလည်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သင်၏အပေါ်မှာသက်ရောက်တော် မူ၍၊ အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏တန်ခိုးအာနုဘော်တော်သည် သင့်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ထိုသန့်ရှင်းသောသားသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်” ဟုဖော်ပြ ထားပါသည်။

သခင်ယေရှုသည် ဂျူးလူမျိုးခေါင်းဆောင်များရှေ့မှောက်တွင် ရောက်လာသောအခါ ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းက ဤသို့ပြောခဲ့သည်။ “သင်သည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏သားမှန်မမှန်သည်ကို ငါတို့အား ပြောစေခြင်းငှါ၊ အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်ကို တိုင်တည်၍ သင့်ကို ကျိန်ဆိုစေ၏” (မဿဲ ၂၆း၆၃)။ “ယေရှုက၊ သင်ဆိုသည့်အတိုင်းမှန်၏။ ထိုမျှမက၊ ငါဆိုသည်ကား၊ နောင်ကာလ၌လူသားသည် တန်ခိုးတော်၏လကျ်ာဘက်၌ ထိုင်လျက် မိုဃ်းတိမ်စီး၍ ကြွလာမည်ကို သင်တို့မြင်ရကြလတ့ံ ဟုမိန့်တော် မူ၏” (မဿဲ ၂၆း၆၄)။ ဂျူးလူမျိုးများက သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏နာမတော်ကို မုသာနှင့်ဆိုင်၍ပြော ဆိုသည်ဟု ပြစ်တင်ခဲ့ကြသည် (မဿဲ ၂၆း၆၅-၆၆)။ နောက်ပိုင်းတွင် ပိလတ်မင်းကြီးရှေ့မှောက်တွင် “ယုဒ လူတို့က၊ ဤသူသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ယောင်ဆောင်သောကြောင့် အကျွနု်ပ်၌ရှိသော ဓမ္မ သတ်အတိုင်း သေထိုက်ပါသည်ဟုလျှောက်ကြ၏” (ယောဟန် ၁၉းရ)။ သခင်ယေရှုသည် မိမိကိုယ်ကို ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သည်ဟု ပြောသောအခါ အဘယ်ကြောင့် ဘုရားသခင်၏နာမတော်ကို မုသာနှင့်ဆိုင်၍မြွက်ဆိုသောသူ၊ သေထိုက်သောသူဖြစ်သနည်း။ ယုဒလူမျိုးများသည် “ဘုရားသခင်၏သား တော်” ဟူခေါ်ရာတွင်သခင်ယေရှုပြောသောစကား၏အဓိပ္ပါယ်ကို သိရှိခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဟုခေါ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ၏သားတော်သည် “ဘုရားသခင်”ပင်ဖြစ်သည်။ ယုဒလူမျိုးများအတွက် ဘုရားသခင်ဟု ကြွေးကြော်ခြင်း သည် ဘုရားသခင်ကို စော်ကားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်သူတို့က ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၂၄း၁၅ကို ချိုးဖောက်သူ ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုကို သတ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဟေဗြဲ ၁း၃ထဲတွင် “ထိုသားတော် သည် ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ရောင်ခြည်နှင့်ဇာတိအဖြစ်တော်၏ပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်သည်” ဟုဖော်ပြထား သည်။

အခြားသောဥပမာတစ်ခုသည် ယောဟန် ၁ရး၁၂ ထဲတွင် ယုဒကို် “ကျိန်ခြင်း၏သား” ဟုဖော်ပြထားသည်။ ယောဟန် ၆းရ၁ က ယုဒသည် ရှိမုန်၏သားဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ယောဟန် ၁ရး၁၂ ထဲတွင် အဘယ်ကြောင့် ယုဒကို “ကျိန်ခြင်း၏သား”ဟု ခေါ်သနည်း။ ကျိန်ခြင်း ၏အဓိပ္ပါယ်သည် “ပျက်စီးခြင်း၊ ယိုယွင်းခြင်း၊ဖြုန်းတီးခြင်း”ဖြစ်သည်။ ယုဒသည် “ပျက်စီးခြင်း၊ ယိုယွင်းခြင်း၊ ဖြုန်းတီးခြငး်” ၏သားမ ဟုတ်ပေ။ သို့သော် ထိုအရာများသည် ယုဒအသက်တာ၏ ထင်ရှားသောအမှတ်အသားဖြစ်သည်။ ယုဒသည် ကျိန်ခြင်းကို ထင်ရှားစေသောသူဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူ၊သခင်ယေရှုသည်လည်း ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏သားတော်သည် ဘုရားဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် လူ့ဇာတိအဖြစ် ထင်ရှားသော ဘုရားသခင်ဖြစ်သည် (ယောဟန် ၁း၁၊၁၄)။

ယခု ဝေမျှချက်ကို www.gotquestions.org/Myanmar မှ ယူဆောင်ဝေမျှပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။