ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်အင်္ဂါရပ်များသည် အဘယ်နည်း။ ဘုရားသခင် သည် မည်သည့်အရာနှှင့် တူသနည်း။?

ကျွနု်ပ်တို့သည် ဤမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန် ကြိုးပမ်းသည့်နည်းတူ ဘုရားသခင် အကြောင်းကို နေရာများစွာတို့၌ တွေ့ရှိနိုင်ခြင်းသည် သတင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သော သမ္မာကျမ်းစာတော်ထဲတွင် ဘုရားသခင်သည် မည်သည့်အရာနှင့်တူကြောင်းကိုဖြစ်စေ၊ သူသည်မည်သည့် အရာနှင့်မတူကြောင်းကိုဖြစ်စေ ဖော်ပြထားခြင်း သည် သတင်းကောင်းဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာဖော်ပြချက်မပါပဲ ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်အင်္ဂါရပ်တို့ကိုဖော်ပြထားခြင်းသည် ကောင်းမွန်သော အရာမဟုတ်ပေ။ အထူးသဖြင့် ဘုရားသခင်၏အကြောင်းကို သိရှိနားလည်းခြင်း၌ သမ္မာကျမ်းစာအတိုင်း မဖော်ပြလျှင် မှားယွင်းမှုများစွာရှိသည် (ယောဘ၊ ၄၂းရ)။ ဘုရားသခင်သည် မည်သို့သောအရာနှင့်တူကြောင်းကို သိရှိရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းသည် အရေးကြီးသည်ဟု ပြောဆိုခြင်းသည်မှားယွင်းမှုကြီးတစ်ရပ် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် မည်သို့သော အရာနှင့်တူကြောင်းကိုမသိရှိခြင်းက ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ဆန့်ကျင်၍ တခြားဘုရားများကိုတည်ခြင်း၊ နောက်လိုက်ခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်းတို့ဖြစ်စေတတ်သည် (ထွက်၊ ၂ဝး၃-၅)။

ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြသောအရာများကိုသာသိရှိနိုင်ပါသည်။ဘုရားသခငျ၏ ဂုဏျအငျ်ဂါရပျမြား (သို့) အရည်အချင်း ထဲမှ တစ်ခုသည် “အလင်း” ဖြစ်သည်။ သူကိုယ်တိုင်က အလင်းဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြလိုခြင်းဖြစ်သည်(ဟေရှာ၊ ၆ဝး၁၉၊ ယာကုပ်၊ ၁း၁၇)။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ရှိတော်မူသော အရပ်၌ ဝင်ရောက် ခြင်းမပြုမချင်း ဘုရားသခင်သည် သူရှိကြောင်းကို ဖော်ပြသောသမ္မာတရားကို ကျွနု်ပ်တို့သည် မထီမဲ့မြင်မပြုနိုင်ပေ (ဟေဗြဲ၊ ၄း၁) ။ ဖန်ဆင်းခြင်း၊ သမ္မာကျမ်းစာနှင့် နှုတ်ကပတ်တော်တို့သည် လူဇာတိဖြစ်လာသော (သခင်ယေရှုခရစ်တော်) ဘုရားသခင်သည် မည်သည့်အရာနှင့်တူကြောင်းကို သိရှိစေပါသည်။

ဘုရားသခင်သည် ကျွနု်ပ်တို့၏ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ကျွနု်ပ်တို့သည် သူ၏ ဖန်ဆင်းထားသော သူများဖြစ်ကြောင်း သိရှိခြင်းမှအစပြုကြပါစို့၊ (က၊ ၁း၁၊ ဆ၊ ၂၄း၁)။ လူသည်ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဍန်တော်နှင့် ဖန်ဆင်းခြင်းခံရသောသူဖြစ်ကြောင်း ဘုရားသခင်ကပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လူသားသည်ဖန်ဆင်းထားသော အရာတို့ထက် ြမြင့်မြတ်၍ ဖန်ဆင်းထားသော အရာများအုပ်စိုးရန် တာဝန်အပ်နှံခြင်းခံခဲ့ရသည် (က၊ ၁း၂၆-၂၈)။ ဖန်ဆင်းခြင်းသည် လူသား ကျဆုံးခြင်းအားဖြင့် ပျက်ဆီးသွားခဲ့သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ လက်ယာတော်သည် ယခုတိုင်အောင် မြင်တွေ့နိုင်ပါသည် (က၊ ၃း၁၇-၁၈၊ ရောမ၊ ၁း၁၉-၂၀)။ ဖန်ဆင်းခြင်း၏ ကြီးမားကျယ်ပြန့်မှု၊ ရှုပ်ထွေးမှု၊ လှပမှုနှင့် စနစ်တကျတည်ရှိမှုတို့ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ မြင့်မြတ်မှုကို ထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါသည်။

ဘုရားသခင်၏နာမတော်တချို့တို့ကို ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် မည်သည့် အရာ နှင့် တူကြောင်းကို စူးစမ်းရှာဖွေရာတွင် များစွာအကျိုးပြုနိုင်ပါသည်။

Elohim – တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင် (က၊ ၁း၁)။
Adonai – သခင်၊ သခင်နှင့်ကျွနု်ပ်တို့၏ဆက်နွယ်မှုကိုပြသခြင််း (ထွက်၊ ၄း၁၀၊ ၁၃)။
El Elyon – အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၊ တန်ခိုးအကြီးသောဘုရား (က၊ ၁၄း၂၀)။
El Roi – စောင့်ထိန်းတော်မူသော တန်ခိုးကြီးသောဘုရား (က၊ ၁၆၊ ၁၃)။
El shaddai – အရာခပ်သိမ်းတက်စွမ်းနိုင်သော ဘုရား (က၊ ၁ရး၁)။
El olam – ထာဝရဘုရားသခင် (ဟေရှာ၊ ၄ဝး၂၈)။
Yehweh – “ငါ” ဟူသော ဘုရားသခင်၊ မိမိကိုယ်ကို ထာဝရတည်ရှိသော ဘုရား သခင်ဟု အဓိပါယ်ရသည် (ထွက်၊ ၃း၁၃၊ ၁၄)။

“ထာဝရဘုရား” ၏ အဓိပ္ပါယ်သည် သူတည်ရှိခြင်းက အစမရှိ၊ အဆုံးလည်းမရှိခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ သူသည် ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းမရှိ၊ ထာဝရတည်ရှိသော ဘုရားသခင်ဖြစ်သည် (တ၊ ၃၃း၂၇၊ ဆာ၊ ၉ဝး၂၊ ၁တိ၊ ၁း၁၇)။ ဘုရားသခင်သည် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပေ။ ဘုရားသခင်သည် မှီခိုအားကိုးထိုက်သော ဘုရားနှင့်ယုံ ကြည်ကိုးစားထိုက်သော ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါသည် (မာ၊ ၃း၆၊ တော၊ ၂၃း၁၉၊ ဆာ၊ ၁၀၂း၂၆၊ ၂၇)။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏လုပ်ငန်းအားဖြစ်စေ၊ သူ၏ဖြစ်ခြင်း၌ဖြစ်စေ၊ သူနှင့်တူသောသူတစ်ဦးမျှမရှိပေ။ သူသည် အရာအားလုံးထက်သာလွန်၍ပြီးပြည့်စုံသော ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူသည် (၂ ဓမ္မ၊ ရး၂၂၊ ဆာ၊ ၈၆း၈၊ ဟေရှာ၊ ၄ဝး၂၅၊ မဿဲ၊ ၅း၄၈)၊ ဘုရားသခင်တည်ရှိခြင်းကို လုံးလုံးလျားလျားရှာဖွေသိရှိ နားလည်း၍မရပေ (ဟေရှာ ၄ဝး၂၈၊ ဆာ ၁၄၅း၃၊ ရောမ ၁၁း၃၃-၃၄)

ဘုရားသခင်သည် တရားမျှတသည်သူသည် ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမျက်နှာသာမ ပေးခြင်းကို ဆိုလိုသည် (တရား ၃၂း၄ ဆာလံ ၁၈း၃၀)။ ဘုရားသခင်သည် အရာ ခပ်သိမ်းကို တတ်စွမ်းနိုင်သည်။ သူသည်တန်ခိုးအလုံးစုံကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ သူလုပ် ချင်သောအရာဟူသမျှလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော် သူလုပ်ဆောင်သမျှအားလုံးသည် သူ၏စိတ်နေသဘောထားနှင့်ညီညွှတ်မူရှိသည်။ (ဗျာ ၁၉း၆ ယော ၃၂း၁၇-၂၇)။ ဘုရားသခင်သည် နေရာတိုင်း၌ရှိခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်သည် သူကအချိန်တိုင်း၌ တည်ရှိခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင်သည်အရာခပ်သိမ်းကိုသိသည်။ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပုန်၊ အနာဂတ်၌ ဖြစ်ပျက်သော အကြောင်းအရာ ဟူသမျှ သူသိရှိသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏နှလုံးသား၌ ကြံစည်သော အကြံစည်များကိုလည်းသူသိသည်။ ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်းကို သိသောကြောင့် သူ၏တရား စီရင်ခြင်းသည် အစဉ်အမြဲမျှတသည် (ဆာ ၁၃၉း၁-၅၊ သုတ္တံ ၅း၂၁)။

ဘုရားသခင်သာလျှင် ဘုရားဖြစ်သည်အဓိပ္ပါယ်သည်ဘုရားသခင်ကလွဲ၍ တခြားသော ဘုရားမရှိခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ သူသာလျှင်ကျွနု်ပ်တို့၏နှလုံးသားထဲ၌ လိုချင်တောင်းတ သောအရာများကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ဘုရားသခင် သာလျှင် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းပေးအပ်ရန်ထိုက်တန်သည်(တရား ၆း၄)။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း အဓိပ္ပါယ်သည် ဘုရားသခင်သည် မှားယွင်းသောအရာ တစ်ခုမျှမလုပ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည် ဖြောင့်မတ်၍ တရားမျှတ သော ဘုရားဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏အပြစ်ကို ခွင့်လွတ်နိုင်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်သည် ကျွနု်ပ်တို့အပြစ်များကို သခင်ယေရှု ေပေါ်သို့ တင်သောအခါ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည် (ထွက် ၉း၂၇၊ မဿဲ၊၄၅-၄၆၊ ရောမ၊ ၃း၂၁-၂၆)။

ဘုရားသခင်သည်တန်ခိုးအလုံးစုံ၏အရှင်ဖြစ်ခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်သည်သူသည်အမြင့်ဆုံး သောဘုရားသခင် ဖြစ်ကြောင်းကို ဆိုလိုသည်။ သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းသည် တညီတ ညွတ်တည်းတည်ရှိသည်။ ဖန်ဆင်းခြင်းခံသောအရာများသည် ဘုရားသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို လုံးဝမဖြတ်ဆီးနိုင်ပေ (ဆာ၊ ၉၃း၁၊၉၅း၃၊ ယေရမိ၊ ၂၃း၂၀)။ ဘုရားသခင်သည် နံဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်သည်သူ့ကိုသာမန်မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင် ခြင်းကိုဆိုလိုသည် (ယောဟန် ၁-၁၈၊ ၄း၂၄)။ဘုရားသခင်သည် သုံးပါးတစ်ဆူဖြစ်သည်။ သုံးပါးတစ်ဆူဟုခေါ်ရာတွင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးစေတိုင်း၌ရှိသော တန်ခိုးနှင့် ဘုန်းတော် တို့သည် တစ်ခြားသောတစ်ပါးတို့၌ရှိသော ဘုန်းတန်ခိုးတော်နှင့်တူညီ ခြင်းကို ဆိုလို သည်။ ရှင်မဿဲ ၂၈း၁၉ ကိုကြည့်သောအခါ “(နာမည်)” ကိုအနည်းကိန်းဖြင့်ဖော်ပြထားသော်လည်း သုံးပါး တစ်ဆူဖြစ်သော “ခမည်းတော်ဘုရား သားတော်ဘုရား သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဘုရား မုသာစကားကို မသုံးတတ်သော ဘုရားသခင်ဖြစ်သည် (ဆာ၊ ၁၁ရး၂၊ ၁ဓမ္မ၊ ၁၅း၂၉)။

ဘုရားသခင်၏် သန့်ရှင်းသည်အဓိပ္ပါယ်သည် ညစ်ညမ်းသောအရာဟူ သမျှနှင့် မရောနှောဘဲ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ တည်ရှိပြီးသောဆိုးသွမ်းမှုများက ဘုရားသခင်ကိုုိအမျက်ထွက်စေသည်။ ဘုရားသခင်သည် လောင်းကျွမ်းသောမီးအဖြစ် ဖော်ပြထားသည် (ဟေရှယ၊ ၆း၃၊ ဟဗက္က၊ု ၁း၁၃၊ ထွက်၊ ၃း၂၊ ၄၊ ၅၊ ဟေဗြဲ၊ ၁၂း၂၉ )။ ဘုရားသခင်သည် ကျေးဇူးပြုတတ်သော ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြုသည်ဟုဆိုရာတွင် သူ၏ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ သနားကြင် နာတတ်ခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းတို့ကိုပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းမြတ်ခြင်းအဓိပ္ပါယ်ကို စကားလုံး အားဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သောအရာများဖြစ်သည်။ဘုရားသခင်၏ ကောင်းမြတ်ခြင်းမရှိလျှင် တခြားသောအင်္ဂါရပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ ခံစားရလိမ့်မဟုတ်ပေ။ ကျေးဇူးတင်စရာတစ်ခုသည် ဘုရားသခင်သည် ကျွနု်ပ်တို့ကို တစ်ဦးခြင်းစီသိရှိလိုသောဆန္ဒသည် သူ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည် (ထွက၊် ၃၄း၆၊ ဆာလံ၊ ၃၁း၁၉၊ ၁ပေ၊ ၁း၃၊ ယောဟာန၊် ၃း၁၆၊ ယောဟာန၊် ၁ရး၃)။

ဘုရားသခင်သည် ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်သောကြောင့် သူသည် မည်သည့် ပုံစံဖြစ်သည်ဟူသောမေးခွန်းကို ပြည့်စုံစွာ မည်သူကမှ မဖြေဆိုနိုင်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် မည်သူဖြစ်ကြောင်းကို ၎င်းသူကို မည်ကဲ့သို့သောသူဖြစ်သည်ကို ၎င်းသိရှိနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်၏အကြောင်းကို ဆက်လက်၍ နှလုံးသားအကြွင်းမဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ကြပါစေ (ယောမိ ၂၉း၁၃)။

ယခု ဝေမျှချက်ကို www.gotquestions.org/Myanmar မှ ယူဆောင်ဝေမျှပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။