ဓမ္မဟောင်းကျမ်း

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင်
ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထစောင်
ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင်
ဧဇရမှတ်စာ
နေဟမိမှတ်စာ
ဧသတာ၀တ္ထု
သုတ္တံကျမ်း
ဒေသနာကျမ်း
ရှောလမုန်သီချင်း
ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း
ယေရမိအနာဂတ္တိကျမ်း
ယေရမိမြည်တမ်းစကား
ယေဇကျေလအနာဂတ္တိကျမ်း
ဒံယေလအနာဂတ္တိကျမ်း
ဟောရှေအနာဂတ္တိကျမ်း
ယောလအနာဂတ္တိကျမ်း
အာမုတ်အနာဂတ္တိကျမ်း
ဩဗဒိဗျာဒိတ်ရူပါရုံ
ယောန၀တ္ထု
မိက္ခာအနာဂတ္တိကျမ်း
နာဟုံအနာဂတ္တိကျမ်း
ဟဗက္ကုတ်အနာဂတ္တိကျမ်း
ဇေဖနိအနာဂတ္တိကျမ်း
ဟဂ္ဂဲအနာဂတ္တိကျမ်း
ဇာခရိအနာဂတ္တိကျမ်း
မာလခိအနာဂတ္တိကျမ်း