ရောမဩဝါဒစာ - ၁၁

ဘုရားသခင်၏ကရုဏာတော်
1သို့ဖြစ်လျှင်၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိလူမျိုးကို ပယ်တော်မူပြီလောဟု မေးသော်၊ ပယ်တော်မမူဟု ဆိုရ၏။ ငါပင် ဣသရေလလူဖြစ်၏။ အာဗြဟံအမျိုး၊ ဗင်္ယာမိန်အနွယ် ဖြစ်၏။-ဖိ၊ ၃:၅။ 2ဘုရားသခင်သည် အထက်က သိမှတ်တော်မူသော မိမိလူတို့ကို ပယ်တော်မမူ။ ပရောဖက်ဧလိယက၊ အို ထာဝရဘုရား၊- 3သူတို့သည် ကိုယ်တော်၏ ပရောဖက်များကို သတ်ကြပါပြီ။ ကိုယ်တော်၏ယဇ်ပလ္လင်များကို ဖြိုဖျက်ကြပါပြီ။ အကျွန်ုပ်တစ်ယောက်တည်း ကျန်ရစ်၍၊ အကျွန်ုပ် အသက်ကိုပင် ရှာကြပါ၏ဟု ဘုရားသခင့်ရှေ့မှာ ဣသရေလအမျိုးတစ်ဖက်၌ လျှောက်ထားသည်ဟု ကျမ်းစာ၌ ပါသောအကြောင်းကို သင်တို့သည် မသိကြသလော။-၃ရာ၊ ၁၉:၁၀၊ ၁၄။ 4ထိုသို့လျှောက်သောအခါ၊ အဘယ်သို့ ဗျာဒိတ်ထားတော်မူသနည်းဟူမူကား၊ ဗာလရှေ့၌ ဒူးမထောက်သော လူခုနစ်ထောင်တို့ကို ငါ့အဖို့ ငါကျန်ကြွင်းစေပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။-၃ရာ၊ ၁၉:၁၈။ 5ထိုနည်းတူ၊ ယခုကာလတွင်ပင် ကျေးဇူးတော်အတိုင်း ရွေးကောက်တော်မူသော အကြွင်းအကျန်ရှိသေး၏။- 6ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ရှိလျှင်၊ ကိုယ်ကျင့်သောအကျင့်အားဖြင့် မရှိ၊ ရှိလျှင် ကျေးဇူးသည် ကျေးဇူးမဟုတ်။ ကိုယ်ကျင့်သောအကျင့်အားဖြင့် ရှိလျှင်၊ ကျေးဇူးအားဖြင့် မရှိ၊ ရှိလျှင် ကိုယ်ကျင့်သောအကျင့်သည် အကျင့်မဟုတ်။ 7သို့ဖြစ်လျှင် အဘယ်သို့နည်း၊ ဣသရေလလူတို့သည် ရှာသောအရာကို မတွေ့မရကြ။ ရွေးကောက်တော်မူသော သူတို့သာ တွေ့ရကြ၏။ ကြွင်းသောသူတို့ကို မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၏။- 8ထိုသို့နှင့်အညီ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ဘုရားသခင်သည် အိပ်ချင်သောသဘောကိုလည်းကောင်း၊ မမြင်နိုင်သော မျက်စိကိုလည်းကောင်း၊ မကြားနိုင်သော နားကိုလည်းကောင်း၊ ထိုသူတို့အား ပေးတော်မူပြီဟုလာ၏။ ထိုကျမ်းစာချက်သည် ယနေ့တိုင်အောင် ပြည့်စုံသတည်း။-တရား၊ ၂၉:၄။ ဟေရှာ၊ ၂၉:၁၀။ 9ဒါဝိဒ်၏စကား ဟူမူကား၊ သူတို့စားပွဲသည် သူတို့၌ ကျော့ကွင်းသော်လည်းကောင်း၊ ဂျမ်းသော်လည်းကောင်း၊ ထောင်ချောက်သော်လည်းကောင်း၊ ခံထိုက်သော အပြစ်သော်လည်းကောင်း ဖြစ်ပါစေ။-ဆာ၊ ၆၉:၂၂-၂၃။ 10သူတို့သည် မမြင်နိုင်အောင် မျက်စိကွယ်ပါစေ။ သူတို့ကျောသည်လည်း အစဉ်ကုန်းပါစေဟု လာသတည်း။
လူမျိုးခြားတို့အတွက်ကယ်တင်ခြင်း
11သို့ဖြစ်လျှင်၊ ဣသရေလလူတို့သည် လဲ၍ နေရသည်တိုင်အောင် ထိမိကြပြီလောဟု မေးသော်၊ လဲ၍မနေရကြ။ သူတို့၏စိတ်ကို နှိုးဆော်စရာအကြောင်း ရှိစေခြင်းငှာ၊ သူတို့၏လဲခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်း ကျေးဇူးသည် တစ်ပါးအမျိုးသားတို့၌ သက်ရောက်လေ၏။- 12သူတို့၏လဲခြင်းအရာသည် လောကီသားတို့၏ စီးပွားကိုလည်းကောင်း၊ သူတို့၏ရှုံးခြင်းအရာသည် တစ်ပါးအမျိုးသားတို့၏ စီးပွားကိုလည်းကောင်း ပြုစုလျှင်၊ သူတို့၏ ပြည့်စုံခြင်းအရာသည် သာ၍ ပြုစုမည်မဟုတ်လော။ 13-14ထိုသို့ဆိုသော်၊ ငါသည် တစ်ပါးအမျိုးသားတို့နှင့်ဆိုင်သော တမန်တော်ဖြစ်သည်နှင့် အညီ၊ ထိုတမန်တော်၏အရာကို ချီးမွမ်းလျက်၊ ငါ့အမျိုးသားချင်းတို့၏စိတ်ကို တစ်ခုခုအားဖြင့် နှိုးဆော်၍၊ အချို့တို့ကို ကယ်တင်ခြင်းငှာ၊ တစ်ပါးအမျိုးသားဖြစ်သော သင်တို့အားဆိုရသတည်း။- 15ထိုသူတို့ကို ပယ်တော်မူခြင်းအရာသည် လောကီသားတို့၏ မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းအကြောင်းဖြစ်လျှင်၊ သူတို့ကို သိမ်းဆည်းတော်မူခြင်းအရာသည် သေခြင်းမှ ထမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းကဲ့သို့ ဖြစ်လိမ့်မည် မဟုတ်လော။- 16အဦးနယ်သော မုန့်စိမ်းသည် သန့်ရှင်းလျှင်၊ တစ်ပုံလုံး သန့်ရှင်းလိမ့်မည်။ အမြစ်သန့်ရှင်းလျှင်၊ အခက်အလက်များလည်း သန့်ရှင်းကြလိမ့်မည်။- 17အချို့သောအခက်တို့ကို ချိုးဖဲ့ပြီးမှ၊ ရိုင်းသော သံလွင့်ပင်တည်းဟူသော သင်ကို အထက်ငုတ်၌ ဆက်၍ စိုက်သဖြင့်၊ အခက်များနှင့်အတူ သံလွင်ပင်အမြစ်ကိုလည်းကောင်း၊ အဆီဩဇာကိုလည်းကောင်း ဆက်ဆံလျှင်၊ ချိုးဖဲ့သော အခက်တို့ကို ကဲ့ရဲ့ဝါကြွားခြင်းမရှိနှင့်။- 18ဝါကြွားလျှင်မူကား၊ သင်သည်အမြစ်ကို မဆောင်၊ အမြစ်သည် သင့်ကိုဆောင်၏။- 19ငါ့ကိုဆက်၍စိုက်ခြင်းငှာ ထိုအခက်တို့ကို ချိုးဖဲ့ပြီဟု သင်ဆိုပြန်လျှင်၊ မှန်စေတော့။- 20မယုံကြည်သောစိတ်ရှိသောကြောင့် သူတို့ကို ချိုးဖဲ့သည်ဖြစ်၍၊ သင်သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ တည်၏။ မာနစိတ် မရှိစေနှင့်။ ကြောက်ခြင်းစိတ် ရှိစေလော့။- 21အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် ပကတိအခက်များကို နှမြောတော်မမူလျှင်၊ သင်တို့ကို နှမြောတော်မူမည်လော။- 22သို့ဖြစ်၍၊ လဲသောသူတို့၌ ပြင်းစွာ စီရင်တော်မူခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ကျေးဇူးတော်၌သင်သည် တည်နေလျှင်၊ သင်၌ပြုတော်မူသော ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းကောင်း၊ ဤနှစ်ပါးကို အောက်မေ့လော့။ ကျေးဇူးတော်၌ မတည်မနေလျှင်၊ သင်သည်လည်း ခုတ်ပစ်ခြင်းကို ခံရမည်။- 23သူတို့သည် မယုံကြည်သောစိတ်ပျောက်လျှင်၊ အပင်၌တစ်ဖန် ဆက်၍စိုက်သောအခွင့်ကို ရကြလိမ့်မည်။ သူတို့ကို တစ်ဖန်ဆက်၍ စိုက်ခြင်းငှာ ဘုရားသခင်တတ်နိုင်တော်မူ၏။- 24အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ ပကတိရိုင်းသော သံလွင်ပင်မှ သင့်ကိုခုတ်ယူ၍၊ ကောင်းသော သံလွင်ပင်၌ ပကတိကို မလိုက်ဘဲ ဆက်၍စိုက်သည် မှန်လျှင်၊ ပကတိအခက်ဖြစ်သော ထိုသူတို့သည် မိမိတို့သံလွင်ပင်၌ ဆက်၍စိုက်သောအခွင့်ကို သာ၍ရကြမည် မဟုတ်လော။
ဣသရေလတို့အတွက်ကယ်တင်ခြင်း
25ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့သည် ဝါကြွားသောစိတ် မရှိစေမည်အကြောင်း၊ တစ်ပါးအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် မဝင်မီတိုင်အောင်၊ ဣသရေလလူအချို့တို့ကို မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းခြင်းအကြောင်းတည်း ဟူသော နက်နဲသောအရာကို မသိဘဲနေစေခြင်းငှာ ငါအလိုမရှိ။- 26ထိုသို့ ကျမ်းစာနှင့်အညီ၊ ဣသရေလလူအပေါင်းတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။ ကျမ်းစာချက်ဟူမူကား၊ ကယ်လွှတ်သောသခင်သည် ဇိအုန်တောင်၌ ပေါ်ထွန်း၍၊ မတရားသောအမှုကို ယာကုပ်အမျိုးသားတို့မှ လွှဲတော်မူလတ္တံ့၊- 27သူတို့အပြစ်များကို ငါပယ်ရှင်းသောအခါ၊ သူတို့၌ ငါပေးသော ပဋိညာဉ်တရားသည် ထိုသို့သောတရားဖြစ်၏ဟု လာသတည်း။-ဟေရှာ၊ ၅၉:၂၀-၂၁။ 28သူတို့သည် ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့်မူကား သင်တို့အကြောင်းကြောင့် ရန်သူဖြစ်ကြ၏။ ရွေးကောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့်မူကား၊ ဘိုးဘေးများအကြောင်းကြောင့် ချစ်သူဖြစ်ကြ၏။- 29အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင် ပေးသနားတော်မူခြင်း၊ ခေါ်ထားတော်မူခြင်း ကျေးဇူးသည် ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောမရှိ၊- 30သင်တို့သည် အထက်က၊ ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို နားမထောင်ဘဲနေသော်လည်း၊ ယခုတွင် သူတို့ နားမထောင်ခြင်းအမှုအားဖြင့်၊ သနားတော်မူခြင်းကို ခံရသကဲ့သို့၊- 31ထိုနည်းတူ၊ သင်တို့ခံရသော သနားတော်မူခြင်းအားဖြင့် သူတို့လည်း သနားတော်မူခြင်းကို ခံရမည်အကြောင်း၊ ယခုတွင် သူတို့သည် နားမထောင်ဘဲ နေရကြ၏။- 32ဘုရားသခင်သည် လူအပေါင်းတို့ကို သနားတော်မူခြင်း အခွင့်ရှိစေခြင်းငှာ လူအပေါင်းတို့ကို နားမထောင်ခြင်းအဖြစ်၌ ချုပ်ထားတော်မူ၏။
ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းခြင်း
33ဘုရားသခင်၏ပညာနှင့် ဉာဏ် တော်သည် အလွန် ကျယ်ဝန်းနက်နဲစွတကား။ စီရင်တော်မူချက်တို့ကို အဘယ်သူမျှ စစ်၍မကုန်နိုင်။ ကြွတော်မူရာလမ်းတို့ကို လိုက်၍ရှာသော်လည်း မတွေ့မမီနိုင်။-ဟေရှာ၊ ၅၅:၈။ 34ထာဝရဘုရား၏စိတ်တော်ကို အဘယ်သူသိသနည်း။ ထာဝရဘုရားနှင့် အဘယ်သူသည် တိုင်ပင်ဘက်ပြုသနည်း။-ဟေရှာ၊ ၄၁:၁၃။ 35ကျေးဇူးဆပ်တော်မူရမည်အကြောင်း၊ ထာဝရဘုရား၌ အဘယ်သူသည် ကျေးဇူးပြုဖူးသနည်း။-ယောဘ၊ ၄၁:၁၁။ 36ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် ကိုယ်တော်အထဲကလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်အဖို့ အလိုငှာလည်းကောင်း ဖြစ်ကြ၏။ ကမ္ဘာအဆက်ဆက် ဘုန်းကြီးတော်မူစေသတည်း။ အာမင်။

ရောမဩဝါဒစာ - ၁၁ (အနက်ဖွင့်)

(ဣသရေလ၏ အနာဂတ် (အခန်း၁၁)

၁၁: ဣသရေလတို့၏ အနာဂတ်ကံကြမ္မာသည်မည်သို့ရှိစ။ အချို့ကျမ်းပိုဒ်သွန်သင်ချက်များ တွင်ဣသရေလလူမျိုးသို့ပြုခဲ့သော ကတိတော်များကိုအသင်းတော်ဖြင့် အစားထိုးသည်ဟု ဆိုကြသည်။ မှန်ကန်ပါသလား။ အခန်းကြီး၁၁သည်ထိုသဘောထားအမြင် သက်ရောက်ပါသည်။

ရှင်းရှင်းပြောရလျှင် ရွေးကောက်တော်မူထားသော လူမျိုးတော်အားဘုရားသခင်က လုံးလုံးလျားလျားပစ်ပယ်လိုက်ပြီလား။ ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ပထုတ်လိုက်ပြီလား။ လုံးဝမဟုတ်ပါ။ ဣသရေ လလူမျိုးအားလူမျိုးတော်အဖြစ်မှ ဖယ်ရှားသော်လည်းလုံးဝပစ်ပယ် ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထိုသို လုံးဝပစ်ပယ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းပေါလုအသက်တာကိုယ်တိုင်ဖြင့်သိရှိသည်။ အာဗြဟံ၏အနွယ်ဗင်္ယာမိန် မျိုုးနွယ် စုယုဒအမျိုးစင်စစ်ဖြစ်သည်။

၁၁: သို့ကြောင့်ရွေးကောက်တော်မူသောလူမျိုးတော်သည် အစကတည်းပင်ပစ်ပယ် ရိုးမရှိပါ။ ဤအဖြစ်အပျက်သည်ပရောဖက် ဧလိယလက်ထက်ကအဖြစ်အပျက်နှင့်ဆင်တူဖြစ်သည်။ ထိုခေတ်ကာ လကလူများသည်လည်းဘုရားသခင်ကို စွန့်ခွာပြီး ရုပ်တုဆီသို့သွားကြသည်။ သို့ကြောင့် ဧလိယသည်လည်း ထိုသူများအတွက် ဆုတောင်းခြင်းမပြုဘဲ၊ ထိုသူများအား နှိပ်ကွပ်ပေးရန် ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းခဲ့သည်။

၁၁: ‘ထိုသူများ၏ လက်ချက်ကြောင့် အသက်သေလွန်ခဲ့ကြသောပရောဖက်များ၏အသံကို နားညောင်းတော်မူပါဘုရား’ ဟု ဆုတောင်းသည်။ ဘုရားသခင်၏ ယဇ်ပလ္လင်ကိုလည်း ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပြီး ဘုရားသခင်ဘက်၌ ရပ်တည်သူတပါးတည်းသားရှိသူကိုလည်း အသက်ချမ်းသာ ပေးကြမည်မထင်ဟု ဘုရားသခင်ကို တိုင်တည်သည်။

၁၁: သို့သော် ဧလိယ၏ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ မှောင်မိုက်ခြင်းမျိုးဖြစ်မလာပါ။ ဗာလဘုရား ကိုးကွယ်သူများ၏ ဘေးရန်မှ လုံခြုံစေရန် လူခုနှစ်ထောင်က စောင့်ရှောက်ကြောင်း ဘုရားရှင်က မိန့်တော်မူသည်။

၁၁: ယခုကာလတွင်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်တော်မူထားသော လူအနည်းစုသာရှိသည်။ သို့သော် စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိရ။ ထိုသူများသည် သီးသန့်ရွေးကောက် ထားသူများဖြစ်၍ ကျေးဇူးတော်အထူးထင်ရှားပါသည်။

၁၁:   ရွေးကောက်တော်မူရာတွင်ထိုသူများ၏အကျင့်ကောင်းများကို ကြည့်ရှု၍ရွေးချယ်သည် မဟုတ်။ အချုပ်အချာအာဏာဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်နှင့် ယှဉ်၍ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြေခံနိယာမတရားနှစ်ခုမှာ ကျေးဇူးတော်နှင့် ကောင်းသော အကျင့်ဖြစ်သည်။ ဆုလက်ဆောင်သည်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်မရနိုင်။ အခမဲ့ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင် ကိုဝယ်ယူ၍မရနိုင်ပါ။ ကံအားလျော်စွာဘုရားသခင်သည် ကောင်းသောအကျင့်ကို ကြည့်၍မရွေးချယ်ပါ။ ကျေးဇူးတော်ဖြင့် ရွေးချယ်ကာ လက်ဆောင် ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။

၁၁း၇ အားလုံးခြုံကြည့်လိုက်လျှင်ဣသရေလများသည် သူတို့ရှာဖွေနေကြသောအရာကို ရှာမတွေ့။ ခရစ်တော်၏ကားတိုင်အမှုတော်ကိုမမြင်ကြ။ မျက်စိမမြင်ကြသောကြောင့် ရှာလေဝေးလေ ဖြစ်ကြပြီ။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးကြသည်။ လူနည်းစုကသာသခင်ယေရှုကိုယုံ ကြည်ကြသောကြောင့်ဖြောင့်မတ်သွားကြသည်။ မေရှိယသခင်ကိုလက်ခံရန် ငြင်းပယ်သောကြောင့် လူမျိုးတော်ရာထူးမှလျှောကျသွားကြသည်။

၁၁:   ဤကျမ်းပိုဒ်သည်(ဟေရှာ ၂၉:၁ဝ၊ တရား၂၉:၄)ကျမ်းပိုဒ်များအတိုင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကသူတို့ဝိညာဉ်အသိတရားကို ထုံအစေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သခင်ယေရှုအား မေရှိယမဟုတ်ကြောင်းငြင်းပယ်ကြသည့်အပြင် ယခုထက်တိုင်အောင်အဖြစ်သနစ်မှန်ကိုမမြင်ကြသေး။ ဘုရားသခင်၏ဖိတ်ခေါ်သံတော်ကိုလည်းမကြား။ ဝိညာဉ်ရေးရာနားပင်းနေသည်။ ကြောက်လန့်ဖွယ် ရာထိုနေ့ရက်သည်ထိုသူများအတွက်ဖြစ်သည်။

၁၁:   ဒါဝိဒ်မင်းကလည်း ဣသရေလများအားဘုရားသခင်တရားစီရင်ရန် ဆုတောင်းခဲ့ သည်။ (ဆာ၆၉၂၂:၂၃)တွင် ”ထိုသူများ၏စားသောက်ဖွယ်ရာစားပွဲသည် ကျော့ကွင်းနှင့် ထောင်ချောက် ဖြစ်ပါစေသား”ဟု ဆိုသည်။ ဤနေရာတွင်စားသောက်ဖွယ်ရာစားပွဲဆိုသည်မှာ ယေရှုခရစ်တော်ပေး ထားသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်သည်။” ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည် ကျိန်ခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်ပေရော့မည်။

၁၁:၁ဝ ဆာလံဆရာကဆက်လက်၍သူတို့သည် မမြင်နိုင်အောင်မျက်စိကွယ်ပါစေ။ သူတို့ သည်လည်းအစဉ်ကုန်းပါစေဟုကျိန်ဆိုခဲ့သည်။

၁၁:၁၁ ကျမ်းစာကမေးခွန်းတခုထပ်ထုတ်ပြန်သည်။ ထိုယုဒလူမျိုးသည်အသွားမတော်သော ကြောင့်ခလုတ်တိုက်လဲကျပြီလား။ ဤနေရာတွင် နောက်ဆုံးအကြိမ်လဲကျခြင်းလား၊ ထာဝရ လဲကျခြင်းဟုမေးစရာဖြစ်လာသည်။ ထိုသို့လဲကျနေရာမှနလံမထူနိုင်တော့ပါ။ ထိုသို့မဟုတ်။ ပြန်လည် နလံထူရန် အလိုတော်ရှိပါသည်။ ယုဒများ၏ အားနည်းချက်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ အားနည်းချက်ကြောင့်လည်း တပါးအမျိုးသားများ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသွားကြသော အခါ ဣသရေလ လူမျိုးက မနာလိုရှုစိမ့်ဖြစ်နေကြသည်။

ဣသရေလများ၏အားနည်းချက်များကို ”သူတို့အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းကြောင့် တပါး အမျိုးသား တို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိသောကြောင့်”ဟု ကျမ်းစာတွင်ရေးထားသည်။ ထို့အပြင် ထိုအားနည်းချက်သည် ကမ္ဘာသားများချမ်းသာရာဖြစ်သည်ဟု ကျမ်းပိုဒ်တွင်ထပ်ပြောထားသည်။ သို့သော် ဘုရားရှင်သည်ထို လူမျိုးတော်အားအလျဉ်းမပစ်ပယ်။ အစဉ်ထာဝရ ထည့်သွင်းစဉ်းစား ပေးနေသည်။

၁၁:၁၂ ဣသရေလလူမျိုးကငြင်းပယ်သောကြောင့်ဧဝံဂေလိ တရားသည်တပါး အမျိုးသားများ ထံသို့ရောက်ရှိသွားသည်။ ယုဒလူမျိုး၏ဆုံးရှုံးခြင်းသည် တပါးအမျိုးသားများ၏ ချမ်းသာရာ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများ၏ကြွယ်ဝရာဖြစ်သွားသည်။

ထိုတရားအတိုင်းဆိုလျှင်ဣသရေလလူမျိုးများပြန်လည် စုစည်းသောအခါသာ၍ကောင်းကြီး မင်္ဂလာခံစားကြရမည်။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ၌ဣသရေလလူမျိုးများ ဘုရားရှင်ထံစုစည်းကြသော အခါ ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစီးဆင်းရာစမ်းရေ ပေါက်ဖြစ်သွားမည်။

၁၁:၁၃ အခန်းငယ်၁၃မှ၂၄သည် တပါးအမျိုးသားများထံသို့ ရည်ရွယ်သော ကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်သည်။ အချို့ကရောမရှိယုံကြည်သူတပါးအမျိုးသား ပရိတ်သတ်သို့ပြောခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ သို့သော်သီးခြားတရားနာပရိသတ်ဖြစ်သည်။ တပါးအမျိုးသားတို့ကို ပစ်မှတ်ထားပြောဆိုခြင်းဖြစ် သည်။ ဣသရေလအမျိုးသားများကဲ့သို့သဘောထားသည်။ အသင်းတော်ရည်ရွယ်ပြောဆိုခြင်းဖြစ် သည်။

ပေါလုသည်တပါးအမျိုးသားများအတွက် ခန့်အပ်သောတမန်တော်ဖြစ်သည်နှင့်အညီသစ္စာရှိ စွာပြောဆိုပြန်သည်။ ထိုသို့မနာလိုဖြစ်ခြင်းကြောင့်အချို့သည်တရားမှန်တွေ့၍ ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြ မည်။ မိမိတို့အစွမ်းအစဖြင့်လုပ်၍မရနိုင်ကြောင်း သဘောပေါက်လာကြမည်။ ဘုရားသခင်၏အစေခံ များ၊ တမန်တော်များဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ဟောပြောသံကိုနာယူချိန်ရောက်ရှိမည်။

၁၁:၁၅ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ၁၁:၁၂ ကိုတနည်းအားဖြင့် ပြန်ကြော့ဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်တော်မူ သောဣသရေလလူမျိုးအား ပစ်ပယ်ပြီးသောအခါထိုလူမျိုးတော်နေရာသို့ တပါး အမျိုးသားများဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့သည်။ ဣသရေလလူမျိုးဧဝံဂေလိသတင်းပြန်လည် လက်ခံသော အခါ ဘုရားသခင်ကလည်းဝမ်းသာအားရလှိုက်လှဲစွာပြန်လည် ကြိုဆိုပါသည်။ ခရစ်တော်ဘုရား အနှစ်တထောင်အုပ်စိုးခြင်း ကာလ၌ဣသရေလတို့ ပြန်လည်စုရုံးခြင်းသည် ကမ္ဘာမြေပြန်လည် မွေးဖွားခြင်း ကမ္ဘာကြီးပြန်လည် ထမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။

ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုယောနဘဝကပုံဆောင်ထားသည်။ သင်္ဘောပေါ်မှာယောနရှိနေသောအခါ မုန်တိုင်းထန်သည်။ ယောနမရှိတော့သောအခါခရီးသည်များ ငြိမ်သက်ချမ်းသာရာရသွားသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင်ဣသရေလလူမျိုးပစ်ပယ်သောအခါ တပါးအမျိုးသားများ ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြသည်။ နိနေဝေမြို့သို့ယောနပြန်ရောက်သောအခါ တကျွန်းလုံးကယ်တင်ခြင်းရရှိသွားပြန်သည်။

၁၁:၁၆ ဥပမာနှစ်ခုတင်စားထားသည်။ ပထမဥပမာမှာ အဦးသီးသောအသီးနှင့်မုန့်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယဥပမာမှာ အမြစ်အကိုင်းအခက်ဖြစ်သည်။ အဦးသီးသောအသီးဆိုရာတွင် တကယ့်အသီးကို မဆိုလို။ (တော၁၅:၁၉-၂၁)ပါ ဖော်ပြသည့်အဦးဆုံးတင်လှူပူဇော်သော အသီးအနှံဖြင့်လုပ်သည့် မုန့်ညက်ကိုဆိုလိုသည်။ ထိုအဦးဆုံးသီးသောအသီးဖြင့် ဘုရားရှင်တော်ကိုတင်လှူပူဇော်ခြင်းသည် အသီးအနှံအားလုံးကို ပူဇော်ချီးမွမ်းခြင်းနှင့် အတူတူဖြစ်သည်။ အသီးအနှံအားလုံးကိုကိုယ်စားပြု သည်။

အာဗြဟံသည်လည်း အဦးဆုံးသီးသောအသီးဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်ဘက်၌ဖြောင့်မတ်စွာ ရပ်တည်သူဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သူမာသမတ်ကျစွာ ရပ်တည်သောကြောင့်ရွေးကောက်ခြင်းခံရသည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့၌ရပ်တည်ခွင့်အခွင့်ထူးရရှိသည်။

ဒုတိယဥပမာတင်စားချက်မှာ အမြစ်နှင့်အကိုင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်ရှိသောကြောင့် အကိုင်းအခက်များ ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ အာဗြဟံသည်ဘုရားသခင်ဘက်၌ရပ်တည်သောလူ့အဖွဲ့အစည်း သစ်ထူထောင်သည့်အမြစ်ဖြစ်သည်။ အာဗြဟံ၌ဆက်ကပ်သောအကိုင်းအခက်များသည် ရွေးကောက် ထားသူများ ဖြစ်သည်။

၁၁:၁၇ ကျိုးပြတ်သောအကိုင်းအခက်များသည် အမြစ်နှင့်မဆက်စပ်ရသောကြောင့်ခြောက် သွေ့သည်။ ထိုခြောက်သွေ့သောအကိုင်းအခက်မှာ ဣသရေလ(၁၂)မျိုးဖြစ်သည်။ ထိုလူမျိုးသည် မေရှိယ သခင်ကိုငြင်းပယ်ကြသောကြောင့် ရွေးကောက်တော်မူသောလူမျိုးမှ ပထုတ်ခြင်းခံရသည်။

အကိုင်းအခက်အားလုံးမဟုတ်။ အချို့အကိုင်းအခက်များသည် ပင်စည်အမြစ်နှင့် ဆက်နွယ် နေသည်။ ပေါလုကိုယ်တိုင်လည်း သခင်ဘုရားနှင့် ဆက်နွယ်နေသည်။

သံလွင်ပင်ရိုင်းဆိုသည်မှာ တပါးအမျိုးသားများကို  တင်စားခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။

ထိုသံလွင်ပင်ရိုင်းသည် ပင်စည်၏ရေသောက်မြစ်နှင့် ဆက်နွယ်၍ မြေဆီလွှာရရှိခံစား ကြသည်။ ယခုအကိုင်းဖြတ်တောက်ပြီးအခြားအပင် နှင့်ကိုင်းကူးဆက်ထားသည်။

ထိုပုံဥပမာပေးရာတွင် နားလည်မှု မလွဲဖို့အထူးသတိထားရမည်။ ကိုင်းကူးဆက်သည်ဟု ဆိုရာတွင်အကိုင်းသည် တပါးအမျိုးသားဖြစ်သည်။ ကိုင်းကူးဆက်ရသောပင်စည် ဣသရေလအမျိုး ဇာတိမဟုတ်ပါ။ ဣသရေလလူမျိုးတို့ ဘုရားပေးထားသောအထူးအခွင့်အရေး အပေါ်၌ပင်စည် ကူးဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ကူးဆက်သည့်ပင်စည်သည်ဣသရေလလူများ ဖြစ်လျှင် ဣသရေလ လူမျိုးကဲ့သို့ ကိုင်းဖြတ်လွှင့်ပစ်ခြင်းတွင်ပါသွားမည်။

သံလွင်ပင်ရိုင်းသည် အသင်းတော်ကိုလည်းဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ တပါးအမျိုးသားများစုဝေး ခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့ကဘုရားသခင်ထံမှ စွန့်ပစ်သွားသောယုံကြည်သူဟု ထင်မှားကြသည်။ ထို အကြောင်းကို ၈:၃၉-၃၉ တွင်အထင်အရှားရေးထားပါသည်။

အကိုင်းကူးဆက်သည့်ပင်စည်သည် ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသော အခွင့်အရေးထူးဟုဆိုလျှင် ထိုအခွင့်အရေး ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ဘုရားသခင်ကအထံတော်ပါးတွင် ရှိနေမည့်လူမျိုး များအား နေရာပေးထားပါသည်။ လောကဓံတရားအလယ်မှစွန့်ခွာ၍ ဘုရားသခင်ရင်ခွင်တော်တွင် မှီခိုအနားယူဖို့သီးသန့်အခွင့်အရေးပေးထားပါသည်။ ထိုသို့အနားယူနိုင်ရန် ယနေ့ပင်လျှင် ဘုရား သခင်ခေါ်ပါ သည်။ တမျိုးပြောရလျှင်သမိုင်းနှင့် ချီ၍ခေါ်ပါသည်။

ပထမဦးဆုံးရွေးကောက်တော်မူသော လူမျိုးမှာဣသရေလအမျိုးဖြစ်သည်။ ရှေးပဝေသဏီ ကတည်းကရွေးကောက်ထားသော ကမ္ဘာ့လူသားတော်များဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း မေရှိယ သခင်ကိုငြင်းပယ်ကြသောကြောင့် အချစ်ဆုံးသားရာထူးမှ ဖယ်ရှားခြင်းခံရသည်။ ထိုနေရာတွင် တပါးအမျိုးသားများ ကဝင်ရောက်ကိုင်းကူးပါသည်။ ဣသရေလတို့၏အခွင့်ထူး၊ အဆီအနှစ်များကို စုတ်ယူမှီဝဲခွင့်ရကြသည်။ ပြန်ကောက်ရလျှင်ရေသောက်မြစ်သည် အာဗြဟံဖြစ်သည်။ မြေဆီမြေနှစ် ဆိုသည်မှာ အာဗြဟံမျိုးစေ့ချထားသော ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့်အာဗြဟံ၏ယုံကြည်ခြင်း မြေဆီမြေနှစ်များကို အကိုင်းဆက်ထားသော တပါးအမျိုးသားများမှီဝဲခြင်းဖြစ်သည်။

၁၁:၁၈ သို့ကြောင့်တပါးအမျိုးသားများသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြသော်လည်း ဣသရေလ အမျိုးကိုအထင်သေးစရာမရှိ။ ကိုင်းကူးသောအခက်သည် မိမိပင်စည်ရေသောက်မြစ်မှ မြေဩဇာ ရရှိသည်မဟုတ်။ အထက်အဖျားတွင်ရှင်သန်နေသော်လည်း ရေသောက်မြစ်သည် မူလပင်စည်၏ ရေသောက်မြစ်ဖြစ်သည်။ ဣသရေလအမျိုးသို့ ဦးစွာပေးထားသော အခွင့်အရေးထူး ရေသောက်မြစ် ဖြစ်သည်။

၁၁:၁၉ တပါးအမျိုးသားများက မူလအတိုင်းအခက်များသည် မကောင်းသောကြောင့် ခုတ်ပိုင်းလွှင့်ပစ်သည်မဟုတ်လော။ ထိုအကိုင်းအခက်များနေရာတွင် အစားထိုးသည်မဟုတ်လောဟု ယူဆနိုင် ပါသည်။ ယူဆလျှင်လည်းမှန်ပါသည်။

၁၁:၂ဝ တပါးအမျိုးသားများ၏ ထိုအယူအဆကိုမငြင်းသာပါ။ မယုံကြည်သော ယုဒအကိုင်းအခက်များဖြတ်တောက်၍ ထိုနေရာတွင်တပါးအမျိုးသားများ ကိုင်းဆက်နေရာ ပေးထားသည်။ တပါးအမျိုးသားများအားအထူးအခွင့်အရေး စာရင်းသစ်ရှင်းပေးခြင်းမဟုတ်။ ယုဒများ၏ မယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ တပါးအမျိုးသားများ၏ ယုံကြည်ခြင်းကို သိမှတ်တော် မူခြင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းဟုဆို ရာတွင်ခိုင်မာသောယုံကြည်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ အဓိက ဆိုလိုသည်မှာ ယုဒများထက်တပါးအမျိုးသား များယုံကြည်ကြမည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ ယေရှု ကိုယ်တော်တိုင်ကလည်း ”ဤကဲ့သို့သော  ယုံကြည်ခြင်းကိုဣသရေလအမျိုးသား တို့ထဲ ငါမတွေ့ကြုံ ဘူးသေး” (လု ၇:၉) ဟုဆိုခဲ့သည်။ ပေါလုကရောမ မြို့ရှိယုဒအမျိုးကိုဤသို့ဆိုခဲ့သည်။ ”ကယ်တင်တော်မူခြင်းဆိုင်ရာ ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းတ ရားကိုလူမျိုးခြားသို့ကြားနာရန် ဟောပြောမည့် သူတို့ကိုစေလွှတ်ပြီဖြစ်၍ သူတို့သည်ကြားနာကြလိမ့်မည်” (တ ၂၈:၂၈)။ ကြားနာ ကြလိမ့်မည်” ဟူသောကျမ်းစကားကို အထူးမှတ်သားပါ။ ထိုကျမ်းစကား အတိုင်း ယနေ့ ခေတ်ကာလတွင် တပါးအမျိုးသားများသည် ဣသရေလအမျိုးထက် ယုံကြည်သူပိုများ သည်ကို တွေ့ရမည်။ ရပ်တည်ခြင်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်စကားမှာ လဲကျခြင်းဖြစ်သည်။ ဣသရေလတို့ သည်ဘုရားပေးသောနေရာ မှန်မှလဲကျပြီ။ ထိုနေရာတွင်တပါးအမျိုးသားများက ဝင်ရောက်နေရာယူ သည်။

သို့သော် ယုဒများကဲ့သို့ မလဲကျစေရန် ဆင်ခြင်ရမည်။ တပါးအမျိုးသားအနေနှင့် ဝါကြွားစရာ မရှိပါ။ ထို့ထက်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြောက်ဖို့အရေးကြီးသည်။

၁၁:၂၁ အကယ်၍အသုံးမဝင်သောကိုင်းခြောက် များကိုပိုင်းဖြတ်ခြင်းမရှိလျှင်သံလွင်ပင်ရိုင်း သည်လည်းနေရာရဖွယ်ရာမရှိပါ။ ထိုကိုင်းနွမ်း၊ ကိုင်းခြောက်များနှင့် ဘဝတူဖြစ်သွားမည်။

၁၁:၂၂ ဤသံလွင်ကိုင်းပုံဆောင်ချက်တွင် ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်အင်လက္ခဏာ(၂)ရပ်တွေ့ရ သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား၏ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့် ထက်မြက်ပြင်းထန်သော ဂုဏ်အင်လက္ခဏာဖြစ် သည်။ ထက်မြက်ခြင်းဆိုသည်မှာ ရွေးကောက်တော်မူသော်လည်း အသုံးမဝင်သဖြင့်ပိုင်းဖြတ် လွှင့်ပစ်ရသောအကိုင်းခြောက် ဣသရေလများဖြတ်တောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကောင်းမြတ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ တပါးအမျိုးသားများထံသို့ ဧဝံဂေလိတရားရောက်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ (တ ၁၃:၄၆၊ ၁၈:၆ ကိုလည်းကြည့်) သို့သော်တပါးအမျိုးသားများကိုလည်း အာမခံချက်ဖြင့်ပေးသည်မဟုတ်။ ယေရှု အမှုတော်ပြုခဲ့စဉ်လက်ခံရရှိခဲ့သော သတင်းကောင်းအားဆက်လက် ထိန်းသိမ်းခြင်းမပြုလျှင် ယုဒများကဲ့သို့ ဖြတ်တောက်ခုတ် ပိုင်းခြင်းခံရမည် (မ ၈:၁ဝ၊ လု ၇:၉)။

ထိုစကားသည်အသင်းတော်ကို၎င်း၊ ယုံကြည်သူတစ်ယောက်ခြင်းကို၎င်းဆိုလိုသည် မဟုတ်။ တပါးအမျိုးသားထုကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သော အသင်းတော်ကိုဖြတ် တောက်၍အစားထိုးရိုး ထုံးစံမရှိသကဲ့သို့တဦးတစ်ယောက်အား ချစ်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော်ကိုလည်း အဘယ်အရာကမှမဖြတ်တောက်နိုင်ပါ။ တပါးအမျိုးသားသာလျှင် ဘုရား သခင်နှင့်ဝေး ကွာနိုင်ကြသည်။

၁၁:၂၃ ဣသရေလူမျိုးအားဖြတ်တောက်ခြင်းသည် ရာသက်ပန်သေခန်းပြတ်ခြင်းမဟုတ်။ မယုံ ကြည်ကြသောကြောင့် ပစ်ပယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍တမျိုးသားလုံး ပြန်လည်စုစည်း ယုံကြည်လာကြလျှင်မူလအခွင့်အရေး ဟောင်းပြန်လည်မရနိုင် စရာအကြောင်းမရှိပါ။ ဘုရား သခင်သည် အရာခပ်သိမ်းကိုတတ်စွမ်းနိုင်သည်။

၁၁:၂၄ မူလအကိုင်းအခက်သည် ဣသရေလလူမျိုးဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူမျိုးနေရာတွင် တပါးအမျိုးသားများကိုင်းကူးကိုင်ဆက်နိုင်လျှင်မူက အကိုင်းအခက်ဖြစ်သော ဣသရေလလူမျိုးကို ပြန်လည်ကိုင်းဆက်ရန် မှာမခက်ခဲပါ။ ဣသရေလလူမျိုးသည် ရွေးကောက်ထားသောလူမျိုးဖြစ်၍ မူလအကိုင်းအခက်များဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်ပေါလု၏ပုံဥပမာပေးချက်သည် ထိရောက်ပြောင် မြောက်လှသည်။ စိုက်ပျိုးရေးဌာနတွင် အစေ့ဖြင့်စိုက်ပျိုးခြင်းထက်ကိုင်းကူးကိုင်းဆက်နည်းသည် သီးပွင့်ရှင်သန်လွယ်သည် တပါးအမျိုးသားများသည်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းဖြစ်သည်။

၁၁:၂၅ ဣသရေလတို့၏အနာဂတ် ကုသိုလ်ကံပုံဖော်ထားသည်။ ”ထိုလူမျိုးသည် ကာလပတ် လုံးခေါင်းမာကြမည်မဟုတ်။ တချိန်သောအခါ ပြန်လည်စုစည်း၍စိတ်နှလုံးပျော့ပျောင်းလာကြသည်” ဟုကျမ်းစာကဆိုထားသည်။ ပေါလုကဘုရားသခင်၏လျှို့ဝှက်နက်နဲချက်ကို ဖော်ပြသည်။ တပါးအမျိုး သားများကိုလည်းမိမိတို့အသိပညာ အတတ်ပညာသည်ဟုတ်လှပြီဟု ဘဝင်မမြင့်ကြဖို့ သတိပေးထားသည်။

ဣသရေလတို့၏မျက်စိကန်းခြင်းသည်  အချိန်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ တမျိုးသားလုံးကန်း ကြသည်မဟုတ်မယုံကြည်သူများသာကန်း နေကြခြင်းဖြစ်သည်။

ထိုကာလအကန့်အသတ်ဆိုသည်မှာ ယုံကြည်ခြင်း၌တပါးအမျိုးသားများ လူမျိုးစုံသည့်အထိ ဖြစ်သည်။ လူမျိုးတိုင်းယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ အသင်းတော်သို့ပါဝင်လာကြပြီး၊ အသင်းတော် ချီဆောင်ခြင်း ကာလထိဖြစ်သည်။ တပါးအမျိုးသားများ စုံလင်သည်ကာလ(လု ၂၁:၂၄) ဟုဆိုသည်။ ချီဆောင်ခြင်း ကာလနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ တပါးအမျိုးသားများ၏ အချိန်ကာလသည်တပါး အမျိုးသားများက ယုဒများကိုစိုးမိုးသည့်ကာလ ဗာဗုလုန်ခေတ်(၄ရာ ၃၆:၂၁၂)မှစ၍ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ်ကြွရောက်လာ သည့်ကာလထိဖြစ်သည်။

၁၁:၂၆ ချီဆောင်ခြင်းကာလရောက်လာ သောအခါဣသရေလလူမျိုး၏ မျက်စိပွင့်လင်းသွား သည်။ သို့သော်ထိုကျမ်းစကားသည် ဣသရေလတမျိုးသားလုံးချီဆောင်ခြင်း ခံရမည်ဟုဆိုလိုခြင်းမ ဟုတ်။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလတွင် ယုဒလူမျိုးများပြောင်းလဲကြမည်။ သို့သော်သခင်ယေရှုဘုရား ဘုရင် တကာတို့၏ဘုရင်၊ သခင်တကာတို့၏သခင်ဖြစ် စိုးမိုးအုပ်စိုးသည့်ကာလမရောက်မချင်း ကယ်တင် ခြင်းရရှိကြမည်မဟုတ်။

ဣသရေလလူမျိုးများ ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြမည်ဟု ဆိုရာတွင်ယုံကြည်သူများသာ ရရှိကြမည်။ မယုံကြည်သူများသည် ခရစ်တော်ဘုရားဒုတိယအကြိမ် ကြွရောက်ချိန်တွင် ဖျက်ဆီးခြင်းခံရမည် (ဇာ ၁၃:၈-၉)။ ဘုရားသခင်၏နာမတော်တိုင်တည်သူများသာ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာခံစားကြမည်ဟု ကျမ်း စကားသက်သေရှိပါသည်။

ဤကျမ်းစကားသည် (ဟေရှာ ၅၉:၂ဝ) ”ရွေးနှုတ်သောသခင်သည် ဇိအုန်တောင်ပေါ်သို့ကြွ၍ မရားသောအမှုမှလွဲသော ယာကုပ်အမျိုးသားတို့ရှိရာသို့ ရောက်လတံ့” ဟူသောပရောဖက်ပြုချက်ဖြစ် သည်။

၁၁:၂၇ သူတို့အပြစ်သူများကိုပယ်ရှား၍ ပဋိညာဉ်အသစ်ပြုမည် ဟူသောကျမ်းစကားသည် လည်း ဟေရှာ ၂၇:၉ ယေ ၃၁:၃၃-၃၄တို့ကို စုပေါင်းကိုးကား၍ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။

၁၁:၂၈ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ဣသရေလတို့၏ပစ္စုပ္ပန်ကာလ အခြေအနေကိုအကျဉ်းချုပ်ထား သည်။ ဣသရေလလူမျိုးသည် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသို့လက်မခံ ငြင်းပယ်သောကြောင့် သတင်းကောင်း၏ရန်သူများဖြစ်သည်။ ရန်သူဆိုသည်မှာအခြားတဘက်၌ နေခြင်း၊ ဖြတ်တောက်မှုခံ ရခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဘုရားရန်သူဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးသည် တပါးအမျိုးသား များထံသို့ ရောက်ရှိသွားသည်။

သို့သော်ထိုသို့ အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် အမြဲတန်းမဟုတ်။ အာဗြဟံ ဣဇတ်၊ ယာကုပ်အစရှိသော သူတို့၏ဘိုးဘေးများကို မျက်နှာထောက်၍သံယောဇဉ် မကုန်နိုင်ပေ။

၁၁:၂၉ ဘုရားသခင်က ချစ်မြတ်နိုးတော်မူသောကြောင့် လက်ဆောင်ပေးသည်။ လက်ယပ် ခေါ်နေသည်။ ဘုရားရှင်သည်ပေးထားသော ဆုလက်ဆောင်များပြန်လည်တောင်းယူခြင်းမပြု။ ချို့ယွင်း ချက်ရှိသောကတိတော်မျိုးမပေး။ မူလအခြေအနေဟောင်းသို့ ပြန်မသွား။ (ဟေရှာ ၄၈း၁၂) အတိုင်း ဣသရေလလူမျိုးသည် ရွေးကောက်တော်မူသောလူမျိုးဖြစ်သောကြောင့် ယခုတွင်လည်း သံယောဇဉ် ရှိနေကြောင်း (၉:၄-၅)တွင် ထပ်မံတွေ့ရသည်။ ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်သဘောတော်များကို မည်သည့်အရာကမှ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမပြုနိုင်ပါ။

၁၁:၃ဝ တပါးအမျိုးသားများသည် တချိန်ကမသွေးသေးသော ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံးဖြစ်ခဲ့ သည်။ ယုဒများကမေရှိယသခင်နှင့်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ငြင်းပယ်ကြသောအခါ ကရုဏာတော် သည်ထိုတပါးအမျိုးသားများထံသို့ ရောက်ရှိသွားပါသည်။

၁၁:၃၁ ဣသရေလတို့၏ အနာဂတ်ပုံရိပ်သည် ဝိုးတဝါးပေါ်လာသည်။ ဘုရားသခင်ကိုငြင်း ပယ်ကြသော်လည်းထိုမသိနားမလည်မှုကြောင့် ခေါင်းမာကြခြင်းကို ဘုရားသခင်ကသနားသည်။ ကရုဏာတော်သက်ရောက်သည်တပါးအမျိုးသားများဧဝံဂေလိ တရားလက်ခံ၍ကြွယ်ဝသောအသက် တာ ရရှိပုံကိုမြင်ကြသောအခါ ဧဝံဂေလိတရားကို တဖန်လက်ခံချင်ကြသည်။ အချို့ကတပါး အမျိုးသား များဧဝံဂေလိတရားလက်ခံ၍ ချမ်းသာကြခြင်းသည်ယုဒလူမျိုးများအား ဘုရားသခင်၏ သွန်သင်ခြင်း သင်ခန်းစာဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ဣသရေလလူမျိုးသည် ခရစ်တော်ဘုရား ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည် ကြွလာသောအခါ စုစည်းလက်ခံကြမည်ဟုကျမ်းစကားသက်သေရှိသည် (၁၁:၂၆-၂၇)ကိုကြည့်ပါ)

၁၁:၃၂ ဤကျမ်းပိုဒ်ကိုဖတ်ရှုလျှင်ယုဒလူမျိုးဖြစ်စေ၊ တပါးအမျိုးသား ဖြစ်စေမယုံကြည် သူများကို ဘုရားသခင်ကပစ်ပယ်ကြောင်း နားလည်ကြမည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့မဟုတ်။ မယုံကြည်ခြင်းသည် မိမိရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်မှု ထိုမယုံကြည်သူများကို အကျဉ်းသားသဖွယ် ပုံဖော်ထားသည်။ အကျဉ်းသားဆိုသည်မှာ ထောင်မှူးစကားမှလွဲ၍ မိမိသဘော အတိုင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိ။

ထိုမသိနားမလည်မှုကြောင့် မနာခံသူများထံဘုရားသခင်၏ ကရုဏာတော် သက်ရောက်သည်။ သို့သော်တကမ္ဘာလုံးကယ်တင်ခြင်း ရမည်ဟုမဆို။ လူတိုင်းကယ်တင်ခြင်း ရမည်ဟုပြောခြင်းမဟုတ်။ ကရုဏာတော်သက်ရောက်သည့်အကြောင်း ဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို George William က ဤသို့ဆိုသည်။

ဘုရားသခင်က ဟေဗြဲလူမျိုးနှင့်တပါးအမျိုးသား နှစ်ပါးစလုံးအားစမ်းစစ်ရာ အားလုံးကျရှုံး သည်။ နှစ်ပါးစလုံးလုံလောက်သော ယုံကြည်ခြင်းမရှိကြ။ ဘုရားသခင်ပေးသနားတော်မူသော ချမ်းသာခြင်းကို ရှာမတွေ့ကြ။

၁၁:၃၃ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ခြုံငုံ၍ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားတရားမသိသော အပြစ်သားများ ကယ်တင်ခြင်းရရှိမည့်နည်းလမ်း ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တော်ကိုသိရှိပြီး ဖြစ်သည်။ အာဒံထံမှရရှိသောအမွေကြောင့် လူသားများပျောက်ဆုံးကြရသော်လည်း ဘုရားသခင် သည် သားတော်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ပြုခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတော်က ပညတ်တရား မစွမ်းဆောင်နိုင်သော အရာအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ဘုရားသခင်၏မပျက်စီး၊ မချို့ယွင်း နိုင်သောကတိတော် များကိုလည်းရှင်းပြသည်။ ဘုရားသခင်သည် အချုပ်အချာအာဏာပိုင်ရှင်ဖြစ်၍ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ လူသားများ၏တုံ့ပြန်မည့်ဝတ္တရားကိုလည်းရှင်းပြသည်။ ဣသရေလနှင့်တခြားလူမျိုးများ သို့လည်းဧဝံဂေလိတရားသော တူညီမျှဖြစ်စေသည်။ ထိုမျှလောက် ကောင်းမြတ်တော်မူသော ဘုရားရှင် ကိုမချီးမွမ်းဘဲမနေနိုင်ပါ။

ဘုရားသခင်၏ဉာဏ်ပညာတော်သည် လေးနက်လှသည့်တကား။

ဘုရားသခင်၏ဉာဏ်ပညာသည် သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ဖြစ်သည်။ Arthur W Pink  က” ဘုရားရှင်သည်အရာခပ်သိမ်းကိုသိသည်။ အရာခပ်သိမ်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အတိတ်၊ ပစ္စပ္ပု၊ အနာဂတ်ကို ပိုင်ဆိုင်သည် ဟုဆိုသည်။

ကိုယ်တော်၏တရားများကို ရှာမတွေ့ဆိုခြင်းမှာ လူဦးနှောက်ဖြင့်တွေးဆ၍ မမီနိုင်ဟုဆိုလို သည်။ ကိုယ်တော်၏ဖန်ဆင်းခြင်းသမိုင်းစဉ်၊ ရွေးနှုတ်ခြင်းကျွေးမွေးထောက်ပံ့ခြင်းအကြောင်းကို လူ့ဦးနှောက်ဖြင့်မမှီနိုင်ပါ။ အပြောကျယ်လွန်းပါသည်။

၁၁:၃၄ ဘုရားသခင်က သီးသန့်ပြဆိုခြင်းမှလွဲ၍ဘုရားသခင်အကြောင်းကို မည်သည့် ဖန်ဆင်းခံသတ္တဝါကမှ နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိ။ မှန်ထဲတွင်ပုံရိပ်မြင်ရသကဲ့သို့သော သိမြင်နိုင်သည် (၁ကော ၁၃:၂ဝ)။ ဘုရားသခင်အားအကြံအစည်ပေးနိုင်သူ တစ်ယောက်မှအရည်အချင်းမရှိကြ။ လူသားများ၏ အကြံအစည်ပေးခြင်းကိုလည်းမလို၊ ထိုက်လည်းမထိုက်တန်ကြပါ (ဟေရှာ၄ဝ:၁၃ ကိုကြည့်)။

၁၁:၃၅ ဘုရားရှင်က ကျေးဇူးဆပ်ထိုက်သူမည်သည့်လူသားမှ မရှိပါ။ (ယောဘ၄၁:၁၁ကို ကြည့်) ဘုရားသခင်ပေးသနားတော်မူသော ထာဝရကာလနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကယ်တင်ခြင်းဆုလက် ဆောင်အတွက် ဘာများပေးဆပ်နိုင်ကြသနည်း။

၁၁:၃၆ ဘုရားသခင်သည် ဘုန်းတန်ခိုးရှင်ဖြစ်သည်။ အရာခပ်သိမ်း၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ် သည်။ကမ္ဘာမိုးမြေစကြဝဠာတပြင်လုံး၏ ပဲ့ကိုင်ဖြစ်သည်။ ဖန်ဆင်းခံအရာခပ်သိမ်း၏ အချုပ်အချာ ဖြစ်သည်။ အရာခပ်သိမ်းသည် ကိုယ်တော်အားဖြင့် ဖြစ်ဘွားသည်။

သို့ကြောင့်လည်း ကိုယ်တော်သည်ထာဝစဉ် ဘုန်းအသရေထွန်းတောက်ပါစေသော်။ အာမင်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။