ဩဗဒိဗျာဒိတ်ရူပါရုံ - ၁

ဧဒုံပြည်ကိုဒဏ်ခတ်မည်
1အရှင်ထာဝရဘုရားသည် ဧဒုံပြည်ကို ရည်မှတ်၍ မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ထာဝရဘုရား ကြွေးကြော်တော်မူသံကို ငါတို့သည် ကြားကြ၏။ သင်တို့ထ၍ ဧဒုံပြည်ကို တိုက်ခြင်းငှာ စစ်ချီကြလော့ဟု၊ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့ထံသို့ သံတမန်ကို စေလွှတ်တော်မူပြီ။ 2သင့်ကို တစ်ပါးအမျိုးသားတို့တွင် ယုတ်မာစေခြင်းငှာ ငါစီရင်သဖြင့်၊ သင်၏အသရေသည် အလွန်ရှုတ်ချခြင်းရှိလိမ့်မည်။ 3ကျောက်ကြားတို့၌နေ၍ မြင့်သောအရပ်ကို ခိုလှုံလျက်၊ ငါ့ကိုမြေသို့ အဘယ်သူနှိမ့်ချနိုင်သနည်းဟု အောက်မေ့သောသူ ဖြစ်သောကြောင့်၊ သင်၏မာနသည် သင့်ကို လှည့်စားပြီ။ 4သင်သည် ရွှေလင်းတကဲ့သို့ ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်၍၊ ကြယ်တို့တွင် အသိုက်ကိုလုပ်သော်လည်း၊ ထိုအရပ်မှ သင့်ကို ငါနှိမ့်ချမည်ဟု ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။ 5ညအခါ သူခိုးဓားပြတို့သည် သင်ရှိရာသို့ လာလျှင်၊ စိတ်ပြေလောက်အောင်သာ ခိုးယူကြလိမ့်မည် မဟုတ်လော။ စပျစ်သီးကို ဆွတ်သောသူတို့သည် လာလျှင်၊ သူတစ်ပါးလိုက်၍ ဆွတ်စရာဖို့ ကြွင်းစေကြလိမ့်မည် မဟုတ်လော။ 6သင်သည် အလွန်ပျက်စီးပြီတကား။ ဧသောသည် အလွန်အစစ်ခံရပြီတကား။ သူဝှက်ထားသောဥစ္စာကို အလွန်ရှာဖွေကြသည် တကား။ 7သင်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့သော သူအပေါင်းတို့သည် ပြည်စွန်းသို့ နှင်ကြပြီ။ အဆွေလုပ်သော သူတို့သည် သင့်ကိုလှည့်စား၍ နိုင်ကြပြီ။ သင်နှင့်အတူ စားသောက်သောသူတို့သည် သင့်အောက်၌ ကျော့ကွင်းကို ထောင်ထားကြပြီ။ သင်၏ဉာဏ်ပညာကုန်ပြီ။ 8ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ထိုကာလ၌ ဧဒုံပြည်မှ ပညာရှိတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဧသော၏တောင်မှ ဉာဏ်ကောင်းသော သူတို့ကိုလည်းကောင်း ငါပယ်ရှားမည်။ 9အို တေမန်မြို့၊ ဧသော၏တောင်မှ ခပ်သိမ်းသော သူတို့ကို ပယ်ဖြတ်မည်အကြောင်း၊ သင်၏သူရဲတို့သည် ကြောက်ကြလိမ့်မည်။
ညီကိုအနိုင်အထက်ပြုသူဧဒုံ
10သင်သည် ညီယာကုပ်ကို အသေသတ်ခြင်း၊ အနိုင်အထက်ပြုခြင်းအပြစ်ကြောင့် ကိုယ်တိုင်အရှက်ကွဲ၍၊ အကုန်အစင် ပယ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ 11သင်သည် တစ်ဖက်၌နေသောနေ့၊ တစ်ကျွန်းတစ်နိုင်ငံသားတို့သည် သူ၏အမှုထမ်းများကို သိမ်းသွားသောနေ့၊ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့သည် သူ၏မြို့တံခါးထဲသို့ဝင်၍ ယေရုရှလင်မြို့ကို စာရေးတံချသောနေ့၌ သင်သည် လက်ခံသောသူဖြစ်၏။ 12သင်၏ညီသည် တစ်ပါးအမျိုးသားဖြစ်သောနေ့၌ သူ၏အမှုကို သင်မကြည့်သင့်။ ယုဒအမျိုးသားတို့သည် ပျက်စီးသောနေ့၌ မဝါကြွားသင့်။ ဒုက္ခခံရသောနေ့၌ စော်ကားသောစကားကို မပြောသင့်။ 13ငါ၏လူတို့သည် ဘေးဥပဒ်ကို ခံရသောနေ့၌ သူတို့နေရာ တံခါးအတွင်းသို့ မဝင်သင့်။ ဘေးဥပဒ်ကို ခံရသောနေ့၌ သူတို့၏ဆင်းရဲဒုက္ခကို မကြည့်မရှုသင့်။ ဘေးဥပဒ်ကို ခံရသောနေ့၌ သူတို့ဥစ္စာကို မလုမယူသင့်။ 14လွတ်သောသူတို့ကို ဆီးတားခြင်းငှာ ဖြတ်လမ်း၌ မရပ်မနေသင့်။ အမှုရောက်သောနေ့၌ ကျန်ကြွင်းသော သူတို့ကို မအပ်သင့်။
ဣသရေလတို့၏အောင်ပွဲ
15အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရား၏နေ့ရက်သည် ခပ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့နှင့် နီးပြီ။ သင်ပြုသည်အတိုင်း သင်၌ သူတစ်ပါးပြုလိမ့်မည်။ သင်ပြုသောအမှုသည် သင့်ခေါင်းပေါ်သို့ ရောက်ရလိမ့်မည်။ 16ယုဒအမျိုးသားတို့သည် သန့်ရှင်းသော ငါ့တောင်ပေါ်မှာ စားသောက်သကဲ့သို့၊ ပတ်လည်၌နေသော လူမျိုးအပေါင်းတို့သည် စားသောက်ရကြလိမ့်မည်။ စားသောက်၍မျိုသဖြင့် မရှိဖူးသောသူကဲ့သို့ ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။
17ဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာ ဘေးလွတ်သောသူအချို့ ရှိကြလိမ့်မည်။ သန့်ရှင်းသောအရပ် ဖြစ်လိမ့်မည်။ ယာကုပ်အမျိုးသည် မိမိပိုင်ထိုက်သောမြေကို ပိုင်ရလိမ့်မည်။ 18ယာကုပ်အမျိုးသည် မီး၊ ယောသပ်အမျိုးသည် မီးလျှံ၊ ဧသောအမျိုးသည် အမှိုက်ဖြစ်လျက် မီးညှိ၍ လောင်သဖြင့်၊ ဧသောအမျိုးသား မကျန်ကြွင်းရ။ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူပြီ။ 19တောင်မျက်နှာသားတို့သည် ဧသော၏တောင်ကိုလည်းကောင်း၊ မြေညီသော အရပ်သားတို့သည် ဖိလိတ္တိပြည်ကိုလည်းကောင်း၊ ဧဖရိမ်လယ်ပြင်နှင့် ရှမာရိလယ်ပြင်ကိုလည်းကောင်း၊ ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသည် ဂိလဒ်ပြည်ကိုလည်းကောင်း သိမ်းယူကြလိမ့်မည်။ 20သိမ်းသွားခြင်းကို ခံရ၍၊ ခါနနိလူတို့တွင်ရှိသော ဣသရေလအမျိုးအလုံးအရင်းသည် ဇရတ္တမြို့တိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရ၍ သေဖရဒ်ပြည်၌ရှိသော ယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည် တောင်မျက်နှာ မြို့ရွာတို့ကိုလည်းကောင်း သိမ်းယူကြလိမ့်မည်။ 21ဧသော၏တောင်ကို တရားစီရင်ခြင်းငှာ ကယ်တင်သောသူတို့သည် ဇိအုန်တောင်ပေါ်သို့ တက်ကြလိမ့်မည်။ တိုင်းနိုင်ငံသည်လည်း ထာဝရဘုရား၏နိုင်ငံတော် ဖြစ်လိမ့်သတည်း။
ပရောဖက်ဩဗဒိ၏ ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ ပြီး၏။

ဩဗဒိဗျာဒိတ်ရူပါရုံ - ၁ (အနက်ဖွင့်)

၁။ ဧဒုံပြည်၏မာနထောင်လွှားမှု (ငယ် )

ဧဒုံပြည်သည် မာနထောင်လွှားသောကြောင့် ရန်ပြုတိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ခြင်းခံရမည်ဟု ကျမ်းစာက ကြိုပြောထားသည်။ တိုင်းနိုင်ငံများသည် ဧဒုံပြည်ကိုစစ်တိုက်ရန် ပြင်ဆင်ကြပြီ။ သေလသို့မဟုတ် ပေတရမြို့တော်သည် ပင်လယ်သေ၏တောင်ဘက် ကျောက်ဆောင်ထိပ်တွင် နှင်းဆီနီပမာ ငွေးငွေးစွင့်စွင့် တည်ရှိသည်။ အဘယ်သူမှ မတိုက်ခိုက်မကျူးကျော်နိုင်ဟု အထင်ရောက်ကြသည်။ သို့သော် ရွှေလင်းယုန်ကဲ့သို့ မိမိကိုယ်ကို ချီးမြောက်သူ၊ ကြယ်သာယာပေါ်တွင်သိုက်မြုံယံ ဆောက်ချင်သူတို့အား ဘုရားသခင်ကမြေကြီးပေါ်သို့ ပစ်ချတော်မူသည်။

၂။ ဧဒုံပြည် ပျက်သုဉ်းခြင်း (ငယ်၅)

(ကကျူးကျော်သူများ အင်အားတောင့်တင့်ပုံ (ငယ်၅)

သူခိုး၊ဓါးပြများသည် အိမ်ထဲဝင်၍ မိမိနိုင်သရွေ့သာ ခိုးယူကြသကဲ့သို့ စပျစ်ခြံသူခိုးများကလည်း မမှည့်သေးသော အသီးအကင်းမျိုးကို ချန်တတ်သေးသည် ။ ဧဒုံပျက်စီးပြိုလဲသည့်အခါတွင်မူ ဧသောဝှက်ထားခဲ့သော ရတနာများကကိုလည်း စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် ရှာဖွေလုယူသွားကြမည်။

(ခ) မဟာမိတ်များက သစ္စာဖောက်ခြင်း(ငယ်၇)

ဧဒုံနှင့် ပေါင်းဖက်ကြသော ချစ်ဟန်ဆောင်မိတ်ဆွေအပေါင်းအဖော်တို့သည် သစ္စာယိုယွင်းဖောက်ဖျက်ကြ၍ အရေးကြုံသည့်အခါ တချိုးတည်းကိုယ်လွတ်ရုန်းလစ်ပြေးကုန်ကြသဖြင့် ဧဒုံပြည်သည် မိတ်ဆွေများ၏ ထောင်ချောက်၌ ဖမ်းခံရသကဲ့သို့ ဖြစ်သွားပြီ။

(ဂ) ဧဒုံခေါင်းဆောင်များပျက်စီးခြင်း(ငယ် ၈-၉)

ဧဒုံပညာရှိများနှင့် အစွားအစရှိသော သူများ၊ ချီးမြောက်ထားသူများသည်လည်း မျိုးဆက်ပြတ်ကုန်ကြသဖြင့် မျက်စိသူငယ်နားသူငယ်များဖြင့် အထီးကျန်ရစ်ကြမည်။

၃။ ဧဒုံပြည်ပြိုလဲရခြင်းအကြောင်း (ငယ်၁၀– ၁၄)

တပါးအမျိုးသားများက ယေရုရှလင်မြို့အား ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ကြစဉ်အခါ ဧဒုံပြည်သည် လက်ပိုက်ကြည့်၍ ဝမ်းသာနေခဲ့သည်။ ကြိတ်ကြိတ်ပြုံးပြုံးကြသည်။ မှတ်ပါလေစေ၊ မှတ်ပါစေဟု ဆိုရက်ကြသည်။ အားပေးကူပံ့ခြင်းမပြုသည့်အပြင် အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ကြသည်။ မိတ်ကောင်းဆွေမျိုးမပီသကြ။သူခိုးဓါးရိုး ကမ်းကြသည်။ ရန်သူများကိုအားပေး အားမြှောက်လုပ်ကြသည်။

ဤနေရာတွင်ဘုရားသခင်၏လူများအပေါ် ဧဒုံပြည်၏သွေးအေးမှု၊ စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိမှု၊ ဥပေက္ခာပြုမှု၊ ဝန်တိုမှုတို့ကို တွေ့ရသည်။ ဧဒုံပြည်သည် ကိုယ်ချင်းစာ ကရုဏာတရားအလျဉ်းမရှိ။ မိမိညီယာကုပ်အမျိုးအား အလျဉ်းမကြည့်ရှု။ မျက်မုန်းကျိုးသည်။ ထိုသို့မိမိသွေးသား ဆွေမျိုးသားရင်းအပေါ် သစ္စာဖောက်ခြင်းက ကြမ္မာဆိုးဖန်တီးပေးခြင်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။

၄။ ဧဒုံပြည်တရားစီရင် ခံရခြင်း(ငယ်၁၅၁၆)

ယုဒတို့အပေါ် ဧဒုံပြည်၏ဆက်ဆံရေးမဖြောင့်မှန်မှုကြောင့် ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်မည့် နေ့ရက်နီးကပ်လာပြီ။ ပြုခဲ့သောဆိုးပြစ်များသည် မိမိခေါင်းပေါ်သို့ပြန်ကျလာပြီ။ ဝဋ်လည်လာပြီ။ ထိုအကြောင်းနှ့ပတ်သက်၍ G. Herbert Livingston က ဤသို့ဥပမာပေးရှင်းပြထားသည်။

ပရောဖက်များသည်ဝမ်းနည်းဖွယ် အပြစ်ဒဏ်ခတ်ခံခြင်းကို စားသောက်ပွဲပါဝင်မူဖြင့် ပုံဖော်တတ်ကြသည်။ အရက်ပြင်းပြင်းကြောင့် ယစ်မူးလွန်ခြင်းကို အမျက်တော်ခွက်ဖလားခံယူခြင်းဟု ဆိုတတ်ကြသည်။ ယေ၊၂၅:၁၅၂၈ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ဖတ် ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။ ဘုရားရှင်သည် ဧဒုံလူမျိုးတပါးတည်းကို သာရွေး၍ ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမဟုတ်။ စံနမူနာပြအဖြစ် ဧဒုံကဲ့သို့ပင် လောကီတိုင်းနိုင်ငံလူမျိုးတို့အား သူတို့အပြစ်ဒုစရိုက်အလျောက် တရားစီရင်မည်သာဖြစ်သည်။

၅။ ဣသရေလနှင့်ယုဒတို့ပြန်သင့်မြတ်ခြင်းနှင့် ဧဒုံပြည်ချုပ်ငြိမ်းခြင်း (ငယ်၁၇၂၁)

အငယ်၁၇၊ ၁၈။ နောက်ဆုံးကျမ်းပိုဒ်များတွင် ဣသရေလတို့ ကယ်နှုတ်ခြင်း ခံရမည့်အကြောင်း ပြောသည်။ ဣသရေလနှင့်ယုဒလူများသည် မီးတောက်မီးလျှံဖြစ်၍ ဧသောအနွယ်ဝင် အမှိုက်သရိုက်များကို ပြောင်သလင်းခါအောင် လောင်ကျွမ်းစေလိမ့်မည်။ ဧဒုံ၏သမိုင်းနိဂုံးအကြောင်းကို Tatford  က ဤသို့အကျဉ်းချုံးထားသည်။

ဧဒုံလူတို့ကို သူတို့နေရပ်တိုင့်းပြည်မှ Nabateans များက မောင်းထုတ်ကြသည်။ သို့သော် Negev ဒေသကို အခြေပြု၍ ဧဒုံပြည် Idumea ကို ထူထောင်ကာ ယုဒနယ်မြေအချို့ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့၏။ ဘီစီ၁၈၅ ယုဒက္ကာဘီ Judas Maccabeus စစ်ချီ၍ ပြန်လည်ရယူခဲ့သည်။ ရှိမုန်(ဂေရသမင်း Simon of Gerasa လက်ထက်၌ ဧဒုံကို ဖုန်းဆိုး လွင်တီးခေါင်မြေဖြစ်စေခဲ့သည်။ အေဒီ  ရာစု၌ ဧဒုံ သည် လုံးဝတိမ်ုပ်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ အေဒီ  ရာစုတွင် မဟာမေဒီတို့ သိမ်းပိုက်သည့်အချိန်ထိ ပေတရ Petra မြို့သည် ရှေ့ရိုးခရစ်ယာန် သာသနာပိုင်ရုံးစိုက်ရာမြို့ဖြစ်ကြောင့် သမိုင်းအထောက်အထားရှိသည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် ဧဒုံလူမျိုးအစအနားမတွေ့တော့ပါ။ “ဧသောအမျိုးသားမကျန်ကြွင်းရ” ဟူသောသြဗဒိ ပရောဖက်ပြုချက်လည်း ပြည့်စုံခဲ့သည်။

ငယ်၁၉-၂၁ ဧဒုံပြည်ကိုလည်း ဣသရေလလက်ထက်သို့ ဝကွက်အပ်နှံရမည်။ တောင်ပိုင်း Negev ၌အခြေစိုက်သည်။ မြေနိမ့်လွင်ပြင် ကမ်းမြောက်ဒေသ (Shephelah) ကို ဖိလိတ္တိတို့က ရရှိသွားကြမည်။ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရသော ဣသရေလလူမျိုးတဖန်ပြန်လည်ကောင်းစားလာပြီး၊ ခါနာန်မြေကိုသိမ်းပိုက်ကြမည်။ ကယ်တင်ရှင်များ(လွတ်မြောက်စေသူများ)က ဧသောတောင်ပေါ်မှာ စိုးစံမည်။ သခင်ဘုရားက နိုင်ငံတော်ကို အုပ်စိုးမည်။

မှတ်စု

၁။ (နိဒါန်း) အငယ် ၂၀ တွင် Captives ဟု ဘာသာပြန်ထားသည့် ဟေဗြဲဝေါဟာရများကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။

၂။ (နိဒါန်း) Matthew Henry, “Obadiah,” Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, IV:1271.

၃။ (ငယ်-၁၅၊၁၆) G. Herbert Livingston, “Obadiah” The Wycliffe Bible Commentary, p. 841.

၄။ (ငယ်-၁၇၊၁၈) Frederick A. Tatford, Prophet of Edom’s Doom, p. 55.

၅။ (ငယ်၁၉-၂၁) ၂၁၌ပြထားသည့် ကယ်တင်ရှင်များဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်နှင့်အတူ စိုးစံရမည့် သန့်ရှင်းသူများဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။