ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၆

အလှူဒါန
1လူများတို့ မြင်စေခြင်းငှာ ကိုယ်သီလအကျင့်ကို သူ့ရှေ့မှောက်၌ မကျင့်မည်အကြောင်း သတိပြုကြလော့။ သို့မဟုတ် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူသော သင်တို့အဘထံမှ အကျိုးကိုမခံမရကြ။-မ၊ ၂၃:၅။ 2ထိုကြောင့် သင်သည် အလှူဒါနကို ပေးသောအခါ လျှို့ဝှက်သောသူ တို့သည် လူများအချီးအမွမ်းကို ခံလို၍ ပွဲသဘင်လမ်းခရီး၌ မိမိတို့ရှေ့မှာ တံပိုးခရာမှုတ်စေသည်နည်းတူ မပြုနှင့်။ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ထိုသူတို့သည် မိမိတို့အကျိုးကို ရကြပြီ။- 3သင်သည် အလှူဒါနကိုပေးသောအခါ ပေးကြောင်းကို မထင်ရှားစေခြင်းငှာ၊ လက်ယာလက် ပြုသည်အမှုကို လက်ဝဲလက်မျှ မသိစေနှင့်။- 4မထင်ရှားသောအရာကို မြင်တော်မူသော သင်၏အဘသည် အကျိုးကိုထင်ရှားစွာ ပေးတော်မူလတ္တံ့။-
ဆုတောင်းပတ္ထနာ
(လု၊ ၁၁:၂-၄)
5သင်သည် ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုသောအခါ လျှို့ဝှက်သောသူတို့နည်းတူ မပြုနှင့်။ ထိုသူတို့သည် လူများတို့ရှေ့မှာ ထင်ရှားစေခြင်းငှာ၊ ပွဲသဘင် လမ်းဆုံလမ်းဝတို့၌ ရပ်လျက်ဆုတောင်းခြင်းငှာ အလိုရှိကြ၏။ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ထိုသူတို့သည် မိမိတို့အကျိုးကိုခံရကြ၏။-လု၊ ၁၈:၁၀-၁၄။ 6သင်သည် ဆုတောင်းသောအခါ ဆိတ်ညံရာအခန်းသို့ဝင်၍ တံခါးကိုပိတ်ပြီးမှ၊ မထင်ရှားသောအရပ်၌ ရှိတော်မူသော သင်၏အဘကို ဆုတောင်းလော့။ မထင်ရှားသောအရာကို မြင်တော်မူသော သင်၏အဘသည် အကျိုးကို ထင်ရှားစွာ ပေးတော်မူလတ္တံ့။- 7သင်တို့သည် ဆုတောင်းသောအခါ သာသနာပလူနည်းတူ အချည်းနှီးသောစကားဖြင့် အထပ်ထပ် မမြွက်ကြနှင့်။ ထိုသူတို့သည် များစွာသောစကားအားဖြင့် မိမိတို့အလို ပြည့်စုံမည်ဟု ထင်မှတ်ကြ၏။- 8ထိုသူတို့နည်းတူ မပြုကြနှင့်။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့ အလိုရှိသမျှတို့ကို သင်တို့မတောင်းမီ သင်တို့ အဘသိတော်မူ၏။- 9ထိုကြောင့် သင်တို့ဆုတောင်းရမည်မှာ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအကျွန်ုပ်တို့အဘ ကိုယ်တော်၏ နာမတော်အား ရိုသေလေးမြတ်ခြင်း ရှိပါစေသော။- 10နိုင်ငံတော် တည်ထောင်ပါစေသော။ အလိုတော်သည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ပြည့်စုံသကဲ့သို့ မြေကြီးပေါ်မှာ ပြည့်စုံပါစေသော။- 11အသက်မွေးလောက်သောအစာကို အကျွန်ုပ်တို့အား ယနေ့ ပေးသနားတော်မူပါ။- 12သူတစ်ပါးသည် အကျွန်ုပ်တို့ကို ပြစ်မှားသောအပြစ်များကို အကျွန်ုပ်တို့သည် လွှတ်သကဲ့သို့ အကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို လွှတ်တော်မူပါ။- 13အပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့ မလိုက်မပါစေဘဲ၊ မကောင်းသောအမှုအရာမှလည်း ကယ်နုတ်တော်မူပါ။ အစိုးပိုင်သောအခွင့်နှင့် ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်သည် ကမ္ဘာအဆက်ဆက် ကိုယ်တော်၌ရှိပါ၏။ အာမင် ဟု ဆုတောင်းကြလော့။- 14သင်တို့သည် သူတစ်ပါးတို့၏ အပြစ်ကိုလွှတ်လျှင်၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော သင်တို့အဘသည် သင်တို့၏အပြစ်ကို လွှတ်တော်မူမည်။-မာ၊ ၁၁:၂၅-၂၆။ 15သင်တို့သည် သူတစ်ပါးတို့၏အပြစ်ကို မလွှတ်လျှင်၊ သင်တို့အဘသည် သင်တို့၏အပြစ်ကို လွှတ်တော်မမူ။-
အစာရှောင်ခြင်း
16သင်တို့သည် အစာရှောင်ခြင်းအကျင့်ကို ကျင့်သောအခါ လျှို့ဝှက်သောသူတို့နည်းတူ မျက်နှာညှိုးငယ်ခြင်း မရှိကြနှင့်။ ထိုသူတို့သည် မိမိတို့အစာရှောင်သည်ကို လူများတို့ရှေ့မှာ ထင်ရှားစေခြင်းငှာ မိမိတို့မျက်နှာကို ဖျက်တတ်ကြ၏။- 17ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ထိုသူတို့သည် မိမိတို့အကျိုးကို ခံရကြ၏။- 18သင်သည်အစာရှောင်သောအခါ အစာရှောင်သည်ကို လူများတို့ရှေ့မှာ မထင်ရှားစေဘဲ၊ မထင်ရှားသော အရပ်၌ ရှိတော်မူသော သင်တို့အဘရှေ့တော်၌သာ ထင်ရှားစေခြင်းငှာ၊ ခေါင်းကိုလိမ်းကျံလော့။ မျက်နှာကိုလည်း သစ်လော့။ မထင်ရှားသောအရာကို မြင်တော်မူသော သင်တို့အဘသည် အကျိုးကို ထင်ရှားစွာပေးတော်မူလတ္တံ့။-
ကောင်းကင်ဘဏ္ဍာ
(လု၊ ၁၂:၃၃-၃၄)
19သံချေး၊ ပိုးရွဖျက်ဆီး၍ သူခိုးထွင်းဖောက်ခိုးယူရာ မြေကြီးပေါ်မှာ ဘဏ္ဍာကို မဆည်းပူးကြနှင့်။-ယာ၊ ၅:၂-၃။ 20သံချေး၊ ပိုးရွ မဖျက်ဆီး၍ သူခိုးမထွင်းမဖောက်၊ မခိုးမယူရာ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ဘဏ္ဍာကို ဆည်းပူးကြလော့။- 21အကြောင်းမူကား၊ အကြင်အရပ်၌ သင်တို့၏ဘဏ္ဍာရှိ၏။ ထိုအရပ်သို့ သင်တို့၏ စိတ်နှလုံးရောက်တတ်၏။-
ကိုယ်၏ဆီမီး
(လု၊ ၁၁:၃၄-၃၆)
22မျက်စိကား ကိုယ်၏ ဆီမီးဖြစ်၏။ ထိုကြောင့် မျက်စိကြည်လင်လျှင် တစ်ကိုယ်လုံးလင်းလိမ့်မည်။- 23မျက်စိမြှေးယှက်လျှင် တစ်ကိုယ်လုံးမိုက်လိမ့်မည်။ သင်၏ အလင်းသော်ကား၊ မှောင်မိုက်ဖြစ်လျှင် ထိုအမိုက်သည် အလွန်မိုက်စွတကား။-
သခင်နှစ်ဦး
(လု၊ ၁၆:၁၃၊ ၁၂:၂၂-၃၁)
24အဘယ်သူမျှ သခင်နှစ်ဦးအစေကို မခံနိုင်။ သခင်တစ်ဦးကိုမုန်း၍ တစ်ဦးကိုချစ်မည်။ သခင်တစ်ဦးကို မှီခို၍ တစ်ဦးကို မခန့်မညားပြုမည်။ သင်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ အစေကိုလည်းကောင်း၊ လောကီစည်းစိမ်၏ အစေကိုလည်းကောင်း မခံနိုင်ကြ။-
မစိုးရိမ်ကြနှင့်
25ထိုကြောင့် ငါဆိုသည်ကား၊ အဘယ်သို့ စားသောက်ရမည်ဟု အသက်အဖို့ မစိုးရိမ်ကြနှင့်။ အဘယ်သို့ ဝတ်ရမည်ဟု ကိုယ်အဖို့ မစိုးရိမ်ကြနှင့်။ အစာထက် အသက်မြတ်သည် မဟုတ်လော။ အဝတ်ထက် ကိုယ်မြတ်သည် မဟုတ်လော။- 26မိုးကောင်းကင်၌ ကျင်လည်သော ငှက်များကို ကြည့်ရှုဆင်ခြင်ကြလော့။ ထိုငှက်တို့သည် မျိုးစေ့ကို မစိုက်မကြဲ၊ စပါးကိုမရိတ်၊ ကျီ၌မစုမသွင်း။ သို့သော်လည်း ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူသော သင်တို့အဘသည် သူတို့ကို ကျွေးမွေးတော်မူ၏။ ထိုငှက်တို့ထက် သင်တို့သည် အလွန်မြတ်သည် မဟုတ်လော။- 27အဘယ်သူသည် စိုးရိမ်ခြင်းအားဖြင့် မိမိအသက်တာကို တစ်တောင်ခန့်မျှ တိုးပွားစေနိုင်သနည်း။-
28အဝတ်အဖို့၌ အဘယ်ကြောင့် စိုးရိမ်ရသနည်း။ တောနှင်းပင်တို့သည် အဘယ်သို့သောအားဖြင့် ကြီးပွားသည်ကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ကြလော့။ ထိုအပင်တို့သည် အလုပ်လည်းမလုပ်၊ ချည်ဖြစ်စေခြင်းငှာ မငင်မဝင့်။- 29သို့သော်လည်း ဘုန်းကြီးသော ရှောလမုန်မင်းကြီး၏ အဝတ်သည် ထိုအပင်တစ်ပင်မျှ၏ အဝတ်ကိုမမီဟု ငါဆို၏။၃ရာ၊ ၁၀:၄-၇။ ၆ရာ၊ ၉:၃-၆။ 30ယုံကြည်အားနည်းသော သူတို့၊ ယနေ့ အသက်ရှင်လျက် နက်ဖြန် မီးဖိုထဲသို့ရောက်သော တောမြက်ပင်ကို ဘုရားသခင်သည် ထိုသို့သောအဝတ်နှင့် ဖုံးလွှမ်းတော်မူလျှင်၊ ထိုမျှမက သင်တို့ကိုအဝတ်နှင့် ဖုံးလွှမ်းတော်မူမည် မဟုတ်လော။- 31ထိုကြောင့် အဘယ်သို့ စားသောက်ရအံ့နည်း။ အဘယ်သို့ ဝတ်ရအံ့နည်းဟူ၍ မစိုးရိမ်ကြနှင့်။ ထိုအရာများကို သာသနာပလူတို့သည် ရှာဖွေတတ်ကြ၏။- 32ထိုအရာများကို သင်တို့သည် အသုံးလိုကြောင်းကို ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော သင်တို့အဘသည် သိတော်မူ၏။- 33ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကို ရှေ့ဦးစွာရှာကြလော့။ နောက်မှ ထိုအရာများကို ထပ်၍ပေးတော်မူလတ္တံ့။- 34ထိုကြောင့် နက်ဖြန်အဖို့ မစိုးရိမ်ကြနှင့်။ နက်ဖြန်နေ့သည် မိမိအဖို့ စိုးရိမ်လိမ့်မည်။ ယခုနေ့၌ရှိသော မကောင်းမသင့်သော အရာသည် ယခုနေ့ဖို့ လောက်ပေ၏

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၆ (အနက်ဖွင့်)

(ည) သဒ္ဒါကြည်ဖြူစွာ ပေးလှူခြင်း (၆:၁-၄)

၆:၁ ဤအခန်း၏ ပထမပိုင်းသည် ယုံကြည်သူတဦးခြင်းအသက်တာနှင့် သက်ဆိုသည်။ ပေးကမ်းခြင်း (ငယ် ၁-၄)၊ ဆုတောင်းခြင်း (ငယ် ၅:၁၅)၊ အစာရှောင်ခြင်း (ငယ် ၁၆-၁၈)တို့ကို သွန်သင် သည်။ အဘဘုရားသခင်ဟူသော စကားလုံးကို အငယ် (၁၈)တွင် (၁၀)ကြိမ်သုံးထားသည်။ ဖြောင့်မတ် ခြင်းသည်လူများအတွက် မဖြစ်ရ။ နာမတော်အတွက်ဖြစ်ရမည်။

သဒ္ဓါကြည်လင်ဖြူစင်စွာ ပေးကမ်းခြင်းသည် လူအများဆောက်တည်ရာရဖို့ဖြစ်သည်။ လူမြင်အောင်ပေးကမ်းခြင်းကို ဘုရားကမရှုံ့ချပါ။ ပေးကမ်းနိုင်သည်။ မာနစိတ်ထားကို သာရှုံ့ချသည်။ အရေအတွက်ပမဏများပြားစွာပေးလှူခြင်းသည် ဆုလက်ဆောင်များများရဖို့ဖြစ်သည်ဟု လူအများက ထင်မှားတတ်ကြသည်။ အလှူ့ရှင်မှန်းသိအောင် မဏ္ဍာပ်တိုင်ထိပ်ပေါ်သို့တက်ခြင်းကို ဘုရားသခင်မကြိုက် ပါ။

၆:၂ အလှူဒါနအတွက်ဝါကြွားချင်သူများသည် တရားစရပ်တွင် လူများမြင်သာအောင် လုပ်ကြသည်။ လမ်းမပေါ်ထွက်၍ အသံချဲ့စက်ဖြင့်ကျေညာကြသည်။ စာရွက်၌ ရေးသားကြော်ငြာကြ သည်။ ထိုသူများသည် ရထိုက်သောဆုလက်ဆောင်ရရှိကြပြီဟုသခင်ဘုရားက သိမှတ်သည်။ ပေးလှူသော အလှူဒါနအပေါ်လောကသားများ၏ ချီးမွမ်းခြင်း ဆုလက်ဆောင်ရရှိကြပြီ။

၆:၃-၄ တပည့်တော်များသည် ပေးကမ်းစွန့်ကြဲသောအခါ လသိထင်ရှားအောင် မပြုလုပ်ရပါ သခင်ယေရှုက “လက်ယာလက်လှူသော အလှူကို လက်ဝဲလက်မသိစေနှင့်” ဟုမိန့်မှာသည်။ ထို့ကြောင့် ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းအလှူဒါနသည် ပေးလှူသူများအကျိုးအမြတ်ပြန်ရဖို့မဟုတ် အဘဘုရားသခင်အတွက် ဖြစ်ရသည်။

ထိုသို့ပြောရာတွင် အခြားသူများကို မစွန့်ကြဲ၊ မပေးကမ်းရဟု တားမြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဝါကြွားစွာပေးလှူခြင်းကိုသာ ရှုတ်ချခြင်းဖြစ်သည်။

(ဋ) စိတ်မနောြကည်လင်ဖြူစင်စွာဆုတောင်းခြင်း (၆:၅-၈)

၆:၅ တပည့်တော်များအား သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်၍ ဆုတောင်းခြင်းမပြုဖို့ သတိပေးထားသည်။ ထို့ကြောင့် သူတော်များသည် လူမြင်ကွင်းများတွင် ဘုရားတရား ကြည်ညိုဟန်ဖြင့် ဆုတောင်းတတ်ကြသည်။ ထိုသူများ လုပ်ဆောင်သော ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းဟန်၏ တန်ဖိုးအတွက် လူများ ချီးမွမ်းခြင်း ဆုလက်ဆောင်ကိုသာ ရရှိကြသည်။

၆:၆ အပိုဒ်ငယ် ၅နှင့် ရတွင် ပါရှိသည့် သင်သည် ဂရိသဒ္ဒါတွင် ဗဟုဖြစ်၍ ဤအပိုဒ်ငယ် ၆သည် ဧကဝုဒ်ကိန်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကာယကံရှင်နှင့် ဘုရားသခင်ဆက်ဆံရေးကို အဓိကထား ဖော်ပြခြင်းစြဖ်သည်။ ဆုတောင်းခြင်း၏ လျှို့ဝှက်ချက်သည် ဆိတ်ငြိမ်ရပ် ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ (ဥပမာ အားဖြင့် တံခါး၊ ပြတင်းပေါက်များပိတ်၍ဆုတောင်းခြင်း)။ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ဖြင့် ဘုရားရှင် ထံဆုတောင်း လျှင် အဖြေပြန်ကြားနိုင်သည်။

ကနဦးယုံကြည်သူများသည် အတူတကွစုစည်း၍ ဆုတောင်းကြသည် (တ ၂:၄၂၊ ၁၂:၁၂၊ ၁၃:၃၊ ၁၄:၂၃၊ ၂၀:၃၆)။ ဆုတောင်းရသည့် နေရာကို မည်သို့ရွေးချယ်သနည်း။ လူများအမြင်ကောင်း အောင်ဆုတောင်းရမည်လား။ ဘုရားသခင်ကြားဖို့ဆုတောင်းရမည်လား။

၆:ရ ဆုတောင်းသောအခါ အချဉ်းနှီးစကားမပြောရ။ တောက်တိုမယ်ရစကားမပြောရ။ အထပ်ထပ်အခါခါမပြောရ။ မလိုလားအပ်သော အာမေဋိသံများ၊ စကားလုံးတလုံကို ထပ်ခါတလဲလဲမပြော ရ။ ရှည်လျားတွေပြားစွာ ဗရာဏသီချဲ့မပြောရ။ စိတ်မနောကြင်လင်ဖြူစင်စွာနှလုံးသည်းပွတ်ကြားမှ ပြောရ မည်။

၆:၈ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဆုမတောင်းမီကပင် ဆုတောင်းမည့်အရာများနှင့် လိုအင်များ ကို အဘဘုရားသခင်က ကြိုတင်သိရှိပြီးဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ဆုတောင်းဖို့လိုသေသလား။ ဆုတောင်း ခြင်းပြည့်စုံမည့်အကြောင်း ဘုရားသခင်ကို သိမှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆုတောင်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့် အဓိကဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကလည်း သားသမီးများ၏ ဆုတောင်းပူဆာသံ ကြားချင်သည်။ တောင်းဆိုချက်များကို ပေးချင်နေသည်။ (ယာ ၄:၂)

(ဋ္ဌ) ဆုတောင်းနည်းပုံစံသွန်သင်ခြင်း (၆:၉-၁၅)

၆:၉ အပိုဒ်ငယ် ၉-၁၃သည် ပဌာနာတော်ဟုခေါ်ဆိုကြသော ဆုတောင်းပုံစံဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင် ဤပဌာနာတောအတိုင်း ဆုတောင်းခြင်းမပြုသည်ကို နားလည်သိရှိ ရမည်။ တပည့်တော်များ၏ မေမြန်းချက်အပေါ် နမူနာပေးခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဤစကားလုံးအတိုင်း တိတိ ကျကျဆုတောင်းရမည်ဟု မပြောပါ (အပိုဒ်ငယ် ရသည် ဤဆုတောင်းချက်များမဟုတ်သည်ကို သတိပြုပါ) အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အသေးစိတ်၊ ထပ်ခါတလဲလဲပြောခြင်းသည် အချဉ်းနှီးအလဟာသ အချိန်ဖြုန်း ခြင်းဖြစ်သည်။

အကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော အကျွန်ုပ်တို့၏ အဘဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်သို့ လိပ်မူ ခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏ ကြီးမြတ်မှု ဘုန်းတန်ခိုး အရာခပ်သိမ်းကို သိနိုင်စွမ်းသော ဉာဏ်တော်ကို သိမှတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။

ရိုသေလေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသော ဆိုသည်မှာ ဆုတောင်းသောအခါ ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့် အစပြု ရသည်။ အဘဘုရား၏ ကြွယ်ဝပြည့်စုံမှုကို ကြည်ညိုခြင်းဖြစ်သည်။

၆:၁ဝ နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသော်ဆိုသည်မှာ ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ပြီးနောက် ဘုရား သခင်၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို ဦးစွာအသားပေးရသည်။ အထူးသဖြင့် ခရစ်တော်ဘုရားသခင် ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် နို်င်ငံတော်တည်ထောင်၍ အုပ်ချုပ်စိုးစံဖို့ ဆုတောင်းရသည်။

ကောင်းကင်ဘုံ၌ ပြည့်စုံသကဲ့သို့ မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေဆိုရာတွင် အပိုဒ် (၃)ပိုင်းပါဝင် သည်။ ဘုရားသခင်အား ကိုးကွယ်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏ အုပ်စိုးမှုခ့ယူခြင်းနှင့် ကောင်းကင်နို်င်ငံ၌ အလိုတော်အမှန်တကယ်ပြည့်စုံသည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံ၌ ထိုကဲ့သိုသော ပြည့်စုံခြင်း မျိုးကို မြေကြီးပေါ်တွင်လည်း ပြည့်စုံစေချင်ကြသည်။ အကောင်းဆုံးသော အရာနှင့် လူသားများလက် မြောက်အရှုံးပေးရသည့် အရာကိုလည်း ဘုရားရှင်သိသ်။ မြေကြီးပေါ်မှာအလိုတော်ပြည့်စုံမည့်အကြောင်း သည်လူသားများ၏ မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်သည်။

၆:၁၁ အသက်မွေးလောက်သော အစာကို ကျွန်ုပ်အား ယနေ့ပေးသနားတော်မူပါ။ ဘုရားသခင်၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အလိုတော်သိမျှတ်ကြပြီးနောက် တောင်းခံလိုသောဆုများကို  ဆက်လက်တောင်းကြရသည်။ နေ့စဉ်လိုအပ်သော အစာနှင့် ဝိညာဉ်အာဟာရကို ဘုရားသခင်အပေါ်၌ မှီခို အားထားရသည်။

၆:၁၂ သူတပါးသည် အကျွန်ုပ်တို့ကို ပြစ်မှားသော အပြစ်များကို အကျွန်ုပ်တို့သည် လွတ်သကဲ့သို့ အကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို လွှတ်တော်မူပါ။ ဤအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြ်ငးသည် အပြစ်ဒဏ်မှ ခွင့် လွတ်ဖို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ထိုခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် ဘုရားသားတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့်သာ သက်ဆိုင် သည်။ မိဘများက သားသမီးများ၏ နေ့စဉ်အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်တတ်သော အဘဘုရားသခင်နှင့် မည်သို့ မိဿဟာယဖွဲ့နိုင်မည်နည်း။

၆:၁၃ အပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့ မလိုက်ပါစေဘဲ။ ဤကျမ်းစကားသည် ယာ ၁:၁၃နှင့် ဆန့် ကျင်သည်။ ဘုရားသခင်သည် မည်သူ့ကိုမှ အပြစ်မရောက်စေလိုပါ။ သို့သော် ယုကြည်ခြင်းဆန်းစစ်ဖို့ အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းရောက်စေတတ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အတွယ်အတာမှီခိုစေလိုသောကြောင့် ဆန်းစစ်တတ်သည်။

မကောင်းသောအရာမှ ကယ်နှုတ်တော်မူပါ။ လူတိုင်းလိုလားသော ဆုတောင်းချက်ဖြစ် သည်။ အပြစ်တန်ခိုးအုပ်စိုးခြင်း၊ စာတန်၏ ချယ်လှယ်ခြင်းမှ ညကင်းလွှတ်ဖို့စိတ်သဘောရင်းဖြင့် ဆုတောင်းချက်ဖြစ်သည်။ အစိုးပိုင်အေသာအခွင့် နှင့် ဘုန်းတန်ခိူုးအာနုဘော်တော်သည် ကမ္ဘာအဆက် ဆက်ကိုယ်တော်၌ရှိပါစေသား။ အာမင်။ ဤနောက်ဆုံးပိုဒ်ဆုတောင်းချက်ကို ရောမကစ်သလစ်နှင့် ခေတ်သစ်ကျမ်းမူအများအပြားကချန်ထားကြသည်။ မည်သို့ဖြစ်စေ ဆုတောင်းပဌာနာ၏ နိဂုံးဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို John Calvin က “ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးဖြင့် စိတ်နှလုံးနွေးထွေးစေသည်သာမက ဆုတောင်းချက်များသည် ဘုရားသခင်မှတပါး အရေးယူကြားသိမည့် သူမရှိပါ”ဟုဆိုသည်။

၆:၁၄-၁၅ ဤကျမ်းပိုဒ်များသည် အပိုဒ်ငယ် ၁၂ကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဆုတောင်းချက် တွင်မပါဝင်ပါ။ အပိုဒ်ငယ် (၁၂)၏ နောက်ဆက်တွဲအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။

(ဍ) အစာရှောင်နည်း သွန်သင်ခြင်း (၆:၁၆-၁၈)

၆:၁၆ ယေရှုရှုတ်ချသော ဘာသာရေးသမား၏ တတိယအပြုအမူမှာ အစာရှောင်ခြင်းဖြစ် သည် ဘာသာရးသမားများသည် အစာရှောင်ဥပုသ်စောင့်ကြသောအခါ လူအများသိမြင်ကြစေရန် မျက်နှာ ညိူးငယ်စွာ ထားတတ်ကြသည်။ ထိုသို့သော အပြုအမူသည် ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်းအား သရော်ခြင်းဖြစ် သည်ဟုသခင်ယေရှုက ပြစ်တင်သည်။

၆:၁၇-၁၈ တကယ်ယုံကြည်သူများအစာရှောင်သောအခါ မသိသာအောင်သိုသိုသိပ်သိပ် ပြုကြသည်။ ခါတိုင်းကဲ့သို့ပင် ခေါင်းကို ဆီလိမ်း၊ မျက်နှစ်သစ်ကြသည်။ ပတ်ဝန်ကျင်က သိမှတ်စရာမလို၊ အဘဘုရားသခင်သိရှိဖိုလိုသည်။ ဘုရားသခင် ပေးသောဆုလက်ဆောင်သည် လူသားများ၏ ဆုလက် ဆောင်ထက်သာလွနသည်။

အစာရှောင်ခြင်း

အစာရှောင်ခြင်းဆိုသည်မှာ ခန္ဓာကိုယ်အသွေးအသားတောင့်တချက်များကို ငြင်းပယ် ခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိစိတ်ဆန္ဒအရ စောင့်ထိန်းခြင်းဖြစ်ရသည်။ (တ ၂၇:၃၃၊ ၂ကော ၁၁:၂ရ တို့ကိုကြည့်) ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ဝမ်းနည်းခြင်း (မ ၉:၁၄-၁၅) ဆုတောင်းခြင်း (လု ၂:၃၇၊ တ ၁၄:၂၃)တို့နှင့် ဆက်စပ် သည်။ မိမိစိတ်ဆန္ဒတောင့်တချက်ကို ငြင်ပယ်၍ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို ရှာကြံခြင်းဖြစ်သည်။

အစာရှောင်ခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းကဲ့သို့ အကျိုးခံစားခွင့် မရှိသကဲ့သို့ ဘုရားသခင်ရှေ့ တော်တွင်လည်း သိးခြားရပ်တည်ခွင့်မရှိပါ။ တခါက ဖာရိရှဲတဦးသည် တပတ်လျှင် နှစ်ခါအစာရှောင် ကြောင်းကြွားသည်။ သို့သော် ဖြောင့်မတ်ခြင်းမဖြစ်စေပါ (လု ၁၈:၁၂)။ သိုသိပ်စွာ အစာရှောင်၍ ဝိညာဉ် အစာရှောင်၍ ဝိညာဉ်ခွန်အားဆောက်တည်သူများအတွက် ဘုရားရှင်က ဆုလက်ဆောင်ပေးပါသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမျးတွင် ကတိတော် မပေးထားသော်လည်း ဆုလက်ဆောင်ရဖို့အကြောင်းရှိသည်။ ဆုတောင်း ခြင်းဖြင့် အတွေးရိုင်းများနှင့် စိတ်လေလွင့် ခြင်းများကို စုစည်းစင်ကြယ်စေသည်။ အချိန်နာရီတိုင်း သားလုရားရှင်၏ အလိုတော်နှင့်အညီ သုံးစွဲနိုင်ရန်သည်။ မိမိကိုယ်ကို စည်းကမ်းတကျဖြစ်အောင် စောင့် ထိန်းစေသည်။ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းသည် ဘုရားရှင်နှင့် တဦးချင်းဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်။ စိတ်တော် နှင့်တို့ ထိဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ ပြင်ပမှဝင်ရောက်လာသော မကောင်းသည့်အမှုအရာများကို ကွယ်ကာတားဆီး ပေးသည်။

(ဎ) ကောင်းကင်ဘဏ္ဍာဆည်းပူးလော့ (၆:၁၉-၂၁)

ဤအခန်းတွင် အလွန်ထူးခြားပြောင်းလဲသော သင်ခန်းစာသွန်သင်ထားသည်။ အဓိကရည် ရွယ်ချက်မှာ အနာဂတ်လုံခြုံမှုရှာတွေ့နိုင်ဖို့ဖြစ်သည်။

၆:၁၉-၂ဝ အပိုဒ်ငယ် ၁၉-၂ဝတွင် သခင်ယေရှုက အနာဂတ်ငွေရေးကြေးရေးလုံခြုံစိတ်ချ ရမည့် နေရာကို ညွှန်ပြသွန်သင်ထားသည် “မြေကြီးဘဏ္ဍာကို မဆည်းပူနှင့်” ဟုဆိုခြင်းမျာ လောကဥစ္စာ ငွေကြေးများသည် လုံခြုံမှုစိတ်မချရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူ့လောကရတနာ ဘဏ္ဍာများသည် ပျက်စီး တတ်သော အရာများဖြစ်သည်။ သံချေးတက်၊ ပိုးရွစားတတ်သည့် အပြင်သူခိုးရန်လည်းရှိသည်။ ရန်သူမျိုး ငါးပါးရှိသည်။ မပျောက်မပျက်စီးနိုင်သောအရာမှာ ကောင်းကင်ဘဏ္ဍာများသာဖြစ်သည်။

၆:၂၁ ဘဏ္ဍာရေးအခြေံစည်းမျဉ်းမှာ အကြာင်အရပ်၌ သင့်ဘဏ္ဍာရှိ၏။ ထိုအရပ်သို့ စိတ်နှလုံးရောက်တတ်၏။ အကယ်၍ မီးခံသေတ္တာထဲမှာ ဘဏ္ဍာရေးရတနာများထားရှိလျှင် သင့်စိတ်နှလုံး သည်ထိုမီးခံသေတ္တာထဲသို့ အရုံစူးစိုက်သည်။ အကယ်၍ သင့်ဘဏ္ဍာသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရှိလျှင် သင်စိတ်မနောသည်လည်း ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ရည်စူး၏ ထို့ကြောင့် သင့်စိတ်နှလုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီ ဆိုလျှင် ဤလောကဘဏ္ဍာများကိုမည်သို့လုပ်ရမည်နည်းဟုမေးကောင်းမေပါမည်။ အကယ်၍ မြေကြီး ဘဏ္ဍာကို သာဆည်းပူးမည်ဆိုလျှင် သမ္မာကျမ်းစာကို ဘာလုပ်ရတော့မည်နည်းဟုပြန်မေးရတော့မည်။

(ဏ) ဆီမီးတိုင်၏ ခန္ဓာကိုယ် (၆:၂၂-၂၃)

၆:၂၂-၂၃ အနာဂတ်ဘဝလုံခြုံရေးအတွက် သွန်သင်တော်မူချက်အား သဘောပေါက်မှာစိုး သောကြောင့် သခင်ယေရှုက ပုံဥပမာပေး၍ ထပ်မံရှင်ပြသည်။ လူ့ခန္ဓဗေဒကို ပုံဥပမာပေး၍ မျက်စိကို ဝိညာဉ်အလင်းဖြင့် နှိုင်းကြသည်။ မျက်စိအားကိုယ်ခန္ဓာ၏ အလင်းဟုဆိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ထိုမျက်စိရှိ သာတွေ့မြင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည် မျက်စိကောင်းလျှင် တကိုယ်လုံးမြင်ရသည်။ မျက်စိမကောင်းလျှင် ကောင်းကောင်းမမြင်ရ။ အရာအားလုံးမှောင်မဲသည်။

အမြင်ကြင်လင်သူသည် ရည်ရွယ်ချက်စင်ကြယ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အမှုအရာများကို တွေ့မြင်သဘောပေါက်၍ ခရစ်တော်ကို သိမြင်နိုင်သည်။ ဘဝတခုလုံးအလင်းရောင်ဖုံးလွှမ်းသည်။ ယေရှု စကားတော်ကို ယုံကြည်၍ မြေကြီးဘဏ္ဍာကို အလေးမထားတော့ပါ။ ကောင်းကင်ဘဏ္ဍာကိုသာဆည်းပူး သည်။ ဘဏ္ဍာရတနာများလုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းမည့်နေရာကိုသိသည်။ မျက်စိမကောင်းမမြင်မကြည်လင်သူ မှာ ရတနာ ဘဏ္ဍာကိုလည်းမက်မောသည်။ မြေကြီးဘဏ္ဍာစွန်ပစ်ဖို့ သဲတရှပ်ရှပ်ဆီတဝင်းဝင်းဖြစ်နေသည် သခင်ယေရှု၏ သွန်သင်ချက်သည် လက်တွေ့မကျ၊ ယုတ္တမရှိဟုယူဆသည်။ ထိုသူသည်အမြင်မကြည်လင် အမှောင်ထဲတွင်ရှိနေသူဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် သင်၏ အလင်းတော်ကားမှောင်မိုက်ဖြစ်လျှင်ထိုအမိုက်သည် အလွန်မိုက်စွာ တကားဟုသခင်ယေရှုက မှတ်ချက်ချသည်။ တနည်းအားဖြင့် မြေကြီးဘဏ္ဍာမဆည်းမူနှင့်ဟု ယေရှု၏ သွန်သင်ချက်ကိုကြားသိပါလျက်နှင့် မလိုက်နာသူသည် ဝိညာဉ်ရေးရာဘဝမှောင်မိုက်သူ၊ မဟူရာလမိုက် ည သန်းခေါယံတွင် ရောက်ရှိသူဖြစ်သည်။ စစ်မှန်ကောင်းမြတ်သော ကြွယ်ဝခြင်း၊ ဆုံးရံှုံးသူဖြစ်သည်။

(တ) သခင်နှစ်ဦး၏ အစေမခံနိုင် (၆:၂၄)

၆:၂၄ ဤနေရာတွင် ဘုရားသခင်အတွက် အသက်ရှင်မည်လား။ ငွေကြေးအတွက်အသက် ရှင်မည်လားဟုခွဲခြားခိုင်းထားသည်။ မည်သူမှသခင်နှစ်သီး၏ အစေကို တချိန်တည်းတွင် မလုပ်နိုင်ပါ။ သခင်တပါးကို အသေအချာရွေးချယ်ရမည်။ သစ္စာရှိစွာနာခံရတော့မည်။ ဘုရားသခင်လား။ လောကီစည်း စိမ်လား။ တခုခု ရွေးချယ်ရမည်။ ဘုရားသခင်ကို ရွေးချယ်၍ လောက အရာကို ပစ်ပယ်ရမည်လား။ ပျက်စီး တတ်သော သင်္ခါလ ရုပ် တ္ထုပစ္စည်းနောက်သိုပ တကောက်ကောက်လိုက်၍ ဘုရားရှင်အား ကျော်ခိုင်းရမည် လား။

(ထ) မစိုးရိမ်နှင့် (၆:၂၅-၃၄)

၆:၂၅ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ဘဝအခြေခံလိုအပ်ချက်စားဝတ်နေရေး၊ ပူပင်သောကမရောက် စိတ်မဆင်းရဲဖို့ ဆုံးမထားသည်။ ယနေ့မနက်ဖြန်အတွက် မပူပင်ကြသော်လည်း နောက်နေ့၊ နောက်လများ အတွက်ပူပန်ကြသည်။ အနာဂတ်အတွက် ပူပန်သောကရောက်ခြင်းသည် အပြစ်ဖြစ်သည်။ အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမတ္တာ၊ ဉာဏ်ပညာနှင့် တန်ခိုးများကို အသိအမှတ်ပြုရာရောက်ပါ သည်။ ဘုရားသခင်၏ ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်မှု မေတ္တာတော်ကို ငြင်ပယ်ရာရောက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခက်အခဲများကို ဘုရားသခင်က မသိမမြင်ဟု ယူဆရာရောက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုအပ်ချက်များ မဖြည့်ဆည်းနိုင်ဟု ထင်မှတ်ရာရောက်သည်။

ထိုပူပန်သောကများက ဘဝဖူလုံရေး ရရှိဖို့တွန်းအားပေးသည်။ ထိုသို့ဖြင့် စားဝတ်နေရေး၊ လောကရေးအတွက်ရှိသမျှ အချိန်ကာလ၊ ဉာဏ်ပညာနှင့် အစွမ်းအစများသုံးဖြုန်းကြသည်။ ဘုရားသခင် က လူသားဖန်ဆင်းရာတွင် အစာစားဖို့သက်သက်ဖန်ဆင်းသည် မဟုတ်။ ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းပါသည်။ အချင်းချင်းမေတ္တာထားဖို့၊ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့၊ အမှုတော်တွင် ပါဝင်ဖို့၊ အမှုတော်အား လောကသားများအလယ်တွင် ထင်ရှားစေဖို့ ဖန်ဆင်းသည်။ ရုပ်ခန္ဓာကို သခင်အဖြစ် ထားဖို့မဟုတ်။ အစေ ခံစေဖို့ဖြစ်သည်။

၆:၂၆ မိုးကောငျးကငျ၌ ကငြျလညျသောငှကျမြားကို ဘုရားသခငျက ဂရုစိုကျစောငျ့ရှကျေ ကွောငျးပုံဥပမာ ပွသညျ။ ကောငျးကငျယံငှကျမြား၏ အပူအပငျမရှိ၊ တေးဆိုလကြျ အစာရှာကွပုံကို အတုယူခိုငျးထားသညျ။ မြိုးစေ့မစိုကျ၊ ကောကျပငျမရိတျသိမျးကွသောျလညျ။ ဘုရားသခငျက ကြှေးမှေး သညျ။ ဘုရားသခငျ ဖနျဆငျးသော သတ်တာဝါ မြားထဲတှငျ လူသညျ အမွငျ့မွတျဆုံးဖွစျသညျ။ အခွားသော သတ်တာဝါမာြးကိုပငျလြှငျ ဘုရားရှငျက ဂရုစိုကျလြှငျ လူသားမြား၏ လိုအငျဆန်ဒဖွညျ့ဆညျးမညျ့ အကွောငျး တှေးပူစရာမရှိပါ။

သို့သော် ဘုရားသခင်က ကျွေမွေးမည်ဟု ခံယူပြီးဘာမှ အလုပ်မလုပ်ဘဲ လက်ဖြင့် စောင့်နေရန် မသွန်သင်ပါ။ ပေါလုက “အလုပ်မလုပ်ချင်သော သူမည်သည်ကားအစာကိုလည်း မစားစေ နှင့်” (၂သက် ၃:၁၀) ဟုသတိပေးထားသည်။ မျိုးကြဲခြင်း၊ ရိတ်သိမ်းခြင်းကို မကန့်ကွက်ပါ။ လတ်တလော ဘဝလိုအပ်ချက်စားဝတ်နေရေးဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြစ်သည်။ စပါးများကိုကျီပုတ်ထဲတွင် အနာဂတ်အတွက် သိုလှောင်ခြင်းမပြု ရန်သာလျှင် သခင်ယေရှုကတားမြစ်ပါသည်။ (ကြွယ်ဝသော ထိုလယ်သမားအကြောင်း ကို လု ၁၂:၁၆-၂၁တွင်ဖော်ပြထားသည်)။

၆:၂ရ အနာဂတ်အတွက် တွေးပူခြင်းသည် ဘုရားသခင်အား မကြည်ညိုသည့်အပြင် မထေ လေးစားရာရောက်သည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက “အဘယ်သူသည် စိုးရိမ်ခြင်းအားဖြင့် မိမိအသက်တာ ကို တတောင်ခန့်မျှတိုးပွားစေနိုင်သနည်း”။ ဟုထောက်မေးထားသည်။ အရပ်ပို၍ မရှည်လာသကဲ့သို့ အသက်တာလည်းမရှည်လာပါ။ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းက အနာဂတ်လိုအပ်ချက်ကို မဖြည့်ဆည်းနို်င်ပါ။

၆:၂၈-၃ဝ တဖန် အဝတ်အစား အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဖို့ထပ်မံသတိပေးထားသည်။ တောနှင်းပင်သည် အလုပ်လည်းမလုပ်၊ ချဉ်ဖြစ်စေခြင်းငှာမငင်မဝင့် သို့သော် ရှောလမုန်၏ ဝတ်ရုံပင်လျှင် ထိုနှင်းပင်ကိုမမီ။ မနက်ဖြန်တွင် ခြောက်သွေ့၍ မီးပုံထဲရောက်မည့် ထိုတောရိုင်းနှင်းပန်းများကို လှပအောင် ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းပေးလျှင် ဘုရားရှင်ကို ကိုးကွယ်ကြသောသူများကို ဘရားရှင်က ပစ်ပစ်ခါခါ ထားမည် မဟုတ်ပါ။

၆:၃၁-၃၂ ထို့ကြောင့် ဘဝအသက်တာ၌ အနာဂတ်စားဝတ်နေရေးအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း မရှိဖို့သွန်သင်ထားသည်။ အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းမရှိသော တပါးအမျိုးသားများက ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်းခင် တွယ်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ကြသည်။ ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များမှာမူ ထိုသို့မဖြစ်ရပါ။ အခြခံလိုအပ်ချက်များ ကို ကောင်းကင်ဘုံရှင် ဘုရားသခင်က သိရှိပါသည်။

အကယ်၍ အနာဂတ်လိုအပ်ချက်အတွက် ပူပန်နေလျှင် အချိန်နာရီနှင့် ငွေကြေးများလည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတော့မည်။ သို့သော် ယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိ။ ဈေကွက်ငွေကြေးဖောင်းပွမှု၊ မမျော်လင့်သော ရောဂါဘေးဥပါဒ်၊ အနာရောဂါ။ ဘုရားရှင်စီစဉ်ပေးသော ဘဝအသက်တာကို မရေရာမသေချာသော လောကအရာများအတွက် သုံးဖြုန်းရာရောက်သည်။

၆:၃၃ သခင်ဘုရားက တပည့်တော်များသို့ ဤသို့ ပဋိညာဉ်ပြုထားသည်။ “ဘုရားသခင်ကို ဘဝအသက်တာတွင် ပထမဦးစားပေးအဖြစ်ထားလျှင် သင့်အနာဂတ်ကို အာမခံချက်ပေးမည်ဟု ဆို သည်”။ “နိုင်ငံတော်နှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ရှေးဦးစွာရှာပါ၊ ထို့နောက် သင့်ဘဝလိုအပ်ချက်လိုလေ သေးမရှိအောင်ပြည့်စုံစေမည်ဟုဆိုပါသည်။

၆:၃၄ ဤတရားတော်သည်ဘုရားသခင်၏ “ဘဝဖူလှုံ ရေးစီမံချက်” ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူ များက ဘုရားသခင်ထံ ဘဝပုံအပ်ဖို့ သာလိုအပါသည်။ ဘုရားရှင်က အစဉ်ကျွေးမွေးပါသည်။ လက်တ လော လိုအပ်ချက်မှစ၍ အနာဂတ်အသက်တာတစ်ခုလုံးသခင်ခရစ်တော် လက်ထဲသို့ဝကွက်အပ်နှံပါ။ မနက်ဖြန်အတွက်မစိုးရိမ်နှင့် မနက်ဖြန်နေ့က မိမိကို စိုးရိမ်လိမ့်မည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။