တရားသူကြီးမှတ်စာ - ၂၁

ဗင်္ယာမိန်အနွယ်ဝင်တို့အတွက်ဇနီးများ
1ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် အဘယ်သူမျှ မိမိသမီးကို ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသား၌ မပေးစားရမည်အကြောင်း၊ မိဇပါမြို့မှာ ကျိန်ဆိုခြင်းကို ပြုနှင့်ကြပြီ။ 2လူများတို့သည် ဘုရားသခင့် အိမ်တော်သို့လာ၍ ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ ညဉ့်ဦးတိုင်အောင်နေလျက်၊ အသံကိုလွှင့်၍ ငိုကြွေးလျက်၊ 3အိုဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၊ ဣသရေလအမျိုးအနွယ်တို့တွင် ယနေ့တစ်မျိုး ချို့တဲ့ရသောအမှုသည် အဘယ်ကြောင့် ဖြစ်ရပါသနည်းဟု လျှောက်ဆိုကြ၏။ 4နက်ဖြန်နံနက်စောစော လူများတို့သည်ထပြီးလျှင်၊ ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်၍ မီးရှို့ရာယဇ်၊ မိတ်သဟာယယဇ်တို့ကို ပူဇော်ကြ၏။ 5ဣသရေလ အမျိုးသားတို့ကလည်း၊ ဣသရေလ အမျိုးအနွယ်အပေါင်းတို့တွင် အဘယ်သူသည် ပရိသတ်အပေါင်းနှင့်အတူ ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ မလာဘဲနေသနည်းဟု မေးကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ မိဇပါမြို့ ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ မလာဘဲနေသောသူသည် ဧကန်အမှန် အသေသတ်ခြင်းကိုခံစေဟု ကြီးစွာသောကျိန်ဆိုခြင်းကို ပြုနှင့်ကြပြီ။ 6ဣသရေလ အမျိုးသားတို့သည်လည်း၊ ညီဗင်္ယာမိန်အတွက် နောင်တရလျက်၊ ဣသရေလအမျိုးအနွယ်တို့တွင် ယနေ့တစ်မျိုးဆုံးပြီ။ 7ငါတို့သည် ကိုယ်သမီးကို သူတို့အားမပေးစားရမည်အကြောင်း၊ ထာဝရဘုရားကို တိုင်တည်၍ ကျိန်ဆိုသောကြောင့်၊ ကျန်ကြွင်းသော သူတို့အဖို့ မိန်းမတို့ကို အဘယ်သို့ ရနိုင်သနည်းဟူ၍လည်းကောင်း၊ 8ဣသရေလ အမျိုးအနွယ်တို့တွင် အဘယ်သူသည် မိဇပါမြို့ ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ မလာဘဲနေသနည်း ဟူ၍လည်းကောင်း မေးမြန်းလျှင်၊ ဂိလဒ်ပြည်၊ ယာဗက်မြို့သားတစ်ယောက်မျှ စုဝေးရာတပ်သို့ မရောက်မလာကြောင်းကို သိကြ၏။ 9လူများတို့ကို ရေတွက်သောအခါ၊ ဂိလဒ်ပြည် ယာဗက်မြို့သားတစ်ယောက်မျှ မပါ။ 10ထိုအခါ စုဝေးသောသူတို့သည် စစ်သူရဲတစ်သောင်းနှစ်ထောင်တို့ကို စေလွှတ်လျက်၊ သင်တို့သည်သွား၍ ဂိလဒ်ပြည် ယာဗက်မြို့သား ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ သူငယ်တို့ကို ဓားနှင့်လုပ်ကြံကြလော့။ 11သို့ဆိုသော်၊ ယောက်ျားအပေါင်းကိုလည်းကောင်း၊ ယောက်ျားနှင့်ဆက်ဆံသော မိန်းမအပေါင်းကိုလည်းကောင်း၊ ရှင်းရှင်းပယ်ရှားကြလော့ဟုမှာထားသည်အတိုင်း၊ 12စစ်သူရဲတို့သည် ဂိလဒ်ပြည်ယာဗက်မြို့သားတို့တွင်၊ ယောက်ျားနှင့် မဆက်ဆံသေးသော ကညာမိန်းမပျိုလေးရာတို့ကို တွေ့၍ ခါနာန်ပြည်၌ တပ်ချရာ၊ ရှိလောမြို့သို့ ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ 13တစ်ဖန် စုဝေးသော သူအပေါင်းတို့သည်၊ ရိမ္မုန်ကျောက်၌နေသော ဗင်္ယာမိန်လူတို့ကို နှုတ်ဆက်၍ အသင့်အတင့်ခေါ်ခြင်းငှာ လူတို့ကိုစေလွှတ်ကြ၏။ 14ထိုအခါ ဗင်္ယာမိန်လူတို့သည် လာပြန်၍၊ ဣသရေလလူတို့သည် အရှင်ချန်ထားသော ဂိလဒ်ပြည် ယာဗက်မြို့သူမိန်းမတို့နှင့် ပေးစားကြ၏။ သို့သော်လည်း မိန်းမတို့သည် မလောက်မငကြ။ 15ထိုသို့ ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးအနွယ်တို့တွင် ပြိုပျက်ရာကို ပြုတော်မူသောကြောင့်၊ ဣသရေလလူတို့သည် ဗင်္ယာမိန်အတွက် နောင်တရကြ၏။
16စုဝေးရာပရိသတ် အသက်ကြီးသူတို့ကလည်း၊ ဗင်္ယာမိန်အမျိုးထဲက မိန်းမတို့ကို ပယ်ရှင်းသောကြောင့်၊ ကျန်ကြွင်းသော သူတို့အဖို့ မိန်းမတို့ကို အဘယ်သို့ရနိုင်သနည်းဟူ၍လည်းကောင်း၊ 17ဣသရေလအမျိုးတို့တွင် တစ်မျိုးကို မပျောက်စေခြင်းငှာ သေဘေးမှလွတ်သော ဗင်္ယာမိန်လူတို့ အမွေခံစရာမြေ ရှိရမည်။ 18သို့သော်လည်း အကြင်သူသည် ဗင်္ယာမိန်လူ၌ သမီးကိုပေးစား၏။ ထိုသူသည် ကျိန်အပ်သောသူ ဖြစ်စေဟု ဣသရေလလူတို့သည် ကျိန်ဆိုခြင်းကို ပြုသောကြောင့် ငါတို့သည် ကိုယ်သမီးတို့ကို မပေးစားရဟူ၍လည်းကောင်း၊ 19ဗေသလမြို့မြောက်ဘက်၊ ဗေသလမြို့မှ ရှေခင်မြို့သို့သွားသောလမ်း အရှေ့ဘက်၊ လေဗောနမြို့တောင်ဘက်၊ ရှိလောမြို့နယ်တွင် ထာဝရဘုရားအဖို့ နှစ်စဉ် ပွဲခံတတ်သည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ တိုင်ပင်ကြသည်နှင့် အညီ၊ 20ဗင်္ယာမိန်လူတို့ကိုခေါ်၍ သင်တို့သည် သွားကြလော့။ စပျစ်ဥယျာဉ်တို့၌ ချောင်းမြောင်းလျက်နေကြလော့။ ရှိလောမြို့သမီးတို့သည် ပွဲခံအံ့သောငှာ ကလျက်လာကြသောအခါ၊ 21စပျစ်ဥယျာဉ်ထဲက ထွက်ပြီးလျှင်၊ ထိုမြို့သမီးတို့ကို အသီးအသီး ကိုယ်မယားဖြစ်စေဖို့ ဖမ်းဆီး၍ ဗင်္ယာမိန်ပြည်သို့ ဆောင်သွားကြလော့။ 22သူတို့အဘနှင့်မောင်တို့သည် ငါတို့ထံသို့လာ၍ အမှုလုပ်သောအခါ၊ ငါတို့က ငါတို့မျက်နှာကိုထောက်၍ သူတို့ကို သနားကြပါ။ စစ်တိုက်ရာတွင် သူတို့ အသီးအသီးဆိုင်သောမယားတို့ကို သူတို့အဖို့ ငါတို့သည် မချန်မထားမိပါ။ သင်တို့၌ အပြစ်ရောက်စေခြင်းငှာ ယခုပေးစားကြသည်မဟုတ်ဟု သူတို့အား ပြန်ပြောမည်ဟု မှာထားကြသည်အတိုင်း၊ 23ဗင်္ယာမိန်လူတို့သည်ပြု၍ ပွဲခံလျက်ကသော မိန်းမတို့ကို ကိုယ်အရေအတွက်အတိုင်း မယားဖြစ်ဖို့ရာ ဖမ်းဆီး၍ ယူသွားကြ၏။ ကိုယ်အမွေခံရာမြေသို့ ပြန်ရောက်ပြီးလျှင်၊ မြို့တို့ကို အသစ်ပြင်ဆင်၍ နေကြ၏။ 24ထိုအခါ ဣသရေလလူ အပေါင်းတို့သည်လည်း ကိုယ်အမျိုး၊ ကိုယ်အဆွေနေရာ ကိုယ်အမွေခံရာမြေသို့ ပြန်သွားကြ၏။ 25ထိုကာလ၌ ဣသရေလရှင်ဘုရင် မရှိ၊ လူတိုင်း မိမိစိတ်အလိုရှိသည်အတိုင်း ပြုသတည်း။
တရားသူကြီး မှတ်စာပြီး၏။

တရားသူကြီးမှတ်စာ - ၂၁ (အနက်ဖွင့်)

၂၁:၁၅ ဣသရေလတစ်ဆယ့်တစ်မျိုးတို့သည် အတူတကွ စုရုံးလျက် ဗင်္ယာမိန်အမျိုးအား ဝိုင်းကြဉ်ရန် စီစဉ်ကြသည်။ သေခန်းပြန် အမွေမပြတ်စဲလိုကြသော်လည်း သူတို့သားသမီးများအား ဗင်္ယာမိန် ယောက်ျားသားနှင့် မပေးစားကြေးဟု မိဇပါကြေငြာစာတမ်းထုတ်ပြန်ကြသည်။ ထို့အပြင် ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက် ကမ်းရှိ ယာဗက်ဂိလဒမြို့အား တဖန်တိုက်ခိုက်ရန် ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ နုပျိုကညာလေးရာမှ လွဲ၍ ကျန်သူအားလုံး ရှင်းလင်းသုတ်သင်ကြသည်။ ရမ္မုန်ကျောက်ဆောင်တွင် ပုန်းခိုကြသော စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ဗင်္ယာမိန် ယောက်ျားသား များအား ပြန်ခေါ်ပြီး ဗင်္ယာမိန်အမျိုး ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းစေကြသည်။

၂၁:၁၆၂၄ သို့သော် ဗင်္ယာမိန်အမျိုးအား လုံးဝပစ်ပယ်မထားရက်ကြ။ အရေးကြီးလျှင် သွေးနီးလေ့ရှိကြသည်။ ဣသရေလလူမျိုးက သူတို့သမီးများအား ဗင်္ယာမိန်များနှင့် မပေးစားရေး ကတိသစ္စာပြုခဲ့ကြသဖြင့် ဗင်္ယာမိန်အမျိုးတွင် မိန်းမရှားပါးသည်။ ထို့ကြောင့် နှစ်စဉ်ပွဲတော် (တဲတော်ပွဲဖြစ်နိုင်သည်) သို့ လာရောက်ကခုန်ကြသော ရှိလော့ သမီးပျိုများအား လမ်းတစ်ဝက်မှ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားကြရန် အကြံပေးလိုက်ကြသည်။ ရှိလော့လူများက လာရောက်တိုင်တန်းကန့်ကွက်လျှင် ဗင်္ယာမိန်အမျိုးကန်းသွားမည် စိုးသောကြောင့် သဘောတူကြပါရန် နားချပေးမည်ဟု ဆိုကြသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသည် မြို့ပြပြည်ရွာပြန်လည် ထူထောင်ခွင့်ရသည်။

ရှေးဦး ဣသရေလသမိုင်းမှ လူမျိုးနွယ်စုနှစ်ခု အကြား ပဋိပက္ခကြီး သင်ခန်းစာတွေ့ရသည်။ တစ်စုံတစ်ဦး၏ နမော်နမဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုတည်းသည် အမျိုးသားရေး ထိခိုက်စရာ ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် အချိန်က ဝေဒနာများကို ကုစားနိုင်ကြောင်းလည်း နားလည်ရသည်။ ဤအဖြစ်အပျက်များက သင်ခန်းစာ ထုတ်ယူနိုင်ရန် ဘုရားသခင်က အလိုတော်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘဝတစ်သက်တာ တလျှောက်တွင် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဘုရားသခင်ကို စိတ်နှလုံးမှာ စွဲမှတ်သိမ်းဆည်းဖို့လိုသည်။

၂၁:၂၅ တရားသူကြီးမှတ်စာမှ ကျမ်းစကားကို အမြဲကြားယောင်ပါ။ ထိုကာလ၌ ဣသရေလရှင်ဘုရင် မရှိ၊ လူတိုင်းမိမိစိတ်အလိုရှိသည့်အတိုင်း ပြုသတည်း။

          ထိုခေတ်ကာလသည် အမှောင်ကာလဖြစ်သည်။ တိုတောင်းသောခေတ်ကာလတွင် တရားသူကြီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍ ပါဝင်မှုဖြစ်သည်။ ဆက်ကပ်ခြင်းနှင့် ညစ်ညမ်းခြင်းများ အကန့်လိုက်တွေ့ရမည်။ ဆက်လက်၍ ရုသဝတ္ထုတွင် ခွန်အားယူကြပါစို့။

မှတ်စု

၁။        (နိဒါန်း) Grant. Jennings နှင့် Ridout  တို့ထံမှ ယူထားပါသည်။

၂။         (၂:၁၁-၁၉) Irving.L.Jensen, Judges/Ruth, p.12.

၃။        (၃:၅-၆) A.Cohen, “Joshua, Judges”, pp 176, (7)

၄။        (Essays) Quoted by Lewis Sperry Chafer in Systematic Theology, V.32.

၅။        (Essay) In Hebrew Mal’ak, in Greek angelos. (Whence English word angel).

၆။        (Essay) Chafer, Systematic Theology I:328.

၇။        (၈:၁၀-၁၇) Cohen,”Joshua, Judges” p.227.

၈။        (၈:၁၀-၁၇) Ibid, p.225.

၉။        (၉:၇-၁၅) Jensen, Judges/ Ruth, p4

၁၀။      (၁၂:၅-၆) ဂရိနှင့် လက်တင်အပါအဝင် အချို့ဘာသာစကားတွင် ‘Sh’ သံမရှိကြ။ ဟေဗြဲဘာသာစကားတွင် နာမ်စား မရှိသကဲ့သို့ ‘s’ သံလည်းမရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့ပင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလတွင် တောင်ပင်လယ်၌ စကားဝှက် “Ialapalooza” သုံးဖူးသည်။ ဂျပန်များက “I” နှင့် “r”  သံ မခွဲနိုင်ကြသဖြင့်  “raraparooza” ဟုဆိုကြသည်။

၁၁။      (၁၆:၅-၆) Samuel Ridout, Lectures on the Books of Judges and Ruth. p.177.

၁၂။      (၁၆:၁၅-၂၀) C.H.Mackintosh, Genesis to Deuteronomy ,p.465.

၁၃။      (၁၈:၇-၁၃) Cohen, “Joshua, Judges” p.291.

၁၄။      (၁၈:၂၇-၃၁) John Haley, Alleged Discrepancies of the Bible, p.338. In Hebrew consonent spelling Moses and Manasseh are nearly the same as Mshh and Mnshh. So it coul be simply a copyist’s error.

၁၅။      (၁၉:၁-၁၂) George William, The Student’s Comentary on the Holy Scripture, p.132.

၁၆။      (၁၉:၂၂-၂၄) Arthur E. Cundall, Judges and Ruth, p.197.

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။