သခင်ယေရှု ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် မှန်ကန်သလား။

သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် သခင်ယေရှုသည် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ကြောင်း တိကျရှင်းလင်းစွာ သက်သေထောက်ပြခဲ့သည်။ ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို မဿဲ ၂၈း၁-၂၀၊ မာကု ၁၆း၁-၂၀၊ လုကာ ၂၄း၁-၅၃နှင့် ယောဟန် ၂ဝး၁-၂၁း၂၅ တို့တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက် သောသခင်ယေရှုသည် တမန်တော်ဝတ္ထုထဲတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည် (တမန် ၁း၁-၁၁)။ မိတ်ဆွေသည် ဤကျမ်းပိုဒ်များကို ဖတ်ရှုလျှင် သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း “သက်သေထောက်ပြခြင်း” အမြား အပြားတွေ့ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ပထမအနေဖြင့်၊ တပည့်တော်များ၏စိတ်ထားရဲရင့်မှုသို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ် သည်။ သူတို့သည် လူတွေကို ကြောက်လှန့်ရာမှ သန်မာရဲရင့်ခြင်းရှိလာကာ၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးသို့သွား၍ ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကို ဝေငှသက်သေခံခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည် ခရစ်တော်ရှင်ပြန် ထမြောက်ခဲ့ပြီးနောက် သူတို့ထံထင်ရှားခြင်းကလွှဲ၍ ပြောင်းလဲပေးနိုင်သောအရာများရှိသေးသလား။

ဒုတိယအနေဖြင့်၊ တမန်တော်ရှင်ပေါလု၏အသက်တာဖြစ်သည်။ သူသည် အသင်းတော်များကို ညှင်းပန်းနှိပ် စက်ရာမှ အသင်းတော်အတွက် တမန်တော်ဖြစ်နိုင်ရန် မည်သည့်အရာက ပြောင်းလဲပေးနိုင်သနည်း။ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်သောခရစ်တော်သည် ဒမာသက်မြို့သို့သွားသောလမ်းတွင် ထင်ရှားသောအခါ သူသည် ပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် (တမန် ၉း၁-၆)။ တတိမြောက် သက်သေအထောက်အထားသည် သချႋုင်းတွင်း ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှမထမြောက်ခဲ့လျှင် သူ၏အလောင်း သည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသနည်း။ တပည့်တော်များနှင့် အခြားသောသူများက သူသဂြိုဟ်ခဲ့သော သချႋုင်းတွင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် သချႋုင်းတွင်းသို့ရောက်ကြသောအခါ သူ၏အလောင်းမ တွေ့ခဲ့ကြပေ။ သူဂတိပေးခဲ့သည့်အတိုင်းသူသည် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်ဟု ကောင်းကင်တမန် က သူတို့ထံပြောခဲ့ကြသည် (မဿဲ ၂၈း၅-၇)။ စတုတ္ထအနေဖြင့်၊ သူသည် လူများစွာသောသူများထံထင်ရှား ခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုသည် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်သည်ဟု သက်သေပြသနိုင်ပါသည် (မဿဲ ၂၈း၅၊ ၉၊ ၁၆-၁၇၊ မာကု ၁၆း၉၊ လုကာ ၂၄း၁၃-၃၅၊ ယောဟန် ၂ဝး၁၉၊ ၂၄၊၂၆-၂၉၊ ၂၁း၁-၁၄၊ တမန် ၁း၆-၈၊ ၁ကော ၁၅း၅-၇)။

သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အခြားသောသက်သေအထောက်အထားသည် တမန်တော်များဖော်ပြသော သခင်ယေရှုသည် သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထ မြောက်ခြင်းကို ၁ကော ၁၅ တွင် အဓိကဖော်ပြထားပါသည်။ ဤအခန်းထဲတွင် တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ခရစ်တော်၏ထမြောက်ခြင်းကို သိရှိနားလည်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်ခြင်း အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသည်ကို ဖော် ပြထားပါသည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏အရေးကြီးမှုသည် ဤသို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၁) ခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှ မထမြောက်ခဲ့လျှင် ယုံကြည်သူများရှိလာမည်မဟုတ်ပေ (၁ကော ၁၅း၁၂-၁၅)။ ၂) ခရစ်တော် သည်သေခြင်းမှ မထမြောက်ခဲ့လျှင် အပြစ်တရားအတွက် သူ၏ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် လုံလောက်မည်မ ဟုတ်ပေ (၁ကော ၁၅း၁၆-၁၉)။ သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းက သူ၏အသေခံခြင်းကို ဘုရားသခင်က အပြစ်တွက် ပြစ်ကြွေးကျေအေးဆပ်ပေးခဲ့သည်ဟု လက်ခံခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် အသေခံ၍ရှင်ပြန်ထ မြောက်ခြင်းမရှိလျှင် သူ၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် လုံလောက်မည်မဟုတ်ပေ။ ထိုကြောင့်သူ့ကို ယုံကြည်သော သူများသည်လည်းအပြစ်လွှတ်ခြင်းရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သူတို့သည် သေပြီးနောက် ငရဲထဲ မှာပဲရောက်ကြ မည်ဖြစ်သည် (၁ကော ၁၅း၁၆-၁၉)။ ထာဝရအသက်ကိုလည်းရှိမည်မဟုတ်ပေ(ယောဟန် ၃း၁၆)။ “ယခုမူကား၊ ခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူ၍၊ အိပ်ပျော်သောသူများတွင် အဦးသီး သောအသီးဖြစ်တော်မူပြီ” (၁ကော ၁၅း၂၀)။

နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ သမ္မာကျမ်းစာက သခင်ယေရှုသည် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်သည့်နည်းတူ၊ သူ့ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် ထမြောက်၍ ထာဝရအသက်ရရှိမည်ဖြစ်သည် (၁ကော ၁၅း၂၀-၂၃)။ ၁ကော အခန်းကြီး ၁၅ထဲတွင် ခရစ်တော်ထမြောက်ခြင်းက အပြစ်တရားပေါ်တွင် သူ၏အောင်မြင်ခြင်းနှင့် ကျွနု်ပ်တို့သည်လည်းအပြစ်တရားပေါ်တွင် အောင်မြင်ခြင်းရှိနိုင်ရန် တန်ခိုးကို ပြင်ဆင်ပေးထားသည်ဟု ဖော်ပြထားသည် (၁ကော ၁၅း၃၅-၄၉)။အနာဂတ်ကာလတွင် ကျွနု်ပ်တို့ပိုင်ဆိုင်မည့် ဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်စုံ သောခန္ဓာကိုယ်၏ သဘောတရားကို သခင်ယေရှု၏ထမြောက်ခြင်းက ထင်ရှားစေသည် (၁ကော ၁၅း၃၅-၄၉)။ ခရစ်တော်ထမြောက်သည့်အတိုင်း သူ့ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် နောက်ဆုံးတွင် သေ ခြင်းတရားအပေါ်အောင်မြင်ခြင်းရရှိမည်ကို သခင်ယေရှု၏ထမြောက်ခြင်းက ကြွေးကြော်ထားသည် (၁ကော ၁၅း၅၀-၅၈)။

ခရစ်တော်ထမြောက်ခြင်းသည် မည်မျှ တန်ခိုးကြီးသော သမ္မတရားဖြစ်သနည်း။ “ထိုကြောင့်ငါချစ်သောညီ အစ်ကိုတို့၊ သင်တို့သည် သခင်ဘုရား၏ အမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်၍မကျိုးကြီးသည်ကို သိမှှတ်သဖြင့် တည်ကြည်သောစိတ်နှင့်ပြည့်စုံ၍၊ မရွေ့လျော့မတိမ်းယိမ်းဘဲလျက်၊ ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ကို ကြိုးစား အားထုတ်ကြလော့” (၁ကော ၁၅း၅၈)။ သမ္မာကျမ်းစာဖော်ပြချက်အရ သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ ထ မြောက်ခြင်းသည် အမှန်ကန်ဆုံးသောသမ္မာတရားဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် သခင်ယေရှု၏ထ မြောက်ခြင်းကိုလူ ၄၀၀ ကျော်တို့က မြင်တွေ့ခဲ့ကြသည်။ သခင်ယေရှု၏ထမြောက်ခြင်းပေါ်တွင်အခြေခံ၍ ခရစ်ယာန်များ လိုက်နာကျင့်သုံးမှု အယူဝါဒများကို တည်ဆောက်ထားပါသည်။

ယခု ဝေမျှချက်ကို www.gotquestions.org/Myanmar မှ ယူဆောင်ဝေမျှပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။