ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ကို ဖန်ဆင်းခဲ့သလား။

ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်းခဲ့လျှင် အပြစ်ကိုလည်းဘုရားသခင်ဖန်ဆင်း ထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု ပထမအနေနှင့် ယူဆနိုင်သည်။ သို့သော် အပြစ်သည် ကျောက် (သို့)လျှပ်စစ် ကဲ့သို့ “အရာဝတ္ထု” မဟုတ်ပေ။ ဆိုးသွမ်းသောအိုးတစ်လုံးဟူ၍ မရှိပေ။ အဆိုးမှာကိုယ်ပိုင် တည်ရှိခြင်း မရှိပေ။ အဆိုးသည် အမှန်ဖော်ပြရလျှင် အကောင်းနှင့် ကင်းကွာခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဖော်ပြရလျှင် တွင်းများသည် မှန်ကန်သော်လည်း မည်သည့်အရာများထဲတွင် တွင်းမရှိပေ။ ကျွနု်ပ်တို့သည် တွင်းတစ်ခုကို အမိုက်တရိုက်နှင့် ကင်းစင်သည် ဟု ဆိုသော်လည်း တွင်းသည် အမှိုက်နှင့်အကင်းနိုင်ပေ။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်းသောအခါ အကောင်းဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ဘုရား သခင်ဖန် ဆင်းသောအရာအားလုံးတို့သည် ကောင်းသောအရာများကို ရွေးချယ်နိုင်ရန် အခွင့်ရှိသည်။ စစ်မှန်သောအ ရာများကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်သည် အကောင်းများအပြင် အခြားသော အရာများကိုလည်း ထားရှိခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင် သည်ကောင်းကင်တမန်များနှင့် လူသားများအား အကောင်း (သို့) မကောင်း(အဆိုး)များကို ရွေးချယ်နိုင်ရန် အတွက် ပြင်ဆင်ပေးထားပါသည်။ ဤကောင်းသောအရာနှစ်ခု ဆက်နွယ်ခြင်းမှားယွင်းမှုကြောင့် အဆိုးဖြစ်လာသောအခါ အဆိုးသည် ဘုရားသခင်ဖန် ဆင်းခဲ့သော”အရာ” ဖြစ်သည်ဟု မပြောနိုင်ပေ။

အခြားသော ဥပမာတစ်ခုကို ထပ်မံဖော်ပြလိုပါသည်။ လူတစ်ဦးကို “အအေး တည်ရှိသလား” ဟုမေးလျှင် “ရှိသည်” ဟု ပြန်ဖြေနိုင်ပေသည်။ ၄င်းသည် မှန်ကန်နိုင်ပေသည်။ သို့သော် အအေးသည် မရှိပေ။ အအေးဟူသည် အပူဓါတ် မရှိသောအရာ ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူ၊ အမှောင်သည်လည်းမရှိပေ။ အမှောင် သည် အလင်း မရှိသော အရာသာ ဖြစ်သည်။ အဆိုးသည် အကောင်း (သို့) ပို၍ကောင်းသောအရာများ ကင်းမဲ့သောအရာ ဖြစ်သည်။ အဆိုးသည် ဘုရားသခင်မရှိသောအရာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် အဆိုးကို မဖန်ဆင်းခဲ့ပေ။ သို့သော် သူက အကောင်း နှင့်ကင်းကွာသောအရာကို တည်ရှိရန် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။

ဘုရားသခင်သည် အဆိုးကို မဖန်ဆင်းခဲ့သော်လည်း သူက အဆိုးကို ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်တမန်များဖြစ်စေ၊ လူသားများဖြစ်စေ ဆိုးသောအရာများပြုရန် ခွင့်မပေးဘဲ၊ သူ့ကို သာ အစေခံရန် အလိုတော်ရှိသည်။ ဘုရားသခင်သည် လူသားများနှင့် ကောင်းကင်တမန်များကို “စက်ရုပ်” ကဲ့သို့ရွေးချယ်မှုမရှိဘဲ ဘုရားသခင်၏ “အစီအစဉ်” အတိုင်းသာ ပြုရန် အလိုတော်မရှိခဲ့ပေ။ ဘုရားသခင်က အဆိုးကို ထားရှိခြင်းသည် ကျွနု်ပ်တို့သည် စစ်မှန်သောအရာများကို ရွေးချယ်၍ သူ့ကိုသာ အစေခံရန် အတွက် ဖြစ်သည်။

အကန့်အသတ်ရှိသော လူသားများသည် ထာဝရဘုရားသခင်၏အကြောင်းကို ပြည့်စုံစွာနားမလည်နိုင်ပေ (ရောမ ၁၁း၃၃-၃၄)။ တခါတရံ ကျွနု်ပ်တို့သည် ကျွနု်ပ်တို့၏တွေးတောခြင်းထက်ပို ၍အဓိပ္ပါယ်ရှိသော အရာများကြုံတွေ့သောအခါ ဘုရားသခင်ပြုသောအမှုများကို နားလည်နိုင်သည်ဟု ယူဆတတ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးကို သန့်ရှင်းသောအရာ၊ ထာဝရရှုတောင့်မှ မြင်တတ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့ သည် အရာအားလုံးကို အဆိုးမြင်ဝါဒ၊ လောကအတွေးနှင့် တဒင်္ဂအတွက်သာ မြင်တတ်ကြသည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် အပြစ်ပြု၍ အဆိုး၊ သေခြင်းနှင့် ခက်ခဲပင်ပန်းမှုများ ဤလောကသို့ယူဆောင်လာ သောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် လူသားများကို ဤလောကသို့ အဘယ်ကြောင့်ပစ်ချပါသနည်း။ ဘုရားသခင်သည် အဘယ်ကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့ကို ပြည့်စုံစွာဖန်ဆင်း၍ နာခြင်းအိုခြင်းကငး်မဲ့သောနေရာ ကောင်းကင်ဘုံ၌ မထားသနညး်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဤမေးခွန်းများကို လုံလောက်စွာ မဖြေနိုင်ပေ။ ကျွနု်ပ်တို့သိရှိနိုင်သောအရာတစ်ခုသည် ဘုရားသခင်ပြု သောအရာခပ်သိမ်းတို့သည် သန့်ရှင်း၊ ပြည့်စုံပြီး၊ သူ၏ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့ သည်မှန်ကန်သောအရာများကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်၊ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်သည် အဆိုးကို ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသ ခင်သည် အဆိုးကို မဖန်ဆင်းခဲ့သော်လည်း သူသည် အဆိုးတည်ရှိ ရန် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် အဆိုးကို မထားရှိခဲ့လျှင် ကျွနု်ပ်တို့သည် ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုအားဖြင့် မဟုတ်၊ ဘုရားသခင်၏အဓမ္မစေ ခိုင်းခြင်းအားဖြင့် သူ့ကို ကိုးကွယ်ကြပါလိမ့်မည်။

ယခု ဝေမျှချက်ကို www.gotquestions.org/Myanmar မှ ယူဆောင်ဝေမျှပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။