အာမုတ်အနာဂတ္တိကျမ်း - ၁

1ယုဒရှင်ဘုရင် ဩဇိမင်း၊ ဣသရေလရှင်ဘုရင် ယောရှ၏သား ယေရောဗောင်မင်းတို့လက်ထက်၊ မြေကြီးမလှုပ်မီ နှစ်နှစ်အထက်က၊ သိုးထိန်းစုအဝင်ဖြစ်သော တေကောရွာသား အာမုတ်သည် ဣသရေလပြည်အတွက်ခံရသော ဗျာဒိတ်တော်စကားဟူမူကား၊ 2ထာဝရဘုရားသည် ဇိအုန်တောင်ပေါ်က ကြွေးကြော်၍၊ ယေရုရှလင်မြို့ထဲက အသံကိုလွှင့်တော်မူသောကြောင့်၊ သိုးထိန်းနေရာတို့သည် ညှိုးငယ်၍၊ ကရမေလတောင်ထိပ်သည် နွမ်းရိလိမ့်မည်။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအပေါ်စီရင်ချက်
3ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဒမာသက်မြို့သည် ဂိလဒ်ပြည်ကို စပါးနယ်ရာ သံယန္တရားစက်တို့နှင့် ကြိတ်နယ်သောအပြစ် သုံးပါးမက၊ အပြစ်လေးပါးကြောင့် ငါသည် ဒဏ်မပေးဘဲမနေ။ 4ဟာဇေလမင်းမျိုးအပေါ်သို့ မီးကိုလွှတ်၍၊ ဗင်္ဟာဒဒ်မင်း၏ ဘုံဗိမာန်တို့ကို လောင်စေမည်။ 5ဒမာသက်မြို့ တံခါးကန့်လန့်ကျင်တို့ကို ချိုးမည်။ အာဝင်ချိုင့်သားတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဗေသေဒင်မြို့၌ မင်းပြုသောသူတို့ကိုလည်းကောင်း ပယ်ဖြတ်မည်။ ရှုရိပြည်သားတို့သည် ကိရမြို့သို့ သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရကြမည်ဟု ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။
6တစ်ဖန် ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဂါဇမြို့သည် ချုပ်ထားသောသူအပေါင်းတို့ကို ဧဒုံမင်း၌ အပ်ခြင်းငှာ သိမ်းသွားသောအပြစ် သုံးပါးမက၊ အပြစ်လေးပါးကြောင့် ငါသည် ဒဏ်မပေးဘဲမနေ။ 7ဂါဇမြို့ရိုးအပေါ်သို့ မီးကိုလွှတ်၍ ဘုံဗိမာန်တို့ကိုလောင်စေမည်။ 8အာဇုတ်မြို့သားတို့ကိုလည်းကောင်း၊ အာရှကေလုန်မြို့၌ မင်းပြုသောသူတို့ကိုလည်းကောင်း ပယ်ဖြတ်မည်။ ဧကြုန်မြို့ကိုလည်းတိုက်၍ ကျန်ကြွင်းသော ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ပျက်စီးကြလိမ့်မည်ဟု အရှင်ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။
9တစ်ဖန် ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ တုရုမြို့သည် ညီအစ်ကိုချင်းဖွဲ့သော မိတ်သဟာယကို မစောင့်၊ ချုပ်ထားသော သူအပေါင်းတို့ကို ဧဒုံမင်း၌အပ်သော အပြစ်သုံးပါးမက၊ အပြစ်လေးပါးကြောင့် ငါသည် ဒဏ်မပေးဘဲမနေ။ 10တုရုမြို့ရိုးအပေါ်သို့ မီးကိုလွှတ်၍ ဘုံဗိမာန်တို့ကို လောင်စေမည်။
11တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဧဒုံပြည်သည် သနားသောစိတ်ကိုချုပ်တည်း၍၊ ညီအစ်ကိုကို ဓားနှင့်လိုက်သောအပြစ်၊ ဒေါသစိတ်နှင့် အစဉ်အမြဲဆွဲဖြတ်၍ အစဉ်အမြဲ အငြိုးထားသော အပြစ်သုံးပါးမက၊ အပြစ်လေးပါးကြောင့် ငါသည် ဒဏ်မပေးဘဲမနေ။ 12တေမန်မြို့အပေါ်သို့ မီးကိုလွှတ်၍၊ ဗောဇရမြို့၏ ဘုံဗိမာန်တို့ကို လောင်စေမည်။
13တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ အမ္မုန်ပြည်သားတို့သည် မိမိတို့နေရာကို ကျယ်စေခြင်းငှာ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သော ဂိလဒ်ပြည်သူမိန်းမတို့၏ ဝမ်းကိုခွဲသော အပြစ်သုံးပါးမက၊ အပြစ်လေးပါးကြောင့် ငါသည် ဒဏ်မပေးဘဲမနေ။ 14ရဗ္ဗာမြို့ရိုးကိုမီးရှို့၍ ဘုံဗိမာန်တို့ကို လောင်စေမည်။ စစ်တိုက်သောနေ့၌ အော်ဟစ်ခြင်း၊ မိုးသက်မုန်တိုင်း ရောက်သောနေ့၌ လွင့်သွားခြင်းရှိလိမ့်မည်။ 15သူတို့ရှင်ဘုရင်ကိုယ်တိုင်မှစ၍၊ မှူးတော်မတ်တော်များတို့သည် သိမ်းသွားခြင်းကို ခံရကြလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။

အာမုတ်အနာဂတ္တိကျမ်း - ၁ (အနက်ဖွင့်)

၁။ လူမျိုးရှစ်ပါးအား တရားစီရင်မည့်အကြောင်း (အခန်း၁၊၂)

(ကနိဒါန်း (:)

အစပိုင်းအခန်းကြီး(၂)ခုတွင် လူမျိုးရှစ်ပါးအား တရားစီရင်မည့်အကြောင်းဖော်ပြထားသည်။

ထိုသို့အသီသီးအပြစ်အတွက် တရားစီရင်ခြင်းမှာ အပြစ်သုံးလေးကြိမ်မက ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို J. sidlow Baxter က ဟေဗြဲမူရင်းကို  ဤသို့ရှင်းပြထားသည်။

ဤနေရာ၌ သုံးလေးကြိမ်မကဟူသောစကားကို သင်္ချာကိန်းအရ ရေတွက်ရန်မဟုတ်ပါ။ စကားအင်္ကာအဖြစ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ အဓါပ္ပါယ်မှာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ သို့မဟုတ် သရော်ခြင်းဟုလည်း ကောက်ယူနိုင်သည်။ “ဘလုပ်ပေါင်းများပြီ “အတိုင်းထက် အလွန်” ဟုဆိုလိုသည်။ 

(ဒမာသက် (:)

ရှုရိပြည်မြို့တော် ဒမာသက်မြို့၏ ဘေးအန္တရာယ်တွေ့ရသည်။ ရှုရီလူမျိုးများသည် ယော်ဒန်အရှေ့ဘက်ကမ်းရှိ ဂိလဒ်လူမျိုးအားရက်စက်စွာ တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ကြသည်။ စပါးနယ်သော သံယန္တရားစက်ဖြင့်လူများကို ကြိတ်နယ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ရှုရိပြည် သားများသည် ကိရမြို့သို့ ကျေးကျွန်အဖြစ် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံကြရမည်။

(ဂါဇ(:)

အပြစ်စီရင်ခြင်းခံရမည့် ဒုတိယလူမျိုးမှာ ဖိလိတ္တိလူမျိုးတို့၏ ဂါဇမြို့ဖြစ်သည်။ ဖိလိတ္တိတို့သည် ဣသရေလလူမျိုးများကို ဖမ်းဆီး၍ ဧဒုံတို့ထံသို့ ကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြသည်။ အာဇုတ်၊ အာရှကေလုံနှင့် ဧကြုန် အစရှိသော ဖိလိတ္တိမြို့ကြီ:များသည်လည်း အပြစ်စီရင်ခြင်းခံရကြမည်။ ကျန်ကြွင်းသော ဖိလိတ္တိလူမျိုးများလည်း တဖြည်းဖြည်းလုံးပါးပါး၍ ပျက်သုဉ်း ပျောက်ကွယ်သွားကြမည်။

(တုရု (:၁၀)

အလှည့်ကျသော တတိယလူမျိုးများမှာ တုရုတို့ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်နှစ်ပြည့်တစ်ပြည် မဟာမိတ်စာချုပ်ကို ဖောက်ဖျက်လျက် ဣသရေလလူမျိုးတို့ကို တိုက်ခိုက်ဖမ်းဆီးပြီ: ဧဒုံသို့ကျွန်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားကြသောကြောင့် တုရုမြို့များမီးလောင် ပြာကျစေမည်။

(ဧဒုံ (:၁၁၁၂)

တရားစီရင်ခြင်းခံရမည့် စတုတ္တလူမျိုးမှာ ဧဒုံလူမျိုးဖြစ်သည်။ သူတို့သည် တအူတုံ့ဆင်း ညီအစ်ကို၏ သမိုင်းစဉ်ဆက်ရန်သူဖြစ်၏။ (ဧသောသည် ယာကုပ်၏ ညီအစ်ကိုဖြစ်သည်)။ မေတ္တာကရုဏာတရားခေါင်းပါး၍ အမုန်းတရားသာရှိကြသောကြောင့် တေမန်နှင့် ဗောဇရမြို့များအား ပြစ်ဒဏ်ခတ်မည်။

(အမ္မုန် (:၁၃၁၅)

ပဉ္စမမှာ အမ္မုန်တို့အလှည့်ဖြစ်သည်။ အမ္မုန်လူတို့ ဂိလတ်ပြည်ကိုတိုက်ခိုက်စဉ် လူမဆန်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ ကိုယ်ဝန်သည်များ၏ ဗိုက်ကို ခွဲထုတ်ပစ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ပြင်းထန်သာစစ်ပွဲကြီ:ဖြစ်ဖြင့် ဆင်နွှဲစေပြီး၊ ရှင်ဘုရင်နှင့် မင်းညီမင်းသားများမှစ၍ အားလုံးသုံ့ကျွန်အဖြစ် ဖမ်းဆီးသွားခြင်း ခံစေမည်။ သူတို့၏ရဗ္ဗာမြို့ကိုလည်း မီးသင့်ပြကျစေမည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။