တမန်တော်၀တ္ထု - ၇

သတေဖန်၏ဟောပြောချက်
1ထိုအခါ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းက၊ ဤစကားမှန်သလောဟု မေးသည်ရှိသော်၊- 2သတေဖန်က၊ ညီအစ်ကို အဘတို့ နားထောင်ကြပါလော့။ ငါတို့အဘအာဗြဟံသည်၊ ခါရန်မြို့၌မနေမီ၊ မေသောပေါတာမိတိုင်း၌ ရှိစဉ်အခါ၊ ဘုန်းကြီးတော်မူသော ဘုရားသခင်သည် ထင်ရှားတော်မူ၍၊-က၊ ၁၂:၂။ 3သင်နေသောပြည်နှင့်တကွ အမျိုးသားချင်း များထဲကထွက်ပြီးလျှင်၊ ငါပြလတ္တံ့သောပြည်သို့ သွားလော့ဟု အာဗြဟံအား မိန့်တော်မူ၏။- 4ထိုအခါ အာဗြဟံသည် ခါလဒဲပြည်မှထွက်၍ ခါရန်မြို့၌နေ၏။ သူ၏အဘ သေလွန်သည်ရှိသော်၊ ယခုသင်တို့နေသော ဤပြည်သို့ ထိုမြို့မှ ပြောင်းစေတော်မူ၏။-က၊ ၁၁:၃၁၊ ၁၂:၄။ 5ဤပြည်၌ ခြေနင်းရာကိုမျှ အမွေပေးတော်မမူသော်လည်း၊ သူမှစ၍ သူ၏သားမြေးတို့အား ဤပြည်ကို အပိုင်ပေးတော်မူမည်ဟု သားတစ်ယောက်မျှမရှိမီ ကတိထားတော်မူ၏။-က၊ ၁၂:၇၊ ၁၃:၁၅၊ ၁၅:၁၈၊ ၁၇:၈။ 6သင်၏အမျိုးအနွယ်သည် သူတစ်ပါးပိုင်သောပြည်၌ ဧည့်သည်ဖြစ်ကြသဖြင့်၊ သူတစ်ပါးတို့၌ ကျွန်ခံခြင်း၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းဆဲခြင်းကို အနှစ်လေးရာပတ်လုံး ခံရကြလိမ့်မည်။-က၊ ၁၅:၁၃-၁၄။ 7သူတို့ကို စေခိုင်းသောလူမျိုးကိုလည်း ငါစီရင်မည်။ ထိုနောက်မှ သူတို့သည်ထွက်၍ ဤအရပ်၌ ငါ့အား ဝတ်ပြုကြလိမ့်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ထားတော်မူ၏။-ထွ၊ ၃:၁၂။ 8ဘုရားသခင်သည်လည်း အရေဖျားလှီးခြင်းနှင့် ဆိုင်သော ပဋိညာဉ်တရားကို အာဗြဟံအား ပေးတော်မူ၏။ ထိုသို့ ဣဇာက်ကို ဖွားမြင်၍ ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ အရေဖျားလှီးခြင်းကိုပေးလေ၏။ ဣဇာက်သား ယာကုပ်၊ ယာကုပ်သားများကား၊ အမျိုး၏ အဘ တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးတည်း။-က၊ ၁၇:၁၀-၁၄၊ ၂၁:၂-၄။ ၂၅:၂၆။ ၂၉:၃၁-၃၅:၁၈။ 9အမျိုး၏အဘတို့သည်လည်း ငြူစူသောစိတ်ရှိ၍၊ ယောသပ်ကို အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ရောင်းလိုက်ကြ၏။ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုစောင့်မတော်မူလျက်၊-က၊ ၃၇:၁၁၊ ၂၈၊ ၃၉:၂၊ ၂၁။ 10အလုံးစုံသော ဒုက္ခဆင်းရဲထဲမှ ကယ်နုတ်၍၊ အဲဂုတ္တုပြည်ကို အစိုးရသော ဖာရောဘုရင်ထံ၌ မျက်နှာပွင့်လန်းခြင်းနှင့် ပညာအတတ်ကိုပေးတော်မူသဖြင့်၊ ထိုမင်းကြီးသည် အဲဂုတ္တုနိုင်ငံအုပ်အရာ၊ နန်းတော်အုပ်အရာ၌ ယောသပ်ကိုခန့်ထားလေ၏။-က၊ ၄၁:၃၉-၄၁။
11ခါနာန်ပြည်နှင့် အဲဂုတ္တုပြည်တစ်လျှောက်လုံး၌ အစာခေါင်းပါးခြင်း၊ ကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းရှိ၍ ငါတို့အဘများ၌ စားစရာကုန်သောအခါ၊ အဲဂုတ္တုပြည်မှာ ဆန်စပါးရှိသည်ဟု ယာကုပ်သည်ကြားလျှင်၊-က၊ ၄၁:၅၄-၅၇။ 12ငါတို့အဘများကို ပထမအကြိမ်တွင် စေလွှတ်လေ၏။-က၊ ၄၂:၁-၂။ 13ဒုတိယအကြိမ်တွင် ယောသပ်သည် မိမိညီအစ်ကိုတို့အား မိမိအကြောင်းကို ဖော်ပြ၍၊ ဖာရောဘုရင်သည် ယောသပ်၏အမျိုးကို သိတော်မူ၏။-က၊ ၄၅:၁၊ ၁၆။ 14ထိုအခါ ယောသပ်သည် စေလွှတ်၍ မိမိအဘယာကုပ်နှင့်တကွ အရေအတွက်အားဖြင့် ခုနစ်ကျိပ်ငါးယောက်သော မိမိအမျိုးသားချင်းအပေါင်းတို့ကို ခေါ်ပင့်လေ၏။-က၊ ၄၅:၉-၁၀၊ ၁၇-၁၈၊ ၄၆:၂၇။ 15ယာကုပ်သည်လည်း အဲဂုတ္တုပြည်သို့သွား၍ ကိုယ်တိုင်မှစသော ငါတို့အဘများသည် သေလွန်ကြ၏။-က၊ ၄၆:၁-၇။ ၄၉:၃၃။ 16ထိုသူတို့ကိုလည်း ရှေခင်မြို့သို့ ပို့ဆောင်သဖြင့်၊ ရှေခင်၏အဘဖြစ်သော ဟာမော်၏သားတို့အား အဖိုးငွေကိုပေး၍ဝယ်ပြီဖြစ်သော သင်္ချိုင်းတွင်း၌ ထားကြ၏။က၊ ၂၃:၃-၁၆၊ ၃၃:၁၉၊ ၅၀:၇-၁၃။ ယောရှု၊ ၂၄:၃၂။
17အာဗြဟံအား ဘုရားသခင် ဓိဋ္ဌာန်တော်မူသော ကတိတော်၏ အချိန်ရောက်လုသောအခါ၊-ထွ၊ ၁:၇-၈။ 18ထိုလူမျိုးသည် အဲဂုတ္တုပြည်၌ တိုးပွား၍၊ ယောသပ်ကို မသိမကျွမ်းသော မင်းကြီးတစ်ပါးပေါ်လာသည်တိုင်အောင် များပြားကြလေ၏။- 19ထိုမင်းကြီးသည် ငါတို့အဆွေအမျိုးကို ပရိယာယ်ပြုသဖြင့်၊ သူငယ်များကို အသက်မရှင်စေခြင်းငှာ ပစ်ထားရမည်အကြောင်း ငါတို့ အဘများကို ညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်လေ၏။-ထွ၊ ၁:၁၀-၁၁၊ ၂၂။ 20ထိုအခါ အလွန်အဆင်းလှသော မောရှေကို ဖွားမြင်လျှင်၊ သုံးလပတ်လုံး အဘ၏အိမ်တွင် ကျွေးမွေးကြ၏။-ထွ၊ ၂:၂။ 21နောက်မှပစ်ထားသည်ရှိသော်၊ ဖာရောဘုရင်၏သမီးတော်သည် ကောက်ယူ၍ မိမိသားအရာ၌ မွေးစားလေ၏။-ထွ၊ ၂:၃-၁၀။ 22မောရှေသည်လည် အဲဂုတ္တု အတတ်ပညာ အလုံးစုံတို့ကိုသင်၍၊ နှုတ်သတ္တိ၊ လက်သတ္တိရှိ၏။- 23အသက်လေးဆယ်စေ့သောအခါ ဣလရေလ အမျိုးသားဖြစ်သော မိမိညီအစ်ကိုတို့ကို အကြည့်အရှုသွားမည်ဟု အကြံရှိ၏။-ထွ၊ ၂:၁၁-၁၅။ 24အမျိုးသားချင်းတစ်ယောက်သည် ညှဉ်းဆဲခံရသည်ကို မြင်လျှင် သူ့ဘက်ကနေ၍ အဲဂုတ္တုလူကို ကွပ်မျက်သဖြင့်၊ ထိုညှဉ်းဆဲခံရသော သူအား အနိုင်ပေးလေ၏။- 25ဘုရားသခင်သည် ဤသူလက်ဖြင့် ငါတို့ကို ကယ်နုတ်တော်မူမည်အရာကို ညီအစ်ကိုတို့သည် နားလည်လိမ့်မည်ဟု ထင်မှတ်သော်လည်း၊ ထိုသူတို့သည် နားမလည်ဘဲနေကြ၏။- 26နက်ဖြန်နေ့၌ အချင်းချင်း ခိုက်ရန်ပြုကြသော သူတို့ရှိရာသို့ သွား၍၊ အချင်းလူတို့၊ ညီအစ်ကိုချင်း ဖြစ်လျက်နှင့် အဘယ်ကြောင့် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ညှဉ်းဆဲကြသနည်းဟု ဆို၍ ရန်ငြိမ်းရာသို့ သွေးဆောင်သည်ရှိသော်၊- 27အိမ်နီးချင်းကို ညှဉ်းဆဲသောသူက၊ အဘယ်သူသည် သင့်ကို ငါတို့အပေါ်မှာအကဲအမှူး တရားသူကြီးအရာ၌ ခန့်ထားသနည်း။- 28မနေ့က အဲဂုတ္တုလူကို သတ်သကဲ့သို့ ငါ့ကိုသတ်လိုသလောဟု ဆိုလျက် မောရှေကိုပယ်၏။- 29ထိုစကားကိုကြားလျှင်၊ မောရှေသည်ပြေး၍ မိဒျန်ပြည်၌ ဧည့်သည်ဖြစ်လျက်နေသည်တွင် သားနှစ်ယောက်ကို မြင်လေ၏။ထွ၊ ၁၈:၃-၄။
30အနှစ်လေးဆယ်လွန်သောအခါ၊ သိနာတောင် ခြေရင်းတောတွင်၊ မီးလောင်သောချုံ၌ ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန် ထင်ရှား၏။-ထွ၊ ၃:၁-၁၀။ 31ထိုရူပါရုံကို မြင်သောအခါ မောရှေသည် အံ့ဩ၍ စေ့စေ့ကြည့်ရှုခြင်းငှာ အနားသို့ချဉ်းကပ်လျှင်၊- 32ငါကား သင့်ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရား၊ အာဗြဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇာက်၏ဘုရား၊ ယာကုပ်၏ဘုရားဖြစ်၏ဟု ထာဝရဘုရား၏ ဗျာဒိတ်တော်အသံ ထွက်တော်မူ၏။ ထိုအခါ မောရှေသည် တုန်လှုပ်လျက် စေ့စေ့မကြည့်ဝံ့။- 33ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင်၏ခြေနင်းကို ချွတ်လော့။ သင်နင်းသောအရပ်ကား သန့်ရှင်းသောမြေဖြစ်၏။- 34အဲဂုတ္တုပြည်၌ရှိသော ငါ၏လူတို့သည် ခံရသော ညှဉ်းဆဲခြင်းကို ငါစေ့စေ့မြင်ခဲ့ပြီ။ သူတို့ညည်းတွားမြည်တမ်းသော အသံကိုလည်း ငါကြားခဲ့ပြီ။ သူတို့ကို ကယ်နုတ်ခြင်းငှာ ငါဆင်းလာပြီ။ ယခုသွားလော့။ သင့်ကို အဲဂုတ္တုပြည်သို့ငါစေလွှတ်မည်ဟု ဗျာဒိတ်တော်ရှိ၏။- 35အဘယ်သူသည် သင့်ကို အကဲအမှူး တရားသူကြီးအရာ၌ ခန့်ထားသနည်းဟူ၍ အငြင်းအပယ်ခံရသော ထိုမောရှေကို အကဲအမှူး၊ ကယ်လွှတ်သောသူ ဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်သည် ချုံ၌ထင်ရှားသော ကောင်းကင်တမန်အားဖြင့် စေခန့်တော်မူ၏။-ထွ၊ ၂:၁၄။ 36ထိုသူသည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို နုတ်ဆောင်၍ အနှစ်လေးဆယ်ပတ်လုံး အဲဂုတ္တုပြည်၌လည်းကောင်း၊ ဧဒုံပင်လယ်၌လည်းကောင်း၊ တော၌လည်းကောင်း၊ နိမိတ်လက္ခဏာ၊ အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကို ပြုလေ၏။ထွ၊ ၇:၃၊ ၁၄:၂၁။ တော၊ ၁၄:၃၃။
37သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်၊ သင်တို့ အမျိုးသားချင်းတို့အထဲ၌ ငါနှင့်တူသော ပရောဖက်တစ်ပါးကို သင်တို့အဖို့ ပေါ်ထွန်းစေတော်မူမည်။ ထိုပရောဖက်၏ စကားကို နားထောင်ရကြမည်ဟု ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ပြောဆိုသောသူကား အခြားသူမဟုတ်၊ ထိုမောရှေပင်ဖြစ်သတည်း။- 38ထိုသူသည် တောတွင်ရှိသော အစည်းအဝေး၌လည်းကောင်း၊ သိနာတောင်ပေါ်မှာ သူ့ကိုနှုတ်ဆက်သော ကောင်းကင်တမန်နှင့်လည်းကောင်း၊ ငါတို့အဘများနှင့်လည်းကောင်း ရှိ၏။ ထိုသူသည် ငါတို့အား အပ်ပေးခြင်းငှာ အသက်ရှင်စေသော ဗျာဒိတ်တော်ကို ခံလေ၏။- 39ထိုသူ၏စကားကို ငါတို့အဘများသည် နားမထောင်လိုဘဲလျက် ပယ်၍၊- 40ငါတို့ရှေ့မှာ သွားရသော ဘုရားတို့ကို ငါတို့အဖို့လုပ်ပါ။ ငါတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ နုတ်ဆောင်ခဲ့သော ထိုမောရှေ၌ အဘယ်သို့ ဖြစ်သည်ကို ငါတို့မသိဟု အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ပြန်ချင်သောစိတ်နှင့် အာရုန်ကို ပြောဆိုကြ၏။-ထွ၊ ၃၂:၁။ 41ထိုနေ့ရက်ကာလ၌ နွားသငယ်ကို လုပ်၍ ထိုရုပ်တုအား ယဇ်ပူဇော်သဖြင့် မိမိတို့လက်နှင့် လုပ်သောအရာ၌ပင် ပျော်မွေ့ကြ၏။ အနာဂတ္တိကျမ်း၌ လာသည်ကား၊- 42အို ဣသရေလအမျိုး၊ သင်တို့သည် စီရင်သော တိရစ္ဆာန်နှင့် ယဇ်များကို တော၌အနှစ်လေးဆယ်ပတ်လုံး ငါ့အား ပူဇော်ကြသလော။-အာ၊ ၅:၂၅-၂၇။ 43သင်တို့သည် မောလုပ်၏တဲနှင့် သင်တို့ဘုရား ရင်ဖန်၏ကြယ်တည်းဟူသော ကိုးကွယ်ဖို့ရာ မိမိတို့လုပ်သောပုံတို့ကို ဆောင်ရွက်ကြပြီ တကား။ ထိုကြောင့် ငါသည် သင်တို့ကို ဗာဗုလုန်မြို့ တစ်ဖက်သို့ ဆောင်သွားမည်ဟု ကျမ်းလာရှိသည်နှင့်အညီ၊ ဘုရားသခင်သည် မျက်နှာတော်ကိုလွှဲ၍၊ ကောင်းကင်တန်ဆာများတို့အား ဝတ်ပြုစေခြင်းငှာ ထိုသူတို့ကို စွန့်ပစ်ထားတော်မူ၏။
44မောရှေမြင်ရသောပုံနှင့်အညီ၊ သက်သေခံတော်မူချက် ဌာပနာရာတဲတော်ကို လုပ်ရမည်အကြောင်း အမိန့်တော်ရှိသောသူမှာ ထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ထိုတဲတော်သည် တောတွင် ငါတို့အဘများ၌ရှိ၏။-ထွ၊ ၂၅:၉၊ ၄၀။ 45နောက်ကျသော ငါတို့အဘများသည် ထိုတဲတော်ကို တစ်ပါးအမျိုးသားတို့ ပိုင်သော မြေထဲသို့ ယောရှုနှင့်အတူ ဆောင်သွင်းကြ၏။ ထိုတစ်ပါးအမျိုးသားတို့ကို ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်မင်းလက်ထက်တိုင်အောင် ငါတို့အဘများထံမှ နှင်ထုတ်တော်မူ၏။-ယောရှု၊ ၃:၁၄-၁၇။ 46ထိုဒါဝိဒ်သည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ခံရ၍၊ ယာကုပ်၏ ဘုရားသခင် ကျိန်းဝပ်တော်မူဖို့ရာအရပ်ကို တွေ့ခြင်းငှာ တောင့်တ၏။-၂ရာ၊ ၇:၁-၁၆။ ၅ရာ၊ ၁၇:၁-၁၄။ 47ရှောလမုန်သည်လည်း ဗိမာန်တော်ကို တည်ဆောက်ရ၏။-၃ရာ၊ ၆:၁-၃၈။ ၆ရာ၊ ၃:၁-၁၇။ 48သို့သော်လည်း ကောင်းကင်ဘုံသည် ငါ့ပလ္လင်ဖြစ်၏။- 49-50မြေကြီးသည် ငါ့ခြေတင်ရာခုံဖြစ်၏။ အဘယ်သို့သောဗိမာန်ကို ငါ့အဖို့ တည်ဆောက်ကြမည်နည်း။ အဘယ်အရပ်သည် ငါ့ကျိန်းဝပ်ရာအရပ်ဖြစ်မည်နည်း။-ဟေရှာ၊ ၆၆:၁-၂။ ငါ့လက်သည် ဤအရာအလုံးစုံတို့ကို ဖန်ဆင်းသည် မဟုတ်လောဟု ထာဝရဘုရား၏ ဗျာဒိတ်တော်အချက်ကို ပရောဖက်ပြန်ကြားသည်နှင့်အညီ၊ အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသည် လူတို့လက်ဖြင့်လုပ်သော ဗိမာန်၌ ကျိန်းဝပ်တော်မူသည်မဟုတ်။
51လည်ပင်းခိုင်မာ၍ နှလုံးဖြင့်လည်းကောင်း၊ နားဖြင့်လည်းကောင်း အရေဖျားလှီးခြင်းကို မခံသောလူတို့၊ သင်တို့သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို အစဉ်မပြတ် ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလေ့ရှိကြ၏။ သင်တို့ဘိုးဘေးများ၏ အလေ့နှင့် သင်တို့အလေ့တူ၏။-ဟေရှာ၊ ၆၃:၁၀။ 52သင်တို့ဘိုးဘေးများသည် အဘယ်ပရောဖက်ကိုမျှ မညှဉ်းဆဲဘဲ နေသနည်း။ ဖြောင့်မတ်သောသူ ကြွလာတော်မူမည်အကြောင်းအရာကို ဟောပြောပြညွှန်သော သူတို့ကို ကွပ်မျက်ကြ၏။ ထိုဖြောင့်မတ်သောသူကိုပင် ယခုလည်း သင်တို့သည် အပ်နှံ၍ အသေသတ်ကြပြီ။- 53သင်တို့သည် ကောင်းကင်တမန်များ ခင်းကျင်းသောအားဖြင့် ပညတ်တရားတော်ကို ခံရသော်လည်း မစောင့်မရှောက်ကြဟု သတေဖန် မြွက်ဆို၏။
သတေဖန်ကိုခဲနှင့်ပေါက်ခြင်း
54ထိုစကားကိုကြားလျှင် နှလုံးကွဲပြတ်မတတ်ဖြစ်၍၊ သတေဖန်၌ အံသွားခဲကြိတ်ခြင်းကို ပြုကြလေ၏။- 55သူသည်လည်း သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်သဖြင့်၊ ကောင်းကင်သို့ စေ့စေ့ကြည့်မျှော်၍ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကိုလည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်၏ လက်ယာတော်ဘက်၌ ယေရှုရပ်နေသည်ကိုလည်းကောင်း မြင်လျှင်၊- 56ကြည့်ပါ။ ကောင်းကင် ဖွင့်လှစ်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ လူသားသည် ဘုရားသခင်၏လက်ယာတော်ဘက်၌ ရပ်နေသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ငါမြင်သည်ဟု ဆို၏။- 57ထိုသူတို့သည် ပြင်းစွာသောအသံနှင့် ဟစ်ကြော်၍ နားကိုပိတ်ဆို့လျက် သူ့ဆီသို့ညီညွတ်စွာ တစ်ဟုန်တည်းပြေး၍၊- 58မြို့ပြင်သို့နှင်ထုတ်ပြီးမှ ကျောက်ခဲနှင့် ပစ်ကြ၏။ သက်သေခံတို့သည်လည်း မိမိတို့အဝတ်ကို ရှောလုအမည်ရှိသော လုလင်၏ခြေရင်း၌ ထားကြ၏။- 59ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ကြစဉ် သတေဖန်သည် ပတ္ထနာပြုလျက်၊ သခင်ယေရှု၊ အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကို သိမ်းယူတော်မူပါဟု လျှောက်ဆို၏။- 60ဒူးထောက်လျက်၊ သခင်၊ ဤသူတို့ပြုသော ဒုစရိုက်အပြစ်ကို မှတ်တော်မမူပါနှင့်ဟု ကြီးသောအသံနှင့် ကြွေးကြော်ပြီးမှ ကျိန်းစက်လေ၏။ သူ့ကို ကွပ်မျက်သောအမှုကို ရှောလုသည်လည်း ဝန်ခံလျက်ရှိ၏။

တမန်တော်၀တ္ထု - ၇ (အနက်ဖွင့်)

:  ပထမကျမ်းပိုဒ်သည် ဟေဗြဲလူမျိုးသမိုင်းအစကို ပြန်ကောက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အာဗြဟံ၏ သမိုင်းဇတ်လမ်းကို အဘယ်ကြောင့် အတိအကျ ရှင်းပြသည်ကို မသိရပါ။

၁။ သတေဖန်သည် ဣသရေလလူမျိုးအား ချစ်ခင်ရင်းနှီးသူဖြစ်ကြောင်း ပြသသည်။

၂။ မောရှေနှင့်ယောသပ်ကို အလေးပေးကြသော်လည်း ယေရှုကို ငြင်းပယ်ကြကြောင်း သတိပေးသည်။

အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်ကို လက်ခံကိုးကွယ်သူဖြစ်သည်နှင့် အညီ ညစ်ညမ်းသည်ဟု မဆို။ (သတေဖန်သည် အာဗြဟံ ကိုးကွယ်အသုံးပြုလာခဲ့သော ဗိမာန်တော်ကို ဆန့်ကျင်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသည်။ )

အာဗြဟံ၏ ထင်ရှားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များမှာ –

၁။ မေသောပေါတာမိပြည်မှ ဘုရားသခင်က ခေါ်ထုတ်သည်၊ (အငယ် ၂:၃)

၂။ ခါရန်ပြည်မှ ကာနာန်ပြည်သို့သွားသည်။ (ငယ် ၄)

၃။ ဘုရားသခင် ကတိတော်ပြုသော နေရာသို့ ဓါးမဦးချရောက်ရှိစဉ် အာဗြဟံအား မည်သည့်အရာ တစုံတစ်ခုမှမပေး။ အသုဘချဖို့ မြေတကွက်မျှပင်မပေး။ သို့သော် ကတိတော်သည် ပြည့်စုံလာသည်။ (ဟေဗြဲ ၁၁:၁၃-၄၀)

၄။ ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျိုးအား အဲဂုတ္တုကျွန်ဘဝမှ ရွေးနှုတ်လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ (ငယ် ၆-၇)။ ယောသပ် (ငယ် ၉-၁၉)၊ မောရှေ (ငယ် ၂၀-၃၆။ အခန်းငယ် ၆ သည် အတိတ် နှစ်ပေါင်း လေးရာခန့်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အကြောင်းအရာ (က ၁၅:၁၃)ကို ပြည်လည်ဖေါ်ညွှန်းသည်။ ယုဒလူမျိုးများ အဲဂုတ္တုကျွန်ဘဝခံစားခဲ့ပုံကို သတိရစေသည်။ ယာကုပ်မိသားစု အဲဂုတ္တုတွင် အခြေချသည့်အချိန်မှစ၍ ပြန်လည်လွတ်မြောက်သည့် အချိန်ထိနှစ်ပေါင်း (၄၃၀) ကြာခဲ့ကြောင်း (ထွ ၁၂:၄၀) နှင့် (ဂလာ ၃:၁၇)တွင် ရေးထားသည်။ ထိုဣသရေလများသည်      ၁-ရာစုနှစ်တွင် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရသေးပါ။ တော်ဝင်နန်းမျိုးနွယ် အဖြစ်ရှိနေကြသည်။

၅။ အရေဖျားလှီးခြင်း ပညတ်ချက် (ငယ် ၈)။

၆။ က္ကဇာတ်၊ ယာကုပ်မှစ၍ လူမျိုးနွယ် ဖခင်ကြီး (၁၂) ပါး (ငယ် ၈)၊ ယာကုပ်၏ သား(၁၂)

ယောက်ထဲမှတပါး ယောသပ်က အစပြုသည်။

၇:၉-၁၉ ဓမ္မစောင်းကျမ်းစာလာအရ ယောသပ်သည် ယေရှု၏ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်ဘိုးအေးဖြစ်သည်။ အရေးပါအရာရောက်အချက်ကျသူ ဖြစ်သော်လည်း အထူးတလည်အသားပေးခြင်းမရှိ။ သတေဖန်က ယုဒသမိုင်းကြောင်းရှင်းပြမှသာလျှင်ယောသပ်၏ သားမြေးစဉ်ဆက်ဖြင့်နာဇရက်ယေရှုနှင့် အမျိုးမကင်းကြောင်းသိရှိကြပုံရသည်။

၁။ ယောသပ်ကို ညီအကိုများက အဲဂုတ္တုပြည်သို့ရောင်းစားခဲ့ကြသည်။၊ (ငယ် ၉)

၂။ ထိုအပယ်ခံရတနာသည် အဲဂုတ္တုပြည်တွင်တမိပေါက် တစ်ယောက်ထွန်းထင်ရှားခဲ့သည်။(ငယ် ၁၁-၁၂)

၃။ယောသပ်၏အကိုများသည် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးဒဏ်ကြောင့် အဲဂုတ္တုပြည်သို့ အစာရေစာရှာကြသည်။ သူတို့ညီအစ်ကိုတွေ့ကြသောလည်းမမှတ်မိကြ။ ( ငယ်၁၁-၁၂ )

၄။ ဒုတိယအကြိမ်တွင် ယောသပ်က အမှတ်ပေးလိုက်သည်။ အပယ်ခံရတနာသည် မိသားစုကယ်တင်ရှင်သခင်ဖြစ်သည် (ငယ် ၁၃-၁၄) (ငယ် ၁၄) တွင်မ ပါရှိသည့်(၇၅) ယောက်နှင့် (က၄၆:၂၇)မှ (၇၀)သောဆွေမျိုးတို့သည် ကွာခြားသည်။ သတေဖန်၏စကားသည် ဂရိကျမ်း(က ၄၆:၂၇)နှင့်(ထွ ၁:၅)အတိုင်းဖြစ်သည်။ ဟေဗြဲကျမ်းတွင်(၇၀)ဟုပါရှိသည်။ ထိုယာကုပ်၏ သားသမီးများ အရေအတွက် ကိန်းဂဏန်း ကွာခြားချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အတွေအထူးအငြင်းပွားစရာရှိမည်မထင်။ ၂၉

၅။ ဖခင်ကြီးများကွယ်လွန်၍ ခါနာန်ပြည်တွင်သင်္ဂြိုလ်ကြခြင်း ( ငယ် ၁၅-၁၆)။ ဤနေရာမှာ ကျမ်းပိုဒ်ကွဲလွဲချက်ရှိပြန်သည်။ ဟာမော်ထံမှသုသာန်မြေလုပ်ဖို့အာဗြဟံက မြေကွက်ဝယ်ထားသည်ဟုဆိုသည်။ က ၂၃:၂၆-၁၇ တွင်မူအာဗြဟံသည် ဧဖရုန်ထံမှ မြေကွက်ဝယ်သည် ဟုဆိုသည်။ က ၃၃:၁၉ တွင် ယာကုပ်သည် ရှေခင်သားဟာမော်ထံမှ မြေကွက်ဝယ်သည်ဟုဆိုသည်။ အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ (၁) အာဗြဟံသည် ရှေခင်နှင့်ဟေဗြုန်နှစ်ခုစလုံးတွင် မြေကွက်ဝယ်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ယာကုပ်ကလည်းရှေခင်တွင် နောက်ထပ်ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ (၂) သတေဖန်သည် အာဗြဟံ၏ သားစဉ်မြေးဆက်များ ဝယ်ယူခြင်းကို ဘိုးအေနာမည်တပ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ (၃) သတေဖန်သည် စကားအလွယ်ပြောခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။၃၀

၆။ ယောသပ်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အဲဂုတ္တုပြည်၌ ယာကုပ်အမျိုးသည် လူဦးရေများစွာတိုးပွားလာသည် (ငယ် ၁၇-၁၉). ထို့ကြောင့်ထိုသူများ၏ ကံကြမ္မာစီရင်ဖို့ မောရှေပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု သတေဖန်က ရှင်းပြသည်။

၇:၂၀-၄၃ သတေဖန်သည် ယုဒေလူမျိုး၏ စောစောက စွပ်စွဲချက်များကို သတ္တိရှိရှိ အချက်ကျကျချေပသည်။ ယုဒများငြင်းပယ်သော မေရှိယသခင်ယေရှုရှင်အကြောင်းကိုချေပပြီးနောက် ဆက်လက်၍ မောရှေအကြောင်းကိုလျှောက်လဲချေပသည်။က္ကသရေလလူမျိုးသည် ဘုရားသခင်ရွေးချယ်ပေးသောလမ်းကို ငြင်းပယ်ကြသောကြောင့်မှားယွင်းကြကြောင်းထောက်ပြသည်။

၁။ မွေးဖွားခြင်း၊ ငယ်စဉ်တောင်ကျေးဘဝနှင့် အဲဂုတ္တုပြည်တွင် ပညာရည်နို့စို့ခဲ့ပုံ (ငယ် ၂၀-၂၂)။ သတေဖန်ပြောသော စကားများသည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် (ထွ ၄:၁၀) နှင့်တလေတည်းတသံတည်းဖြစ်နေသည်။

၂။ အဲဂုတ္တုသားများ၏ စောကားမှုကို ခုခံပေးသောကြောင့်မိမိညီအကိုများက သစ္စာဖောက်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသည် (ငယ် ၂၃-၂၈)။ အငယ် ၂၅ ကို သတိထားကြည့်ပါ။ မိမိလူများက ခရစ်တော်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်တူနေသည်။

၃။ မိဒျန်ပြည်သို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံသည် (ငယ် ၂၉)။

၄။ ဘုရားသခင်က ခြုံပုတ်မီးလောင်ထဲက ကိုယ်ထင်ပြသည်။ သူ့လူများကို ရွေးနှုတ်ရန် အဲဂုတ္တု ပြည်သို့ ပြန်ပို့သည် (ငယ်၃၀-၃၅)။

၅။ မိမိအမျိုးကို ကယ်တင်သူ ဖြစ်လာသည်၊ (ငယ်၃၆)။

၆။ မေရှိယသခင်ပေါ်ထွန်းမည့်အကြောင်း ပရောဖက်ပြုခဲ့သည်၊ (ငယ် ၃၇)(“ငါကဲ့သို့” ဆိုသည်မှာ သူလည်းထမြောက်မည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။)

၇။ ကန္တာရလွင်ပြင်ခရီးတလျှောက်တွင်ပညတ်တော်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော အရှင်ဖြစ်သည်၊ (ငယ် ၃၈)။

၈။ သူ့လူများက မောရှေကို ဒုတိယအကြိမ်ငြင်းပယ်ကြသည်။ ရွှေနွားရုပ်တုကိုးကွယ်ကြသည် (ငယ် ၃၉-၄၁)။ က္ကသရေလတို့၏ ရုပ်တုကိုးကွယ်ပုံကို အငယ် ၄၂-၄၃ တွင်ရှင်းပြထားသည်။  က္ကသရေလတို့၏ယစ်ပူဇော်ကိုးကွယ်ကြခြင်းမှာ မောလုပ်ဘုရားဖြစ်သည်။ ဘုရားအဖြစ်ကြယ်များကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ ထိုအပြစ်များကြောင့် က္ကသရေလလူမျိုးကို ဗာဗုလုန်နယ်စွန်ထိအောင် ကျွန်ခံစေမည်ဟုဆိုသည်။ (ငယ် ၄၂-၄၃) သည် (အာမုသ် ၅:၂၅-၂၇) Septuagint ကို ကိုးကားခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဒမသတ်မြို့အလွန်အစား ဗာဗုလုန်လွန်သည့်တိုင်အောင် ဟုဆိုပါသည်။ မှန်ပါသည်။

သမိုင်းဘီးတပတ်လည်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လူမျိုးတိုင်းတွင် မျိုးဆက်ရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်သောအခါ နားမလည်ကြသေး (ငယ် ၂၅)။ ဘဝအစဉ်ပြေသောအခါ နှုတ်ကပတ်တော်ကို နာခံရန် ဂရုမစိုက် (၂၇)။ ကယ်တင်ရှင်စေလွှတ်သောအခါ ငြင်းပယ်ကြသည် (၃၉)။ မကောင်းသောအရာမှ ကယ်နှုတ်သောအခါ ကရုဏာတော်အား ရုပ်တုမျှသာ သဘောထားကြသည်(၄၂)။ လူ့သဘောသဘာဝသည် ပုန်ကန်ခြင်း၊ ကျေးဇူးကန်းခြင်း၊ မိုက်မဲခြင်းဖြစ်သည်။  မောရှေကို စကားပြောသော ဘုရားသခင်နှင့် သူတို့ဘိုးဘေးများကို ကတိတော်ပြုသော ဘုရားသခင်သည် အတူတူဖြစ်သည်(၃၂)။ ထိုဘုရားသခင်သည် သူ့လူများ၏ ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမြင်သည် (၃၄)။ လာရောက်ကယ်တင်သည်(၃၄)။ သေခြင်းမှရှင်ခြင်းသို့ လမ်းပြဦးဆောင်သည် (၃၆)။ သူ့ကို တမင်သက်သက် လက်မခံငြင်းဆန်သူများကိုမူ လက်မြောက်သည်(၄၂)။ ဘုရားသခင်သည် ကရုဏာတော်၊ ဘုန်းတန်ခိုးနှင့် ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သော အရှင်သခင်ဖြစ်သည်။ မည်သည့် အခြေအနေအချိန်အခါတွင် မဆို ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ (မာလ ၃:၆)။            သတေဖန်၏ တရားနာပရိသတ်အတွက် ထိုဘုရားသခင်သည် လက်မခံနိုင်ဖွယ်ရာမရှိ။ ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်များသည် အစဉ်အမြဲတည်တံ့သည်။၃၁

၇:၄၄-၄၆  သတေဖန်က ပရိသတ်အား တဲတော်အကြောင်း ရှင်းပြသည်။ ဘိုးဘေးများသည် ကန္တာရခရီးရှည် ဖြတ်သန်းကြစဉ်တွင် တဲတော်တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကာလတွင် ပြည်သူပြည်သားတို့သည် ကောင်းကင်ကို မော်ကြည့်ကိုးကွယ်ကြသည်။ ယောရှုသည် ခါနာပြည်ကို ဝင်ရောက် သိမ်းပိုက်စဉ်တွင် ထိုတဲတော်ကို ဖျက်သိမ်းယူဆောင်သွားသည်။ တဖန် ခါနာန်ပြည်တွင် ပြန်ဆောက်၍ ထိုတဲတော်သည် ဒါဝိဒ်၏ နေ့ရက်တိုင်အောင် တည်တံ့ခဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်မင်းသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် မျက်နှာပွင့်လန်းသူဖြစ်သောကြောင့် ယာကုပ်ဘုရားကျိန်းဝပ်တော်မူရာ ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ဖို့ ဆုတောင်းပြင်ဆင်ခဲ့သည်။

၇:၄၇-၅၀  ဒါဝိဒ်သည် ဗိမာန်တော်ကို တည်ဆောက်ရန် ဆုတောင်းသော်လည်း ဆုတောင်းမပြည့်ခဲ့။ ရှောလမုန်လက်ထက်တွင်သာ လက်စသပ်နိုင်သည်။

ဗိမာန်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ လူများအတွက် ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်သည် ကန့်သတ်ချက်မပြုပါ။ ဤဗိမာန်တော်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှော်လမုန်သည် အထူးဝမ်းသာအားရလျက်ရှိသည် (၃ရာ ၈:၂၇)။ ဟေရှာယက ထိုဗိမာန်တော်သည် အမှန်တကယ်ဘုရားသခင် ကိန်းဝပ်စိုးစံရာ မဟုတ်သော်လည်း အကျင့်သိက္ခာနှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာ တည်ဆောက်ရှင်သန်ရာဖြစ်ကြောင်းဆိုခဲ့သည် (ဟေရှာ ၆၆:၁-၂) ကိုယ်တော်သည် ကြေမွသောနှလုံး၊ ကျိုးနွံသောမနော်၊ နှုတ်ကပတ်တော် နာခံသောစိတ်ကို လိုလားသည်။

၇:၅၁-၅၃  ယုဒ ခေါင်းဆောင်များသည် သတေဖန်က မည်သို့ရှင်းပြချေပစေကာမူ ယုဒ အစဉ်အလာချိုးဖောက်ကြောင်း တတွင်တွင်စွပ်စွဲနေကြသည်။ သတေဖန်သည် ဖရုဿဝါစာမသုံး၊ စွပ်စွဲချက်များကို လူကြီးပီသစွာ ရှင်းပြသည်။

ထိုသူများသည် အလွန်ခေါင်းမာကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဗျာဒိတ်တော်ကို မကြားနိုင်အောင် နားပင်းကြသည်။ ထိုသို့ပြောရာတွင် ဣသရေလ ဘုရားကို ထိပါးခြင်းမဟုတ်။ ဗျာဒိတ်တော်စကားကို မကြားနိုင်အောင် တပါးအမျိုးသားများကဲ့သို့ အရေဖျားလှီးခြင်းမခံ၊ နားပြင်းနေကြသည်ဟု အပြစ်တင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘိုးဘေးများက သန်းရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို တောက်လျှောက်ငြင်းပယ်သည့် နည်းတူ သားစဉ်မြေးဆက်ဆန့်ကျင်ကြသည်။ ယုဒဘိုးဘေးများသည် ခရစ်တော်အကြောင်း ဟောကြားသော ပရောဖက်တိုင်းကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ကြသည်။ ယခုလက်ရှိ ယုဒများလက်ထက်တွင် ရောက်သောခါ ထိုရှေးပရောဖက်များ ကြိုတင်ဟောကြားသည့် မေရှိယကို ကွပ်မျက်ကြသည်။ ပညတ်တော်များကို ချိုးဖောက်ဖျက်ဆီးကြသည်။ ကောင်းကင်တမန်များမှတဆင့် ပေးအပ်သော ပညတ်တော်များကို ချေဖျတ်ကြသည်။

ထို့ထက်ဆိုးဝါးသော အရာမရှိတော့ပါ။ စကားကမ်းကုန်သည်။ သတေဖန်အား စွပ်စွဲချက်ပြန်လည်ချေပခွင့် ပြုကြသော်လည်း ခုခံချေပရုံသက်သက်သာ ဖြစ်သည်။ သတေဖန်က စွပ်စွဲသူများအား ပြန်လည်ချေပ၊ အမှားများကို ထောက်ပြသော်လည်း အရာမထင်။

၇:၅၄-၆၀  သတေဖန်သည် ပရိသတ်အား ထိုသို့ရှင်းပြပြီး ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်နေစဉ် ကောင်းကင်တစ်ခါးဖွင့်လှစ်လျှက် ရှိနေသည်ကို မြင်သည်။ ပရိသတ်များကမူ သတေဖန်၏စကားကို နားမထောင်ချင်ကြ။ အော်ဟစ်ဆူညံလျက် သတေဖန်ကို မြို့ပြင်သို့ဆွဲကာ ခဲဖြင့် ပိုင်းပေါက်ကြသည်။

ထိုနေရာတွင် ပရိသတ်များ၏ အဝတ်အစားများကို သိမ်းဆည်းပေးသူမှာ စိုက်စိုက်မတ်မတ် တာရှုသားလူငယ်လူရွယ် ရှောလုဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ထိုနာမည်ကို သိမှတ်တေးထားသည်။ “မင်းလည်း ထိုအသံမျိုးကြားရဦးမည်” ဟု ဆိုထားသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။

သတေဖန်သည် သခင်ဘုရားကို တမ်းတရင်း ဤသို့ အသေခံခဲ့သည်။

၁။ “သခင်ယေရှု ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကို သိမ်းပိုက်တော်မူပါ” (အပိုဒ် ၅၉)ဟု ဆုတောင်းသည်။ ယေရှုလည်း “ကိုယ်တော်ရှင်၏ လက်တော်သို့ အကျွန်ုပ်၏ ဝိညာဉ်ကိုအပ်ပါ၏ ” (လု ၂၄:၄၆)ဟု ဆုတောင်းခဲ့ဘူးသည်။

၂။ တဖန် “ဤသူတို့ပြုသောအမှုကို လွှတ်တော်မူပါ” (ငယ် ၆၀)ဟု ဆုတောင်းသည်။ သခင်ယေရှုလည်း “အိုအဘ ထိုသူတို့၏ အပြစ်ကို ဖြေလွှတ်တော်မူပါ” (လု ၂၃:၃၄)ဟု ဆုတောင်းခဲ့ဘူးသည်။

သတေဖန်သည် စိတ်ကူးပေါက်ရာဖြင့် သခင်ယေရှုစကားနှင့် ဆင်တူခြင်းမဟုတ်ပါ။ “ဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသော သခင်ဘုရားမှ လွှတ်တော်မူသော ဘုန်းအသရေတော်သည် ငါတို့အား အစဉ်တစိုက်ဘုန်းအသရေတိုးပွားစေ၍ ကိုယ်တော်၏ ပုံသဏ္ဌာန်တော်သို့ ပြောင်းလဲစေ၏” (၂ကော ၃:၁၈)

ထိုသို့ ဆိုတောင်းပြီးသည် နှင့် တပြိုင်နက်သတေဖန်သည် ခရစ်တော်၌ အိပ်ပျော်သွားသည်။ အိပ်ပျော်ခြင်းဆိုသည်မှာ ခန္ဒာကိုယ်အိပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်မပါပါ။ ယုံကြည်သူများ သေလွန်သောအခါ သူတို့ ဝိညာဉ်သည် ခရစ်တော်ထံသို့ (၂ကော ၅:၈) ရောက်သည်။ ရုပ်ခန္ဓာသည် မြေကြီးပေါ်တွင် အိပ်စက်သည်။

သာမန်အားဖြင့် ယုဒများသည် သေဒဏ်စီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိကြပါ။ ရောမအစိုးရအောက်တွင် ရှိနေကြသောကြောင့် ရောမဥပဒေလိုက်နာရသည်။ (ယော ၁၈:၃၁)။ သို့သော် ဗိမာန်တော်နှင့် ပတ်သက်လျှင် ချို့ယွင်းချက်ပေးထားသည်။ သတေဖန်လည်း ဗိမာန်တော်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်းဖြင့် အတင်းစွဲစွဲကြသည်။ ပြစ်ချက်မှာ ရှာမတွေ့သော်လည်း ယုဒများက အဓမ္မစီရင်ခဲ့ကြသည်။ သခင်ယေရှုကိုလည်း ဗိမာန်တော်စော်ကားမှုဖြင့် စွပ်စွဲ (မာ ၁၄:၅၈) ခဲ့ကြဘူးသည်။ သို့သော် စွပ်စွဲချက်မခိုင်လုံ၊ မမှန်ကန်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။