တမန်တော်၀တ္ထု - ၁

1အို သော်ဖိလု၊ ယေရှုသည် ရွေးကောက်တော်မူသော တမန်တော်တို့ကို ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် မှာထားပြီးမှ၊-လု၊ ၁:၁-၄။ 2အထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကို ခံတော်မူသောနေ့မရောက်မီကာလတွင်၊ ပြုမူသွန်သင်တော်မူသမျှတို့ကို ထုတ်ဖော်၍၊ အထက်ကျမ်းစာကို ငါစီရင်ရေးထားပါပြီ။- 3အသေခံတော်မူပြီးလျှင်၊ တမန်တော်တို့အား အရက်လေးဆယ်ပတ်လုံး ကိုယ်ကိုပြ၍ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောအရာတို့ကို မိန့်မြွက်တော်မူလျက်၊ မိမိအသက်ရှင်သည်အကြောင်းကို ခိုင်ခံ့သော သက်သေအများအားဖြင့် ပြတော်မူ၏။- 4ထိုတမန်တော်တို့ကို စုဝေးစေတော်မူပြီးလျှင်၊ ယေရုရှလင်မြို့မှမထွက်မသွားဘဲ ခမည်းတော်၏ ကတိကိုငံ့နေမည်အကြောင်း မှာတော်မူ၍၊ ထိုကတိတော်ကို ငါဟောပြောသဖြင့် သင်တို့သည်ကြားသိရကြပြီ။-လု၊ ၂၄:၄၉။ 5ကတိတော်အချက် ဟူမူကား၊ ယောဟန်သည် ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏။ သင်တို့သည် မကြာမမြင့်မီ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ ဗတ္တိဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။မ၊ ၃:၁၁။ မာ၊ ၁:၈။ လု၊ ၃:၁၆။ ယော၊ ၁:၃၃။
ကောင်းကင်ဘုံသို့တက်ကြွခြင်း
6ထိုတမန်တော်တို့သည်လည်း စုဝေး၍၊ သခင်ဘုရား၊ ယခုအခါကိုယ်တော်သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား နိုင်ငံကိုပြန်ပေးတော်မူမည်လောဟု မေးလျှောက်ကြလျှင်၊- 7သခင်ဘုရားက၊ ခမည်းတော်၏တန်ခိုးအားဖြင့် စီရင်တော်မူသောအချိန်ကာလကို သိရသောအခွင့်သည် သင်တို့၌မရှိ။- 8ထိုသို့မရှိသော်လည်း၊ သင်တို့အပေါ်သို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဆင်းသက်သောအခါ သင်တို့သည် တန်ခိုးကိုခံရ၍ ယေရုရှလင်မြို့မှစသော ယုဒပြည်၊ ရှမာရိပြည်၊ မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် ငါ၏သက်သေ ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။-မ၊ ၂၈:၁၉။ မာ၊ ၁၆:၁၅။ လု၊ ၂၄:၄၇၊ ၄၈။ 9တမန်တော်တို့သည် ကြည့်ရှုလျက်နေကြစဉ်၊ သခင်ဘုရားသည် အထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကို ခံတော်မူ၍၊ မိုးတိမ်သည် ကိုယ်တော်ကို မျက်ကွယ်အောင် ခံယူလေ၏။-မာ၊ ၁၆:၁၉။ လု၊ ၂၄း၅၀-၅၁။ 10ထိုသို့ကြွတော်မူသည်ကို တမန်တော်တို့သည် ကောင်းကင်သို့ စေ့စေ့ကြည့်မျှော်လျက် နေကြစဉ်တွင်၊ လူနှစ်ယောက်တို့သည် ဖြူစင်သောအဝတ်ကို ဝတ်ဆင်လျက် တမန်တော်တို့အနားမှာ ပေါ်လာ၍၊- 11အို ဂါလိလဲလူတို့၊ အဘယ်ကြောင့်ကောင်းကင်သို့ ကြည့်မျှော်လျက် နေကြသနည်း။ သင်တို့နှင့်ခွာ၍ ကောင်းကင်သို့ဆောင်ယူခြင်းကို ခံတော်မူသော ထိုယေရှုသည် သင်တို့မျက်မှောက်၌ ကောင်းကင်သို့ ကြွသွားတော်မူသည်နည်းတူ တစ်ဖန်ကြွလာတော်မူလတ္တံ့ ဟုပြောဆို၏။
ယုဒ၏နေရာကိုဆက်ခံသူ
12ထိုအခါ ယေရုရှလင်မြို့နှင့် ဥပုသ်နေ့တစ်နေ့ခရီးသာကွာ၍ သံလွင်အမည်ရှိသောတောင်မှ ယေရုရှလင်မြို့သို့ တမန်တော်တို့သည် ပြန်ကြ၏။- 13ရောက်ကြလျှင်၊ ပေတရု၊ ယာကုပ်၊ ယောဟန်၊ အန္ဒြေ၊ ဖိလိပ္ပု၊ သောမ၊ ဗာသောလမဲ၊ မဿဲ၊ အာလဖဲ၏သားယာကုပ်၊ ရှိမုန်ဇေလုတ်၊ ယာကုပ်ညီ ယုဒတို့သည် တည်းနေရာအိမ်အထက်ခန်းသို့ တက်ကြ၏။-မ၊ ၁၀:၂-၄။ မာ၊ ၁၃:၁၆-၁၉။ လု၊ ၆:၁၄-၁၆။ 14ထိုသူအပေါင်းတို့သည် ယေရှု၏မယ်တော်မာရိမှစ၍ မိန်းမတို့နှင့်လည်းကောင်း၊ ညီတော်တို့နှင့်လည်းကောင်း၊ တညီတညွတ်တည်း ကြိုးစား၍ ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလျက် နေကြ၏။
15ထိုအခါ အရေအတွက်အားဖြင့် တစ်ရာနှစ်ဆယ်သော တပည့်တော်တို့၏အလယ်၌ ပေတရုသည်ထ၍၊- 16ညီအစ်ကိုတို့၊ ယေရှုကိုဖမ်းဆီးသောသူတို့အား လမ်းပြသောယုဒရှကာရုတ်ကို ရည်မှတ်၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဒါဝိဒ်မင်း၏နှုတ်ဖြင့် ဗျာဒိတ်ထားတော်မူနှင့်သော ကျမ်းစာချက်အတိုင်း မပြည့်စုံဘဲ မနေရ။- 17ထိုသူသည် ငါတို့နှင့် ရေတွက်ဝင်ခြင်းသို့ရောက်၍ ဓမ္မဆရာ၏အရာကို ခံရပြီ။- 18ထိုသူသည် မတရားသောအမှုအတွက်ဖြင့် ရသောအခနှင့် မြေတစ်ကွက်ကိုဝယ်ပြီးမှ၊ မှောက်လျက်ကျလဲ၍ ဝမ်းကွဲသဖြင့် အအူများပေါက်လေပြီ။- 19ထိုအကြောင်းအရာကို ယေရုရှလင်မြို့၌နေသော သူအပေါင်းတို့သည်သိ၍ မိမိတို့ဘာသာအားဖြင့် ထိုမြေကို အကေလဒမဟု ခေါ်တွင်ကြ၏။ အနက်ကား သွေးမြေဟု ဆိုလိုသတည်း။-မ၊ ၂၇:၃-၈။ 20ဆာလံကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ သူ၏နေရာအရပ်သည် လူဆိတ်ညံရာအရပ် ဖြစ်ပါစေ။ နေသောသူ မရှိပါစေနှင့်။ သူ၏အရာကိုလည်း အခြားသူရပါစေဟု ရေးမှတ်သတည်း။-ဆာ၊ ၆၉:၂၅၊ ၁၀၉:၈။ 21ထိုကြောင့် ယောဟန်သည် ဗတ္တိဇံကို ပေးသည်ကာလမှစ၍၊ 22သခင်ယေရှုသည် ငါတို့နှင့်ခွာ၍ အထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကို ခံတော်မူသည်နေ့ရက်တိုင်အောင်၊ တပည့်တော်တို့နှင့်အတူ ထွက်ဝင်သွားလာတော်မူသော ကာလပတ်လုံး ငါတို့နှင့်ပေါင်းဖော်၍နေသောသူ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်၊ ထိုသခင်ထမြောက်တော်မူသည် အကြောင်းကို ဟောပြော၍ ငါတို့နှင့်အတူ သက်သေခံဖြစ်ရမည်ဟု ပေတရုပြောဆို၏။-မ၊ ၃:၁၆။ မာ၊ ၁:၉၊ ၁၆:၁၉။ လု၊ ၃:၂၁၊ ၂၄:၅၁။
23ဗာရှဗဟု ခေါ်ဝေါ်၍ ယုတ္တုအမည်သစ်ကိုရသော ယောသပ်နှင့် မဿိကို ခန့်ထား၍၊- 24ဤသို့ဆုတောင်းကြ၏။- 25လူအပေါင်းတို့၏ စိတ်နှလုံးကိုသိတော်မူသော သခင်ဘုရား၊ ယုဒရှကာရုတ်သည် မိမိနေရာအရပ်သို့ သွားအံ့သောငှာ ဓမ္မဆရာ၏အရာ၊ တမန်တော်၏အရာမှ ရွေ့လျော့ဖောက်ပြန်သည်ဖြစ်၍၊ ထိုအရာကိုခံစေခြင်းငှာ ဤသူနှစ်ယောက်တို့တွင် ရွေးကောက်တော်မူသောသူကို ပြညွှန်တော်မူပါဟု ဆုတောင်းပြီးမှ၊- 26စာရေးတံချကြသဖြင့် မဿိသည် စာရေးတံကိုရ၍၊ တစ်ကျိပ်တစ်ပါးသောတမန်တော်တို့နှင့် ရေတွက်ဝင်ခြင်းသို့ ရောက်လေ၏။

တမန်တော်၀တ္ထု - ၁ (အနက်ဖွင့်)

၁။ ယေရုရှလင်အသင်းတော် (အခန်း )

(ကထမြောက်သော အရှင်သခင်၏ဝိညာဉ်တော် ကတိ(:)

:  ကျမ်းစာကို ဖွင့်လျှင် ဖွင့်ခြင်းဆေးပညာရှင် လုကာက သောဖိလုထံ လိပ်မူ၍ ရေးသားသည်။ ထိုသူသည် မည်သူဖြစ်ကြောင်း အသေအချာမသိရပါ။ ရှင်လုကာခရစ်ဝင် နောက်ဆုံးပိုင်းကျမ်းပိုဒ်များတွင် ခရစ်တော်ပြန်လည် ကြွမြန်းကြောင်း၊ တပည့်တော်များ သန့်ရှင်းသော်ဝိညာဉ်တော်၌ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာ ခံကြရမည့်အကြောင်း (လု ၂၄:၄၈-၅၃) ရေးထားသည်။

ယခုဤကျမ်းပိုဒ်တွင်လည်း ရှင်လုကာသည် ထိုဇာတ်လမ်းကို ပြန်လည် အသက်ဆက်ထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က တမန်တော်ကဝတ္ထုကိုလည်း ဝိညာဉ်တော် ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ ရှင်လုကာ ခရစ်ဝင်ကျမ်းသည် ခရစ်တော်၏ သက်တော်စဉ်နှင့် သွန်သင်တော်မူချက်များ မှတ်တမ်းဖြစ်သည်။ ဤတမန်တော်ဝတ္ထုတွင်မူ သခင်ယေရှုပြန်လည် ကြွမြန်းပြီးသောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့် သွန်သင်ချက်များကို ဆက်လက် ရေးမှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။

ခရစ်တော်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် သွန်သင်ချက်နှစ်ခုစလုံး ပါဝင်သည်။ လုပ်ဆောင်စရာမပါသော မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်မပါသော ဘာသာအယူဝါဒ မဟုတ်ပါ။ ကယ်တင်ရှင် ယေရှုသခင်သည် သွန်သင်တော်မူသည့်အတိုင်း အသက်ရှင်သည်။ ဟောကြားသည့်အတိုင်း နေထိုင်ကျင့်ကြံသည်။

:  ရှင်လုကာစီရင်ရေးသားသော ယခင်ခရစ်တော်ကျမ်းအဆုံးပိုင်းတွင်လည်း သောဖိလု၏ နာမည် တွေ့ရသည်။ သခင်ခရစ်တော် ကောင်းကင်သို့ ပြန်ကြွစဉ်တွင်လည်းရှိနေကြောင်းတဖန်တွေ့ရသည်။ တပည့်တော်(၁၁)ပါးသို့ သခင်ဘုရား၏ နောက်ဆုံးမှာကြားချက်များကိုလည်း ကြားသိပေမည်။

:  ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ပြန်မကြွမီ ရက်ပေါင်း(၄၀အတွင်းတွင် အမျိုးမျိုးကိုယ်ထင်ပြခဲ့ရာ၊ ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် ထမြောက်ကြောင်း ကိုလည်း အသေအချာပြသခဲ့သည် ( ယော ၂၀:၁၉-၂၆၊ ၂၁:၁-၁၄ ကိုကြည့်)။

ထိုကာလအတွင်းတွင် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်း ပေါ်ထွန်းမည့်အကြောင်း သွန်သင်ဟောပြောခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်၏ ဘူမိနက်သည် ဤကမ္ဘာလောကမဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း သခင်ဘုရားကို ရှင်ဘုရင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံယူကြသည်။

နိုင်ငံတော်နှင့်အသင်းတော်ကိုနားရှုပ်စရာမရှိပါ။ သခင်ယေရှုက သူ့ကိုသူအား ဣသရေလလူမျိုး၏ ဘုရင်အဖြစ် ခံယူထုတ်ဖေါ်သော်လည်း ထိုလူမျိုးက လက်မခံငြင်းပယ်ကြသည် ( မ ၂၃:၃၇ )။ ထို့ကြောင့်သခင်ဘုရားသည် ဤလောက နိုင်ငံတော်ကို ဣသရေလများ နောင်တရ၍ သခင်ယေရှုအား မေရှိယ သခင်အဖြစ် လက်ခံသည့်အချိန်အထိ ရွှေ့ဆိုင်းပေးသည် (တ ၃:၁၉-၂၁)။

မျက်မှောက်ကာလတွင် ဘုရင်လစ်ဟာနေသည်။မည်သို့ပင်ဆိုစေ ဤကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် လူ့မျက်စိဖြင့် မမြင်သာသော ခရစ်ယာန်လောကရှိနေသည်၊ (ကော ၁:၁၃)။ ထိုကျမ်းစကားမှာ သခင်ဘုရား၌ ဆက်စပ်ပတ်သက်ခြင်း အသိုင်းအဝန်းကို ဆိုလိုသည် (မ ၂၅:၁-၁၂)။ ထိုသို့ ဆက်ဆံပတ်သက်ခြင်းသည် လူ့အမြင် ပြင်ပလက္ခဏာရုပ်သွင်ဖြင့် ပါဝင်ခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည် (မ ၁၃:၁-၅၂)။ သို့သော် ထိုအသိုင်းအဝန်းထဲတွင် အမှန်တကယ် မှတ်ကျောက်တင်သူသည် အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းခံရသူများသာဖြစ်သည် (ယော ၃:၃-၅)။ နိုင်ငံတော်၏ ရပ်တည်ပုံကို မ ၁၃ တွင်ပုံဥပမာပေးထားသည်။

အသင်းတော်သည် ဓမ္မဟောင်း ပရောဖက်ပြုချက်များနှင့်မဆိုင်၊ အသစ်စက်စက်ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်သည်၊ (ဧ ၃:၅)။ ပင်တေကုတ္တေနေ့မှ အစပြု၍ ချီဆောင်ခြင်းကာလအကြား ယုံကြည်သူများဖြင့် အသင်းတော် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အသင်းတော်သည် ခရစ်တော်၏ သတို့သမီးဖြစ်သည့်အားလျှော်စွာ အနှစ်တစ်ထောင် ကာလတွင် ခရစ်တော်နှင့်အတူ စိုးစံမည်။ ဘုန်းတန်ခိုးကိုလည်း ထာဝရဝေမျှမည်။ ခရစ်တော်ယေရှုသည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလပြီးဆုံးသောအခါ ရန်သူ့များကို ချေမုန်းအောင်ပွဲခံ၍ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်စွာ ကမ္ဘာလောကကို အုပ်စိုးမည်၊ (ဆာ ၇၂:၈)။

ယေရုရှလင်မှ အနှစ်တထောင် အုပ်စိုးသော်လည်း (ဗျာ ၂၀:၄) ဘုရားသခင်၏ ရန်သူများ ချေမုန်းသုတ်သင်ပြီးသည့်တိုင်အောင် နိုင်ငံတော်သည် တည်မြဲနေမည်။ အနှောက်အယှက်၊ အဟန့်အတားမရှိ ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာ စိုးစံနေမည် (၂ပေ ၁:၁၁)။

:  သခင်ဘုရားနှင့် တပည့်တော်များအခန်းတစ်ခုတွင် စုဝေးနေကြကြောင်းတွေ့ရသည်။ တပည့်တော်များအား ယေရုရှလင်မှ မခွာကြဖို့ သိမှတ်စေသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ထိုယေရုရှလင်သည် တပည့်တော်များကို မုန်းတီးသော၊ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်သော၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သော မြို့တော်မဟုတ်ဘူးလား။

မှန်ပါသည်။ အဘဘုရားသခင်၏ ကတိတော်များသည် ယေရုရှင်လင်မြို့တွင် ပြည့်စုံသည်။ သခင်ဘုရားအား ကားတိုင်ပို့ကြသော ထိုမြို့တော်ကို ရောက်လာမည့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကတာဝန်ယူပါမည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် အကူအညီဖြင့် ဘုရားသားတော် ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရပုံများကို သက်သေခံကြရမည်။ ယေရုရှလင်မြို့သည် လောက၏အပြစ်၊ ဒုစရိုက်၊ တရားစီရင်ခြင်းတွင် ပထမဆုရသူဖြစ်ကြောင်းသမ္မာတရား၏ ဝိညာဉ်တော်က သိမှတ်သည်။ တပည့်တော်များသည်လည်း ထိုနေရာတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ခံယူကြရမည်။ ထို့နောက် အသက်ကို ဖက်နှင့်ထုပ်၍ ပြေးကြရဦးမည်။ မိမိတို့ ပင်ကိုယ်အားနည်းခြင်းနှင့်သူရဲဘော်ကြောင်ခြင်းများကိုလည်း သတ္တိသွေး မွေးပေးရဦးမည်။

ဤအကြိမ်သည် ခမည်းတော်ဘုရား၏ ကတိတော်များအား သားတော်နှုတ်ဖျားမှ ပထမအကြိမ် ကြားသိခြင်း မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်တော်ဘုရား လူ့လောကတွင် အမှုတော်ပြုစဉ်ကာလ၊ အထူးသဖြင့်အပေါ်ထပ်ခန်းတွင်းတွင် သြဝါဒပေးစဉ်တွင်လည်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ရောက်ရှိလာမည့်အကြောင်း ကတိတော်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည် (လု ၂၄:၄၉၊ ယော ၁၄:၁၆-၂၆၊ ၁၅:၂၆၊ ၁၆:၇-၁၃ တို့ကိုလည်းကြည့်)

:  နောက်ဆုံးအကြိမ် စုဝေးခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ကတိတော်ကို မမေ့ကြဖို့ ထပ်မံသတိပေးသည်။ အချို့သည် ဗတ္တဇံယောဟန်၏ ရေနှစ်ခြင်း မင်္ဂလာ မခံယူသူရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ သို့သော်ထိုရေ၌နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာသည် ပြင်ပဗတ္တိဇံသွင်ပြင် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရက်များမကြာမီ အပြင်ဗတ္တိဇံ၊ အတွင်းအဇ္စျတ္တနှစ်ခုစလုံး စင်ကြယ်စေသောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံကြရမည်။ ပထမရေ၌နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာသည် နောင်တရကြောင်း ဣသရေလလူမျိုးများ၏ သဘော လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ဒုတိယနှစ်ခြင်း မင်္ဂလာသည် အသင်းတော်ထဲသို့ စုပေါင်းသမသည့်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏ ခန္ဓာကိုယ်၌ပါဝင်ခြင်း၊ အမှုတော်၌ ပါဝင်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သည်။

ယေရှုသခင်က ရက်များမကြာမီအတွင်းတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာ ခံယူကြရမည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော် မီး၌နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံ ယူမည့်အကြောင်း ထည့်မပြောပါ။ (မ ၃:၁၁-၁၂၊ လု ၃:၁၆-၁၇)။

(တမန်တော်များရှေ့တွင် ကောင်းကင်ဘုံသို့ ကြွခြင်း (:၁၁)

:  ဗေသနိတစ်ဖက်ရှိ သံလွင်တောင်ပေါ်မှာ ဖြစ်သည်။ တိုတောင်ပေါ်မှ ကောင်းကင်ဘုံသို့ သခင်ဘုရား ကြွမြန်းတော်မူသည်၊ (လု ၂၄:၅၀-၅၁)။

တပည့်တော်များသည် ရောက်ရှိလာမည့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကြောင်း တွေးတောနေကြသည်။ ပရောဖက်ယောလ ဟောကြားဖူးသော ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းခြင်းနှင့် မေရှိယသခင် ဘုန်းတန်းခိုး ထွန်းတောက်မည့်အကြောင်း(ယောလ ၂:၂၈) ပြန်လည်အောက်မေ့ကြပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ဘုရား ပြောသည့် ရက်များမကြာမှီ ဆိုသော စကားနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်ပေါ်ထွန်းတော့မည်ဟု တွေးယူကြသည်။ ဣသရေလများသို့ နိုင်ငံတော် ပြန်လည်အပ်နှင်းတော့မည်ဟု မေးမြန်းကြသည်။

 :  သခင်ဘုရားက ဤကမ္ဘာမြေတွင် နိုင်ငံတော်ထူတောင်မည့်ကြောင်း စကားကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ခြင်း မပြုပါ။ မျှော်လင့်ချက်ရှိမြဲရှိနေသည်။ ထိုနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မည့်နေ့ကို သိနိုင်ကြမည် မဟုတ်ကြောင်း ရှင်းရှင်းလေး ဖြေကြားလိုက်သည်။ ထိုနေ့ကို ခမည်းတော်ဘုရားက သတ်မှတ်သည်။ သို့သော် မည့်သူ့ကိုမှမပြော။ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် ထုတ်ပြန်ကျေညာမည်။

အချိန်အခါ ဟူသော ဝေါဟာရကို ဣသရေလ လူမျိုးများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကြိမ်ဖန်များစွာ ကျမ်းစာတွင် ရှင်းပြထားသည်။ တပည့်တော်များသည် ယုဒ သမိုင်းနောက်ခံရှိသူများဖြစ်ကြသည့်အတိုင်း ထိုနေ့ရက်ကာလနှင့် ခရစ်တော်၏ အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးခြင်းကာလနေ့ရက်များ ရည်ညွန်းကြောင်း သိရှိကြသည်။

:  ထိုနေ့ရက်ကို အတိအကျမပြောပြသော်လည်း ဂရုစိုက်စေရန် ပတ်ဝန်းကျင် အတိတ်နိမိတ် ပေးခိုင်းသည်။ ယေရုရှလင်မြို့၊ယုဒပြည်၊ ရှမာရိပြည်မှစ၍ ကမ္ဘာတဆုံး ယေရှုသခင်၏ သတင်းကို ဟောကြားသက်သေခံခိုင်းသည်။ သို့သော် ဦးစွာ သန့်ရှင်းသောဝိညဉ်တော်၏ တန်ခိုးခံယူရရှိဖို့လိုသည်။ ဝိညာဉ်တော်တန်ခိုးသည် ခရင်ယာန်သက်သေခံ လုပ်ငန်းတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက် ဖြစ်သည်။ တစုံတစ်ယောက်သည် ဗီဇပါရမီ ရှိကောင်းရှိမည်၊ ကျွမ်းကျင်ကောင်း ကျွမ်းကျင်မည်၊ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ကောင်း ရင့်ကျက်မည်။ သို့သော် သန့်ရှင်းသောဝိညဉ်တော်မပါရှိလျှင် ထိရောက်မှုမရှိ။ အခြားတစ်ဖက်တွင် ပညာအရည်အချင်း နည်းချင်နည်းမည်၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိချင်မှရှိမည်၊ ကျမ်းစာဘွဲ့ရချင်မှရမည်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညဉ်တော် ပါရှိလျှင် ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးအား ဘုရားသခင်ထံတော်သို ပို့ဆောင်နိုင်သည်။ စိုးရိမ်တတ်သောတပည့်တော်များသည် သက်သေခံဖို့ တန်ခိုးခွန်အားလိုအပ်သည်။ ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားရန် စင်ကြယ်သောသတ္တိလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါရှိရသည်။

ဘုရားသခင်က ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးထားသည့် အတိုင်း သက်သေခံခြင်းကို ယေရုရှုလင်မှ အစပြုရမည်။ သခင်ယေရှုကို ကွပ်မျက်ခဲ့ကြသော ယုဒမြို့တော်က ပထမဦးဆုံးနောင်တရ၍ ဝန်ခံဖို့အရေးကြီးသည်။

ထို့နောက် ပါလက်စတိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသ၊ ယုဒလူများနေထိုင်သော မြို့ရွာများသို့ တော်ရွာအနှံ ခြေဆန့်ကြရမည်။

ထို့ပြင့် ယုဒလူမျိုးများက အသိအမှတ်မပြု၊ မုန်းတီးရွံရှာနေကြသော ပါလက်စတိုင်း အလယ်ပိုင်း ယုဒတစ်ပိုင်းကပြားမျိုး ရှမာရိလူမျိုးအကြေားတွင် သက်သေခံရမည်။

နောက်ဆုံး ကမ္ဘာမိုးမြေအဆုံး တပါးအမျိုးသားများလူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြား၊ပင်လည်ရပ်ခြား ဒေသသို့ ဟောကြားသက်သေခံရမည်။ ထိုသို့ဟောကြားသက်သေခံခြင်းပြကြပုံကို ပိုမိုသဘောပေါက်နားလည်စေရန် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားသည်။

၁။ ယေရုရှလင်တွင် သက်သေခံခြင်း (အခန်း၁-၇)

၂။ ယုဒနှင့် ရှမာရိပြည် (အခန်း၈:၁၊၉:၃၁)

၃။ ကမ္ဘာမိုးမြေအဆုံး (၉:၃၂-၂၈:၃၁)

:  တပည့်တော်များအား မှာစရာရှိသည်များကို မိန့်မှာပြီးသည် နှင့် တပြိုင်နက် သခင်ဘုရားသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ချီဆောင်ခြင်း ခံရသည်။ ထိုအကြောင်းကို ခရစ်ဝင်ကျမ်းများ အားလုံးက ကိုယ်တော်သည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ ချီဆောင်ခြင်း ခံတော်မူ၏ ဟုတညီတညွတ်တည်း ဆိုကြသည်။ လူပုံအလယ်တွင် မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ကြရသောကြောင့် ရင်သပ်ရှုမောအံဩကြသည်။ အသက်မရှုရဲလောက်အောင် ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်ကြသည်။ လူများသည် သဘာဝမဟုတ်သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များကို မြင်တွေ့သောအခါ မြိုသိပ်ခြင်း မပြုတတ်ကြသည့်အတိုင်း ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုလည်း ထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိ ပြောကြားပျံ့နှံ့သွားသည်။

:၁၀  ထိုသို့ ရင်သပ်ရှုမော ငေးမောနေကြစဉ် ဝတ်ရုံဖြူနှင့် နှစ်ယောက် သည် မပြောမဆိုဘဲ အနီးအပါးသို့ ရောက်လာကြသည်။ ထိုသူနှစ်ပါးသည် ကောင်းကင်တမန်များ ဖြစ်သည်။ သင်္ချိုင်းဂူထဲသို့ တွေ့မြင်ခဲ့ရသော ကောင်းကင်တမန်များ (လု ၂၄:၄) ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။

:၁၁  ထိုကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးက ဂါလိလဲသားများ ဟု အသံပြုလိုက်သည်။ ယုဒရှကာရုတ်မှလွဲ၍ တပည့်တော်များသည် ဂါလိလဲအိုင် အနောက်ဘက်ကမ်းသားများ ဖြစ်ကြပေသကိုး။

ကောင်းကင်တမန်များက လှန့်နှိုးသောအခါမှ တမန်တော်များသည် အသိတရားဝင်လာကြသည်။ မိုးကောင်းကင်ကို အဘယ်ကြောင့် ငေးမောနေကြသနည်း။ ဝမ်းနည်း၍လား၊ အံ့အားသင့်၍လား၊ ခရစ်တော်ကို ရှိကြီးခိုးချင်၍လား။ တခုမဟုတ်၊ သုံးခုစလုံး ရောပြွမ်းနေသည်။ အဓိကမှာ သခင်ဘုရား လက်လွှတ်ကြရသောကြောင့် ဝမ်းနည်းခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် သခင်ခရစ်တော်ဘုရားက “ငါပြန်လာမည်” ဟု မှာထားခဲ့သည်။

သခင်ဘုရား ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာ၍ နိုင်ငံတော် တည်ထောင်မည့် အကြောင်းကို အောက်ပါအချက်များဖြင့် ကတိတော်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော် ချီဆောင်ခြင်း မဟုတ်၊ ခရစ်တော်ဆင်းသက် အုပ်စိုးမည့်အကြောင်းသာ ဖြစ်သည်။

 

၁။ သံလွင်တောင်ပေါ်မှ ကြွမြန်းသွားသည်။ (ငယ် ၁၂)

၁။ သံလွင်တောင်ပေါ် သို့ ဆင်းသက်လာမည်။ (ဇာ ၁၄:)

 

၂။  လူ့ဇာတိအသွင်ဖြင့် ကြွသွားသည်။

၂။ လူ့ဇာတိအသွင်ဖြင့် ကြွလာမည်။ (မာလ )

 

၃။ လူများရှေ့မှောက်တွင် ကြွသွားသည်။

၃။ လူများမျက်မြင်တွင် ဆင်းသက်လာမည်။ ( ၂၄၃၀)

 

၄။ မိုးတိမ်က ကိုယ်တော်ကို ဖုံးကွယ်ချီဆောင်သွားသည်။ (ငယ် )

၄။ မိုးတိမ်စီး၍ ကြွလာမည်။ ( ၂၄၃၀)

 

၅။ ဘုန်းတန်ခိုးဖြင့် ကြွသွားသည်။

၅။ ဘုန်းတန်ခိုးအပြည့်အစုံဖြင့် ပြန်လည် ကြွမြန်းလာမည်။ ( ၂၄၃၀)

 

(ယေရုရှလင်တွင် တပည့်တော်များဆုတောင်း ခြင်းဖြင့် စောင့်မျှော်ခြင်း (၁: ၁၂-၂၆)။

:၁၂ တပည့်တော်များသည် ကိုယ်တော်အား ရှိခိုးပြီးလျှင် အလွန်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းစွာ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ပြန်သွားကြသည် ဟု လု ၂၄: ၅၂ တွင် ဆိုထားသည်။

သံလွင်တောင် မှ ကေဒုန်ချိုင်းဝှမ်းကို ဖြတ်၍ ယေရုရှလင်မြို့ သွားသောခရီးသည် ၂ ဖာလုံသာဝေးသည်။ ထိုခေတ်ကာလတွင် ဥပုသ်နေ့၌ ယုဒများအတွက် ထိုခရီးသည် မဟာခရီးရှည်ကြီးဖြစ်သည်။

:၁၃  ယေရုရှလင်မြို့သို့ ဝင်ရောက်ကြသောအခါ တပည့်တော်များသည် တည်းခိုဆောင် အပေါ်ထပ်သို့ တက်ကြသည်။

ထိုအပေါ်ခန်းသို့တက်သွားကြသော တပည့်တော်များ၏ အမည်စာရင်းကို စတုတ္ထအကြိမ်နှင့် နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်က ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ (မ ၁၀: ၂-၄၊ မာ ၃:၁၆-၁၉၊ လု ၆:၁၄-၁၆ တွင် သုံးကြိမ်ဖော်ပြခဲ့ပြီ။) မှတ်သားစရာတစ်ခုရှိသည်မှာ ယုဒရှကာရုတ်၏ အမည်စာရင်းမပါရှိပါ။ ထိုသစ္စာဖောက်သည် ထိုနေရာတွင် သူ့ဘဝဇာတ်လမ်းစနေပြီဖြစ်သည်။

:၁၄  တပည့်တော်များစုဝေးနေကြသည်။ တမန်တော်ဝတ္ထုတွင် တပည့်တော်များစုဝေးကြသည့် အကြောင်း (၁၁)ကြိမ် ပါရှိရာ ထိုသို့စုဝေးတိုင်း ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားပြည့်ကြသည်။ တပည့်တော်များ၊ ယုံကြည်သူများ နာမတော်၌ စုဝေးကြလျှင် ဘုရားသခင်က အမြဲတမ်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာ သွန်းလောင်းသည်။ (ဆာ ၁:၃၃)

ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရာ ဒုတိယသော့ချက်မှာ ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ တမန်တော်များသည် စုဝေးကြသောအခါ ဆုတောင်းကြသည်။ သာမန်အားဖြင့် အခြားအမှုအရာထက် ဆုတောင်းခြင်း ဦးစားပေးသင့်သည်။ စိတ်တူကိုယ်တူ စုဝေးဆုတောင်း လျှင် ပိုမိုထိရောက်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်က တန်ခိုးသွန်းလောင်းပါသည်။

တပည့်တော်များသည် ယေရှုမယ်တော်မာရိ၊ အခြားအမျိုးသမီးများ၊ ညီတော်များနှင့်  စုဝေးဆုတောင်းလေ့ရှိသည်။ ဤအချက်သည် စိတ်ပါဝင်စားဖွယ်ကောင်းပါသည်။

၁။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် မယ်တော်မာရိ၏ နာမည်ကို ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် နောက်ဆုံးတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ကကြိုးပြတ်ရုပ်သေးဖြစ်သွားသည်။ တပည့်တော်များသည် မာရိအတွက် ဆုမတောင်းကြသော်လည်း အတူတူရှိနေကြသည်။ မာရိသည် တပည့်တော်များနှင့်အတူ ဝိညာဉ်တော် လက် ဆောင်မျှော်လင့်နေရှာပေမည်။

၂။ မယ်တော်မာရိကို “ယေရှု၏မိခင်” ဟုသာ ခေါ်ဝေါ်သည်။ “သခင်ယေရှု၏မိခင်” ဟု ခေါ်လေ့ခေါ်ထုံးမရှိ။ ယေရှုဟူသော နာမသည် သခင်ဘုရား၏ လူ့ဇာတိနာမည် ပညတ်ချက်ဖြစ်သည်။ မာရိ မွေးဖွားသော လူသားဖြစ်သောကြောင့် သူ့မိခင်ကိုလည်း ယေရှု၏မိခင် ဟု ခေါ်ရသည်။ သမ္ဓာကျမ်းစာ တွင် သခင်ဘုရား၏ မိခင်ဟူ၍ခေါ်ဝေါ် သုံးနှုန်းခြင်းမရှိ။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သော်လည်း လူ့ဇာတိ ခံယူသောကြောင့် လူသားမိခင်ရှိရသည်။ သို့သော် ဘုရားဖြစ်သည်နှင့်အညီ ထာဝရအသက်ရှိသည်။

၃။ ညီတော်များ ဟုဆိုရာတွင် မယ်တော်မာရိမွေးသောသားများဖြစ်သောကြောင့် သခင်ယေရှု၏ မအေတူဖအေကွဲ ညီများဖြစ်သည်။ အချို့က မာရိသည် ကညာစင်ဖြစ်သောကြောင့် ယေရှုမွေးပြီး နောက်ပိုင်းတွင်လည်း အခြားသားသမီးမရှိဟု ဆိုကြသည်။ (မ ၁၂:၄၆၊ မာ ၆:၃၊ ယော ၇:၃-၅၊ ၁ကော ၉:၅၊ ကလာ ၁:၁၉၊ ဆာ ၆၉:၈ တို့နှင့် ယှဉ် ဖတ်ကြည့်ပါ)။

:၁၅  တစ်နေ့သောအခါ လူတစ်ရာ့နှစ်ဆယ်ခန့် စုဝေးပွဲတွင် ရှင်ပေတရုက မေရှိယသစ္စာဖောက်ခံရမည့် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းပိုဒ်ကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေး ဟောကြားသည်။

၁:၁၆-၁၇ ထိုသို့သစ္စာဖောက်ခံရခြင်းသည် အထူးအဆန်းဖောက်ပြန်ခြင်းမဟုတ်၊ ယုဒရှကာရုတ် သစ္စာဖောက်မည့် အကြောင်းကို ဒါဝိဒ်မင်းက ပရောဖက်ပြုခဲ့ဘူးရာ ထိုပရောဖက်ပြုချက် ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။ ယုဒရှကာရုတ်သည် ရှင်ပေတရုနည်းတူ တပည့်တော် တစ်ဆယ့်နှစ်ယောက်တွင် ပါဝင်သူဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယေရှုအား ဖမ်းဆီးရန် ဦးဆောင်လမ်းပြသစ္စာဖောက် ဖြစ်သည်။ ရှင်ပေတရု၏ စကားကို မှတ်သားပါ။ ယုဒရှကာရုတ်သည် သူရွေးချယ်သည့်လမ်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့သစ္စာဖောက်ခြင်းသည် ပရောဖတ်ပြုထား၍ မဟုတ်။ သစ္စာဖောက်ခြင်းသည် ပရောဖက်ပြုချက် ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။

:၁၈၁၉  ဤကျမ်းပိုဒ်နှစ်ခုသည် လုကာ၏ စကားညှပ်ဖြစ်သည်။ ရှင်ပေတရုနှင့်မဆိုင်။ ယုဒရှကာရုတ်၏ သေပွဲဝင်ပုံ ဘဝဇာတ်ကြောင်းဖြစ်သည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့် မ ၂၇:၃-၁၀ တို့သည် ဖီလာဆန့်ကျင်သည်ဟု ယူဆစရာမရှိပါ။ ရှင်မဿဲ ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ယုဒရှကာရုတ်သည် သခင်ယေရှုကို ရောင်းရသောငွေ ဒေနာရိ(၃၀)အား ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးများထံ အပ်နှံပြီး မိမိကိုယ်ကို လုပ်ကြံရန် ထွက်သွားသည်။ ထို့နောက် ယဇ်ပုရောဟိတ် ဆရာကြီးသည် ထိုငွေဖြင့် သုဿာန်မြေလုပ်ရန် မြေကွက်ဝယ်သည် ဟုဆိုသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ရှင်လုကာက ယုဒရှကာရုတ်သည် မြေကွက်ဝယ်သည်။ ထိုလယ်မြေတွင် လဲကျသေဆုံးသည်။ အူကလီစာများ ထွက်ကျသည် ဟုဆိုသည်။

အဖြစ်အပျက်နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်လျှင်ပုရောဟိတ်ဆရာကြီးက ထိုမြေကွက်အား တစပြင် သုဿန်မြေအဖြစ် ဝယ်ယူခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုငွေသည် ရှကာရုတ်၏ ငွေကြေးဖြစ်သောကြောင့် ရှကာရုတ်၏ နာမည်ပေါက်ခြင်းဖြစ်ပေမည်။ သင်္ချိုင်းကုန်းရှိ သစ်ပင်ပေါ်တွင် မိမိကိုယ်ကို ကြိုးဆွဲချသေသည်။ သို့သော်လည်း ကြိုးပြတ်ထွက်သွားသောကြောင့် မြေကြီးပေါ်သို့ ပြုတ်ကျသည့်အခါ တစုံတစ်ခုနှင့်ဆောင့်မိ၍ အူထွက်ကျခြင်း ဖြစ်ပေမည်။

ထိုအနိဌာရုံသတင်းသည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ဟိုးလေးတကျော်ကျော် ပျံ့နှံ့သွားပေမည်။ ထို့ကြောင့် ထိုတစပြင်သုဿန်မြေကို သွေးမြေ ဟုခေါ်စမှတ်ပြုကြသည်။

:၂၀  ရှင်လုကာ၏စကားကို ကြားညှပ်ပြောဆိုပြီးနောက် တဖန်ပြန်၍ ပေတရု၏စကားကို ပြန်ကောက်ကြရဆောင်။ ယေရှုသစ္စာဖောက်ခံရမည့်အကြောင်းကို ဒါဝိဒ်မင်းက (ဆာ ၆၉:၂၅ ) တွင် “သူတို့၏ တဲများအတွင်း၌ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ အသက်ရှင်လျက် ကျန်ရစ်စေတော်မမူပါနှင့်”  ဟု ပရောဖက် ပြုထားပါသည်။ ထိုကျမ်းချက်နှင့်ဆက်၍ (ဆာ ၁၀၉:၈)တွင် “သူ၏အသက်သည် မကြာမီ ကုန်ဆုံးလျက် သူ၏ရာထူးကို အခြားသူတစ်ဦးရရှိပါစေသော်” ဟုဆိုသည်။ ရှကာရုတ် သစ္စာဖောက်မည့်အကြောင်း ဝိညာဉ်တော်က ပေတရုအား ပြောပြသည်။

:၂၁၂၂ ထို့ကြောင့် ရှကာရုတ်အစား လူတစ်ယောက်ယောက်ကို ရွေးချယ်ရတော့မည်။

၁။ တစ်ယောက်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန် နှစ်ခြင်းပေးသည့်အချိန်တွင် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာ ခံယူ၍ သခင်ယေရှု၏ အမှုတော်သက်တမ်း()နှစ် ကျော်ကာလတွင်လည်း တောက်လျှောက်ပါဝင်သူ ဖြစ်သည်။

၂။ တယောက်သည် သခင်ဘုရား၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ရ၍ သက်သေခံနိုင်သူဖြစ်သည်။

:၂၃၂၆  ထိုလူနှစ်ယောက်အမည်စာရင်းမှာ ယောသပ်ခေါ် ယုတ္တနှင့်မဿိ တို့ဖြစ်သည်။ မည်သို့ ရွေးချယ်မည်နည်း။ ဘုရားသခင်ထံ တပည့်တော်များ ဆုတောင်းကြသည်။ ကိုယ့်စရိတ်နှင့်ကိုယ်ထွက်သွားသော ယုဒရှကာရုတ်နေရာတွင် အစားထိုးဖို့ မဿိကို ရွေးချယ်လိုက်ကြသည်။

ဤနေရာတွင် မေးခွန်းနှစ်ခု ရှိပါသည်။

၁။ တပည့်တော်များသည် မဿိအား အစမ်းခန့်အပ်ခြင်းလား။ ရှင်ပေါလုအား ဘုရားသခင်က ထူမချိန်ထိ စောင့်ခိုင်းသလား။

၂။ ထိုတပည့်တော်တစ်ယောက် လျှော့နည်းမှု အတွက် သခင်ဘုရားက မည်သို့အစီစဉ် ရှိသနည်း။

ပထမအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ တပည့်တော်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက် မှားယွင်းကြောင်း မတွေ့ရပါ။ အချိန်များစွာယူ၍ ဆုတောင်းခဲ့ကြပြီးမှ သမ္မာကျမ်းစာကို နာခံလျက် လပ်နေသောတပည့်တော် နေရာအတွက် အသစ်ရှာကြခြင်းဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလု သည် ထိုအချိန်အခါနှင့်ဝေးနေသေးသည်။ သို့အပြင် သစ္စာဖောက်တစ်ယောက်၏ နေရာတွင် အစားထိုးဝင်ရောက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်မရှိ။ တပည့်တော်(၁၂) ယောက်သည် ဣသရေလများအကြားသို့ သာသနာပြုရန် သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ခန့်အပ်သူများ ဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလုသည် တပါးအမျိုးသားများသို့ သာသနာပြုရန် သခင်ခရစ်တော် ဘုန်းတန်ခိုးဖြင့် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းဖြစ်သည်။

ထိုသို့ တပည့်တော် လျှော့နည်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းသည် ဝိညာဉ်တော် မှုတ်သွင်းထားကြောင်း သတိပြုလာကြသည်။ လူသည် ဘုရားသခင်၏အမှုကို မဲခွဲဆုံးဖြတ်တတ်သော်လည်း အဆုံးအဖြတ်ပေးသူမှာ ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါသည်။ (သု ၁၆:၃၃)

မဿိအား ရွေးချယ်ကြခြင်းသည် ဘုရားသခင်အမှတ်ပေးခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တပည့်တော်များသည် ထိုသို့ရွေးချယ်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင် တကျိပ်နှစ်ပါးသော တပည့်တော်ဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်း ပြန်ခံရသည်။

တမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှဆုတောင်းခြင်း

တမန်တော်ဝတ္ထုသည် အောင်မြင်သော ဆုတောင်းခြင်း သင်ခန်းစာဖြစ်သည်။ အခန်း ၁ တွင် တမန်တော်များသည် ၂ မျိုး ဆုတောင်းကြကြောင်းတွေ့ရသည်။ အပေါ်ထပ်မှာ ဆုတောင်းချက်များကိုပင် တေကုတ္ထေနေ့တွင် အဖြေရသည်။ တပည့်တော် တစ်ယောက်ရွေးချယ်ဖို့ ဆုတောင်းကြသောအခါ မဿိကို ရွေးချယ်ဖို့ အဖြေရကြသည်။ ဆုတောင်းခြင်း၏ အဖြေရရှိကြပုံကို တမန်တော်ဝတ္ထုတွင် တွေ့ရသည်။

ပင်တေကုတ္တေနေ့ပွဲ ပြောင်းလဲကြသူများသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆုတောင်းခြင်းအားကြီးသွားကြသည် (၂: ၄၂)။ ဆုတောင်းခြင်း၌ မဿဟာယဖွဲ့ကြပုံကို (၄၃-၄၇) တွင် ဆက်လက်ဖေါ်ပြထားသည်။

ပေတရုနှင့် ယောဟန်တို့လွတ်မြောက်သောအခါ ဆုတောင်းခြင်း၏တန်ခိုး ပိုမိုယုံကြည်၍ အားတက်လာကြသည် (၄ :၂၉)။ ထိုသို့ ဆုတောင်းခြင်း၌ မွေ့လျော်ကြသဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ပြည့်ဝလာကြသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်များကို ရဲ့ဝံ့စွာ ဟောပြောသက်သေခံကြသည်။ (၄:၃၁)။

တပည့်တော် (၁၂) ပါးတို့သည် နှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း၌သာ ပိုမိုအချိန်ပေးလိုကြသည်။ စုဝေးရောက်ရှိလာသောသူ ယုံကြည်သူများအား စီမံအုပ်ချုပ်ရေး၌ အချိန်မဖြုန်းလိုကြ။ ထို့ကြောင့် တပည့်တော်များအား ကူညီရန် သင့်တော်သူ (၇)ယောက်ရွေးချယ်ကြသည် (၆:၃-၄) တပည့်တော်များသည် ထိုရွေးချယ်သော ပုဂ္ဂိုလ်(၇)ဦး အပေါ်တွင် လက်တင်၍ ကောင်းကြီးပေးကြသည်။ နောက်ကျမ်းပိုဒ်တွင် အောင်ခြင်းတံပိုးမှုတ်ကြောင်း (၆:၇-၈) ကိုလည်း တွေ့ရမည်။

ထိုရွေးချယ်ထားသော (၇)ယောက်အနက် သတေဖန် သည် ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် အသက်အဆုံးသတ်သည် (၇:၆၀)။ အခန်း ၉ တွင် ဆုတောင်းခြင်း၏ အဖြေရရှိပုံ တာရှုသား ရှောလုပြောင်းလဲပုံကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

ပေတရုနှင့် ယောဟန်သည် ရှမာရိ ယုံကြည်သူများ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ခံစားကြဖို့ (၈:၁၅-၁၇) ဆုတောင်းပေးကြသည်။

တာရှုသား ရှောလုသည် အသက်တာပြောင်းလဲသွားသောအခါ ယုဒအိမ်တအိမ်တွင် ဆုတောင်းသည်။ ထိုဆုတောင်း အဖြေပေးဖို့ ဘုရားရှင်သည် အာနာနိအား ရှောလုထံစေလွှတ်ပေးသည်။ (၉:၁၁-၁၇)။

ပေတရုသည် ယုပ္ပေမြို့တွင် ဒေါ်ကာ အား ထမြောက်ရန် ဆုတောင်းပေးသည်။ ထိုဆုတောင်းသံကို ဘုရားသခင် အဖြေပေးသဖြင့် လူအမြောက်အများ ယုံကြည်သွားကြသည်။ (၉:၄၂)။

တပါးအမျိုးသား စစ်သူကြီး ကောနေလိ၏ ဆုတောင်းသံကို ဘုရားရှင် နားညောင်းတော်မူသည် (၁၀:၂-၄)။ ကောင်းကင်တမန်များ ရောက်လာလျက် ဗျာဒိတ်ရူပါရုံလာပေးသည်။ ထို့နောက် ရှိမုန်ပေတရုကို ထိုအိမ်သို့စေလွတ်သည် (၁၀:၅)။ နောက်တနေ့တွင် ပေတရုဆုတောင်းသည်။ ပေတရု၏ အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်မှ ဆုတောင်းသံများကို ကောင်းကင်ဘုံမှ ကြားသောကြောင့် ကောနေလိနှင့် အခြားတပါးအမျိုးသားများအား နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ခွင့်တံခါးဖွင့်ထားပေးသည် (၁၀:၁၀-၄၀)။

ပေတရု ထောင်နန်းစံသောအခါ ယုံကြည်သူများက အားတက်သရော ဆုတောင်းပေးကြသည် (၁၂:၅)။ ဘုရားသခင်က အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် အဖြေပေးသည်။ ထောင်ထဲမှ လွှတ်ပေးလိုက်သည် (၁၂:၆-၁၇)။

ပရောဖက်များနှင့် ဆရာများသည် အန္တိအုတ်မြို့တွင်အစာရှောင်ဆုတောင်းကြသည် (၁၃:၃)။ ထိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ပေါလုနှင့် ဗာနဗအား ပထမဆုံးအကြိမ်သာသနာ့ခရီး အစပြုသည်။ ထိုဆုတောင်းခြင်းသည် ကမ္ဘာအဆုံးတိုင်အောင်တည်မည့် ပေါလုနှင့် ဗာနဗ တို့၏ အမှုတော်ဆောင်ခြင်း ကမ္ဗည်းမှတ်တိုင်ဖြစ်သည်။

ဒေရဗေမြို့တွင် သတင်းကောင်း လာရောက်ကြားနာပြီး လုတ္တရ၊ ဣကောနိနှင့် ပိသိဒိမြို့သို့ ပြန်သွားကြသော ယုံကြည်သူများအတွက် ပေါလုနှင့်ဗာနဗက ဆုတောင်းပေးကြသည် (၁၄:၂၃)။ ထိုသူများထဲတွင် ထိမောသေလည်း ပါသည်။ ထိုဆုတောင်းချက်၏ အဖြေအဖြစ် တိမောသေသည် ပေါလုနှင့် သိလတို့နောက်တကြိမ် လာရောက်သောအခါ လိုက်သွားသည်။

ဖိလိပ္ပိထောင်ထဲတွင် ပေါလုနှင့် သိလတို့သည် ဆုတောင်း၍ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြသောအခါ ဘုရားသခင်က နားညောင်းတော်မူ၍ ငလျင်လှုပ်စေခြင်းဖြင့် ထောင်မှူးနှင့် မိသားစုအား အသက်တာ ပြောင်းလဲစေသည် (၁၆:၂၅-၃၄)။

ပေါလုနှင့် ဧဖက်သင်းအုပ်ဆရာကြီးများသည် မီလက်တတွင် (၂၀:၃၆) ဆုတောင်းကြသည်။ ထိုဆုတောင်းချက်သည် နှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုဆုတောင်းသည့်အတိုင်း နောက်တကြိမ် ဆုံတွေ့ခြင်းမရှိကြတော့ပါ။

တုရုမြို့မှ ယုံကြည်သူများသည် ပေါလုနှင့်အတူ ကမ်းခြေတွင် ဆုတောင်းကြသည် (၂၁:၁၅)။ ထိုဆုတောင်းချက်သည် ရောမအစိုးရနှင့် စွပ်စွဲသူများအား ပျော့ပျောင်းစေပါသည်။

သင်္ဘောပျက်အန္တရာယ်နှင့် ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်သောအခါ ပေါလုသည် ခရီးသည်အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်း၍ အစာသုံးဆောင်ကြသည်။ ထိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ခရီးသည်များအား ငြိမ်သက်မျှော်လင့်ခြင်း ခွန်အား ဖြစ်စေသည် (၂၇:၃၅-၃၆)။

မာလတကျွန်းတွင် ပေါလုသည် ကျွန်းသူကြီး၏ ဖျားနာနေသော ဖခင်အတွက် ဆုတောင်းပေးသည်။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ဆုတောင်းခြင်းအဖြေ ရရှိသည်။ ထိုလူနာသည် ချက်ချင်းနေကောင်းသွားသည်။

ထို့ကြောင့် ကနဦးအသင်းတော်များသည် အသင်းတော်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ဆုတောင်းခြင်း အားကြီးသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ခရစ်ယာန်များ၏ ဆုတောင်းသံသည် ဘုရားသခင် နားညောင်းတော်မူသည်။ အဖြေပေးပါသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။