ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင် - နိဒါန်း

နိဒါန်း

“ဒါဝိဒ်သည် ဤကျမ်းစောင်၏ အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။ အလင်းထဲတွင် လျှောက်လှမ်းပုံသည် မေရှိယဘုရင်ကို ပုံဆောင်သည်။ ကျမ်းစာအစပိုင်းသည် ဒါဝိဒ်၏ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အောင်မြင်ပုံနှင့် ပြဿနာ ကြုံတွေ့ပုံများဖြစ်၍ နောက်ပိုင်းသည် ချမ်းသာမှုကို မခံစားနိုင်ပုံအကြောင်း ဖြစ်သည်။

  • George Williams

ပါဝင်သောအချက်များ

၁။ ဒါဝိဒ်ဘုန်းတန်ခိုးထွန်းတောက်လာခြင်း (အခန်း ၁၀)

(က) ရှောလုနှင့် ယောနသန်အတွက် ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်း (အခန်း ၁)

(ခ) ယုဒဘုရင်ဖြစ် နန်းတက်ခြင်း (၂ : ၁-၇)

(ဂ) ရှောလုအိမ်နှင့် သဘောထားကွဲလွဲမှု (၂ :၈- ၄:၁၂)

(ဃ) ဣသရေလ တစ်မျိုးသားလုံး ဘုရင်အဖြစ်နန်းတက်ခြင်း (အခန်း ၅)

(င) ယေရုရှလင်သို့ ပဋိညာဉ်သေတ္တာဆောင်ယူခြင်း (အခန်း ၆)

(စ) ဘုရားသခင်နှင့် ဒါဝိဒ်အကြား ပဋိညာဉ် (အခန်း ရ)

(ဆ) ဣသရေလရန်သူများအား ကျေးဇူးပြုခြင်း (အခန်း ၉)

(ဇ) မေဖိဗောရှက်အား ကျေးဇူးပြုခြင်း (အခန်း ၁၀)

(စျ) အခြားအောင်မြင်မှုများ (အခန်း ၁၁၊၁၂)

 

၂။ ဒါဝိဒ်ကျဆုံးခြင်း

(က) ဗေသရှေဘနှင့် ဥရိယအပေါ် ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်း (အခန်း ၁၁)

(ခ) ဘုရားသခင်ထံ ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်း (အခန်း ၁၂)

 

၃။ ဒါဝိဒ်၏ ဒုက္ခများ (အခန်း ၁၃၂၀)

(က) အာမနုန်က တာမာအား လင်မယားပြုကျင့်ခြင်း (၁၃:၁-၁၉)

(ခ) အဗရှလုံက အာမနုန်အား လက်စားချေပြီး ထွက်ပြေးခြင်း (၁၃:၂၀-၃၉)

(ဂ) အဗရှလုံ ယေရုရှလင်သို့ ပြန်လာခြင်း (အခန်း ၁၄)

(ဃ) အဗရှလုံ ပုန်ကန်ခြင်းနှင့် ဒါဝိဒ်ပုန်းရှောင်ခြင်း (၁၅:၁-၁၈)

(င) မိတ်ဆွေလား ရန်သူလား (၁၅:၁၉ – ၁၆:၁၄)

(စ) အဗရှလုံ၏ အတိုင်ပင်ခံများ (၁၆:၁၅ – ၁၇:၂၃)

(ဆ) အဗရှလုံ သေ၍ဒါဝိဒ်ငိုခြင်း (၁၇:၂၄- ၁၉:၈)

(ဇ) ဒါဝိဒ်ပြည်တော်ပြန်ဝင်ခြင်း (၁၉:၉ – ၄၃)

(စျ) ရှေဘပုန်ကန်ခြင်း နှင့် သေခြင်း (အခန်း ၂၀)

၄။ နောက်ဆက်တွဲ

(က) အစာရေစာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းဘေးဒဏ် (အခန်း ၂၁)

(ခ) ဒါဝိဒ်၏ ဆာလံချီးမွမ်းသီချင်း (အခန်း ၂၂)

(ဂ) ဒါဝိဒ် ညာလက်ရုံးမှူး (အခန်း ၂၄)

(ဃ) ဒါဝိဒ် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခြင်း (အခန်း ၂၄)

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။