ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထစောင် - ၁

ဧလိယနှင့်အာခဇိမင်း
1အာဟပ်မင်းသေသောနောက်၊ မောဘပြည်သည် ဣသရေလရှင်ဘုရင်ကို ပုန်ကန်လေ၏။ 2အာခဇိမင်းသည် ရှမာရိမြို့၌ အထက်အခန်းပြတင်းပေါက်မှ ကျ၍ နာနေသောကြောင့်၊ ငါသည် ဤအနာမှာ ထမြောက်မည်လောဟု ဧကြုန်မြို့၏ဘုရား ဗာလဇေဗုပ်သို့သွား၍မေးမြန်းကြဟု မှာထား၍ သံတမန်တို့ကို စေလွှတ်လေ၏။ 3ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည် တိရှဘိမြို့သား ဧလိယအားလည်း၊ ရှမာရိရှင်ဘုရင်စေလွှတ်သော သံတမန်တို့ကို ကြိုဆိုခြင်းငှာ ထသွားလော့။ ဣသရေလပြည်၌ ဘုရားသခင်မရှိသောကြောင့်၊ ဧကြုန်မြို့၏ဘုရားဗာလဇေဗုပ်သို့သွား၍ မေးမြန်းရသလော။ 4ထိုကြောင့် ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ သင်သည် ယခုတက်သောသလွန်ပေါ်က နောက်တစ်ဖန်မဆင်းရ၊ စင်စစ်သေရမည်ဟု သူတို့အားဆင့်ဆိုရမည်အကြောင်း မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ဧလိယသွားလေ၏။ 5သံတမန်တို့သည် ပြန်လာသောအခါ ရှင်ဘုရင်က၊ အဘယ်ကြောင့် ယခုပြန်လာကြသနည်းဟုမေးလျှင်၊ 6သူတို့က၊ လူတစ်ယောက်သည် ကျွန်တော်တို့ကို ကြိုဆိုခြင်းငှာလာ၍ သင်တို့ကိုစေလွှတ်သော ရှင်ဘုရင်ထံသို့ ပြန်ကြ။ ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဣသရလပြည်၌ ဘုရားသခင်မရှိသောကြောင့်၊ ဧကြုန်မြို့၏ ဘုရားဗာလဇေဗုပ်သို့သွား၍ မေးမြန်းရသလော။ ထိုကြောင့် သင်သည် ယခုတက်သော သလွန်ပေါ်က နောက်တစ်ဖန်မဆင်းရ။ စင်စစ်သေရမည်ဟု ပြောရမည်အကြောင်း မှာထားပါသည်ဟု လျှောက်ကြ၏။ 7ရှင်ဘုရင်ကလည်း၊ သင်တို့ကိုကြိုဆိုခြင်းငှာ လာ၍ ဤသို့ပြောသောသူကား အဘယ်သို့သောသူနည်းဟု မေးလျှင်၊ 8သူတို့က၊ ထိုသူသည် ကိုယ်၌အမွေးများ၍ သားရေခါးပန်းကို စည်းသောသူဖြစ်ပါသည်ဟု လျှောက်ကြသော်၊ ထိုသူသည် တိရှဘိမြို့သားဧလိယဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ရှင်ဘုရင်ဆိုလျက်၊ 9လူငါးကျိပ်အုပ်သော တပ်မှူးကိုစေလွှတ်၍၊ တပ်မှူးသည် တောင်ပေါ်မှာထိုင်သော ဧလိယထံသို့ ရောက်ပြီးလျှင်၊ အိုဘုရားသခင်၏လူ၊ သင်သည် ဆင်းရမည်အကြောင်း၊ ရှင်ဘုရင်အမိန့်တော်ရှိသည်ဟု ဆို၏။ 10ဧလိယကလည်း၊ ငါသည် ဘုရားသခင်၏လူမှန်လျှင်၊ ကောင်းကင်ကမီးကျ၍ သင်နှင့် သင်၏လူငါးကျိပ်တို့ကို လောင်ပါစေဟု လူငါးကျိပ်အုပ်သောတပ်မှူးအား ဆိုသည်အတိုင်း၊ ကောင်းကင်ကမီးကျ၍ သူနှင့်သူ၌ပါသောလူငါးကျိပ်တို့ကို လောင်လေ၏။ 11တစ်ဖန် လူငါးကျိပ်အုပ်သော တပ်မှူးတစ်ယောက်ကို ရှင်ဘုရင်စေလွှတ်၍၊ ထိုတပ်မှူးက၊ အိုဘုရားသခင်၏လူ၊ သင်သည် အလျင်အမြန်ဆင်းရမည်အကြောင်း ရှင်ဘုရင် အမိန့်တော်ရှိသည်ဟု ဆို၏။ 12ဧလိယကလည်း၊ ငါသည် ဘုရားသခင်၏လူမှန်လျှင် ကောင်းကင်ကမီးကျ၍ သင်နှင့် သင်၏လူငါးကျိပ်တို့ကို လောင်ပါစေဟု သူတို့အားဆိုသည်အတိုင်း၊ ဘုရားသခင်၏မီးသည် ကောင်းကင်ကကျ၍ သူနှင့် သူ၌ပါသောလူငါးကျိပ်တို့ကို လောင်လေ၏။ 13တစ်ဖန် လူငါးကျိပ်အုပ်သော တတိယတပ်မှူးကို ရှင်ဘုရင်စေလွှတ်သဖြင့်၊ ထိုတပ်မှူးသည်တက်၍ ဧလိယရှေ့မှာဒူးထောက်လျက်၊ အိုဘုရားသခင်၏လူ၊ ကျွန်တော်အသက်နှင့် ကိုယ်တော်ကျွန် ဤလူငါးကျိပ်တို့၏အသက်ကို နှမြောတော်မူပါ။ 14ကောင်းကင်ကမီးကျ၍ အခြားသောတပ်မှူးနှစ်ယောက်နှင့် သူတို့၌ပါသောလူတစ်ရာကို လောင်သော်လည်း၊ ကျွန်တော်အသက်ကို နှမြောတော်မူပါဟု တောင်းပန်လေ၏။ 15ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်ကလည်း၊ သူနှင့်အတူ ဆင်းသွားလော့။ သူ့ကိုမကြောက်နှင့်ဟု ဧလိယအားဆိုသည်အတိုင်း၊ ဧလိယသည်ထ၍ ရှင်ဘုရင်ထံသို့ရောက်လျှင်၊ 16ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ သင်သည် ဧကြုန်မြို့၏ဘုရားဗာလဇေဗုပ်၌ မေးမြန်းခြင်းငှာ အဘယ်ကြောင့် သံတမန်တို့ကိုစေလွှတ်သနည်း။ မေးမြန်းစရာဖို့ ဣသရေလပြည်၌ ဘုရားသခင်မရှိသောကြောင့် ထိုသို့ပြုသလော။ သို့ဖြစ်၍ သင်သည် ယခုတက်သော သလွန်ပေါ်က နောက်တစ်ဖန်မဆင်းရ။ စင်စစ်သေရမည်ဟု မိန့်တော်မူကြောင်းကို ဆင့်ဆို၏။ 17ဧလိယဆင့်ဆိုသော ထာဝရဘုရား၏စကားတော်အတိုင်း ရှင်ဘုရင်သေ၍၊ သားတော်မရှိသောကြောင့် ညီတော်ယောရံသည် ယုဒရှင်ဘုရင်ယောရှဖတ်သား ယဟောရံနန်းစံနှစ်နှစ်တွင် နန်းထိုင်လေ၏။ 18အာခဇိပြုမူသော အမှုအရာကြွင်းလေသမျှတို့သည်၊ ဣသရေလရာဇဝင်၌ ရေးထားလျက်ရှိ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထစောင် - ၁ (အနက်ဖွင့်)

၁။ နိုင်ငံတော်နှစ်ပိုင်းကွဲခြင်း ( ရာအဆက်) (အခန်း )

(ကဣသရေလဘုရင် အာခဇိနှင့် ပရောဖက် ဧလိယ (အခန်း )

:  မောဘပြည် ကို ဒါဝိဒ်မင်းက သိမ်းပိုက်ခဲ့သည် (၂ရာ ၈:၂)။ ရှောလမုန်မင်းလွန်၍ နိုင်ငံတော်အား နှစ်ခြမ်းကွဲပြားကြသောအခါ မောဘပြည်သည် ခေါင်းထောင်လာပြန်သည်။ မောဘပြည်သည် ဣသရေလတို့ လက်အောက်တွင်ရှိသည်။ မြောက်ပိုင်းဘုရင် အာဟပ်မင်းမရှိတော့သောအခါ လွတ်လပ်ရေးရရှိ ဖို့ ပုန်ကုန်ကြသည်။

: အာခဇိမင်းသည် ရှမာရိနန်းတော် ခေါင်မိုးပေါ်မှ ပြုတ်ကျသောကြောင့် အသည်းအသန် ဒဏ်ရာရသည်။ ဘုရားသခင်ထံ အနာကင်းငြိမ်းဖို့ ဆုမတောင်းဘဲ၊ ပြန်လည်ကျမ်းမာလာမည့် အခွင့်အရေးရှိမရှိ ဧဗြုန်ဘုရားဗာလဇေဗုပ်သို့ ဗေဒင်သွားမေးခိုင်းသည်။ ထိုအကြောင်းကို John C. Lohitecom က ဤသို့ဆိုသည်။

ထိုဘုရား၏နာမည်ကို ရှရိလူများက “အသက်၏ဘုရား” ဟုခေါ်သည်။ ယုဒဘာသာဖြင့် ဗာလဇေဗုပ် (ယဇ်ကောင်များ၏ ဘုရား ဟု အနက်ရသည်ဟုခေါ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရားလက်ထက်တွင် ထိုသို့နတ်ဗေဒင် မေးမြန်းခြင်းကို စာတန်အလုပ်ဟု သတ်မှတ်ပေးသည်။

ရှင်ဘုရင်၏နာမသည် ယေဟောဝါက ကျမ်းမာစေဟု အနက်ရသော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ ဗာလဘုရားဘက်သို့ ရောက်ရှိသည်။

:  ရှင်ဘုရင်လွှတ်လိုက်သောသူများသည် ဘုရားသခင်စေလွှတ်လိုက်သော ကိုယ်၌ အမွှေးထူပြီး သားရေခါးပတ်ပတ်ထားသည့် ဧလိယ နှင့် လမ်းခုလတ်တွင် တွေ့ဆုံသည်။ ဣသရေလပြည်တွင် ဘုရားသခင်မရှိသောကြောင့် ဗာလဘုရား ရုပ်တုကို သွားမေးရသလား၊ ခြေပန်းအာညောင်းခံ၍ သွားရောက်မေးမြန်းမနေနှင့်။ သင်တို့ ဘုရင်သေမှာဘဲ” ဟု ပြောခိုင်းလိုက်သည်။

:၁၂  အာခဇိမင်းကစစ်သားငါးဆယ်အား ထိုဧလိယကို ချက်ချင်းသွားခေါ်ခိုင်းသည်။ တပ်မှူးလုပ်သူက ဧလိယအား ရှင်ဘုရင်ကခေါ်ခိုင်းသဖြင့် တောင်ကုန်းပေါ်မှ မြန်မြန်ဆင်းလာခဲ့ဟု အမိန့်ပေးလိုက်သည်။ ဧလိယကလည်း ငါသည် ဘုရားသခင်၏ လူမှန်လျှင် ကောင်းကင်ပေါ်ကမီးကျ၍ သင်တို့ကိုလောင်စေဟု ဆိုလိုက်ရာ ဆုတောင်းသည့်အတိုင်း တပ်မှူးနှင့်တကွ တပည့်ငါးဆယ်သည် မီးလောင်သေဆုံးကြသည်။ နောက်တဖန် စစ်သားငါးဆယ်အုပ် ရောက်လာပြန်၍ ဧလိယအား ဆင့်ခေါ်ပြန် သည်။ ဧလိယကလည်း ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းလိုက်ရာ မီးလောင်ပြာကျကုန်ပြန်သည်။ ကောင်းကင်မှ ကျသောမီးသည် ဗာလပရောဖက်များရှေ့မှောက်တွင် တွေ့ရှိခဲ့ကြပြီဖြစ်သည် (၁ရာ ၁၈)။ ယခုတဖန် ဘုရားသခင်၏လူ ဧလိယကို ဒုက္ခပေးမည့် စစ်သားများကိုလည်း ကောင်းကင်မှကျသော မီးက ပြာကျစေပြန်သည်။ တပ်မှူးနှင့် စစ်သား  နှစ်သုတ်သေဆုံးရခြင်း အကြောင်းကို မရှင်းပြထားသော်လည်း အာခဇိမင်း အမိန့်အတိုင်း ဧလိယအသက် အန္တရယ် ဒုက္ခပေးမည့်သူများဖြစ်သည်ဟု ယူဆရသည်။

:၁၃၁၆  တတိယတပ်မှူးသည် ရှေ့ဖြစ်စဉ်များကို တွေ့ရှိနားလည်ဟန် တူသည်။ တပ်မှူးဟုဆိုပြီး စစ်မိန့်သံဖြင့် မဆိုဘဲ၊ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန် (ခရစ်တော်အား လူ့ဇာတိမခံမီဘဝ) သင်ပြသည့် အတိုင်း အောက်ကျို့စွာလျှောက်လဲ သည်။ ဧလိယလည်း ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိဘဲ တပ်မှူးနှင့်အတူ လိုက်သွား၍ ရှင်ဘုရင်အား သွားရောက်တွေ့ဆုံသည်။ ဘုရားသခင်ကို အားကိုးခြင်းမရှိဘဲ၊ ဗာလဇေဗုပ်ကို အားကိုးသောကြောင့် ပြန်လည်ကျမ်းမာလာတော့မည် မဟုတ်ဟု အာခဇိမင်းကို ရဲဝံ့စွာပြောပြသည်။

:၁၇၁၈ အာခဇိမင်းတွင် သားမရှိသောကြောင့် သူကွယ်လွန်သည့်အခါ ညီတော်ယောရံ (Jehoram သို့မဟုတ် Joram ဟူလည်းခေါ်သည်) က နန်းမွေဆက်ခံသည်။ ထိုကာလတွင် ယုဒပြည်၌ ယောရှဖတ် နန်းစံသည် (၃:၁)။ ယောရှဖတ်၏ သားကိုလည်း ယောရံ (Jehoram)ဟု ခေါ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။