ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၁၆

1ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဗာရှာကိုအကြောင်းပြု၍၊ ဟာနန်၏သားယေဟုသို့ ရောက်လာသည်ကား၊ 2သင့်ကို မြေမှုန့်ထဲကငါကြွ၍၊ ငါ၏လူ ဣသရေလအမျိုးကို အုပ်စိုးစေခြင်းငှာ ချီးမြှောက်သော်လည်း၊ သင်သည် ယေရောဗောင်၏လမ်းသို့လိုက်လျက်၊ ဣသရေလအမျိုးသည် ပြစ်မှား၍၊ ငါ့အမျက်ကို နှိုးဆော်စေခြင်းငှာ ပြုသောကြောင့်၊ 3သင်၏အမျိုးအနွယ် သားစဉ်မြေးဆက်တို့ကို ငါပယ်ရှား၍၊ သင်၏အမျိုးကို နေဗတ်၏သားယေရောဗောင်၏ အမျိုးကဲ့သို့ ငါဖြစ်စေမည်။ 4ဗာရှာ၏အမျိုးသားသည် မြို့ထဲမှာသေလျှင်၊ အသေကောင်ကို ခွေးစားလိမ့်မည်။ မြို့ပြင်မှာသေလျှင် မိုးကောင်းကင်ငှက်စားလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 5ဗာရှာပြုမူသော အမှုအရာကြွင်းသမျှတို့နှင့် သူ၏တန်ခိုးကြီးခြင်းအရာသည် ဣသရေလရာဇဝင်၌ ရေးထားလျက်ရှိ၏။ 6ဗာရှာသည် ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ တိရဇမြို့၌ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကို ခံလေ၏။ သားတော်ဧလာသည် ခမည်းတော်အရာ၌ နန်းထိုင်၏။ 7ဗာရှာသည် ယေရောဗောင်အမျိုးနှင့်တူ၍ ထိုအမျိုးကို လုပ်ကြံသောအပြစ်၊ မိမိပြုမူသောအားဖြင့်၊ ထာဝရဘုရား၏အမျက်တော်ကို နှိုးဆော်၍၊ ရှေ့တော်၌ ပြစ်မှားသမျှသောအပြစ်ကြောင့် ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဗာရှာကိုအကြောင်းပြု၍၊ ဟာနန်၏သားယေဟုအားဖြင့် ရောက်လာသည်နှင့်အညီ၊
ဣသရေလဘုရင်ဧလာ
8ယုဒရှင်ဘုရင်အာသ နန်းစံနှစ်ဆယ်ခြောက်နှစ်တွင်၊ ဗာရှာသားဧလာသည် တိရဇမြို့၌နေ၍ ဣသရေလနိုင်ငံကို နှစ်နှစ်စိုးစံသည်ရှိသော်၊ 9ရထားစီးသူရဲ တစ်ဝက်ကိုအုပ်သောသူ၊ မိမိကျွန်ဇိမရိသည်သင်းဖွဲ့၍၊ ဧလာသည် တိရဇမြို့တွင် နန်းတော်အုပ်အာဇ၏အိမ်၌ ယစ်မူးအောင် သောက်လျက်နေစဉ်အခါ၊ 10ဇိမရိသည်ဝင်၍ ယုဒရှင်ဘုရင်အာသနန်းစံ နှစ်ဆယ်ခုနစ်နှစ်တွင်၊ ဧလာကိုသေစေခြင်းငှာ လုပ်ကြံ၍ နန်းထိုင်လေ၏။ 11နန်းထိုင်စက၊ ဗာရှာအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကို သတ်၏။ ဗာရှာနှင့် ပေါက်ဖော်တော်သောယောက်ျား၊ အဆွေဖွဲ့သော ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုမျှ မချန်မထား။ 12ထာဝရဘုရားသည် ဗာရှာကိုအကြောင်းပြု၍ ပရောဖက်ယေဟုအားဖြင့် မိန့်တော်မူသော စကားတော်နှင့်အညီ၊ ဇိမရိသည် ဗာရှာအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုဖျက်ဆီး၏။ 13အကြောင်းမူကား၊ ဗာရှာနှင့် သားဧလာတို့သည် ကိုယ်တိုင်ပြစ်မှားသောအပြစ်နှင့် ဣသရေလအမျိုးကိုလည်းပြစ်မှားစေသော အပြစ်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ မိစ္ဆာဒိဌိအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏အမျက်တော်ကို နှိုးဆော်သောအကြောင်းတည်း။ 14ဧလာပြုမူသော အမှုအရာကြွင်းသမျှတို့သည် ဣသရေလရာဇဝင်၌ ရေးထားလျက်ရှိ၏။
ဣသရေလဘုရင်ဇိမရိ
15ယုဒရှင်ဘုရင်အာသ နန်းစံနှစ်ဆယ်ခုနစ်နှစ်တွင်၊ ဇိမရိသည် တိရဇမြို့၌ခုနစ်ရက်စိုးစံ၏။ 16ထိုသို့ ဇိမရိသည် သင်းဖွဲ့၍ ရှင်ဘုရင်ကိုသတ်သည်ဟု ဖိလိတ္တိပြည်ဂိဗေသုန်မြို့ရှေ့မှာ တပ်ချသောသူအပေါင်းတို့သည် သတင်းကြားလျှင်၊ ထိုနေ့ချင်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်မင်းဩမရိကို ဣသရေလရှင်ဘုရင်အရာ၌ တပ်ထဲမှာချီးမြှောက်ကြ၏။ 17ဩမရိသည် ဣသရေလ အမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်တကွ ဂိဗေသုန်မြို့မှထွက်၍၊ တိရဇမြို့ကို ဝိုင်းထားကြ၏။ 18မြို့ကိုတိုက်၍ရမည်ဟု ဇိမရိသည် သိသောအခါ၊ နန်းတော်ထဲသို့ဝင်၍ မိမိအပေါ်မှာ နန်းတော်ကိုမီးရှို့သဖြင့် ကိုယ်တိုင်သေလေ၏။ 19အကြောင်းမူကား၊ ယေရောဗောင်လိုက်သောလမ်း၊ ဣသရေလအမျိုးကို ပြစ်မှားစေသော လမ်းသို့လိုက်၍ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ဒုစရိုက်ကိုပြုသောအကြောင်းတည်း။ 20ဇိမရိပြုမူသောအမှုအရာ ကြွင်းသမျှတို့နှင့် ပုန်ကန်ခြင်းအရာသည် ဣသရေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏။
ဣသရေလဘုရင်သြမရိ
21ထိုအခါ ပြည်သားတို့သည်ကွဲပြား၍၊ အချို့တို့သည် ဂိနတ်၏သားတိဗနိကို ရှင်ဘုရင်အရာ၌ ချီးမြှောက်ခြင်းငှာ သူ့နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ အချို့တို့သည် ဩမရိနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ 22ဩမရိနောက်သို့လိုက်သော သူတို့သည် ဂိနတ်၏သားတိဗနိနောက်သို့ လိုက်သောသူတို့ကို နိုင်သဖြင့်၊ တိဗနိသေ၍ ဩမရိသည် နန်းထိုင်လေ၏။ 23ယုဒရှင်ဘုရင် အာသနန်းစံသုံးဆယ်တစ်နှစ်တွင်၊ ဩမရိသည် နန်းထိုင်၍ ဣသရေလနိုင်ငံကို တစ်ဆယ်နှစ်နှစ်စိုးစံ၏။ တိရဇမြို့၌ ခြောက်နှစ်စိုးစံပြီးမှ၊ 24ရှမာရိတောင်ကို တောင်ရှင်ရှမေရ၌ ငွေအခွက်နှစ်ဆယ်နှင့်ဝယ်၍ တောင်ပေါ်မှာ မြို့ကိုတည်၏။ ထိုမြို့ကို တောင်ရှင်ရှမေရအမည်ကို အစွဲပြုသဖြင့်၊ ရှမာရိမြို့ဟူ၍သမုတ်လေ၏။ 25ဩမရိသည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုသဖြင့်၊ မိမိရှေ့မှာ ဖြစ်ဖူးသောသူအပေါင်းထက် သာ၍ဆိုးညစ်၏။ 26နေဗတ်၏သား ယေရောဗောင်လိုက်သောလမ်း၊ ဣသရေလအမျိုးသည် မိစ္ဆာဒိဌိအားဖြင့် မိမိတို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏အမျက်တော်ကို နှိုးဆော်၍၊ ပြစ်မှားစေသောဒုစရိုက်အပြစ်လမ်းသို့ လိုက်လေ၏။ 27ဩမရိပြုမူသောအမှုအရာကြွင်းသမျှတို့နှင့် တန်ခိုးကြီးခြင်းအရာသည် ဣသရေလရာဇဝင်၌ ရေးထားလျက်ရှိ၏။ 28ဩမရိသည် ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍၊ ရှမာရိမြို့၌ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံလေ၏။ သားတော်အာဟပ်သည် ခမည်းတော်အရာ၌ နန်းထိုင်၏။
ဣသရေလဘုရင်အာဟပ်
29ယုဒရှင်ဘုရင်အာသ နန်းစံသုံးဆယ်ရှစ်နှစ်တွင်၊ ဩမရိသားအာဟပ်သည် ရှမာရိမြို့၌ ဣသရေလမင်းပြု၍၊ ဣသရေလနိုင်ငံကို နှစ်ဆယ်နှစ်နှစ် စိုးစံ၏။ 30ဩမရိသားအာဟပ်သည် မိမိရှေ့မှာ ဖြစ်ဖူးသောသူအပေါင်းတို့ထက် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌သာ၍ ဒုစရိုက်ကိုပြု၏။ 31နေဗတ်၏သား ယေရောဗောင်ပြုသော ဒုစရိုက်အပြစ်လမ်းသို့သာလိုက်လျှင်၊ သာမညအပြစ်ရောက်မည်ဟု ထင်မှတ်လျက်၊ ဇိဒုန်မင်းကြီး ဧသဗာလသမီး ယေဇဗေလနှင့်စုံဖက်၍၊ ဗာလဘုရားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်၏။ 32ရှမာရိမြို့တွင် ဗာလဘုရား၏ဗိမာန်၌ ဗာလဘုရားအဖို့ ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်၏။ 33အာရှရပင်ကိုလည်းပြုစု၍၊ မိမိရှေ့မှာဖြစ်ဖူးသော ဣသရေလရှင်ဘုရင်အပေါင်းတို့ထက် ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ အမျက်တော်ကို နှိုးဆော်ခြင်းငှာသာ၍ပြု၏။ 34အာဟပ်လက်ထပ်၌ ဗေသလမြို့သားဟိဧလသည် ယေရိခေါမြို့ကိုတည်၏။ ထာဝရဘုရားသည် နုန်၏သားယောရှုအားဖြင့် မိန့်တော်မူသောစကားနှင့်အညီ၊ သားဦးအဘိရံလက်ထက်၌ မြို့ရိုးအမြစ်ကိုတည်၍၊ သားထွေးစေရပ်လက်ထက်၌ မြို့တံခါးတို့ကိုထောင်၏။

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၁၆ (အနက်ဖွင့်)

၁၆ :၁-၇ ပရောဖက် ယေဟု ပေါ်ထွန်းလာပြီး ဗာရှာအား ယေရောဗောင်၏ ဘုရားတုလမ်းစဉ် လိုက်သောကြောင့် ယေရောဗောင် ကြမ္မာမျိုးကျရောမည့်အကြောင့် ပရောဖက်ပြုသည်။ မိသားစုများ သေလွန်သည့်အခါ လူလူသူသူ သင်္ဂြုလ်ခြင်းခံရမည်မဟုတ်။ ခွေးနှင့်လင်းတများ၏ကိုက်စားခြင်း ခံရမည်ဟု ဆိုသည်။ ဗာရှာ၏နိဂုံးကို အငယ် ၇ ၌ မှတ်တမ်းတင် ထားသည်။ ဘဝဇာတ်သိမ်းမလှခြင်းမှာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် သောကြောင့် ဝဋ်လည်ခြင်းဖြစ်သည်။

(ဇ)ဣသရေလဘုရင် ဧလာ(၁၆:၈-၁၀)

၁၆:၈-၁၄  ဣသရေလအမျိုး ဗာရှာ၏သား ဧလာသည် ဘီစီ- ၈၈၆/၈၅ မှ ၈၈၅/၈၄ ထိ ၂ နှစ် နန်းစံ၏။

ဧလာမင်းသည် ဆိုးသွမ်းယုတ်ကမ်းသော ဘုရင်ဖြစ်၏။ ကိုယ်တိုင်သောက်စား မူးယစ်ရမ်းကားသည်။ ပြည်သူများကိုလည်း ရုပ်တုများအား အတင်းအကြပ် ကိုးကွယ်စေသည်။ မူးရူးအိပ်ပျော်နေစဉ် ဧလာ၏ မြင်းရထားပူးတွဲတပ်မှူး ဇိမရိက လုပ်ကြံသဖြင့် နန်းသက် ၂- နှစ်ဖြင့် စောစောစီးစီး ဘဝပြည်ဖုံးကားချခဲ့ရသည်။ မိသားစုဝင်များတစ်ယောက်မကျန် သုတ်သင်ခံရသဖြင့် ၁၆:၃ ပါ ယေဟု၏ပရောဖက်ပြုချက် ပြည့်စုံလာသည်။ ဧလာသေဆုံးသောအခါ ဣသရေလတို့၏ဒုတိယနန်းဆက် နိဂုံးချုပ်ပြန်သည်။

(ဈ)ဣသရေလဘုရင် ဇိမရိ(၁၆:၁၁-၂၀)

၁၆:၁၅- ၂၀  ဣသရေလဘုရင် ဇိမရိသည် ဘီစီ- ၈၈၅/၈၄ နှစ်တွင် ၇-ရက်သာ နန်းစံရသည်။

ဇိမရိသည် ဣသရေလဘုရင်များတွင် နန်းသက်အတိုဆုံး မင်းဆိုးမင်းညစ်ဖြစ်သည်။ ဇိမရိက ဘုရင်ကို လုပ်ကြံကြောင်း သတင်းရရှိကြသောအခါ ဖိလိတ္တိပြည် ဂိဗေသုန်တွင် တပ်စွဲထားသော ဣသရေလစစ်တပ်က ဗိုလ်ချုပ်သြမရိကို ဘုရင်အဖြစ် တင်မြှောက်ကြသည်။ တိရဇမြို့တော်သို့ ထီးနန်းအာဏာရယူသိမ်းပိုက်ရန် ချက်ချင်းချီတက်သည်။ ဇိမရိသည် မခုခံမကာကွယ်နိုင်ကြောင်း သိရသောအခါ နန်းတော်ထဲသို့ဝင်ပြေး၍ မိမိကိုယ်နှင့်တကွ နန်းတော်တစ်ခုလုံး ပြာကျအောင် မီးရှို့သတ်သေလေသည်။

(ည)ဣသရေလဘုရင် တိဗနိ(၁၆:၂၁- ၂၂)

၁၆:၂၁- ၂၂ ဂိနတ်၏သားဖြစ်သော တိဗနိသည် ဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ် ဘီစီ ၈၈၅/၈၄ မှ ၈၈၁/၈၀ ခုနှစ်ထိ ၄-နှစ် စိုးစံရသည်။

ဣသရေလလူအချို့က သြမရိကို မင်းတင်မြှောက်ကြ၍ (ငယ်၊ ၁၆) အချို့က ဂိနတ်သားတိဗနိကို နန်းတင်ကြသဖြင့် မင်းနှစ်ပါးတို့ ၄/၅ နှစ်မျှ ထီးပြိုင်နန်းပြိုင် စစ်ခင်းရသည် (ငယ် ၊ ၁၅ နှင့် ၂၃ယှဉ်ဖတ်)။ တိဗနီ ကျဆုံးချိန်ထိ ဣသရေလလူတစ်ဝက်ခန့်က သူ့အား သစ္စာခံကြသည်။

(ဋ)ဣသရေလဘုရင် သြမရိ(၁၆:၂၃-၂၈)

သြမရိသည် ဘီစီ- ၈၈၅/၈၄ မှ ၈၇၄/၇၃ အထိ ၁၂-နှစ်ကြာ ဣသရေလဘုရင်အဖြစ် ထီးနန်းစံခဲ့သည်။

သြမရိမင်းဆက်သည် မြောက်ပိုင်း ဣသရေလနိုင်ငံတွင် စတုတ္ထမင်းဆက် တည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ ဘီစီ-၈၈၀ တွင် တိဗနီကျဆုံးသောအခါ အငြင်းပွားဖွယ်မရှိသော ဣသရေလမင်းဖြစ်လာသည်။ ပထမ ၆-နှစ်ကို တိရဇ၌ နန်းစိုက်၏။ ထို့နောက် ရှမေရ ထံမှ ရှမာရိတောင်ကို ငွေအခွက်- ၂၀ဖြင့် ဝယ်၍ နန်းသစ်တည်သည်။ သြမရိက ဆိုးသွမ်းပုံကို အငယ်( ၂၅၊၂၆) တွင်ရေးထားသည်။

သြမရိ၏ ဇာတ်လမ်းအချို့သည် ရှုပ်ထွေးသည်။အာသမင်း နန်းသက် ၂၇-နှစ်၌ ဇိမရိ လုပ်ကြံခံရသောအခါ နောက်လိုက်နောက်ပါ ဣသရေလလူတစ်ချို့ တစ်ဝက်ဖြင့် မင်းပြုသည်ဟုဆို၏(ငယ်၊ ၁၅)။ပြည်တွင်းစစ် ၄-နှစ်ပြီးဆုံးသည့် အာသမင်း နန်းစံ ၃၁-နှစ်၌ (ငယ်၊၂၃) မြောက်ပိုင်း ဣသရေလနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကို တစ်ဉီးတည်း အုပ်စိုးရသည်။ အာသမင်းနန်းစံ ၃၈- နှစ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်(ငယ် ၊၂၉)။ ၄-နှစ်ကာလကို စစ်ပွဲဖြင့် ရုန်းကန်ရပ်တည်ခဲ့ပြီးမှ ၊ ၈-နှစ်ကာလကို တည်ငြိမ်စွာ အုပ်စိုးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။

သြမရိမင်းသည် တိုးတက်သော အမြင်ရှိသူဖြစ်၍ ဣသရေလလူများအား ငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့် ကြွယ်ဝခြင်းကို ဆောင်ကြဉ်းပေးခဲ့သည်။ ကျမ်းစာတွင် မပါရှိသော်လည်း မောဘပြည်ကို အောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်း တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် အာရှုရိသားများက ဣသရေလကို  “သြမရိ၏အိမ်တော် ” သို့မဟုတ် ”သြမရိနိုင်ငံ”ဟု ခေါ်စမှတ်ပြုကြသည်။ သြမရိ၏ နန်းတော်ရာကို ရှေးဟောင်းသုတေသီတို့က ဆမားရီးယားဒေသ (ရှမာရိနယ်)တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသည်။

(ဌ)ဣသရေလဘုရင် အာဟပ်နှင့် ပရောဖက်ဧလိယ (၁၆:၂၉- ၂၂:၄၀)

သြမရိ၏သား အာဟပ်သည် ဣသရေလနိုင်ငံကို ဘီစီ-၈၇၄/၇၃မှ ၈၅၃ထိ ၂၂-နှစ်စိုးစံသည်။

၁။ အာဟပ်၏ အပြစ်ဒုစရိုက်များ (၁၆:၂၉၂၄)

၁၆:၂၉၃၄  အာဟပ်မင်း သည် ယေရောဗောင် လမ်းစဉ်လိုက်၍ ဆိုးသွမ်းသည် သာမက၊ ဇိဒုန်မင်းကြီး ဧသဗာလသမီး ယေဇဗေလ နှင့် စုံဖက်သည်။  ဆိုးယုတ်သော မိန်းမ၏ သြဇာလွှမ်းသဖြင့် ဗာလဘုရား ဗိမာန်၊ ယဇ်ပလ္လင်နှင့် သစ်သားရုပ်တုကို တည်ဆောက် ကိုးကွယ်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ အာဟပ်မင်းလက်ထက်တွင် ဘုရားတရား မဲ့ခြင်း၏ သက်သေတစ်ခုမှာ ဗေသလမြို့သာ ဟိဧလ က ဘုရားသခင်၏ ကျိန်ခြင်း အမင်္ဂလာ သင့်သောယေရိခေါ (ယောရှု၊ ၆:၂၆)ကို မျက်နှာပြောင်တိုက်၍ ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျိန်ဆိုခဲ့သည့် အတိုင်း မြို့ရိုးတည် အုတ်မြစ် ပန္နက်ချချိန်တွင် သားကြီးအဘိရံ သေဆုံးပြီး မြို့တံခါးထောင်ချိန် တွင် သားထွေးစေဂုပ် သေဆုံးသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။