ဓမ္မဟောင်းကျမ်း

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း
ဝတ်ပြုရာကျမ်း
တောလည်ရာကျမ်း
တရားဟောကျမ်း
ယောရှုမှတ်စာ
တရားသူကြီးမှတ်စာ
ရုသ၀တ္ထု
ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစောင်
ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင်
ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင်
ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထစောင်
ရာဇဝင်ချုပ်ပထမစောင်
ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင်
ဧဇရမှတ်စာ
နေဟမိမှတ်စာ
ဧသတာ၀တ္ထု
ယောဘ၀တ္ထု
ဆာလံကျမ်း
သုတ္တံကျမ်း
ဒေသနာကျမ်း
ရှောလမုန်သီချင်း
ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း
ယေရမိအနာဂတ္တိကျမ်း
ယေရမိမြည်တမ်းစကား
ယေဇကျေလအနာဂတ္တိကျမ်း
ဒံယေလအနာဂတ္တိကျမ်း
ဟောရှေအနာဂတ္တိကျမ်း
ယောလအနာဂတ္တိကျမ်း
အာမုတ်အနာဂတ္တိကျမ်း
ဩဗဒိဗျာဒိတ်ရူပါရုံ
ယောန၀တ္ထု
မိက္ခာအနာဂတ္တိကျမ်း
နာဟုံအနာဂတ္တိကျမ်း
ဟဗက္ကုတ်အနာဂတ္တိကျမ်း
ဇေဖနိအနာဂတ္တိကျမ်း
ဟဂ္ဂဲအနာဂတ္တိကျမ်း
ဇာခရိအနာဂတ္တိကျမ်း
မာလခိအနာဂတ္တိကျမ်း

ဓမ္မသစ်ကျမ်း

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်
ရှင်မာကုခရစ်ဝင်
ရှင်လုကာခရစ်ဝင်
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်
တမန်တော်၀တ္ထု
ရောမဩဝါဒစာ
ကောရိန်သုဩဝါဒစာပထမစောင်
ကောရိန်သုဩဝါဒစာဒုတိယစောင်
ဂလာတိဩဝါဒစာ
ဧဖက်ဩဝါဒစာ
ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာ
ကောလောသဲဩဝါဒစာ
သက်သာလောနိတ်ဩဝါဒစာပထမစောင်
သက်သာလောနိတ်ဩဝါဒစာဒုတိယစောင်
တိမောသေဩဝါဒစာပထမစောင်
တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယစောင်
တိတုဩဝါဒစာ
ဖိလေမုန်ဩဝါဒစာ
ဟေဗြဲဩဝါဒစာ
ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာ
ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမစောင်
ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယစောင်
ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမစောင်
ရှင်ယေဟန်ဩဝါဒစာဒုတိယစောင်
ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာတတိယစောင်
ရှင်ယုဒဩဝါဒစာ
ဗျာဒိတ်ကျမ်း

[post-views]