ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၂၄

မီးခုံများထိန်းသိမ်းခြင်း
(ထွ၊ ၂၇:၂၀-၂၁)
1တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ 2ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တွင် သက်သေခံချက်ကုလားကာပြင်မှာ မီးခုံ၌ အစဉ်မပြတ်မီးထွန်းရာဖို့၊ သံလွင်သီးကို ထောင်း၍ယူသော သံလွင်ဆီစစ်ကို၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် သင့်ထံသို့ဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်း ဆင့်ဆိုလော့။ 3အာရုန်သည်လည်း၊ ညဉ့်ဦးမှသည်နံနက်တိုင်အောင် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ထိုအမှုကိုစီရင်ရမည်။ သင်တို့ အမျိုးအစဉ်အဆက်စောင့်ရသော ပညတ်တော်ဖြစ်သတည်း။ 4စင်ကြယ်သောမီးခုံ၌ မီးခွက်များကို အာရုန်သည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်မှာ အစဉ်အမြဲပြင်ဆင်ရမည်။
ရှေ့တော်မုန့်
5သင်သည်မုန့်ညက်ကိုယူ၍၊ မုန့်တစ်လုံးလျှင် နှစ်ဩမဲစီ၊ မုန့်ဆယ်နှစ်လုံးကို လုပ်ပြီးလျှင်၊ 6ထာဝရဘုရားရှေ့ စင်ကြယ်သောစားပွဲပေါ်မှာ မုန့်တစ်လုံးပေါ်၌ တစ်လုံးကိုထပ်ဆင့်၍၊ တစ်ပုံခြောက်လုံးစီ၊ နှစ်ပုံပုံရမည်။ 7ထာဝရဘုရားအား မီးဖြင့်ပြုသောပူဇော်သကာတည်းဟူသော အောက်မေ့တော်မူဖို့ရာဖြစ်စေခြင်းငှာ ထိုမုန့်နှစ်ပုံပေါ်မှာ စင်ကြယ်သောလောဗန်ကို တင်ထားရမည်။ 8ထာဝရဘုရား၏ ပဋိညာဉ်နှင့်အညီ၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ လက်မှခံယူသောထိုမုန့်ကို၊ အာရုန်သည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ဥပုသ်နေ့တိုင်း အစဉ်အမြဲပြင်ဆင်ရမည်။ 9ထိုမုန့်ကို အာရုန်နှင့်သူ၏သားတို့သည်ပိုင်၍၊ သန့်ရှင်းရာဌာနတော်၌ စားရကြမည်။ ထာဝရဘုရားအား မီးဖြင့်ပြုသောပူဇော်သကာထဲက ထိုမုန့်သည်၊ ထာဝရပညတ်တော်အတိုင်း၊ အာရုန်အဖို့ အလွန်သန့်ရှင်းသောအရာဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
နာမတော်ကိုကျိန်ဆဲခြင်းပြစ်ဒဏ်
10အဲဂုတ္တုလူနှင့် ဣသရေလမိန်းမရ၍ ဣသရေလအမျိုးသားတို့နှင့်အတူ လိုက်လာသောသားတစ်ယောက်သည်၊ တပ်ထဲမှာ ဣသရေလလူနှင့် ရန်တွေ့သဖြင့်၊ 11နာမတော်ကိုပြစ်မှားလျက် ကျိန်ဆဲလေ၏။ ထိုသူ၏အမိကား၊ ဒန်အမျိုး၊ ဒိဗရိသမီးရှေလောမိတ် ဖြစ်သတည်း။ 12ပြစ်မှားသောသူကို မောရှေထံသို့ဆောင်ယူခဲ့၍ ထာဝရဘုရား၏အလိုတော်ကို မသိမီတိုင်အောင်ချုပ်ထားကြ၏။ 13ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ကျိန်ဆဲသောသူကို တပ်ပြင်သို့ဆောင်သွား၍၊ 14သူ၏စကားကိုကြားသော သူအပေါင်းတို့သည် သူ၏ခေါင်းပေါ်မှာ လက်ကိုတင်ပြီးမှ၊ ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ကြစေ။ 15သင်သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ မိမိဘုရားသခင်ကို ကျိန်ဆဲသောသူသည် မိမိအပြစ်ကိုခံရမည်။ 16ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကို ပြစ်မှားသောသူသည် အသေသတ်ခြင်းကို အမှန်ခံရမည်။ ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် ထိုသူကို အမှန်ကျောက်ခဲနှင့် ပစ်ရကြမည်။ အမျိုးသားချင်းဖြစ်စေ၊ တစ်ပါးအမျိုးသားဖြစ်စေ၊ နာမတော်ကိုပြစ်မှားလျှင် အသေသတ်ခြင်းကိုခံရမည်။ 17လူအသက်ကိုသတ်သောသူသည်လည်း အသေသတ်ခြင်းကို အမှန်ခံရမည်။ 18တိရစ္ဆာန်အသက်ကို သတ်သောသူသည်လည်း ဥစ္စာရှင်အား တစ်ကောင်အတွက် တစ်ကောင်ကိုလျော်ရမည်။ 19လူသည် အိမ်နီးချင်းကိုနာအောင်ပြုလျှင်၊ သူ့ကိုပြုသည်အတိုင်း ကိုယ်ခံရမည်။ 20အရိုးကိုချိုးသည်အတွက် အရိုးချိုးခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ မျက်စိကိုဖျက်သည်အတွက်၊ မျက်စိဖျက်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ သွားကိုချိုးသည်အတွက်၊ သွားချိုးခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ သူ့ကို နာကျင်စွာပြုသည်အတိုင်း၊ ကိုယ်တိုင်နာကျင်စွာခံရမည်။ 21တိရစ္ဆာန်အသက်ကို သတ်သောသူသည်၊ တစ်ကောင်အတွက်၊ တစ်ကောင်ကို ပြန်ပေးရမည်။ လူအသက်ကို သတ်သောသူသည် အသေသတ်ခြင်းကို ခံရမည်။ 22ကိုယ်အမျိုးသားဖြစ်စေ၊ သူတစ်ပါးအမျိုးသားဖြစ်စေ၊ တစ်ပါးတည်းသောတရားနှင့်သာ စီရင်ခြင်းကိုခံရမည်။ ငါသည် သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားဖြစ်သည်ဟု မောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။ 23ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်၊ ကျိန်ဆဲသောသူကို တပ်ပြင်သို့ဆောင်သွား၍၊ ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ရမည်အကြောင်း မောရှေဆင့်ဆိုသည်ဖြစ်၍ ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း သူတို့သည်ပြုကြ၏။

ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၂၄ အနက်ဖွင့်

၉။ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနည်းနာနှင့်အကျင့်စရိုက်ဆိုင်ရာပြဌာန်းချက် (အခန်း ၂၄)

အခန်း ၂၃ သည် နှစ်စဉ်ကျင်းပရသောပွဲတော်များအကြောင်းဖြစ်သည်။ ဤအခန်းသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ် လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များဖြစ်သည်။

၂၄:၁-၉ ပရိတသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ကုလားကာအပြင်ဘက်ရှိ မီးခုံ၌ အစဉ်မပြတ်မီးထွန်းရန် သံလွင်ဆီစစ်စစ် ယူဆောင်လာရမည်။ မုန့်များကို ဥပုသ်နေ့တိုင်းပြင်ဆင်ရသည်။ အပိုဒ်ငယ်(၇)ပါရှိသည့် မွှေးနံ့သာသည် ဘုရားသခင်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ မုန့်လဲလှယ်သောအခါ မုန့်အဟောင်းသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်များအတွက်ဖြစ်သည်။

၂၄:၁၀၂၃ အဲဂုတ္တုဖခင်နှင့် ဣသရေလမိခင်မှ မွေးဖွားသောသားတစ်ယောက်သည် ဘုရားသခင်၏နာမတော်ကို ကျိန်ဆဲသောကြောင့် တပ်ပြင်သို့ဆွဲထုတ်၍ ခဲဖြင့်ဝိုင်းပေါက်သတ်ကြသည် (ငယ် ၁၀-၁၆၊၂၃)။ ဤအဖြစ်အပျက်က ဘုရားသခင်၏နာမတော် ကျိန်ဆဲသူတိုင်း ဥပဒေတစ်ခုတည်းသာ ရှိကြောင်း ပြသသည်။ တပ်တွင်း၌ နေသူဖြစ်စေ၊ တပ်ပြင်၌နေသူဖြစ်စေ၊ ဥပဒေအတူတူဖြစ်သည်။ ယုဒ စစ်စစ်ကိုလည်း မျက်နှာသာမပေး ယုဒသွေးပါသူကိုလည်း မျက်နှာမလိုက်(ငယ်၂၂)။ လူ့အသက်သတ် သူသည် သေစားသေခံစေရမည် (ငယ် ၁၄၊၁၆၊၁၇၊၂၃)။ (အပိုဒ်ငယ် ၁၆သည် ယုဒတို့၏ “ဤသူသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ် ယောင်ဆောင်သောကြောင့် အကျွန်ုပ်တို့၌ ရှိသောဓမ္မသတ်အတိုင်း သေထိုက်ပါသည်” (ယော၁၉:၇)ဟူသော ကျမ်းပိုဒ်နှင့် ဆန့်ကျင်သည်)။ ထိုသူများသည် ခရစ်တော်ကို ဘုရားရှင်အဖြစ် အသိအမှတ်မပြုခဲ့ကြ။ ဤကျမ်းချက်တွင်မူ အခြားပြစ်မှုများနှင့် နှီးနွယ်ပတ်သက်သည် (ငယ်၁၈၊၂၁)။ ထိုအဖြစ်အပျက်များကို ဤသို့ ရှုမြင်နိုင်သည်။

ဝဋ်လည်ခြင်းသည် တရားတော်၏ နိယာမဖြစ်သည်။ အမှားများက နေရာရလာကြသည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းက ဘေးဖယ်ခြင်းခံရသည်။ ယနေ့အနောက်နိုင်ငံ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ လက်တုန့်ပြန်ခြင်း ရှုတ်ချကြသော်လည်း  မပပျောက်သေး။ (ကရှေးလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် မှားယွင်းမှုများသည်မကြာခဏ အပြစ်ဒဏ်သင့်ကြသည်။ လက်တုန့်ပြန်ခြင်းသည် တန်ဖိုးချင်းမျှတသော တရားမျှတမှု ဖြစ်ခဲ့သည်။ ()နောင်ကာလတွင်မူ အစားထိုး အပြစ်ဒဏ်ပေးကြသည်။ ထိုသို့ အစားထိုးအပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းသည် တန်ရာတန်ကြေးဖြစ်သည်။ တရားမျှတသည်ဟု မည်သူဆုံးဖြတ်ခဲ့သနည်း။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် ထိုသို့ရွေ့လျော့နေလျှင် နောင်ကာလတွင် မည်သည့်အဆင့်တိုင်အောင် ရွေ့လျော့သွားမည်နည်း။  တကယ်စစ်မှန်သော တရားမျှတမှုသည် မျက်လုံးအစားမျက်လုံး သွားအစားသွားမဟုတ်ပါလား။ (daily Notes of the Scripture Union)

အပိုဒ်ငယ် ၁-၉ သည် ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျိုးအတွက် ရည်ရွယ်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၀-၁၆ တွင် ပါရှိသည့် ကျိန်ဆဲသူသည် ဣသရေလအမျိုးဖြစ်လာသည်။ ဘုရားသခင်၏ နာမတော်ကို ကျိန်ဆဲကြသည်။ (“သူ (ခရစ်တော်)၏ အသွေးသည် ငါတို့ သားသမီးများအပေါ်တွင် ကျရောက်ပါစေ” ဟု ဆိုခဲ့ကြသည်)။

ယခုသမ္မာကျမ်းစာအနက်ဖွင့်စာများကို http://bbcmm.net/ မှ ရယူဖေါ်ပြထားတာဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာတို့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဖေါ်ပြဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

"

Our Visitor

0 0 1 9 1 8
Users Today : 1
Users Yesterday : 2
Users This Year : 1022
Views Today : 1
Views This Month : 738
Views This Year : 3682
"