ရာဇဝင်ချုပ်ပထမစောင် - ၃

ဒါဝိဒ်မင်း၏သားသမီးများ
1ဟေဗြုန်မြို့၌ ဒါဝိဒ်မြင်သောသားတို့တွင် သားဦးကား၊ ယေဇရေလမြို့သူ အဟိနောင်တွင်မြင်သောသား အာမနုန်တည်း။ ဒုတိယသားကား၊ ကရမေလမြို့သူ အဘိဂဲလတွင် မြင်သောသား ဒံယေလတည်း။ 2တတိယသားကား၊ ဂေရှုရရှင်ဘုရင် တာလမဲသမီးမာခါ၏သား အဗရှလုံတည်း။ စတုတ္ထသားကား၊ ဟဂ္ဂိတ်၏သား အဒေါနိယတည်း။ 3ပဉ်စမသားကား၊ အဘိတလ၏သား ရှဖေတိတညျး။ ဆဋ်ဌမသားကား၊ မွောကျသားတောျ ဧဂလတှငျမွငျသောသား ဣသရံတညျး။ 4ထိုသားခြောက်ယောက်တို့ကို ဟေဗြုန်မြို့၌ မြင်၏။ ထိုမြို့တွင် ခုနစ်နှစ်နှင့် ခြောက်လ မင်းပြု၏။ ယေရုရှလင်မြို့တွင် အနှစ်သုံးဆယ်သုံးနှစ် မင်းပြု၏။၂ရာ၊ ၅:၄-၅။ ၃ရာ၊ ၂:၁၁။ ၅ရာ၊ ၂၉:၂၇။ 5ယေရုရှလင်မြို့၌ မြင်သောသားဟူမူကား၊ ရှမွာ၊ ရှောဗပ်၊ နာသန်၊ ရှောလမုန်တည်းဟူသော အမျေလသမီး ဗာသရှေဘတွင် မြင်သောသား လေးယောက်။၂ရာ၊ ၁၁:၃။ 6ထိုမှတစ်ပါး၊ ဣဗဟာ၊ ဧလိရွှ၊ ဧလိပလက်၊ 7နောဂ၊ နေဖက်၊ ယာဖျာ၊ 8ဧလိရှမာ၊ ဧလျာဒ၊ ဧလိဖလက်၊ ပေါင်းကိုးယောက်တည်း။ 9ဤရွေ့ကား မယားငယ်တွင် ရသောသားတို့ကိုမဆိုဘဲ ဒါဝိဒ်၏သားများတည်း။ နှမတာမာလည်းရှိ၏။
ရှောလမုန်မင်း၏သားမြေးများ
10ရှောလမုန်သားကား ရောဗောင်၊ ရောဗောင်သား အဘိယ၊ အဘိယသား ယောရှဖတ်၊ 11ယောရှဖတ်သား ယောရံ၊ ယောရံသားအာခဇိ၊ အာခဇိသား ယောရှ၊ 12ယောရှသား အာမဇိ၊ အာမဇိသား ဩဇိ၊ ဩဇိသား ယောသံ၊ 13ယောသံသား အာခတ်၊ အာခတ်သား ဟေဇကိ၊ ဟေဇကိသား မနာရှေ၊ 14မနာရှေသား အာမုန်၊ အာမုန်သား ယောရှိတည်း။ 15ယောရှိသားဦးကား ယောဟာနန်၊ ဒုတိယသား ယောယကိမ်၊ တတိယသား ဇေဒကိ၊ စတုတ္ထသား ရှလ္လုံတည်း။ 16ယောယကိမ်သားကား ယေခေါနိနှင့် ဇေဒကိတည်း။
ယေခေါနိမင်း၏သားမြေးများ
17အကျဉ်းခံရသော ယေခေါနိသားကား ရှာလသေလ၊ 18မာလခိရံ၊ ပေဒါယ၊ ရှေနဇာ၊ ယေကမိ၊ ဟောရှမ၊ နေဒဘိတည်း။ 19ရှာလသေလသားကား ဇေရုဗဗေလနှင့် ရှိမိတည်း။ ဇေရုဗဗေလသားကား မေရှုလံ၊ ဟာနနိ၊ နှမရှေလောမိတ်နှင့်တကွ၊ 20ဟရှုဘ၊ ဩဟေလ၊ ဗေရခိ၊ ဟသဒိ၊ ယုရှဿေသက်၊ ပေါင်းငါးယောက်တည်း။ 21ဟာနနိသားကား ပေလတိနှင့် ယေရှာယတည်း။ ယေရှာယသားကား၊ ရေဖာယ၊ ရေဖာယသား အာနန်၊ အာနန်သား ဩဗဒိ၊ ဩဗဒိသားရှေခနိ၊ 22ရှေခနိသား ရှေမာယတည်း။ ရှေမာယသားကား ဟတ္တုတ်၊ ဣဂါလ၊ ဗာရိ၊ နာရိ၊ အာဇရိ၊ ရှာဖတ်၊ ပေါင်းခြောက်ယောက်တည်း။ 23နာရိသားကား ဧလိဩနဲ၊ ဟေဇကိ၊ အာဇရိကံ၊ ပေါင်းသုံးယောက်တည်း။ 24ဧလျောနဲသားကား ဟောဒါယ၊ ဧလျာရှိပ်၊ ပေလာယ၊ အက္ကုပ်၊ ယောဟန်၊ ဒလာယ၊ အာနနိ၊ ပေါင်းခုနစ်ယောက်တည်း။

ရာဇဝင်ချုပ်ပထမစောင် - ၃ အနက်ဖွင့်

မူရင်းစာအုပ်တွင် မပါရှိပါ။

ယခုသမ္မာကျမ်းစာအနက်ဖွင့်စာများကို http://bbcmm.net/ မှ ရယူဖေါ်ပြထားတာဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာတို့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဖေါ်ပြဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

"

Our Visitor

0 0 2 4 3 8
Users Today : 6
Users Yesterday : 7
Users This Year : 1542
Views Today : 6
Views This Month : 221
Views This Year : 5246
"