ယောရှုမှတ်စာ - ၂၄

ယောရှု၏နောက်ဆုံးစကား
1တစ်ဖန် ယောရှုသည် ဣသရေလအမျိုးအပေါင်းတို့ကို ရှေခင်မြို့၌ စည်းဝေးစေ၍၊ ဣသရေလအမျိုး အသက်ကြီးသူ၊ အကဲအမှူး၊ တရားသူကြီး၊ အရာရှိသော သူတို့ကိုခေါ်သဖြင့်၊ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့ ချဉ်းကပ်ကြ၏။ 2ထိုအခါ ယောရှုသည် လူအပေါင်းတို့အား ဟောပြောလေသည်မှာ၊ ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ အာဗြဟံနှင့် နာခေါ်တို့၏ အဘတေရမှစ၍ သင်တို့ဘိုးဘေးတို့သည် ရှေးကာလ၌ မြစ်ကြီးတစ်ဖက်မှာနေ၍ အခြားတစ်ပါးသော ဘုရားတို့ကိုဝတ်ပြုကြ၏။က၊ ၁၁:၂၇။ 3သင်တို့အဘအာဗြဟံကို မြစ်ကြီးတစ်ဖက်မှ ငါခေါ်ပြီးလျှင်၊ ခါနာန်ပြည်အရပ်ရပ်သို့ ပို့ဆောင်၍ သူ၏အမျိုးအနွယ်ကို များပြားစေလျက်၊ ဣဇာက်ကိုပေး၏။က၊ ၁၂:၁-၉၊ ၂၁:၁-၃။ 4ဣဇာက်အားလည်း၊ ယာကုပ်နှင့် ဧသောကို ငါပေး၍၊ ဧသောအားလည်း စိရတောင်ကို အပိုင်ပေး၏။ ယာကုပ်နှင့် သူ၏သားတို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်သို့ သွားကြ၏။က၊ ၂၅:၂၄-၂၆၊ ၃၆:၈။ တရား၊ ၂:၅။ က၊ ၄၆:၁-၇။ 5မောရှေနှင့်အာရုန်ကို ငါစေလွှတ်၍ အဲဂုတ္တုလူတို့၌ ပြုသည်အတိုင်း၊ အဲဂုတ္တုပြည်ကို ဆုံးမသောနောက်၊ သင်တို့ကို နုတ်ဆောင်လေ၏။ထွ၊ ၃:၁-၁၂၊၄၂။ 6ထိုသို့ သင်တို့အဘများကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ ငါနုတ်ဆောင်သဖြင့်၊ သူတို့သည် ဧဒုံပင်လယ်သို့ရောက်၍၊ အဲဂုတ္တုလူတို့သည် ရထားနှင့် မြင်းစီးသူရဲပါလျက် ထိုပင်လယ်တိုင်အောင် လိုက်ကြ၏။ 7ထာဝရဘုရားကို အော်ဟစ်သောအခါ၊ သင်တို့နှင့် အဲဂုတ္တုလူတို့စပ်ကြားမှာ မှောင်မိုက်ကိုငါထား၍ သူတို့ကို ပင်လယ်ရေလွှမ်းမိုးစေ၏။ အဲဂုတ္တုပြည်၌ ငါပြုသောအမှုကို သင်တို့သည် ကိုယ်တိုင်မြင်ကြပြီ။ တော၌လည်း ကာလကြာမြင့်စွာ နေရကြ၏။ထွ၊ ၁၄:၁-၃၁။ 8နောက်တစ်ဖန် ယော်ဒန်မြစ် အရှေ့ဘက်၌နေသော အာမောရိလူတို့ပြည်သို့ သင်တို့ကို ငါပို့ဆောင်၍၊ သူတို့သည်စစ်တိုက်သောအခါ သူတို့ကို သင်တို့လက်၌ငါအပ်၍ သူတို့မြေကို သင်တို့သည် သိမ်းယူကြ၏။ သူတို့ကို သင်တို့ရှေ့မှ ငါသုတ်သင်ပယ်ရှင်းလေ၏။တော၊ ၂၁:၂၁-၃၅။ 9မောဘရှင်ဘုရင် ဇိဖော်၏သားဗာလက်သည် ထ၍ ဣသရေလအမျိုးကို စစ်တိုက်သဖြင့်၊ သင်တို့ကို ကျိန်ဆဲစေခြင်းငှာ၊ ဗောရ၏သားဗာလမ်ကိုခေါ်သောအခါ၊ 10ဗာလမ်၏စကားကို ငါနားမထောင်သောကြောင့်၊ သူသည် အထပ်ထပ်ကောင်းချီးပေး၍ သူ့လက်မှ သင်တို့ကို ငါကယ်လွှတ်လေ၏။တော၊ ၂၂:၁-၂၄-၂၅။ 11တစ်ဖန် သင်တို့သည် ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူး၍ ယေရိခေါမြို့သို့ ရောက်ကြသောအခါ၊ ယေရိခေါလူ၊ အာမောရိလူ၊ ဖေရဇိလူ၊ ခါနနိလူ၊ ဟိတ္တိလူ၊ ဂိရဂါရှိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ယေဗုသိလူတို့သည် သင်တို့ကိုစစ်တိုက်၍ သူတို့ကို သင်တို့လက်၌ ငါအပ်လေ၏။ယောရှု၊ ၃:၁၄-၁၇၊ ၆:၁-၂၁။ 12သင်တို့၌ ဓားနှင့်လေးမပါဘဲ၊ သင်တို့ရှေ့မှာ ပျားတူကို ငါစေလွှတ်၍၊ အာမောရိမင်းကြီးနှစ်ပါးကို သင်တို့ရှေ့မှ ငါနှင်ထုတ်လေ၏။ထွ၊ ၂၃:၂၈။ တရား၊ ၇:၂၀။ 13သင်တို့မလုပ်သောမြေ၊ မတည်သောမြို့တို့ကို ငါပေး၍ သင်တို့သည် နေရကြ၏။ ကိုယ်တိုင်မစိုက်သော စပျစ်ဥယျာဉ်၊ သံလွင်ဥယျာဉ်တို့ကို စားရကြသည်ဟု ထာဝရဘုရား အမိန့်တော်ရှိ၏။တရား၊ ၆:၁၀-၁၁။
14ယခုမှာ ထာဝရဘုရားကို ကြောက်ရွံ့၍ ကြည်ဖြူခြင်း၊ သစ္စာစောင့်ခြင်းနှင့်တကွ ဝတ်ပြုကြလော့။ မြစ်ကြီးတစ်ဖက်၌လည်းကောင်း၊ အဲဂုတ္တုပြည်၌လည်းကောင်း၊ ဘိုးဘေးတို့ဝတ်ပြုသော ဘုရားများကိုပယ်၍ ထာဝရဘုရားကိုသာ ဝတ်ပြုကြလော့။ 15သို့မဟုတ် ထာဝရဘုရားအား ဝတ်မပြုကောင်းဟု သင်တို့ထင်လျှင်၊ မြစ်ကြီးတစ်ဖက်၌ ဘိုးဘေးတို့ဝတ်ပြုသောဘုရား၊ သင်တို့နေရာ အာမောရိပြည်သားတို့၏ဘုရားများတွင်၊ အဘယ်မည်သော ဘုရားတို့အား ဝတ်ပြုမည်အရာကို ယနေ့ရွေးကြလော့။ ငါနှင့် ငါ့အိမ်သားဖြစ်လျှင် ထာဝရဘုရားကိုသာ ဝတ်ပြုမည်ဟု ဆိုလေသော်၊ 16လူများတို့က အခြားတစ်ပါးသောဘုရားတို့ကို ဝတ်ပြုခြင်းငှာ ထာဝရဘုရားကို စွန့်သောအမှုသည် အကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဝေးပါစေသော။ 17ငါတို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည်၊ ကျွန်ခံနေရာ အဲဂုတ္တုပြည်မှ အဘတို့နှင့် ငါတို့ကိုနုတ်ဆောင်၍၊ ကြီးစွာသောနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို ငါတို့မျက်မှောက်၌ ပြတော်မူပြီ။ ငါတို့သွားလေရာရာအရပ်၊ လျှောက်လေရာရာလူမျိုးတို့တွင် စောင့်တော်မူပြီ။ 18ထာဝရဘုရားသည်လည်း၊ ဤပြည်၌ နေသောသူ အာမောရိလူအပေါင်းတို့ကို ငါတို့ရှေ့မှ နှင်ထုတ်တော်မူပြီ။ ထာဝရဘုရားအား ဝတ်ပြုပါမည်။ ထိုဘုရားသည် ငါတို့ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူသည်ဟု ပြန်ပြောကြ၏။ 19ယောရှုကလည်း၊ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရားအား ဝတ်မပြုနိုင်။ ထိုဘုရားသည် သန့်ရှင်းသောဘုရား၊ အပြစ်ရှိသည်ဟု ထင်လွယ်သောဘုရား ဖြစ်တော်မူ၏။ သင်တို့ လွန်ကျူးပြစ်မှားသော အပြစ်တို့ကို သည်းခံတော်မမူ။ 20သင်တို့သည် ထာဝရဘုရားကိုစွန့်၍ တစ်ကျွန်းတစ်နိုင်ငံဘုရားတို့ကို ဝတ်ပြုလျှင်၊ သင်တို့၌ ကျေးဇူးပြုတော်မူပြီးမှ တစ်ဖန်လှည့်၍ ညှဉ်းဆဲဖျက်ဆီးတော်မူမည်ဟု ဆိုလျှင်၊ 21လူများတို့က၊ မဟုတ်ပါ။ ထာဝရဘုရားကိုသာဝတ်ပြုပါမည်ဟု ပြန်လျှောက်ကြ၏။ 22ယောရှုကလည်း၊ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရားကိုဝတ်ပြုခြင်းငှာ ထိုဘုရားကို ရွေးကြပြီဟု ကိုယ်အမှု၌ ကိုယ်သက်သေခံကြသည်ဟုဆိုလျှင် သူတို့က၊ သက်သေခံကြပါ၏ဟု လျှောက်ကြသော်၊ 23ယောရှုက၊ သို့ဖြစ်လျှင်၊ သင်တို့တွင်ရှိသော တစ်ကျွန်းတစ်နိုင်ငံဘုရားတို့ကိုပယ်၍ ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားဘက်သို့ စိတ်နှလုံးကိုညွှတ်ကြလော့ဟု ဆိုလေ၏။ 24လူများတို့ကလည်း၊ ငါတို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို ဝတ်ပြုပါမည်။ စကားတော်ကို နားထောင်ပါမည်ဟု ဝန်ခံပြီးမှ၊ 25ယောရှုသည် ထိုနေ့၌ လူများတို့နှင့် ပဋိညာဉ်ပြု၍ ရှေခင်မြို့မှာ စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်ကို ထားလေ၏။ 26ထိုစကားကိုလည်း ဘုရားသခင်၏ဓမ္မကျမ်းစာ၌ရေးထား၍၊ ထာဝရဘုရား၏ သန့်ရှင်းရာဌာနတော်နားမှာရှိသော သပိတ်ပင်အောက်၌ ကျောက်ကြီးကို ထောင်လျက်၊ 27ဤကျောက်သည် ငါတို့အားသက်သေဖြစ်ရလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသော စကားအလုံးစုံကို ကြားရပြီ။ သို့ဖြစ်၍ သင်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်မည်အကြောင်း သင်တို့အား သက်သေဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟု လူအပေါင်းတို့အားပြောဆိုပြီးမှ၊ 28အသီးအသီး မိမိတို့အမွေခံရာအရပ်သို့ ပြန်သွားရသောအခွင့်ကို ပေးလေ၏။
ယောရှုအနိစ္စရောက်ခြင်း
29ထိုနောက်မှ ထာဝရဘုရား၏ကျွန်၊ နုန်၏သားယောရှုသည် အသက်တစ်ရာတစ်ဆယ်ရှိသော် အနိစ္စရောက်လေ၏။ 30ဧဖရိမ်တောင်ပေါ်၊ ဂါရှကုန်းမြောက်မှာရှိသော သူ၏အမွေခံရာ တိမနဿေရမြို့နယ်မြေ၌ သင်္ဂြိုဟ်ကြ၏။ယောရှု၊ ၁၉:၄၉-၅၀။ 31ယောရှုလက်ထက်ကာလပတ်လုံး ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ထာဝရဘုရားကို ဝတ်ပြုကြ၏။ ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးအဖို့ ပြုတော်မူသမျှတို့ကိုသိ၍ ယောရှုမရှိသည်နောက် အသက်ရှင်သေးသော အသက်ကြီးသူတို့လက်ထက်၌လည်း ထာဝရဘုရားကို ဝတ်ပြုကြ၏။
ယောသပ်၏အရိုးကိုသင်္ဂြိုဟ်ခြင်း
32ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်မှဆောင်ခဲ့သော ယောသပ်၏အရိုးတို့ကို၊ ရှေခင်၏အဘ ဟာမော်၏သားတို့တွင် ငွေတစ်ပိဿာနှင့် ယာကုပ်ဝယ်သောရှေခင်မြို့နယ် မြေအကွက်၌ သင်္ဂြိုဟ်ကြ၏။ ထိုမြေအကွက်သည် ယောသပ်သားတို့ အမွေမြေဖြစ်သတည်း။က၊ ၃၃:၁၉၊ ၅၀:၂၄-၂၅။ ထွ၊ ၁၃:၁၉။ ယော၊ ၄:၅။ တ၊ ၇:၁၆။ 33အာရုန်သား ယဇ်ပုရောဟိတ်ဧလာဇာသည်လည်း အနိစ္စရောက်လေ၏။ သူ၏သားဖိနဟတ်အား လူများပေးခဲ့သော ဧဖရိမ်တောင်ပေါ်၊ ဖိနဟတ်ကုန်း၌ သင်္ဂြိုဟ်ကြ၏။
ယောရှုမှတ်စာပြီး၏။

ယောရှုမှတ်စာ - ၂၄ အနက်ဖွင့်

(ဣသရေလလူထုသို့ ယောရှု၏နှုတ်ဆက်စကား (၂၄:၁၅)

          ၂၄:၁၄ ဒုတိယနှုတ်ဆက်စကားသည် ရှေခင်အရပ်တွင် ဣသရေလလူထု ပရိသတ်သို့ ပြောကြားသော စကားဖြစ်သည်။

တေရ အရပ်မှစတင်၍ ဣသရေလတို့ ဘိုးဘေးအာဗြဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကုပ်များသို့ ဘုရားသခင်က ကတိတော်စကားများအား စားမြုံ့ပြန်သည်။ ဘုရားသခင်က အဲဂုတ္တုကျွန်ဘဝမှ ကယ်ထုတ်ပုံ၊ ကန္တာရတော တလျှောက် ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပုံ၊ မောဘလူများကို တိုက်ခိုက်အောင်နိုင်ပုံ၊ ယော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက် ကမ်းသို့ကူးမြောက်ကြပုံတို့ကို ပြန်လည်ရှင်းပြသည်။ ကတိတော်မြေသို့ အောင်မြင်စွာရောက်ရှိလာကြပုံ၊ ယေရိခေါမြို့ကို သိမ်းပိုက်ပုံ၊ ခါနန်ဒေသခံမင်းများ အနိုင်ယူပုံ (ငယ် ၂-၁၃)တို့ကို ပြန်ထောက်ပြသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၇တွင် ပါရှိသည့် မှောင်မိုက်ခြင်းသည် ထွ ၁၄:၁၉-၂၀ကို ပြန်လ်ညရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူများအတွက် မိုးတိမ်သည် ဘုရားအလင်းဖြစ်၍ အဲဂုတ္တုလူများအတွက်မူ မှောင်မိုက်ဖြစ်သည်။

ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှစ၍ ယောရှုမှတ်စာတိုင်အောင် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုး အချုပ်အခြာအာဏာ ကြီးမားပုံကို ပြန်လည်သတိရရေတွက်ကြည့်ကြရအောင်။ ငါခေါ်သည်(ငယ်၃)၊ ငါပေးသည်(ငယ်၄)၊ ငါစေလွှတ်သည်(ငယ်၅)၊ ငါနှုတ်ဆောင်သည်(ငယ်၁၂)၊ ငါပေးလိုက်သည်(ငယ်၁၃)၊ ယေဟောဝါဘုရားသခင်သည် နိစ္စထာဝရကာလအတွက် စီမံကိန်းရှိသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်သည်။ လက်တော်ကို မည်သူမှီခိုသနည်း။ ဘုရားသခင်သည် ချစ်ကြောက်ရိုသေထိုက်သော နာခံအပ်သော ဘုရားရှင်ဖြစ်သည် (ငယ်၁၄)။

၃၄:၁၅ ရွေးချယ်စရာဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်နှင့် ရုပ်တုအကြေားကို ဆိုလိုသည်မဟုတ်။ ယောရှုက ပရိသတ်ကြီးအား စိန်ခေါ်လိုက်သည်။ ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်စပြုလာကြသောကြောင့် တလောကလုံးကွယ်ကာ စောင့်ရှောက်လာသော ဘုရားသခင်နှင့် အာမောရိတို့၏ ဘုရား၊ ခါနန်ပြည်သားတို့၏ ဘုရားတုများတွင် မည်သည့်ဘုရားကို ရွေးချယ်ကိုးကွယ်ကြမည်နည်းဟု မေးသည်။ ယောရှု သူကိုယ်တိုင်နှင့် မိသားစုများမှာ သူတို့သာမက သားမြေးစဉ်ဆက်တိုင်အောင် ထာဝရဘုရားသခင်ကိုသာ ကိုးကွယ်ဖို့ ရွေးချယ်ထားသည်ဟု မိန့်ဆိုသည်။

(ရှေခင်အရပ်တွင် ကတိတော်ဆန်းသစ်ခြင်း (၂၄:၁၆၂၈)

          ၂၄:၁၆၂၈ လူထုပရိသတ်ကြီးက ယေဟောဝါဘုရားသခင်သာ ကိုးကွယ်မည့်အကြောင့် တခဲနက်ဆိုကြသောအခါ “သင်တို့ ထာဝရဘုရားအား ဝတ်မပြုနိုင်” (ငယ်၁၉)ဟုဆိုသည် ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားတုဘက်သို့ ယိမ်းပါးနေကြချိန်ဖြစ်သောကြောင့် “တစ်ချိန်တည်းတွင် ဘုရားနှစ်ပါး ဝတ်မပြုနိုင်ကြပါဘူး” ဟု ဆိုလိုသည်။ ယောရှုက ဣသရေလလူတို့၏ ဘဝမှန် ကို သိရှိထားသောကြောင့် ထိုသို့တစ်ထစ်ချပြောဝံ့သည်။ သူတို့တဲများတွင် ရပ်ခြားသားများ၏ ဘုရားတုတွေ့မြင်ထားသည်(ငယ်၂၃)။ လူထုပရိသတ်က ယေဟောဝါဘုရားကိုးကွယ်ပါမည်ဟု ထပ်လောင်း အာမခံကြသောအခါ ဣသရေလတို့ ကတိသစ္စာအသစ် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကျောက်တိုင်စိုက်ထူလိုက်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၂၆တွင် ပါရှိသည့် သန့်ရှင်းရာဌာနတော် ဆိုသည်မှာ ရှိလောအရပ်၌ တည်ထားသောတဲတော်ကို မဆိုလို။ စင်ကြယ်သောအရပ်ဟု ရိုးရိုးစင်းစင်းဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။

ထိုရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းပြဿနာနှင့် ပတ်သက်၍ Carl Armerding က ဤသို့ရေးထားသည်။

ရုပ်တုဆင်းတုဘုရားတုသည် ဣသရေလသမိုင်းတလျှောက်၌ အရိပ်ပမာ မခွဲမခွာ ကပ်ပါလာသည်။ အစောပိုင်းဣသရေလဘိုးဘေးများသည် ရုပ်တုကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည် (ငယ်၂) ယာကုပ်နှင့် ရာခေလတို့ လင်မယား လာဗန်ထံမှ ထွက်ပြေးလာကြစဉ်တွင်လည်း ဖခင်၏ တေရရုပ်တုဘုရား ခိုးယူလာကြသည် (က ၃၁:၃၀၃၄) မိမိအိမ်ယာ ရောက်သောအခါ ထူးဆန်းသော ဘုရားများကို ယာကုပ်က လွှင့်ပစ်ခိုင်းသည်။ ရှေခင်အရပ်ရှိ သပိတ်ပင်အောက်တွင် မြေမြှုပ်ခဲ့ကြသည် (က ၃၅:) ထိုနေရာတွင်ပင် ယောရှုက သူ့လူများ၏ ရုပ်တုဘုရားတုများကို ဖယ်ရှားခိုင်းပြန်သည် (ငယ်၁၄)၁၇

(ယောရှုကွယ်လွန်ခြင်း (၂၄:၂၉၃၃)

          ၂၄:၂၉၃၃ အသက်(၁၁၀)နှစ် တွင် ယောရှုကံကုန်၍ အမွေခံရာ တိမနသေရမြို့တွင် သင်္ဂြိုဟ်ကြသည်။ ဣသရေလလူတို့သည် ယောရှု၏ အသက်တာကို ရည်မှတ်၍ ဘုရားသခင်အား ချီးမွမ်းကြသည်။ ယောရှုသေသည့်အခန်းကို မည်သူရေးသားကြောင်း မသိရသော်လည်း သိရှိစရာအကြောင်း အထွေအထူးမရှိပါ။

          ယောသပ်သေတမ်းစာမှာခဲ့သည့်အတိုင်း သူ့အရိုးစုကိုလည်း အဲဂုတ္တုပြည်မှ ယူဆောင်၍ ရှေခင်အရပ်တွင် မြှုပ်နှံကြသည် (က ၅၀:၂၄၊ ထွ ၁၃:၁၉)။

အာရုန်၏သားဧလျာဇာကွယ်လွန်သည့်အခါတွင်လည်း ဧဖရိမ်တောင်တွင် သင်္ဂြိုဟ်မြှုပ်နှံကြသည်။

နောက်ဆုံးအခန်းငယ် ငါးခုတွင် ယောရှု(ငယ် ၂၉-၃၁)၊ ယောသပ်(ငယ် ၃၂)၊ ဧလျာဇာ(ငယ်၃၃) တို့၏ အသုဘ(၃)ခု တွေ့ရသည်။ အသုဘ(၃)ခုစလုံးယောသပ်မြေတွင် သင်္ဂြိုဟ်ကြသည်။ ထိုကွယ်လွန်သူ သုံးဦးစလုံးသည် ဘဝတစ်သက်တာတွင် မိမိဘုရား မိမိလူမျိုးကို ကယ်ထုတ်ဘဝသစ်ပြသော မဟာလူသားများ ဖြစ်သည်။ ဧလျာဇာသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီး ဘဝဖြင့် ဘဝတစ်ပါးသို့ ကူးပြောင်းခြင်းဖြစ်၍ သူစိုးစံခဲ့သော မြို့တွင် ဘေးမဲ့ခိုလှုံသူများကိုလည်း လွတ်မြောက်စေခဲ့သည် (၂၀:၆)။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း၊ တရားဟောရာကျမ်းများ ကဲ့သို့ပင် ယောရှုမှတ်စာသည်လည်း ဘုရားကျောင်းအသုဘခေါင်းလောင်းထိုးလျက် ကျမ်းစာကို နိဂုံးချုပ်ထားသည်။ ဘုရားသခင်က သူ့လူအား သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့သော်လည်း သူပြုခဲ့သော အမှုတော်မှာ ဆက်လက်၍ ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။

မှတ်စု

၁။        (နိဒါန်း) Irving L.Jesen, Joshua, Rest Land Won, p.14

၂။         (၁:၁-၉) T.Austin Sparks, What is Man? P.104

၃။        (၂:၁) C.E.Keil and Franz Delizsch, “Joshua” in Biblical Commentary on the Old Testament, VI:34

၄။        (၃:၁၄-၁၇) Donald K.Campbell, “Joshua” in The Bible Knoledge Commentary, I;335.

၅။        (၃:၁၄-၁၇) Ibid.

၆။        (၇:၁၁-၂၆) Hugh J.Blairs “Joshua” The New Bible Commentary, p.339.

၇။        (၈:၃၀-၃၅)R.Jamieson, A.R.Fausset, and D.Brown, Critical and Experimental Commentary, II:23.

၈။        (၁၀:၁၂-၁၅) ဤအံ့ဖွယ်အမှုလက္ခဏာကို (၃)မျိုး ရှုမြင်နားလည်နိုင်သည်။

(၁) ဘုရားသခင်ကနေကို ဤအတိုင်းယောရှုပေါ်သို့ ရပ်တန့်စြေခင်းဖြစ်သည်။ ကနေ့တွင် (၄၈)နာရီ ကြာညောင်းသည်။ ထိုစကားကို ရှေးကာလတွင် လူကြီးသူမပြောစမှတ် စကားအဖြစ် သုံးလေ့ရှိသည်။ “ယောရှုလက်ထက်တွင် နေ့ရက် တာရှည်သကဲ့သို့” ဟုသုံးကြသည်။

(၂) ရပ်နေသည် (ဟေဗြဲ dom) သည် ထွက်သွားသည် (သို့) ရပ်စဲသည် (၄ရာ၄:၆၊ မြည်၂:၁၈ ကိုကြည့်) ဟုလည်းအနက်ရသည်။ “အချို့ကယောရှု၏ဆုတောင်းချက်အား ဘုရားသခင်က နားညောင်းသည့်အကြောင်းကို “ဘုရားရှင်က ယောရှုအပေါ် နေသာစေ၍ ရန်သူများအပေါ် မီးမိုးသီးကျစေသည်”ဟု ဆိုကြသည်။

(၃) အချို့က နံနက်စောစောမှစ၍ နေဝင်ချိန်ထိ ယောရှုစစ်တိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ အချို့က နေကိုရပ်တန့်စေဖို့ ဆုတောင်းခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်ထံ အလေးအနက်ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်၍ ထိုဆုတောင်းချက်ကို ဘုရားသခင်က နားညောင်းသည့်အကြောင်း မိုးသီးမိုးပေါက်ဖြင့် အဖြေပေးသည်ဟု ထင်မြင်ခံယူကြသည်။

ကျမ်းစာသားအတိုင်းဆိုလျှင် ပထမဆုံးအချက်သည် အကောင်းဆုံးရှုဒေါင့်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆရပါသည်။ “ရန်သူတို့အား အပြစ်ဒဏ်မပေးမီတိုင်အောင် နေသည် ငြိမ်ဝပ်စွာနေ၍ လသည်ရပ်လေ၏” (ငယ်၁၃)။

၉။        (၁၀:၁၂-၁၅) C.H.Spurgeon, Spurgeion’s Devotional Bible, p.168. For a Brief but helpful treatment of the scientific aspects of the text see chapter X of Difficulty in the Bible by R.A Rorrey (Chicago: Moody Press, 1907)

၁၀။      (၁၀:၁၂-၁၅) Matthew Henry, Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, II:59.

၁၁။      (၁၀:၄၀-၄၃) John Haley, Alleged Discrep ancies of the Bible, p.324.

၁၂။      (၁၃:၁-၆) ရှောလမုန်မင်းလက်ထက်တွင် ဣသရေလနိုင်ငံတော်သည် ဥဖရတ်မြစ်ထိ ကျယ်ပြန့်ခဲ့သည်။ သို့သော်အရှေ့ဘက်နယ်နိမိတ်သည် ထိုနေရာထိ မကျယ်ပြန့်ခဲ့သဖြင့် အနာဂတ် တစ်နေ့တွင် ပြည့်စုံမည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။

၁၃။      (၁၅:၂၁-၆၃) Keil and Delizsch တို့က ဤကဲ့သို့သော အလားတူမှားယွင်းကူးယူမှုမျိုးရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်။ (“Joshua” pp.163-164)

၁၄။      (Essay) G.F.MacLear, The Cambridge Bible for schools and College, The Book of Joshua; p.183.

၁၅။      (Essay) D.L.Moody; Notes from My Bible; p.183.

၁၆။      (Essay) Ibid, p.49.

၁၇။      (၂၄:၁၆) Carl Armerding, The Fight for Palestine, p.149.

ယခုသမ္မာကျမ်းစာအနက်ဖွင့်စာများကို http://bbcmm.net/ မှ ရယူဖေါ်ပြထားတာဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာတို့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဖေါ်ပြဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

"

Our Visitor

0 0 2 4 4 7
Users Today : 7
Users Yesterday : 8
Users This Year : 1551
Views Today : 22
Views This Month : 263
Views This Year : 5288
"