ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၇

1ကိရယတ်ယာရိမ်မြို့သားတို့သည် လာ၍ ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်ကို ဆောင်သွားသဖြင့်၊ တောင်ပေါ်မှာရှိသော အဘိနဒပ်အိမ်၌ထား၍ သေတ္တာတော်ကို စောင့်စေခြင်းငှာ၊ သူ၏သားဧလာဇာကို သန့်ရှင်းစေကြ၏။၂ရာ၊ ၆:၂-၄။ ၅ရာ၊ ၁၃:၅-၇။
ရှမွေလအုပ်ချုပ်ခြင်း
2သေတ္တာတော်သည် အနှစ်နှစ်ဆယ်ပတ်လုံး ကြာမြင့်စွာ ကိရယတ်ယာရိမ်မြို့၌ရှိစဉ်အခါ၊ ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် ထာဝရဘုရားကိုအောက်မေ့၍ မြည်တမ်းကြ၏။
3တစ်ဖန် ရှမွေလက၊ သင်တို့သည် အခြားတစ်ပါးသော ဘုရားတည်းဟူသော ဗာလဘုရား၊ အာရှတရက်ဘုရားတို့ကို ပယ်၍ ထာဝရဘုရားအဖို့ သင်တို့စိတ်နှလုံးကို ပြင်ဆင်လျက်၊ ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့ပြန်လာသဖြင့်၊ ထိုဘုရားကိုသာဝတ်ပြုကြလျှင်၊ ဖိလိတ္တိလူတို့လက်မှ ကယ်တင်တော်မူမည်ဟု ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အားဆုံးမသည်အတိုင်း၊ 4ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ဗာလဘုရား၊ အာရှတရက်ဘုရားတို့ကိုပယ်၍ ထာဝရဘုရားကိုသာ ဝတ်ပြုကြ၏။ 5ရှမွေလကလည်း ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကို မိဇပါမြို့၌ စုဝေးစေကြလော့။ သင်တို့အဖို့ ထာဝရဘုရားကို ငါဆုတောင်းမည်ဟု မှာခဲ့သည်အတိုင်း၊ 6သူတို့သည် မိဇပါမြို့၌ စည်းဝေးသဖြင့်၊ ရေကိုခပ်၍ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌သွန်းလောင်းခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်း အကျင့်တို့ကိုကျင့်လျက်၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ထာဝရဘုရားကို ပြစ်မှားပါပြီဟု ဝန်ခံကြ၏။ ရှမွေလသည် မိဇပါမြို့၌ ဣသရေလအမျိုးသားတရားမှုတို့ကို စစ်ကြောစီရင်လေ၏။
7ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် မိဇပါမြို့၌ စည်းဝေးကြောင်းကို ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ကြားလျှင်၊ ဖိလိတ္တိမင်းတို့သည် ဣသရေလအမျိုးရှိရာသို့ စစ်ချီကြ၏။ ထိုသတင်းကို ဣသရေလလူတို့သည် ကြားလျှင်၊ ဖိလိတ္တိလူတို့ကို ကြောက်၍၊ 8ရှမွေလအား၊ အကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် အကျွန်ုပ်တို့ကို ဖိလိတ္တိလူတို့လက်မှ ကယ်တင်တော်မူမည်အကြောင်း အကျွန်ုပ်တို့အဖို့ အစဉ်မပြတ်ဆုတောင်းပါလော့ဟု ဆိုကြ၏။ 9ရှမွေလသည်လည်း နို့စို့သိုးသငယ်ကိုယူ၍ ထာဝရဘုရားအားတစ်ကောင်လုံး မီးရှို့ရာယဇ်ပူဇော်လျက်၊ ဣသရေလအမျိုးအဖို့ ဆုတောင်း၍ ထာဝရဘုရားနားထောင်တော်မူ၏။ 10ရှမွေလသည် မီးရှို့ရာယဇ်ကိုပူဇော်စဉ်အခါ၊ ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ဣသရေလအမျိုးကိုတိုက်ခြင်းငှာ ချဉ်းလာကြ၏။ ထာဝရဘုရားသည်လည်း၊ ထိုနေ့၌ ဖိလိတ္တိလူတို့အပေါ်မှာ ပြင်းစွာမိုးချုန်းစေ၍၊ သူတို့တပ်ကို ဖျက်တော်မူသဖြင့်၊ ဣသရေလအမျိုးရှေ့မှာ ရှုံးကြ၏။ 11ဣသရေလလူတို့သည် မိဇပါမြို့မှထွက်၍ ဖိလိတ္တိလူတို့ကိုလုပ်ကြံလျက်၊ ဗက်ကာမြို့တိုင်အောင် လိုက်ကြ၏။ 12ထိုအခါ ရှမွေလသည် ကျောက်ကိုယူ၍ မိဇပါမြို့နှင့် ရှင်မြို့စပ်ကြားမှာ ထူထောင်သဖြင့်၊ ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့ကို ယခုတိုင်အောင် မစတော်မူပြီဟုဆိုလျက်၊ ထိုကျောက်ကို ဧဗနေဇာအမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။ 13ထိုသို့ ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ရှုံးသဖြင့်၊ နောက်တစ်ဖန် ဣသရေလအမျိုးနေရာအရပ်သို့ မလာကြ။ ရှမွေလလက်ထက် ကာလပတ်လုံး ထာဝရဘုရား၏လက်တော်သည် ဖိလိတ္တိလူတို့ကို ဆီးတားတော်မူ၏။ 14ဖိလိတ္တိလူတို့သည် သိမ်းယူသော ဣသရေလမြို့ရွာတို့ကို ဧကြုန်မြို့မှစ၍ ဂါသမြို့တိုင်အောင် ပြန်ပေးရကြ၏။ မြို့နယ်တို့ကိုလည်း ဣသရေလလူတို့သည် ဖိလိတ္တိလူတို့လက်မှ နုတ်ယူကြ၏။ ဣသရေလလူနှင့် အာမောရိလူတို့သည်လည်း စစ်မရှိ အသင့်အတင့်နေကြ၏။ 15ရှမွေလသည် တစ်သက်လုံး ဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုးလေ၏။ 16ဗေသလမြို့၊ ဂိလဂါလမြို့၊ မိဇပါမြို့တို့ကို နှစ်တိုင်းလှည့်ပတ်၍ အရပ်ရပ်တွင် ဣသရေလအမျိုး၌စီရင်ရန် အမှုတို့ကို စစ်ကြောစီရင်လေ့ရှိ၏။ 17ပြန်လာသောအခါ၊ မိမိအိမ်ရှိသော ရာမမြို့သို့ ပြန်လာ၍ ထိုမြို့မှာလည်း ဣသရေလအမျိုး၌ စီရင်ရန် အမှုတို့ကို စစ်ကြောစီရင်လျက်၊ ထာဝရဘုရားဖို့ ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်လျက်နေလေ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၇ အနက်ဖွင့်

၂။ ဂိဒေါင်၏စစ်သည်တော်သုံးရာ (အခန်း၇)

          : မိဒျန်သားများအား ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးအစွမ်းဖြင့် အောင်မြင်ကြောင်းလူအများ ထင်ထင်ရှားရှားသိရှိကြစေရန် ဂိဒေါင်ခေါ်လာသော ပြည့်သူ့စစ်အင်အား သုံးသောင်းနှစ်ထောင်မှ သူရဲဘောကြောင်သူများအား ပြန်ခွင့်ပြုရာ စစ်သားတစ်သောင်းသာ ကျန်ရှိသည် (တရား ၂၀:၈)။

: ထိုစစ်သားများအား ထပ်မံအင်အားလျော့ချရန် မြစ်ထဲတွင် ထပ်မံဆန်ကာချခိုင်းသည်။ မြစ်ရေကိုခွေးကဲ့သို့ ကောက်လျက်သူနှင့် ဒူးထောက်၍ လက်ခုပ်ဖြင့် ခပ်သောက်သူများကို ခွဲထားခိုင်းသည်။ လက်ခုပ်ဖြင့် ဣန္ဒြေရရ ရေသောက်သူစစ်သည်တော်သုံးရာကို ခေါ်ထား၍ အခြားသူများကို ပြန်လွှတ်လိုက်သည်။

:၁၄ ဘုရားသခင် စေခိုင်းသည့်အတိုင်း ဂိဒေါင်နှင့်ကိုယ်ရံတော်ဖုရတို့သည် ညဉ့်နက်သန်းခေါင်ယံတွင် မိဒျန်တပ်နားသို့ ချဉ်းကပ်ထောက်လှမ်းကြသည်။ မိဒျန်တပ်ပေါင်းစုသည် ပိုးလို့ပက်လက်၊ ပိုးစိုးပက်စက် အိပ်မောကြသည်။ ထိုစဉ်တွင် မိဒျန်စစ်သား တစ်ယောက်သည် သူ၏ အိပ်မက်ဆိုးအား အဖော်သို့ ပြောပြနေသည်။ တဲတစ်လုံးထဲသို့ မုယောမုန့်တစ်ချပ် ရောက်ရှိသဖြင့် ထိုတဲပျက်စီးသွားသည်ဟု ဆိုသည်။ သူ့မိတ်ဆွေက အိပ်မက်အနက်မှန် ကောက်လိုက်သည်။ ဣသရေလတို့က မိဒျန်တပ်နှိမ်နင်းမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ မုယောမုန့်သည် လူအများနေ့စဉ်စားသုံးသော အစာဖြစ်၍ ထိုအရပ်ဒေသရှိ အဓိကလူ ဣသရေလလူမျိုးကို ပုံဆောင်သည်။ တဲတစ်လုံးသည် မိဒျန်တပ်ပေါင်းစု ဖြစ်သည်။

:၁၅၂၀ လူ့ဇာတိ သဘောအရဆိုလျှင် ဂိဒေါင်သည် မိဒျန်တို့ကို ကြောက်လောက်ပါသည်။ လူပေါင်း တစ်သိန်းသုံးသောင်းငါးထောင်အင်အားကို လူသုံးရာဖြင့် တိုက်ခိုက်ရသည်။ အင်အားခြင်း ယှဉ်လျှင် ပမာဏကွာခြားလွန်းသည်။ သို့သော် ရန်သူများ၏စကား ကြားသိသောအခါ မိမိယုံကြည်ခြင်း ခိုင်မာသွားသည်။ ပထမဦးစွာ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ် (ငယ်၁၅)ပြီးမှ စစ်ရေးစစ်ရာ ပြင်ဆင်သည်။

ဂိဒေါင်သည် ထောက်ကင်းမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောအခါ စစ်သည်တော်များအား လူတစ်ရာအုပ်()အုပ်စု ဖွဲ့လိုက်သည်။ လူတိုင်း တံပိုးနှင့်အထဲတွင် မီးထွန်းထားသော မြေအိုးကိုယ်စီ ယူဆောင်စေသည်။ မိဒျန်တို့တပ်ပတ်လည်သို့ ချဉ်းကပ်ပြီး ဂိဒေါင်က တိုက်မိန့်ခရာမှုတ်အချက်ပေးသည်နှင့် တပြိုင်နက်၊ တံပိုးမှုတ်ကြသည်။ မြေအိုးကို ရိုက်ခွဲကြသောအခါ မိဒျန်စခန်းပတ်လည်တွင် မီးအလင်းရောင်ဘွားကနဲပေါ်ထွန်းလာသည်။ ထို့အပြင် ဘုရားသခင်၏ ဓား၊ ဂိဒေါင်ဓား” ဟု အော်ဟစ်ကြသည်။

ဤနိမိတ်ပုံရိပ်ကို (၂ကော ၄:၇)တွင် အနက်ကောက်ထားသည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည် မြေအိုးဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ မြေအိုးဖယ်ရှားသောအခါ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ အတွင်းပိုင်းသည် ခရစ်တော်အသေခံခြင်းဖြင့် ရွေးနှုတ်ထားသော ဘုရားသခင်၏ သိကျွမ်းခြင်းအလင်းရောင် ပေါ်လာရသည်။ အခြားသူများအား အလင်းရောင်ပေးနိုင်ရသည်။

:၂၁၂၅ ခရီးပန်းအိပ်မောကျနေချိန်တွင် အငိုက်ဖမ်း တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရသဖြင့် မိဒျန်လူများသည် ကြောက်အားလန့်အားဖြင့် ခြေဦးတည့်ရာ ထွက်ပြေးကြသည်။ ကစဉ့်ကလျားထွက်ပြေး စစ်ရှုံးသူများအား နဿလိ၊ အာရှာနှင့် မနာရှေလူများက လိုက်လံချေမှုန်းကြသည်။ ဧဖရိမ်လူများသည် ယော်ဒန်မြစ် တစ်ဘက်ကမ်းသို့ ထွက်ပြေးကြသော ရန်သူ့နောက်သို့ လိုက်စစ်ဆင်ကြသည်။ ဧဖရိမ်လူများက မိဒျန်ဘုရင်နှစ်ပါး ဩရသ(ကျီးအ)နှင့် ဇေဘ(ဝံပုလွေ)တို့အား ဖမ်းမိ ကွပ်မျက်ကြသည်။

ဂိဒေါင်၏ ခေါင်းဆောင်မှုပညာဝင်သင်ခန်းစာများစွာ တွေ့ရှိရသည်။ ခေါင်းဆောင်ဟူသည် လူအများအသိမပေးမှီ၊ ကိုယ်တိုင်နှံ့စပ် ကျွမ်းကျင်ရသည်။ ဘုရားသခင်၏ ညွှန်ကြားမှုခံယူရသည်နှင့် အညီ ဦးစွာ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ရသည် (ငယ်၁၅)။ ငယ်သား နောက်လိုက်များ၏ စံပြဖြစ်ရသည် (ငယ်၁၇)။ ပြုဖွယ်အငန်းအတာအတိုင်းကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲရသည်။ ထို့နောက် ဘုရားပေးသော ကရိယာတန်ဆာပလာများကို အံဝင်ဂွင်ကျ အသုံးပြုရသည် (ငယ်၁၈)။

ယခုသမ္မာကျမ်းစာအနက်ဖွင့်စာများကို http://bbcmm.net/ မှ ရယူဖေါ်ပြထားတာဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာတို့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဖေါ်ပြဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

"

Our Visitor

0 0 2 4 4 4
Users Today : 4
Users Yesterday : 8
Users This Year : 1548
Views Today : 14
Views This Month : 255
Views This Year : 5280
"