ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၆

ပဋိညာဉ်သေတ္တာကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်း
1ထာဝရဘုရား၏ သေတ္တာတော်သည် ဖိလိတ္တိပြည်၌ ခုနစ်လနေပြီးမှ၊ 2ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၊ ပရောဖက်လုပ်သူများတို့ကို ခေါ်၍ ထာဝရဘုရား၏ သေတ္တာတော်ကို အဘယ်သို့ ပြုရပါမည်နည်း။ သူနေရင်းအရပ်သို့ အဘယ်သို့သော ပူဇော်သကာနှင့် လွှတ်လိုက်ရပါမည်နည်းဟု မေးမြန်းကြ၏။ 3သူတို့ကလည်း၊ ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင့်သေတ္တာတော်ကို လွှတ်လိုက်လျှင် ကိုယ်ချည်း မလွှတ်လိုက်ကြနှင့်။ ဒုစရိုက်ပူဇော်သကာကို ဆက်ဆက်ပေးလိုက်ရမည်။ သို့ပြုလျှင် ရောဂါငြိမ်းလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့် လက်တော်မရွေ့သေးသည်ကို သိကြလိမ့်မည်ဟု ဆိုကြ၏။ 4အဘယ်အရာကို ဒုစရိုက်ဖြေရာပူဇော်သကာဖို့ ပြန်ပေးလိုက်ရပါမည်နည်းဟု မေးလျှင်၊ ဖိလိတ္တိမင်း အရေအတွက်အတိုင်း ရွှေမြင်းသရိုက်ပုံငါးခုနှင့် ရွှေကြွက်ငါးကောင်ကိုပေးလိုက်ရမည်။ သင်တို့နှင့် သင်တို့မင်းများ၌ ရောဂါတစ်ပါးတည်း စွဲလျက်ရှိ၏။ 5ထိုကြောင့် မြင်းသရိုက်ပုံ၊ မြေကိုဖျက်တတ်သော ကြွက်ပုံတို့ကို လုပ်၍ ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းရကြမည်။ လက်တော်သည် သင်တို့နှင့် သင်တို့ဘုရားအပေါ်၊ သင်တို့မြေအပေါ်မှာ ပေါ့ကောင်းပေါ့လိမ့်မည်။ 6သို့ဖြစ်၍ ဖာရောဘုရင်နှင့် အဲဂုတ္တုလူတို့သည် ခိုင်မာသော စိတ်နှလုံးရှိသကဲ့သို့ အဘယ်ကြောင့် ခိုင်မာသော စိတ်နှလုံးရှိကြသနည်း။ သူတို့တွင် အထူးသဖြင့် ပြုတော်မူသောအခါ၊ သူတို့သည် လွှတ်လိုက်၍ ဣသရေလလူတို့သည် သွားကြ၏။ 7ယခုမှာ လှည်းသစ်ကိုလုပ်ပြီးမှ ထမ်းပိုးမတင်၊ သားငယ်ရှိသော နွားမနှစ်ကောင်ကို လှည်း၌က၍၊ နွားသငယ်တို့ကို သူ့နေရာသို့ ပို့ကြလော့။ 8ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်ကို လှည်းပေါ်မှာတင်၍ ပြန်ပေးလိုက်သော ဒုစရိုက်ဖြေရာပူဇော်သကာတည်းဟူသော ရွှေတန်ဆာတို့ကို သေတ္တာတော်နားမှာ အခြားသောသေတ္တာ၌ ထားပြီးလျှင် လွှတ်လိုက်၍ သွားပါလေစေ။ 9သေတ္တာတော်သည် မိမိပြည်သို့သွားသောလမ်း ဗက်ရှေမက်မြို့သို့လိုက်လျှင်၊ ထိုဘုရားသခင်သည် ဤဘေးကြီးကို ငါတို့၌ ဖြစ်စေပြီ။ သို့မဟုတ် ဒဏ်ခတ်တော်မူသောကြောင့် ငါတို့မခံ၊ အလိုလို ခံရသည်ကို သိရကြမည်ဟု စီရင်သည်အတိုင်း၊ 10လူများတို့သည် ပြုသဖြင့်၊ သားငယ်ရှိသော နွားမနှစ်ကောင်ကို လှည်း၌က၍၊ နွားသငယ်တို့ကို သူ့နေရာ၌ ချုပ်ထားကြ၏။ 11ထာဝရဘုရား၏ သေတ္တာတော်နှင့်တကွ ရွှေကြွက်များ၊ မြင်းသရိုက်ပုံများပါသော သေတ္တာတော်ကို လှည်းပေါ်မှာ တင်ကြ၏။ 12နွားမတို့သည် ဗက်ရှေမက်လမ်းသို့ တည့်တည့်လိုက်၍ မြည်တွန်လျက် သွားကြ၏။ လက်ယာဘက် လက်ဝဲဘက်သို့မလွှဲ လမ်းမသို့သာ လိုက်ကြ၏။ ဖိလိတ္တိမင်းတို့သည် ဗက်ရှေမက်မြို့နယ်တိုင်အောင် လိုက်ကြ၏။ 13ဗက်ရှေမက်မြို့သားတို့သည် ချိုင့်၌ ဂျုံ၊ စပါးကိုရိတ်လျက် မျှော်ကြည့်၍ သေတ္တာတော်ကိုမြင်သောအခါ ဝမ်းမြောက်ကြ၏။ 14လှည်းသည် ဗက်ရှေမက်မြို့သား ယောရှု၏လယ်ကွက်ထဲသို့ ဝင်၍ ကျောက်ကြီးအနားမှာ ရပ်နေ၏။ ထိုသူတို့သည် လှည်းကိုချိုးခွဲပြီးလျှင် နွားမတို့ကို ထာဝရဘုရားအား မီးရှို့ရာယဇ်ပြု၍ ပူဇော်ကြ၏။
15ထိုအခါ လေဝိသားတို့သည် ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်နှင့် ရွှေတန်ဆာပါသော သေတ္တာကိုချ၍ ကျောက်ကြီးပေါ်မှာ တင်ထားပြီးလျှင်၊ ဗက်ရှေမက်မြို့သားတို့သည် ထိုနေ့ချင်းတွင် မီးရှို့ရာယဇ်မှစ၍ ယဇ်မျိုးကို ထာဝရဘုရားအား ပူဇော်ကြ၏။ 16ထိုအမှုကို ဖိလိတ္တိမင်းငါးယောက်တို့သည် မြင်ပြီးမှ၊ ထိုနေ့ချင်းတွင် ဧကြုန်မြို့သို့ ပြန်သွားကြ၏။ 17ထာဝရဘုရားအား ပြန်ပေးသော ဒုစရိုက်ဖြေရာပူဇော်သကာတည်းဟူသော ရွှေမြင်းသရိုက်ပုံတို့ကား၊ အာဇုတ်မြို့ဖို့တစ်ခု၊ ဂါဇမြို့ဖို့တစ်ခု၊ အာရှကေလုန်မြို့ဖို့တစ်ခု၊ ဂါသမြို့ဖို့တစ်ခု၊ ဧကြုန်မြို့ဖို့တစ်ခု ဖြစ်သတည်း။ 18ရွှေကြွက်တို့ကား၊ ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်ကို တင်ထားသော ကျောက်ကြီးတိုင်အောင် ခိုင်ခံ့သောမြို့ဖြစ်စေ၊ တောရွာဖြစ်စေ၊ ဖိလိတ္တိမင်းငါးပါးဆိုင်သမျှသော မြို့ရွာအရေအတွက်အတိုင်း ဖြစ်သတည်း။ ထိုကျောက်ကား ယနေ့တိုင်အောင် ဗက်ရှေမက်မြို့သား ယောရှု၏လယ်ကွက်၌ရှိ၏။
19ဗက်ရှေမက်မြို့သားတို့သည် ထာဝရဘုရား၏ သေတ္တာတော်ထဲသို့ ကြည့်ရှုမိသောကြောင့်၊ လူခုနစ်ဆယ်နှင့် လူငါးသောင်းတို့သည် ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို ခံရကြ၏။ ထိုသို့ ထာဝရဘုရားသည် ကြီးစွာသော လုပ်ကြံခြင်းအားဖြင့် ဒဏ်ပေးတော်မူသောကြောင့်၊ လူများတို့သည် ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြ၏။
ကိရယတ်ယာရိမ်မြို့သို့ပဋိညာဉ်သေတ္တာရောက်ရှိ
20ဗက်ရှေမက်မြို့သားတို့က၊ သန့်ရှင်းတော်မူသော ဤဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ အဘယ်သူ ရပ်နေနိုင်သနည်း။ ငါတို့အရပ်က၊ အဘယ်သူရှိရာသို့ ကြွသွားတော်မူမည်နည်းဟု ဆိုသဖြင့်၊ 21ကိရယတ်ယာရိမ် မြို့သားတို့ထံသို့ လူကိုစေလွှတ်၍ ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်ကို တစ်ဖန်ပို့ကြပြီ။ သင်တို့လာ၍ ဆောင်သွားကြပါတော့ဟု မှာလိုက်ကြ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၆ အနက်ဖွင့်

(ဂိဒေါင် (::၃၂)

          : နောက်တဖန် မိဒျန်တို့၏ ဖိနှိပ်ခြင်းခံရပြန်သည်။ မိဒျန်တို့၏ အနိုင်ကျင့်ခြင်းခံကြရသည်။ မိဒျန်တို့သည် အင်အားကြီးထွားသဖြင့် ခွန်အားဗလ အားကိုး၍ ဣသရေလတို့၏ လယ်ယာမြေကောက်ပဲသီးနှံများကို အတင်းအဓမ္မ ရိတ်သိမ်းကြသည်။ တိရိစ္ဆာန်များကို လုယူသတ်စားကြသည်။ ကျိုင်းကောင်အုပ်ပမာ သောင်းကျန်းဖျက်ဆီးပစ်ကြသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ ဣသရေလတို့၏ ယုံကြည်ခြင်း ဖောက်ပြန်မှုကြောင့် အနိုင်အထက် အပြုခံရခြင်း၊ ကျွန်ခံရခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခံကြရသည်။ တစ်ချိန်က ဣသရေလတို့ ခြေဖဝါးအောက်တွင် ပိပြားခဲ့သော မိဒျန်တို့သည် ယခုအခါ ဣသရေလတို့ ခေါင်းပေါ်မှ တက်စီးနေကြသည်။ ယနေ့ ယုံကြည်သူများသည်လည်း ခရစ်တော်ထံပါးမှ ကွေကွင်းလျှင် လောကဆင်းရဲခြင်းဒဏ်၏ ကျွန်ပြုခြင်းခံရမည်သေချာသည်။

:၁၆ ဣသရေလလူတို့ ကြိတ်မှိတ်မခံစားနိုင်တော့သောအခါ ဘုရားသခင်ထံ အကူအညီ တောင်းဆိုကြပြန်သည်။ ဘုရားသခင်ကလည်း နားညောင်းတော်မူ၍ ရုပ်တုဘုရားများကို ဖျက်ဆီးပေးမည့် ပရောဖက်တစ်ပါး ဦးစွာစေလွှတ်ပေးသည်။ ထိုနောက် မိဒျန်သားတို့ မသိအောင် စပျစ်ရံတော၌ ကောက်လိှုင်းများကို တိတ်တဆိတ်ချွေလှေ့နေသော မနာရှေအမျိုးသား ဂိဒေါင်ရှေ့တွင် ဘုရားသခင် ကောင်းကင်တမန် (လူ့ဇာတိမခံယူမီကာလ ခရစ်တော်၏ ဘဝဟုထင်မြင်ယူဆရသည်။ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော သီးသန့်စာပိုဒ်ကို ဖတ်ရှုကြည့်ပါ)။ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်က ရှေ့တော်၌ မျက်နှာရသောသူ” ဖြစ်စေမည်၊ ဣသရေလလူတို့အား မိဒျန်တို့ လက်အောက်မှ ကယ်နှုတ်စေမည်ဟု ဆိုသည်။ ဂိဒေါင်က သူ့တွင် အစွမ်းအစ မရှိဟု အကြောင်းပြသော်လည်း ဘုရားသခင် အသုံးပြုလျှင် အရာရာတိုင်းသည် အစွမ်းတန်ခိုးပြည့်စုံသည်။

ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်တော်

ဘုရားသခင်(ယေဟောဝါဘုရား)၏ ကောင်းကင်တမန်ဆိုသည်မှာ လူ့ဇာတိကို မခံယူမှီကာလ သခင်ခရစ်တော်၏ ဘဝဖြစ်သည်။ သူ့စကားများကို နားထောင်လျှင် သူသည် ဘုရားဖြစ်ကြောင်း သုံးပါးတစ်ဆူတွင် ဒုတိယနေရာ၌ ပါဝင်သူဖြစ်ကြောင်း တွေ့မြင်ရသည်။

ပထမအချက်မှာ သမ္မာကျမ်းစာက သူ့အား ဘုရားရှင်အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။ သဲသောင်မြေတွင် ဟာဂရအားတွေ့ဆုံစဉ် ထာဝရဘုရားက သူမသည် ဘုရားသခင်ရှိရာနေရာတွင် ရောက်ရဟု ဆက်ဆံသည်။ “ဘုရားသခင်ကို မြင်ရပြီ” (က၃၆:၁၃)ဟု ဆိုသည်။ မောရိယတောင်ပေါ်တွင် အာဗြဟံအား တွေ့ဆုံသောအခါ သူကိုယ်တိုင်သည် ဘုရားဖြစ်သည်ဟု ဝန်ခံသည် (ဟေဗြဲ YHWA or Jahorah က ၂၂:၁၆)။ ဗေဇေလတွင် ယာကုပ်အား သူကိုယ်တိုင်သည် ဘုရားရှင်ဖြစ်ကြောင်း သူ့ကိုယ်သူ မိတ်ဆက်ခဲ့သည် (၃၁:၁၁-၁၃) ယောသပ်ကို ကောင်းကြီးပေးသောအခါ ဣသရေလက “ဘုရားသခင်” “ကောင်းကင်တမန်” ဟု နာမည်ပြောင်းသုံးထားသည် (က၄၈:၁၅-၁၆) ကောင်းကင်တမန် ခြုံပုတ်ထဲတွင် တောက်လောင်နေသော မီးလျှံသည်လည်း ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်အဖြစ် ကိုယ်ရောင်ပြခဲ့သည် (ထွ ၃:၂)။ မောရှေသည် မျက်နှာတော်ကို မဖူးမြင်ရဲ (ထွ ၃:၆)။ ဣသရေလရှေ့တွင် မိုးတိမ်တိုင်အဖြစ် (ထွ ၁၃:၁၂) ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်သည် (ထွ ၁၄:၁၉)။ ဘုရားသခင်၏ မျက်နှာတော်မြင်ရလျှင် သေရသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်ဖူးမြင်ရသောအခါ ဂိဒေါင်သည် သေတော့မည့်ဟန် စိုးရိမ်ထိတ်လန့်သွားသည် (သူကြီး ၆:၂၂-၂၃)။ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်က သူ၏ နာမတော်သည် အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း မာနော်သို့ ပြောပြသည် (သူကြီး ၁၃:၁၈) အံ့ဩဖွယ်သည် ဘုရားသခင်၏ နာမတော်တစ်ပါးဖြစ်သည် (ဟေရှ ၉:၆)။ ယာကုပ်၏ ကောင်းကင်တမန်နှင့် ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့် ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်သည် (ဟော ၁၂:၃-၄)။ ဤအချက်အလက်များသည် ဓမ္မဟောင်းကာလတွင် ဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်တော်၏ ဇာတိတော် ပြသခြင်းဖြစ်သည်။

John E.Walvoord က အချက်(၄)ချက်ဖြင့် ထောက်ပြထားသည်။

“(ကသုံးပါးတစ်ဆူမှ ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဓမ္မသစ်ကာလတွင် လူ့မျက်စိဖြင့် မြင်သာသော ဘုရားသခင်အဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာသည်။ (ဓမ္မဟောင်းကာလတွင် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်အဖြစ် ပေါ်ထွန်းလေ့ရှိသူသည် များမကြာမှီကာလတွင် ခရစ်တော်ဘဝဖြင့် လူ့ဇာတိခံယူသည်။ (ယေဟောဝါ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်နှင့် ခရစ်တော်နှစ်ပါးစလုံးကို အဘခမည်းတော်မ စေလွှတ်သည်။ (ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်သည် ခမည်းတော်ဘုရား (သို့သန့်ရှင်းဝိညာဉ်တော်မဟုတ်”   အချက်()ချက်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ခမည်းတော်ဘုရားနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို လူ့မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်ကြောင်း ထင်ရှားသည်။ ထို့ကြောင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် လူ့မျက်စိဖြင့် တပ်အပ်တွေ့မြင်ခဲ့ရသော ခရစ်တော်ဘုရားသည် သုံးပါးတစ်ဆူမှ ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်၊ ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်သည်။

ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်သည် အခြားကောင်းကင်တမန်များနှင့်မတူ တမူထူးခြားသည်။ ထိုကောင်းကင်တမန်ကြီးသည် ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်သည်။ ကောင်းကင်တမန် ဟူသောစကားလုံးကို ကျမ်းစာနှစ်စောင်စလုံးတွင် “သတင်းပေးသူ” “စေတမန်” အဓိပ္ပါယ်ဖြင့် သုံးလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်သည် ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ နှုကပတ်တော်စကား သယ်ဆောင်လာသူဖြစ်သည် Chafer က ခရစ်တော်သည် အမှုတော်အားဖြင့် သတင်းစကားသယ်ဆောင်လာသူဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။

:၁၇၂၄ သူသည် ဘုရားသခင်ထံတော်မှ မျက်နှာတော်ရသူဖြစ်ကြောင်း သက်သေသာဓက အဖြစ် အံ့ဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာတစ်ရပ်ပြရန် ဂိဒေါင်တောင်းဆိုသည်။ ထို့နောက် ယဇ်ပူဇော်ရာ ဆိတ်နှင့် တဆေးမဲ့မုန့် ဘောဇဉ်ပူဇော်သည်။ ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်က တောင်ဝှေးတော်ဖြင့် ထိုပူဇော်သက္ကာများကို တို့ထိသောအခါ မီးလောင်သွားသည်။ ဂိဒေါင်သည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ အမှန်တကယ် ရောက်ရှိဖူးမြင်ရကြောင်း သိရှိသွားသောအခါ သေတော့မည်ဟု ထိတ်လန့်သွားသည်။ ချွေးသီးချွေးပေါက်ပြန်သောအခါ ဘုရားရှင်က စိုးရိမ်ခြင်းမရှိနှင့်ဟု အားပေးနှစ်သိမ့်သည်။ ဂိဒေါင်လည်း ထိုအရပ်တွင် ယဇ်ပလ္လင်တည်၍ ယေဟောဝါရှာလုမ် (ဘုရားသခင်သည် ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဟု အနက်ရသည်) ဟု မှည့်တွင်သည်။

:၂၅၃၂ ထိုနေ့ညဉ့်တွင် ဂိဒေါင်သည် ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကို နာခံလျက် လူအများတည်ထားသော ဗာလဘုရားနှင့် သစ်သားဘုရားတုများကို ဖျက်ဆီးပစ်သည်။ ထို့အပြင် ယေဟောဝါဘုရားအတွက် ယဇ်ပလ္လင်အသစ်တည်လိုက်သည်။ နောက်တစ်နေ့မိုးလင်းသောအခါ ရပ်သူရွာသားများသည် အလွန်အမင်း ဒေါသထွက်လျက် ဂိဒေါင်အား အစိမ်းလိုက်ဝါးစားချင်ကြသည်။ သို့သော် ဂိဒေါင်၏ ဖခင်ယောရှိက ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးသည်။ အကယ်၍ ဗာလဘုရားသည် ဘုရားစစ် ဘုရားမှန် ပီသလျှင် သူ့ကိုယ်သူ ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်လိမ့်မည်မဟုတ်လောဟု ဆိုသည်။ ဂိဒေါင်ကိုလည်း နာမည်ပြောင် ယေရုဗ္ဗာလ(ဗာလဘုရားချေပသူ)ဟု မှည့်ခေါ်ကြသည်။

ဂိဒေါင်က ထိုသို့ညတွင်းချင်း ဗာလဘုရားဖျက်၊ ယဇ်ပလ္လင်အသစ်တည်သည်ကို အချို့က စိုးရိမ်ပူပန် ငိုယိုကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ စကားတော်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ စကားတော် နာခံခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဂိဒေါင်သည် စိုးရိမ်ခြင်း အလျဉ်းမရှိ။ ယနေ့ ယုံကြည်သူများသည်လည်း မှားယွင်းသောအမှုအရာများ ဖယ်ရှားဖို့စိုးရိမ်သောက ရောက်စရာ အကြောင်းမရှိ။ နာခံခြင်းမရှိလျှင် ယုံကြည်ခြင်းသည်လည်း အချည်းနှီးဖြစ်သည်။

:၃၃၃၅ ထိုအခါ မိဒျန်သားများ အာမလက်လူများ၊ အရှေ့ပြည်သားများသည် မဟာမိတ်ဖွဲ့လျက် ဣသရေလတို့အား တိုက်ခိုက်နှိပ်နင်းရန် ယော်ဒန်မြစ်ကို ကူး၍ ယေဇဂျေလချိုင့်ဝှမ်းတွင် စုဖွဲ့ကြသည်။ တစ်ဘက်တွင် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်က ဂိဒေါင်အား မနာရှေ၊ အာရှာ၊ ဇာဗုလုန်နှင့် နဿလိလူများ စုဖွဲ့စေသည်။ (အပိုဒ်ငယ် ၃၄)တွင် ပါရှိသည့် အဗျေဇာသားသည် ဂိဒေါင်၏အဘိုးဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ဟေဗြဲဘာသာဖြင့် ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်၍ ဆွေမျိုးနွယ်စုနာမည်မှာ အဗျေရ (NKJV)ဖြစ်သည်။ ၈:၂ ကိုလည်း ကြည့်ပါ။

          :၃၆၄၀ တိုက်ပွဲမဝင်မှီ ဂိဒေါင်သည် ဘုရားသခင်ထံမှ အောင်ခြင်းအတိတ်နိမိတ် တောင်းဆိုသည်။ သိုးမွှေးတစ်ခုအား တလင်းပြင်တွင် တစ်ညဉ့်လုံး ဖြန့်ခင်းထားသည်။ သိုးမွှေးသည် နှင်းရည်ဖြင့် ရွှဲရွှဲစိုသော်လည်း မြေပြင်သည်ခြောက်သွေ့နေသည်။ နောက်တဖန် ထိုနည်းအတိုင်း တစ်ညဉ့်လုံး ပြန့်ခင်းသောအခါ မြေတပြင်လုံးနင့်ရွှဲစိုသော်လည်း သိုးမွှေးသည် ခြောက်သွေ့နေသည်။

ဂိဒေါင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များ နားမလည်နိုင်အောင် မျက်စိ မှောက်မှားတတ်ကြသည်။ ဤအချက်နှင့် ပတ်သက်၍  ထိုးထွင်း သိမြင်ရမည့် အကြောင်း(၂)ချက် ရှိသည်။ ဂိဒေါင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် သိုးမွှေးဖြင့် လမ်းညွှန်ချက်ရယူခြင်းမဟုတ်။ အတည်ပြုချက် ရယူခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်က လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် အသေးစိတ်ညွှန်ကြားထားသည်။ ဂိဒေါင်သည် အောင်ပွဲအာမခံချက် ရရှိထားပြီ။ ထိုအကြောင်းကို အချို့က သဘောမပေါက် အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲကြသည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် ဂိဒေါင်သည် သာမန်လက္ခဏာမဟုတ်၊ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ် အမှတ်လက္ခဏာမဟုတ်၊ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ် အမှတ်လက္ခဏာရထားသည်။ ဘုရားသခင်၏ လမ်းညွှန်ပြသချက်မပါရှိဘဲ လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိ။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း ယုံကြည်သူများသည် ဘုရားသခင်၏ လမ်းပြချက်မပါရှိဘဲ၊ သိုးမွှေးအတိတ်နိမိတ်ကို အနက်ကောက်မှားကြသည်။ ထိုသို့ ကောက်ယူခြင်းသည် သမိုင်းကြောင်း လမ်းမှားစေပါသည်။ ဤနေရာတွင်မူ လူ့အားနည်းချက်အား ဘုရားသခင်က ယုံကြည်မှုကို ခိုင်မာစေသည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း ယု့ကြည်သူများ၏ ဆုတောင်းချက်များကို အဖြေပေးခြင်းဖြင့် ယုံကြည်မှုကို ခိုင်မာစေပါသည်။

ယခုသမ္မာကျမ်းစာအနက်ဖွင့်စာများကို http://bbcmm.net/ မှ ရယူဖေါ်ပြထားတာဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာတို့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဖေါ်ပြဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

"

Our Visitor

0 0 2 4 4 4
Users Today : 4
Users Yesterday : 8
Users This Year : 1548
Views Today : 14
Views This Month : 255
Views This Year : 5280
"